اخبار هفته چهارم شهریور ماه 1400

1400.06.31

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 47

#فسبزوار (209) | #اتکای (123) | #توسن (92) | #وبرق (2.5) | #حآفرین (41) | #خفناور (2.3) | #ولیز (35) | #بمپنا (8) | #قنقش (0.7) | #فاهواز (8) | #سمگا (4) | #تابا (1.1) | #ساذری (0) | #خعمرا (7) | #گنگین (0.9) | #کتوکا (0.7) | #کباده (1.3) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #بالاس (0.2) | #فمراد (0.3) | #شتهران (0.7) | #لخزر (0) | #گپارس (0) | #نبروج (0.7) | #کابگن (0.6) | #قشرین (0.2) | #حریل (0.4) | #خلیبل (0.9) | #شزنگ (0) | #قاروم (0.7) | #شسم (0) | #هجرت (0.1) | #غشصفا (0) | #فجوش (0.1) | #فبستم (1.1) | #فافزا (0) | #پشاهن (0.1) | #دسینا (0) | #فکمند (0) | #لسرما (0) | #بتک (0) | #نیرو (0) | #سپرمی (0.1) | #کایتا (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 139

#مدیریت (66) | #آپ (35) | #ثقزوی (12) | #شپلی (32) | #ددامح (14) | #خصدرا (46) | #بپاس (2.2) | #فن آوا (5) | #لکما (67) | #آبادا (8) | #ثنام (9) | #دماوند (4) | #پدرخش (3) | #شتوکا (2.4) | #ثپردیس (12) | #بکاب (0.3) | #سفارود (4) | #وسنا (4) | #کدما (0.4) | #خفنر (6) | #کاما (5) | #زنجان (9) | #وپست (2.1) | #غمینو (5) | #آینده (4) | #داراب (21) | #حاریا (2.8) | #ثاژن (5) | #کهرام (0.5) | #سلار (1) | #دقاضی (0.8) | #فسدید (0) | #فنفت (1.7) | #دیران (1) | #وهنر (5) | #سکارون (0.3) | #ثفارس (2.7) | #سجام (5) | #سایرا (0.2) | #فنفتح (0) | #گکیش (0) | #تماوند (2.6) | #وسقم (14) | #خمحور (5) | #خودکفا (1.3) | #سنیر (0.1) | #نتوس (1.3) | #ساینا (0.1) | #فنرژی (1) | #وحکمت (3) | #وملت (0.1) | #کساپا (0.4) | #وثنو (1.9) | #وسصفا (16) | #حپترو (0.3) | #ولانا (0.4) | #وثخوز (0.3) | #خاور (1.2) | #توریل (0.5) | #بایکا (0) | #سمایه (1.9) | #چکاوه (0.5) | #شتولی (0.2) | #سباقر (0.3) | #حبندر (0.1) | #دحاوی (0.6) | #خکار (0.2) | #افرا (0.2) | #غفارس (0.4) | #وتعاونح (4) | #بنو (0.3) | #وایران (0.8) | #استارز (0) | #ولشرق (0.5) | #ختور (0.1) | #زنگان (0) | #چکاپا (0.7) | #تپولا (0.1) | #ثشاهد (0.2) | #وساغربی (5) | #فولای (0.1) | #زماهان (0.3) | #غپاک (0.2) | #سدشت (0) | #ویسرو (0) | #ثغرب (0.3) | #شکف (0) | #وتعاون (0.9) | #کحافظ (0.5) | #ثنظام (0) | #خرینگ (0) | #قچار (0) | #وساشرقی (2.5) | #ولغدر (0.1) | #قرن (0.1) | #شکربن (0) | #رافزا (0) | #سصفها (0) | #خکاوه (0.4) | #وسگیلا (2.4) | #قزوین (0) | #کصدف (0.1) | #ثاصفا (0.1) | #دسبحا (0) | #وصندوق (0) | #خلنت (0) | #تکنار (0) | #شاملا (0) | #ثعتما (0) | #چافست (0) | #آبین (0.3) | #غشهد (0) | #حخزر (0) | #زگلدشت (0.1) | #غبهار (0) | #وشمال (0) | #غپونه (0) | #کسرام (0.1) | #غمهرا (0) | #فلامی (0) | #غگیلا (0) | #حگردش (0.2) | #خکرمان (0.1) | #فخاس (0) | #دلقما (0) | #ثباغ (0) | #وسهمدا (0.5) | #لازما (0) | #بمیلا (0) | #بالبر (0) | #دپارس (0) | #تشتاد (0) | #فبیرا (0.1) | #لخانه (0) | #ثنور (0) | #وآتوس (0) | #وحافظ (0) | #بشهاب (0) | #کفرآور (0)

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (38)

#کالا | #اتکای | #شکام | #توسن | #وبرق | #گنگین | #قشرین | #ولیز | #اتکام | #تابا | #فاهواز | #آ س پ | #ساذری | #بمیلا | #خعمرا | #شزنگ | #کباده | #کورز | #دتهران‌ | #غشصفا | #ورازی | #گپارس | #شتهران | #نبروج | #خلیبل | #قاروم | #کابگن | #شسم | #فجوش | #دارو | #فبستم | #پشاهن | #بتک | #سپرمی | #کایتا | #واحصا | #فافزا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (198)

#ثقزوی | #آپ | #شپلی | #فجهان | #ددامح | #مدیریت | #بکاب | #برکت | #کاما | #خصدرا | #کدما | #لکما | #آبادا | #بپاس | #کهرام | #ثنام | #شتوکا | #ختور | #دماوند | #پدرخش | #سنیر | #دیران | #غنوش | #خودکفا | #فن آوا | #ثپردیس | #سفارود | #وسنا | #ثاژن | #خفنر | #زنجان | #ثنور | #آینده | #داراب | #غمینو | #تاپکیش | #ولغدر | #خکار | #کسرام | #خفناور | #دلقما | #حاریا | #زپارس | #توریل | #وحافظ | #وهنر | #خاور | #دقاضی | #فولای | #سصفها | #چکاوه | #شسینا | #فنفتح | #غفارس | #سلار | #غدام | #سایرا | #زنگان | #سجام | #ختوقا | #شصدف | #لازما | #فنفت | #سکارون | #فسدید | #تایرا | #کساپا | #وسقم | #تمحرکه | #بایکا | #شفارا | #خرینگ | #غگیلا | #ثنوسا | #ثرود | #ثغرب | #گکیش | #خوساز | #ثعتما | #تپولا | #حپترو | #کفپارس | #غویتا | #کمرجان | #خپویش | #وسکرشا | #وثخوز | #ثباغ | #فنرژی | #تکمبا | #نتوس | #سفاسی | #شلرد | #حخزر | #کپشیر | #ثاخت | #افرا | #وایران | #ساینا | #خفولا | #وحکمت | #ولانا | #ولپارس | #دسبحا | #وسصفا | #قچار | #سبزوا | #خمهر | #فخاس | #کاذر | #خکاوه | #وتوس | #خکرمان | #وملت | #ثشاهد | #شکلر | #قشکر | #بالبر | #زماهان | #غپونه | #دحاوی | #ثتوسا | #ثاصفا | #ثتران | #ولشرق | #حبندر | #داوه | #قاسم | #حتوکا | #وثنو | #غبهار | #وتعاونح | #کحافظ | #وصنا | #سمایه | #وساغربی | #دبالک | #کصدف | #چافست | #بسویچ | #آبین | #قصفها | #شلعاب | #شتولی | #غشاذر | #گدنا | #خگستر | #حگردش | #وساشرقی | #تشتاد | #اوان | #وآتوس | #وتعاون | #استارز | #قثابت | #چکاپا | #دانا | #کفرآور | #فلامی | #سدبیر | #دتولید | #شاروم | #حشکوه | #شصفها | #وجامی | #زگلدشت | #ثبهساز | #ویسرو | #تکنو | #کسرا | #وسگیلا | #شکف | #وسرمد | #دکوثر | #خمحور | #قلرست | #داسوه | #ثنظام | #خکمک | #فاما | #تکنار | #وسهمدا | #فگستر | #لخانه | #غمهرا | #رافزا | #وآرین | #غشهداب | #پویا | #ساربیل | #جهرم | #لطیف | #وشمال | #فسا | #وارس | #غگلستا | #ولصنم | #وهور |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #فجهان | #پالایش | #مدیریت | #فرابورس | #برکت | #اعتماد | #سمگا | #کمند | #خنصیر | #دارا یکم | #شستا | #لپارس | #امین یکم | #خگستر | #شتران | #خزر | #حآفرین | #دی | #کارین | #فولاد | #شپنا | #خودرو | #خفناور | #کاما | #فملی | #شبندر | #خساپا | #شسینا | #وهامون |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (197) | #فسبزوار (32) | #مدیریت (32) | #سپیدار (23) | #اتکای (14) | #چخزر (13) | #وبرق (13) | #ولیز (12) | #کزغال (12) | #ولکار (12) | #امین (10) | #بگیلان (10) | #لطیف (9) | #تابا (9) | #بپیوند (8) | #سپید (8) | #زملارد (8) | #فتوسا (7) | #وکبهمن (7) | #فجهان (6) | #گدنا (6) | #فگستر (6) | #صنوین (6) | #ومدیر (5) | #سپیدما (5) | #وپویا (5) | #ولپارس (5) | #وهامون (4) | #شاروم (4) | #مانی (4) | #غکورش (4) | #اتکامح (3.8) | #فردا (3.6) | #رافزا (3.5) | #فاهواز (3.3) | #وتعاونح (3.1) | #پیزد (3.1) | #اتکام (2.7) | #ساوه (2.7) | #وصندوق (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#وبرق (319) | #فردا (168) | #اتکای (149) | #گنگین (93) | #امین یکم (74) | #کارین (69) | #قشرین (66) | #قنقش (66) | #اعتماد (61) | #آکورد (60) | #آریان (58) | #تابا (56) | #سمگا (53) | #سپیدما (52) | #سرود (51) | #کمند (45) | #فنرژی (40) | #آ س پ (40) | #تماوند (37) | #فنفت (37) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #پالایش | #فولاد | #وپست | #شپنا | #برکت | #امین یکم | #فملی | #شتران | #خساپا | #شستا | #وتجارت | #کمند | #خودرو | #فن آوا | #آکورد | #خبهمن | #نوری | #خگستر | #وپارس | #میدکو | #دی | #غگل | #فارس | #شگویا | #کلر | #شپدیس | #وبصادر | #اپال | #بوعلی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#فسبزوار | #سمگا | #حآفرین | #فرابورس | #قنقش | #وپسا | #فردا | #گنگین | #خنصیر | #وهامون | #غشصفا | #ومهان | #دسانکو | #آریان | #خکار | #بموتو | #واحیا | #غبهنوش | #قشرین | #شجم | #حسیر | #خودکفا | #همای | #فجر | #پارند | #کخاک | #کیان | #نیرو | #واحصا | #درازک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (11)

#بمپنا (102) | #قنقش (5) | #فنفت (5) | #فسبزوار (5) | #مدیریت (4) | #اتکامح (4) | #وتعاونح (4) | #خفناور (4) | #حآفرین (4) | #سمگا (3) | #فجهان (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سمگا (1.9) | #وپسا (1.6) | #کخاک (1.1) | #غشصفا (1.2) | #ومهان (1.4) | #کرماشا (1.2) | #بموتو (2.4) | #واتی (2.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (39)

#اتکای | #شکام | #توسن | #وبرق | #ولیز | #آ س پ | #تابا | #لابسا | #شزنگ | #ساذری | #غشصفا | #بمیلا | #خعمرا | #حآفرین | #کباده | #اتکام | #کورز | #دتهران‌ | #اتکامح | #گپارس | #ورازی | #سمگا | #سنوین | #شتهران | #نبروج | #فاهواز | #واحصا | #خلیبل | #قاروم | #شسم | #کابگن | #فجوش | #فبستم | #پشاهن | #سپرمی | #بتک | #کایتا | #لسرما | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (221)

#کالا | #فرابورس | #فجهان | #ثقزوی | #آپ | #شپلی | #مدیریت | #کاما | #ددامح | #کدما | #خصدرا | #بکاب | #بپاس | #لکما | #کهرام | #آبادا | #ختور | #شتوکا | #دماوند | #ثنام | #پدرخش | #سنیر | #غصینو | #غنوش | #دیران | #خودکفا | #فن آوا | #ثپردیس | #وسنا | #سفارود | #برکت | #زنجان | #تاپکیش | #ثاژن | #خفنر | #ولغدر | #غمینو | #داراب | #غدام | #خفناور | #آینده | #خرینگ | #خکار | #وتوس | #خاور | #توریل | #حاریا | #فولای | #ثشاهد | #وهنر | #زپارس | #تمحرکه | #افرا | #قثابت | #وحافظ | #کساپا | #سصفها | #شصدف | #ولپارس | #پلاست | #زنگان | #فنفتح | #سلار | #سکارون | #دلقما | #غفارس | #غپینو | #ثنور | #لازما | #تایرا | #سجام | #ثنوسا | #شفارا | #ثرود | #خمحور | #ثاخت | #شسینا | #خپویش | #کفپارس | #وسقم | #تبرک | #کپشیر | #فسدید | #کپارس | #ثغرب | #کسرام | #تپولا | #گکیش | #بمپنا | #سمایه | #غگیلا | #فنفت | #بایکا | #شپترو | #خوساز | #خمهر | #خفولا | #قرن | #ولصنم | #ساینا | #قنیشا | #ولانا | #غویتا | #فنرژی | #دسبحا | #کاذر | #دحاوی | #وحکمت | #قشکر | #نتوس | #حتوکا | #ثتران | #ولشرق | #سفاسی | #شکلر | #چکاپا | #سبزوا | #رافزا | #چکاوه | #غشاذر | #حپترو | #سایرا | #کمرجان | #وثخوز | #خکاوه | #حخزر | #چافست | #وسصفا | #دقاضی | #حگردش | #حشکوه | #وملت | #بنو | #خکرمان | #ثباغ | #شتولی | #بالبر | #خبازرس | #ثاصفا | #فلامی | #سباقر | #میهن | #وسرمد | #آبین | #ونیرو | #کفرا | #قچار | #غپونه | #شلعاب | #دبالک | #کصدف | #ثتوسا | #تکنو | #پکویر | #شلرد | #حبندر | #ختوقا | #دتولید | #سدبیر | #کحافظ | #وتعاونح | #وتعاون | #وصنا | #غگلستا | #قلرست | #غبهار | #کفرآور | #اوان | #قصفها | #تماوند | #بسویچ | #تشتاد | #داسوه | #غمهرا | #تکشا | #فجام | #وجامی | #چفیبر | #استارز | #زگلدشت | #لخانه | #شصفها | #لبوتان | #داوه | #ولتجارح | #فاما | #غشان | #فنوال | #سمتاز | #وارس | #وآتوس | #دانا | #پیزد | #قیستو | #ویسرو | #شپارس | #فسپا | #زملارد | #زدشت | #فبیرا | #شکف | #خکمک | #وآرین | #وساشرقی | #وساغربی | #ثبهساز | #ثنظام | #سخاش | #فسا | #سدشت | #قجام | #وبهمن | #تکنار | #جهرم | #پارسیان | #پویا | #وشمال | #وحافظح | #ساربیل | #کبافق | #فلات |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #فجهان | #کالا | #پالایش | #فرابورس | #کمند | #اعتماد | #مدیریت | #برکت | #شستا | #دارا یکم | #سمگا | #فولاد | #امین یکم | #شتران | #لپارس | #دی | #خنصیر | #شپنا | #خگستر | #فملی | #خساپا | #شبندر | #خودرو | #خزر | #حآفرین | #کارین | #ثفارس | #کیان | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (185) | #مدیریت (30) | #کامیاب (25) | #فسبزوار (23) | #سپیدار (21) | #اتکای (16) | #ولکار (11) | #سپید (11) | #کزغال (11) | #امین (9) | #فتوسا (8) | #بگیلان (8) | #وکبهمن (8) | #لطیف (7) | #تابا (7) | #چخزر (7) | #بپیوند (7) | #مانی (7) | #فگستر (6) | #ولیز (6) | #وبرق (6) | #فجهان (6) | #وهامون (6) | #اتکامح (6) | #گدنا (5) | #غکورش (5) | #وصندوق (4) | #شکبیر (4) | #شاروم (4) | #صنوین (4) | #ومدیر (3.8) | #زملارد (3.7) | #ساوه (3.2) | #دسانکوح (3.1) | #بوعلی (3) | #اتکام (3) | #ثبهساز (2.8) | #پیزد (2.7) | #فردا (2.7) | #رافزا (2.7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#وبرق (199) | #اتکای (155) | #فردا (113) | #قیستو (102) | #کارین (85) | #امین یکم (85) | #گنگین (78) | #آریان (72) | #اعتماد (62) | #قنقش (58) | #سپیدما (51) | #تابا (50) | #وصندوق (48) | #کمند (44) | #کنورح (42) | #کالا (42) | #آ س پ (41) | #سمگا (41) | #فنفت (40) | #قشرین (40) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #شپنا | #فولاد | #پالایش | #برکت | #وپست | #کمند | #شستا | #فملی | #خگستر | #خبهمن | #خساپا | #شبندر | #نوری | #آکورد | #ذوب | #میدکو | #شتران | #پارسان | #وتجارت | #شگویا | #کگل | #اپال | #خودرو | #اعتماد | #وپارس | #امین یکم | #غگل | #پاکشو | #مادیرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#سمگا | #فسبزوار | #کالا | #حآفرین | #فرابورس | #قنقش | #وپسا | #خبنیان | #هرمز | #فردا | #گنگین | #کیان | #پارند | #دارا یکم | #افران | #وخارزم | #وهامون | #خنصیر | #غالبر | #غشصفا | #حسیر | #وصندوق | #شرانل | #شکبیر | #شاراک | #غبهنوش | #دسانکو | #پارسیان | #قیستو | #لابسا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (19)

#بمپنا (131) | #کالا (48) | #قیستو (8) | #فسبزوار (8) | #اتکامح (7) | #فنفت (6) | #قنقش (6) | #حآفرین (5) | #مدیریت (4) | #مانی (4) | #سمگا (4) | #خفناور (4) | #وتعاونح (4) | #فمراد (4) | #فجهان (3) | #خموتور (3) | #خریخت (3) | #وپسا (3) | #گنگین (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (6) | #سمگا (1.6) | #حآفرین (1.2) | #ثفارس (1.1) | #خموتور (1.1) | #خریخت (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سمگا (1.6) | #ومهان (1.2) | #غشصفا (1.5) | #هرمز (1) | #واتی (1.9) | #شیراز (1.4) | #میدکوح (2.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮گزارش بازار ۱۱:۲۰

📊 شاخص کل با افت ۱۰،۲۲۰ واحد
در کانال ۱/۳۸۱/۰۰۰ واحد است

📈شاخص هم وزن با افت ۷،۰۰۰ واحد
در کانال ۴۱۴/۴۳۶ واحد قرار دارد

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۱۰۰۰ میلیارد تومان

اخبار #مهم برای گروه پالایشی

رئیس سازمان بورس:

✅ وزارت نفت در تعیین نرخ خوراک ملاحظات لازم برای سودآوری پالایشگاه ها را در نظر دارد. بنابراین درست است که قیمت «دیر» می رسد اما «خوب» می رسد.

🔰 در مورد پالایشی ها جلسات و نامه هایی برای ارسال سریعتر اطلاعات صورت های مالی صورت گرفته. روش جدیدی که برای شرکت های پالایشی به کار گرفته می شود محاسبه نرخ نفت بر اساس صادرات است که کمی زمان برخواهد بود ولی در نهایت به سود این صنعت است و دولت هم در پی تقویت سودآوری این صنعت خواهد بود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#اتکای | #شکام | #شتران | #توسن | #وبرق | #ثفارس | #وسالت | #پلاست | #آ س پ | #لابسا | #حآفرین | #ولیز | #خریخت | #غکورش | #خموتور | #شپنا | #تابا | #غدام | #سمگا | #قشرین | #ساذری | #شزنگ | #بمیلا | #خعمرا | #غشصفا | #لسرما | #کلر | #اتکام | #فوکا | #شفارس | #کباده | #ورازی | #کورز | #دتهران‌ | #وگستر | #سشرق | #سنوین | #ولملت | #خچرخش | #گپارس | #کاسپین | #فاهواز | #شجم | #اتکامح | #شتهران | #کشرق | #شاراک | #نبروج | #قنقش | #فافزا | #خلیبل | #وصندوق | #قاروم | #کابگن | #شسم | #حآسا | #فجوش | #فبستم | #سپرمی | #فکمند | #بتک | #کایتا | #شبریز | #حسیر | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (126)

#کالا | #وشمال | #فرابورس | #ثقزوی | #آپ | #شپلی | #ددامح | #بکاب | #خصدرا | #لپارس | #بپاس | #کهرام | #آبادا | #لکما | #شکف | #ثنام | #کیسون | #پدرخش | #شتوکا | #فن آوا | #کدما | #دیران | #خفناور | #غنوش | #سفارود | #ثپردیس | #دماوند | #غصینو | #تاپکیش | #ثاژن | #داراب | #خفنر | #زنجان | #غمینو | #آینده | #خرینگ | #حاریا | #وسنا | #وهنر | #وحافظ | #توریل | #سلار | #ولپارس | #سنیر | #ولغدر | #ختور | #تمحرکه | #سجام | #شفارا | #زنگان | #سکارون | #ثنور | #غفارس | #وسقم | #خودکفا | #غگیلا | #ثرود | #شسینا | #فسدید | #فنفتح | #سمایه | #سفاسی | #ساینا | #لازما | #کفپارس | #گکیش | #زپارس | #نتوس | #ولانا | #وثخوز | #وحکمت | #بایکا | #تپولا | #سایرا | #فنرژی | #خپویش | #ولصنم | #دسبحا | #وسصفا | #دقاضی | #حخزر | #خفولا | #تکنو | #وملت | #خمحور | #وتوس | #سصفها | #خاور | #افرا | #کسرام | #حشکوه | #ثتوسا | #وسرمد | #ثزاگرس | #کصدف | #بالبر | #حبندر | #قچار | #ثاصفا | #وتعاونح | #دحاوی | #وتعاون | #غپونه | #تماوند | #بسویچ | #شتولی | #کفرآور | #آبین | #فاما | #رافزا | #استارز | #تشتاد | #وآتوس | #دبالک | #غشاذر | #ویسرو | #غبهار | #لخانه | #ثنظام | #فجام | #زگلدشت | #کپشیر | #وساغربی | #پویا | #ولتجارح | #حگردش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (191) | #مدیریت (35) | #فسبزوار (23) | #سپیدار (22) | #اتکای (17) | #کامیاب (14) | #ولکار (13) | #بذر (12) | #وکبهمن (10) | #کزغال (10) | #فتوسا (9) | #چخزر (9) | #سپید (9) | #لطیف (9) | #امین (9) | #بگیلان (8) | #فگستر (7) | #وبرق (7) | #ولیز (7) | #بپیوند (7) | #دمعیار (6) | #تابا (6) | #فجهان (6) | #وهامون (6) | #اتکامح (6) | #گدنا (6) | #زملارد (5) | #غکورش (5) | #مانی (5) | #ومدیر (5) | #شاروم (5) | #رافزا (5) | #پیزد (3.6) | #وصندوق (3.6) | #ساوه (3.6) | #اتکام (3.4) | #ثبهساز (3.1) | #بوعلی (3) | #دسانکوح (2.9) | #میدکوح (2.8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#وبرق (250) | #دمعیار (233) | #اتکای (169) | #فردا (102) | #امین یکم (95) | #سپیدما (83) | #گنگین (78) | #کارین (72) | #غگز (65) | #کگازح (65) | #قیستو (63) | #اعتماد (62) | #آریان (60) | #قشرین (59) | #قنقش (56) | #ساذری (54) | #کمند (53) | #کنورح (49) | #وصندوق (48) | #تابا (45) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #برکت | #پالایش | #فولاد | #شبندر | #وپست | #شستا | #اعتماد | #فملی | #خگستر | #پارسان | #خساپا | #خودرو | #وتجارت | #میدکو | #خبهمن | #سپید | #ذوب | #شگویا | #غگل | #اپال | #کمند | #کگل | #فاسمین | #وپارس | #بوعلی | #آکورد | #مادیرا | #غکورش | #فاما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#سمگا | #فسبزوار | #شتران | #کالا | #حآفرین | #امین یکم | #خزر | #فرابورس | #قنقش | #هرمز | #وپسا | #کیان | #خبنیان | #گنگین | #وصندوق | #افران | #فردا | #کگازح | #پارند | #خنصیر | #سپیدما | #وهامون | #وخارزم | #پارسیان | #شاراک | #حسیر | #دارا یکم | #غالبر | #قیستو | #شرانل |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (27)

#بمپنا (167) | #کالا (71) | #کگازح (20) | #فنفت (11) | #قیستو (9) | #فسبزوار (8) | #زرین (7) | #اتکامح (7) | #قنقش (7) | #مدیریت (6) | #غگز (6) | #حآفرین (6) | #فمراد (5) | #مانی (5) | #فجهان (5) | #سمگا (4) | #وتعاونح (4) | #خفناور (4) | #گنگین (4) | #پلاست (4) | #قشرین (3) | #خموتور (3) | #تصمیم (3) | #وپسا (3) | #خنصیر (3) | #خریخت (3) | #فرابورس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (6) | #زرین (1.9) | #قنقش (1.9) | #سمگا (1.5) | #فنفت (1.5) | #وسکرمان (1.4) | #پلاست (1.4) | #وپسا (1.3) | #ثفارس (1.3) | #واحصا (1.2) | #حآفرین (1.2) | #ومهان (1.2) | #کشرق (1.2) | #قشرین (1.2) | #خریخت (1.1) | #خموتور (1.1) | #سنوین (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سمگا (1.5) | #غشصفا (1.5) | #میدکوح (2.8) | #پارسیان (1.1) | #واتی (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#مهم برای خودروسازان؛

💢در جلسه قیمت‌گذاری خودرو در کمیسیون صنایع مطرح شد؛ مجلس پیگیری طرح عرضه خودرو در بورس کالا

✅ سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون صنایع و معادن مجلس که با حضور مدیرعامل ایدرو، رئیس شورای رقابت، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا و نمایندگان قطعه‌سازان برگزار شد، گفت: در این جلسه انتقاد شدید اعضای کمیسیون صنایع و معادن از عدم حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سه جلسه گذشته این کمیسیون با دستورکار قیمت‌گذاری خودرو مطرح و عنوان شد که این عملکرد بیانگر بی توجهی وزیر صمت به موضوع خودرو است.

فیروزی : مقرر شد ایدور جمع بندی پیشنهادهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان، قطعه سازان و شورای رقابت را درباره قیمت گذاری خودرو به کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارائه کند تا کمیسیون درباره این موضوع تصمیمات مقتضی را گرفته و گزارش را به صحن علنی ارائه دهد. /سنا

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (77)

#اتکای | #شکام | #توسن | #شتران | #وبرق | #مفاخر | #خموتور | #آ س پ | #شبندر | #ثفارس | #چکارن | #وسالت | #شبریز | #شاراک | #لابسا | #ولیز | #پاکشو | #کلر | #شپنا | #خریخت | #حآفرین | #پلاست | #فوکا | #ساذری | #شزنگ | #خعمرا | #بمیلا | #غدام | #تابا | #غشصفا | #لسرما | #شفارس | #کباده | #کورز | #دتهران‌ | #سشرق | #غکورش | #اتکام | #وگستر | #شجم | #سمگا | #قنقش | #خچرخش | #سنوین | #ولملت | #ورازی | #کاسپین | #گپارس | #فاهواز | #واحصا | #شتهران | #حآسا | #بشهاب | #هجرت | #نبروج | #وآذر | #کشرق | #بساما | #اوان | #خلیبل | #اتکامح | #قاروم | #کابگن | #گنگین | #شسم | #فجوش | #فبستم | #شپاس | #سپرمی | #نیرو | #بتک | #فکمند | #کایتا | #غبشهر | #فافزا | #پلوله | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (129)

#کالا | #وشمال | #ثقزوی | #آپ | #فرابورس | #شپلی | #ددامح | #خصدرا | #بپاس | #بکاب | #شکف | #آبادا | #لکما | #کیسون | #ثنام | #پدرخش | #غصینو | #شتوکا | #فن آوا | #غنوش | #سفارود | #داراب | #ثاژن | #ثپردیس | #خفنر | #زنجان | #آینده | #خفناور | #غمینو | #وسنا | #خرینگ | #حاریا | #کهرام | #تاپکیش | #وحافظ | #توریل | #وهنر | #دماوند | #لپارس | #سلار | #سجام | #ولغدر | #سنیر | #شفارا | #تمحرکه | #خودکفا | #زنگان | #سکارون | #وسقم | #فنرژی | #ثرود | #فسدید | #غفارس | #شسینا | #سفاسی | #غگیلا | #ختور | #کدما | #لازما | #ساینا | #گکیش | #نتوس | #بایکا | #زپارس | #ولانا | #وثخوز | #تپولا | #سایرا | #ثنور | #ثزاگرس | #وسصفا | #وملت | #دسبحا | #وحکمت | #ولصنم | #خفولا | #فاما | #وتوس | #وسرمد | #کصدف | #دحاوی | #کسرام | #وتعاونح | #ثتوسا | #وتعاون | #حخزر | #افرا | #خمحور | #حبندر | #قچار | #دقاضی | #ثاصفا | #غپونه | #کساپا | #کپشیر | #حشکوه | #آبین | #تماوند | #شتولی | #تشتاد | #استارز | #ولتجارح | #کفپارس | #خپویش | #وآتوس | #غبهار | #ویسرو | #ریشمک | #ثنظام | #ولشرق | #غشاذر | #فسا | #خاور | #زگلدشت | #وجامی | #بسویچ | #شپترو | #فنفتح | #رافزا | #پویا | #بالبر | #قشکر | #ثغرب | #غویتا | #خکرمان | #ثباغ | #دلقما | #کمرجان | #لخانه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #فجهان | #کالا | #پالایش | #کمند | #فرابورس | #امین یکم | #اعتماد | #شپنا | #برکت | #مدیریت | #دارا یکم | #شتران | #شبندر | #شستا | #فولاد | #لپارس | #فملی | #سمگا | #دی | #خزر | #خساپا | #خگستر | #خودرو | #خنصیر | #کاما | #بمپنا2 | #کیان | #وبملت | #حآفرین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (190) | #مدیریت (33) | #فسبزوار (23) | #سپیدار (20) | #اتکای (18) | #ولکار (13) | #کامیاب (13) | #فتوسا (10) | #وکبهمن (9) | #چخزر (9) | #لطیف (9) | #کزغال (9) | #امین (9) | #سپید (9 | #بگیلان (8) | #وبرق (8) | #فگستر (7) | #ولیز (7) | #بپیوند (7) | #دمعیار (6) | #اتکامح (6) | #بذر (6) | #وهامون (6) | #فجهان (6) | #گدنا (6) | #غکورش (6) | #زملارد (5) | #شاروم (5) | #رافزا (5) | #ومدیر (5) | #پیزد (4) | #اتکام (3.5) | #مانی (3.5) | #ولپارس (3.4) | #ساوه (3.2) | #ثبهساز (3.1) | #وصندوق (3.1) | #بوعلی (3) | #تابا (3) | #دسانکوح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#خبهمن2 (19,200) | #وبرق (269) | #دمعیار (233) | #اتکای (170) | #امین یکم (105) | #فردا (88) | #سپیدما (82) | #گنگین (79) | #اعتماد (66) | #کارین (65) | #غگز (65) | #قشرین (59) | #کگازح (59) | #کمند (58) | #آریان (58) | #قیستو (58) | #قنقش (57) | #ساذری (54) | #کنورح (50) | #کالا (43) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #برکت | #شبندر | #پالایش | #فولاد | #وپست | #فملی | #شستا | #میدکو | #خگستر | #پارسان | #خودرو | #شگویا | #وتجارت | #خساپا | #اعتماد | #سپید | #ذوب | #غگل | #فاسمین | #خبهمن | #اپال | #شکربن | #بوعلی | #وپارس | #کگل | #وبملت | #آکورد | #رمپنا | #مادیرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#سمگا | #حآفرین | #فسبزوار | #شتران | #کالا | #شپنا | #خبهمن2 | #امین یکم | #خزر | #قنقش | #فرابورس | #افران | #وصندوق | #کگازح | #شاراک | #وپسا | #گنگین | #هرمز | #خبنیان | #فردا | #کیان | #فخوز | #اوان | #پارسیان | #حسیر | #پارند | #غشصفا | #شکبیر | #همای | #نیرو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (35)

#بمپنا (174) | #کالا (73) | #کگازح (68) | #فنفت (15) | #قیستو (9) | #فسبزوار (8) | #قنقش (7) | #اتکامح (7) | #زرین (7) | #مدیریت (7) | #حآفرین (6) | #غگز (6) | #مانی (6) | #فمراد (5) | #فجهان (5) | #مفاخر (5) | #سمگا (4) | #خفناور (4) | #فنفتح (4) | #وتعاونح (4) | #گنگین (4) | #پلاست (4) | #قشرین (4) | #تصمیم (3) | #خموتور (3) | #وپسا (3) | #ومهان (3) | #سنوین (3) | #خنصیر (3) | #فافزا (3) | #خریخت (3) | #فرابورس (3) | #نیرو (3) | #خزر (3) | #وحافظح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (6) | #وصندوق (3) | #قنقش (1.7) | #وثنو (1.7) | #زرین (1.6) | #وسکرمان (1.5) | #پلاست (1.4) | #سمگا (1.4) | #ثفارس (1.3) | #وپسا (1.3) | #واحصا (1.2) | #حآفرین (1.2) | #ومهان (1.2) | #کشرق (1.2) | #خریخت (1.2) | #قشرین (1.2) | #نیرو (1.2) | #زشریف (1.1) | #خموتور (1.1) | #مفاخر (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اوان (1.3) | #شکبیر (2.3) | #غشصفا (1.5) | #پارسیان (1.5) | #واتی (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 683
🟢 تعداد مثبت: 301 (%44)
🔴 تعداد منفی: 382 (%56)
🔼 تعداد صف خرید: 81 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 124 (%18)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-643) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (459) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (616) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 هتل و رستوران: 34,680
🟩 کمکی به نهادها: 25,938
🟩 حمل ونقل: 19,915
🟩 نفتی: 8,160
🟩 پیمانکاری: 4,594
🟩 اطلاعات و ارتباطات: 3,269

📊گزارش بازار در پایان معاملات چهار شنبه / سی و یکم شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران همچون روزهای گذشته با روندی نزولی کار خود را آغاز کرد و ۱۲ هزار واحد افت داشت . در ادامه اما کمی از این افت را جبران کرد و نهایتا با ثبت ۴،۸۳۴ واحد منفی به عدد یک میلیون و ۳۸۶ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۶،۰۲۳ واحد افت داشت و در محدوده ۴۱۵ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۵۶۴ واحد را به ثبت رساند .

🔰#شپنا #شتران #وصندوق #شبندر بیشترین تاثیر مثبت و نماد های #پارس #شستا و #فخوز تاثیر گذار ترین های منفی شاخص بودند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۶۵۱ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۴ هزار و ۲۱۴ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۸ هزار و ۷۸۲ میلیارد تومان بوده است .

کنفرانس مطبوعاتی پاول….

https://www.streamtext.net/player?event=CFI-FRB&chat=false

https://youtu.be/n-azWgGI9iU

🎥 تحلیل هفتگی اخبار اقتصادی ایران و جهان

📌 پیرامون آخرین تحولات بازارهای داخلی و جهانی
کاری از تیم تحلیل اکسیر ‌چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

https://www.instagram.com/tv/CUIkrgUqfom/

◀️ بررسی روند شاخص بازار سرمایه و علل نوسانات آن
◀️ افزایش بهای نفت برنت در آغاز فصل سرما؛
◀️ کاهش ۳۰ دلاری بهای جهانی طلا
◀️ رشد عمومی قیمت فلزات صنعتی و پیش‌بینی تداوم آن

💢 رعایت اصول سرمایه گذاری و
داشتن استراتژی در معاملات الزامیست.


1400.06.30

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 67

#فسبزوار (204) | #کیمیاتک (174) | #فجهان (425) | #اتکای (93) | #توسن (74) | #لپارس (2.3) | #وبرق (2.5) | #حآفرین (51) | #بمپنا (30) | #بکاب (0.6) | #غنوش (4) | #خموتور (9) | #کماسه (18) | #قنقش (1.2) | #خریخت (25) | #زشریف (19) | #فنفت (6) | #کپشیر (4) | #خزر (3) | #ولیز (28) | #خلنت (0.5) | #شسینا (0.5) | #ساذری (6) | #ثنور (5) | #وسرمد (8) | #خپویش (0.4) | #ولراز (0.9) | #بایکا (0.7) | #کترام (0.7) | #کباده (1.4) | #دتهران‌ (0.4) | #غبهنوش (0.2) | #فاما (0.8) | #کورز (0.1) | #وپسا (5) | #تمحرکه (0.6) | #کی بی سی (0.4) | #حفارس (2.1) | #وحافظح (1.1) | #شتهران (0.1) | #کمرجان (0.1) | #سیلام (0.4) | #گنگین (0.1) | #قاروم (0.7) | #ثتوسا (0.1) | #کتوکا (0.2) | #خلیبل (1.1) | #فبستم (3) | #کابگن (0.4) | #شسم (0) | #نبروج (0.3) | #وتوس (0.1) | #پشاهن (0.1) | #فجوش (0.1) | #سقاین (0) | #نمرینو (0) | #سفار (0) | #کایتا (0.1) | #تکنو (0) | #بتک (0) | #فنفتح (0) | #گپارس (0) | #فاهواز (0.1) | #کقزوی (0) | #سپرمی (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 61

#مدیریت (78) | #وشمال (6) | #ثقزوی (10) | #ددامح (14) | #آپ (18) | #ثنظام (3) | #دسانکو (9) | #زفکا (14) | #خصدرا (33) | #خفنر (13) | #بپاس (1.8) | #فن آوا (4) | #پدرخش (3) | #آبادا (7) | #لکما (48) | #ثنام (7) | #خودکفا (5) | #غدام (0.3) | #شکف (0.7) | #سفارود (3) | #وسنا (4) | #داراب (19) | #حاریا (2.7) | #وحافظ (4) | #ثاژن (4) | #افرا (1.3) | #فسدید (0.3) | #غمینو (3) | #تماوند (4) | #کهرام (0.4) | #سلار (1) | #چکاوه (1.9) | #کاما (2.2) | #سایرا (0.6) | #گکیش (0.6) | #زنجان (3) | #فنرژی (1.3) | #خمحور (4) | #وسقم (13) | #وملت (4) | #آبین (4) | #دسانکوح (0.9) | #حپترو (0.3) | #نتوس (0.5) | #وساغربی (10) | #وتعاونح (5) | #شتولی (0.1) | #وسصفا (5) | #استارز (0) | #ویسرو (0) | #وتعاون (1.1) | #بنو (0.1) | #فکمند (0) | #سجام (0.3) | #کصدف (0) | #غپونه (0.1) | #پلوله (0) | #ثاصفا (0) | #تشتاد (0) | #وثخوز (0) | #آرمان (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (30)

#فسبزوار | #اتکای | #توسن | #وبرق | #حآفرین | #بمپنا | #قنقش | #زشریف | #فنفت | #خموتور | #گنگین | #ولیز | #ساذری | #ولراز | #فاهواز | #دتهران‌ | #کباده | #کورز | #گپارس | #شتهران | #قاروم | #فبستم | #خلیبل | #شسم | #پشاهن | #فجوش | #سپرمی | #حشکوه | #بتک | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (237)

#مدیریت | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #آپ | #کاما | #بکاب | #ددامح | #خگستر | #کدما | #شبریز | #لکما | #خصدرا | #بپاس | #پدرخش | #زفکا | #آبادا | #ثنظام | #وپست | #غصینو | #خساپا | #خفنر | #ثنام | #ختور | #سنیر | #شتوکا | #فن آوا | #ثفارس | #شکف | #خودکفا | #سفارود | #خکار | #وسنا | #دلقما | #خودرو | #غمینو | #شصدف | #حخزر | #دیران | #هرمز | #اخابر | #شدوص | #دقاضی | #توریل | #وحافظ | #حاریا | #واحیا | #زنجان | #کهرام | #وهنر | #چکاپا | #فولای | #فسدید | #دماوند | #ولغدر | #ثشاهد | #تپولا | #غگیلا | #کساپا | #تماوند | #تبرک | #ثاخت | #رافزا | #خرینگ | #خوساز | #سامان | #خمحور | #سایرا | #سلار | #چکاوه | #وسقم | #بنو | #کسرام | #خکرمان | #غمهرا | #حکشتی | #خمهر | #وتجارت | #کچاد | #غفارس | #بایکا | #ولپارس | #مادیرا | #زنگان | #سصفها | #سبزوا | #فنرژی | #وهور | #قشکر | #خپارس | #افرا | #وثخوز | #وایران | #حپترو | #گکیش | #قچار | #فسرب | #چافست | #ولانا | #ومدیر | #وملت | #ولشرق | #غاذر | #وساپا | #ساروم | #ختوقا | #دتولید | #چفیبر | #وسکرشا | #غگلستا | #بشهاب | #وحکمت | #غشاذر | #زکوثر | #وثنو | #دانا | #نتوس | #ثعتما | #کفپارس | #وخارزم | #شپترو | #غشان | #خکمک | #سدبیر | #وسصفا | #لازما | #ثرود | #ثاصفا | #سمایه | #خبازرس | #کخاک | #سکارون | #کساوه | #حبندر | #کصدف | #کفرآور | #ثباغ | #فکمند | #شصفها | #وکار | #مفاخر | #فروس | #خمحرکه | #زماهان | #دبالک | #ثتران | #زگلدشت | #وتعاونح | #تکنو | #کاذر | #ثعمرا | #سدشت | #کحافظ | #غشهداب | #وساغربی | #قنیشا | #غپونه | #شتولی | #بهپاک | #جوین | #چدن | #کسرا | #وسپه | #تکنار | #سجام | #شکلر | #بمیلا | #وآوا | #حگردش | #ورازی | #دحاوی | #ثبهساز | #خاور | #استارز | #فگستر | #بسویچ | #داوه | #وتعاون | #غشهد | #فلامی | #شفارس | #وجامی | #دجابر | #نطرین | #شگویا | #آبین | #ولملت | #وبیمه | #سفارس | #چخزر | #خکاوه | #های وب | #ساربیل | #تشتاد | #ویسرو | #ونیرو | #میهن | #وسگیلا | #دابور | #پلوله | #فسا | #غبهار | #قاسم | #ولکار | #بگیلان | #پاسا | #حتوکا | #پارتا | #فبیرا | #بالبر | #خبهمن | #گشان | #امید | #تکشا | #آ س پ | #غپینو | #مرقام | #ولصنم | #پکویر | #بالاس | #دسانکوح | #شلعاب | #ثامان | #ثجوان | #وآتوس | #شلرد | #دکپسول | #جهرم | #نیرو | #وسهمدا | #ملت | #بنیرو | #ومعلم | #غگلپا | #سمتاز | #مداران | #وایرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فجهان | #لپارس | #کمند | #پالایش | #بکاب | #خزر | #شستا | #دارا یکم | #برکت | #شپنا | #شتران | #دی | #کماسه | #فارس | #دسانکو | #خودرو | #فولاد | #غنوش | #کاما | #شبندر | #اعتماد | #خساپا | #کیمیاتک | #فملی | #قثابت | #وهامون | #کرمان | #کیان | #ریشمک | #امین یکم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (408) | #فسبزوار (309) | #توسن (202) | #وبرق (51) | #داریک (50) | #فجهان (13) | #زشریف (12) | #اتکای (12) | #آسام (11) | #زملارد (9) | #ولکار (9) | #امین (9) | #سپید (8) | #فتوسا (8) | #خموتور (8) | #وکبهمن (8) | #وهامون (7) | #سپیدار (6) | #ولیز (6) | #بپیوند (6) | #پیزد (6) | #شاروم (5) | #فگستر (5) | #ولراز (5) | #رافزا (5) | #بمپنا (5) | #فنفت (5) | #کزغال (4) | #گدنا (4) | #وبانک (4) | #غزر (3.9) | #چخزر (3.5) | #گنگین (3.4) | #بگیلان (3.3) | #مانی (3.3) | #لطیف (3.3) | #سهرمز (3.2) | #قنقش (3.2) | #همای (3.1) | #میدکوح (2.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#وبرق (2,267) | #فسبزوار (227) | #فنفت (207) | #اتکای (159) | #کیمیاتک (121) | #اعتماد (113) | #زشریف (111) | #بمپنا (100) | #گنگین (96) | #خموتور (95) | #امین یکم (89) | #کمند (82) | #قنقش (79) | #غدام (70) | #شصفها (68) | #کارین (61) | #پارند (59) | #کهرام (57) | #دارا (53) | #لازما (51) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #شتران | #فجهان | #فوکا | #فولاد | #فارس | #بوعلی | #فملی | #خزامیا | #شبندر | #وبملت | #اپال | #وسپهر | #کمند | #پارند | #فن آوا | #شکربن | #واحیا | #غگل | #خودرو | #تبرک | #وپاسار | #شغدیر | #کگل | #شستا | #سفارس | #کچاد | #کاردان | #ذوب | #غدیس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیمیاتک | #اعتماد | #هرمز | #اتکای | #کیان | #کماسه | #وهامون | #گنگین | #ریشمک | #امین یکم | #کی بی سی | #افران | #حآفرین | #وتوصا | #غشصفا | #آگاس | #واتی | #خزر | #دماوند | #شرانل | #حکشتی | #غنوش | #همای | #ثاخت | #ثتوسا | #خریخت | #دسانکوح | #غبهنوش | #وپسا | #کاوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (8)

#مانی (18) | #کماسه (6) | #فجهان (4) | #بکاب (4) | #تمحرکه (4) | #کی بی سی (3) | #فمراد (3) | #لپارس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فجهان (13) | #فنفتح (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (408) | #غشصفا (1.1) | #گنگین (3) | #هرمز (1.3) | #اتکای (12) | #واتی (1.9) | #حآفرین (1.5) | #توسن (200) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💢 افت ۲۹ هزار واحدی شاخص کل

ارزش معاملات خرد تا این لحظه بیش از ۴ همت
در اکثر گروه های بازار شاهد عرضه هستیم

محدوده های مهم شاخص ۱۴۰۰ – ۱۴۲۰

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (38)

#فسبزوار | #اتکای | #توسن | #وبرق | #حآفرین | #وهامون | #قنقش | #خعمرا | #بمپنا | #گنگین | #فنفت | #ولیز | #ساذری | #ولراز | #لخزر | #تابا | #فاهواز | #دتهران‌ | #کباده | #بالاس | #کورز | #شزنگ | #گپارس | #نبروج | #شتهران | #قاروم | #کابگن | #فپنتا | #فبستم | #خلیبل | #کایتا | #قلرست | #شسم | #پشاهن | #فجوش | #سپرمی | #بتک | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (300)

#برکت | #مدیریت | #آپ | #وشمال | #ثقزوی | #کاما | #خگستر | #ددامح | #بکاب | #کدما | #وپست | #خساپا | #خصدرا | #لکما | #شبریز | #بپاس | #زفکا | #سنیر | #پدرخش | #آبادا | #ثنام | #ثنظام | #ختور | #خودرو | #ثپردیس | #خفنر | #وتوکا | #فن آوا | #شتوکا | #خودکفا | #اخابر | #شکف | #ثفارس | #چکاپا | #خکار | #دیران | #دماوند | #غصینو | #شصدف | #سفارود | #سفارس | #توریل | #حکشتی | #ثنوسا | #شدوص | #دلقما | #غدام | #ومهان | #ثاژن | #غمینو | #دقاضی | #حخزر | #وخارزم | #کسرام | #وتجارت | #خاور | #تاصیکو | #وسنا | #ذوب | #وحافظ | #زنجان | #کهرام | #کساپا | #ثشاهد | #حاریا | #فولای | #ولغدر | #دسانکو | #وهنر | #حتوکا | #خرینگ | #سصفها | #خمحور | #داراب | #تبرک | #وصندوق | #زنگان | #زپارس | #تماوند | #خوساز | #ساروم | #بنو | #بشهاب | #شصفها | #فسدید | #هرمز | #سبزوا | #اپال | #سلار | #غگیلا | #سیمرغ | #وهور | #وسقم | #وسکرشا | #ولپارس | #آینده | #سایرا | #ساینا | #چکاوه | #خکرمان | #کچاد | #قچار | #وایران | #قنیشا | #نیرو | #رافزا | #دبالک | #قشکر | #غفارس | #تپولا | #سکرما | #دتولید | #خنصیر | #ثرود | #وتوس | #فسرب | #خبهمن | #ملت | #وثخوز | #افرا | #کخاک | #دانا | #خمهر | #حپارسا | #لازما | #شپترو | #کساوه | #فنرژی | #ختوقا | #سیتا | #ولشرق | #فلات | #زکوثر | #چدن | #حبندر | #حپترو | #ثباغ | #سکارون | #خمحرکه | #فروس | #کمرجان | #ثاخت | #زماهان | #کاذر | #وملت | #گکیش | #وثنو | #بایکا | #چافست | #خکمک | #وحکمت | #کحافظ | #واحیا | #غاذر | #فخاس | #ولانا | #قرن | #سمایه | #دابور | #ثعتما | #وپارس | #غمهرا | #ثغرب | #ورازی | #نتوس | #خبازرس | #لطیف | #شلعاب | #تلیسه | #وساغربی | #شلرد | #کسعدی | #فروی | #غدیس | #پاسا | #ثبهساز | #بهپاک | #چخزر | #چفیبر | #وسصفا | #بالبر | #غشاذر | #بمیلا | #گشان | #سمازن | #سدبیر | #پکویر | #ثاصفا | #فکمند | #وسپه | #شکلر | #دکوثر | #ثعمرا | #مفاخر | #تاپکیش | #وپویا | #خشرق | #ومدیر | #ثامان | #ونیرو | #کصدف | #زگلدشت | #نطرین | #بسویچ | #اعتلا | #ثتران | #تکنار | #شتولی | #غشان | #وبیمه | #غویتا | #سدشت | #وتعاونح | #داوه | #فگستر | #غپونه | #گدنا | #حریل | #غشهداب | #غگلستا | #غپینو | #تکنو | #ثمسکن | #کسرا | #وصنا | #دزهراوی | #آبین | #سجام | #دارو | #دامین | #لابسا | #پیزد | #وجامی | #خاذین | #استارز | #تشتاد | #جوین | #وسگیلا | #وتعاون | #دفارا | #وآتوس | #کفرا | #وآوا | #غشهد | #رکیش | #وساشرقی | #قشرین | #وکار | #وزمین | #کمنگنز | #پارتا | #کفرآور | #دزهراویح | #دحاوی | #ویسرو | #غبهار | #پلوله | #لخانه | #غچین | #امید | #وبوعلی | #سامان | #فسا | #ثجوان | #غسالم | #وسهمدا | #فلامی | #واتی | #خدیزل | #وپترو | #آ س پ | #تملت | #های وب | #بنیرو | #فبیرا | #فنوال | #وبصادر | #مداران | #ساربیل | #بترانس | #شفارس | #شپاس | #داسوه | #میهن | #خزامیا | #جهرم | #ودی | #بگیلان | #وایرا | #خکاوه | #وبهمن | #دروز | #دجابر | #شاملا | #ومعلم | #ولصنم | #نمرینو | #بکام | #ختراک | #رتاپ |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فجهان | #کمند | #لپارس | #پالایش | #شستا | #اعتماد | #ونفت2 | #شتران | #دی | #دارا یکم | #شپنا | #فایرا2 | #خزر | #فولاد | #بکاب | #کماسه | #شبندر | #دسانکو | #خودرو | #فارس | #برکت | #سپیدما | #وبملت | #کیان | #غنوش | #فملی | #خنصیر | #پارند | #شغدیر | #وپاسار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (408) | #فسبزوار (315) | #توسن (209) | #فاهواز (19) | #فجهان (13) | #اتکای (12) | #امین (11) | #ولکار (10) | #سپید (10) | #فنفت (9) | #تصمیم (8) | #وکبهمن (8) | #وهامون (7) | #ولیز (7) | #کزغال (6) | #ولراز (6) | #فتوسا (6) | #شاروم (6) | #زملارد (6) | #سپیدار (6) | #بمپنا (5) | #وبرق (5) | #گدنا (5) | #پیزد (5) | #فگستر (5) | #بپیوند (5) | #غزر (4) | #غکورش (4) | #قنقش (3.9) | #همای (3.9) | #گنگین (3.7) | #میدکوح (3.7) | #ثامید (3.6) | #چخزر (3.5) | #بگیلان (3.5) | #ومدیر (3.2) | #سپیدما (3.1) | #مانی (3) | #لطیف (2.9) | #رافزا (2.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#تصمیم (454) | #وبرق (271) | #فنفت (254) | #فسبزوار (230) | #فاهواز (165) | #اتکای (163) | #بمپنا (128) | #اعتماد (121) | #کیمیاتک (121) | #گنگین (109) | #قنقش (94) | #کمند (87) | #آکورد (77) | #امین یکم (77) | #سپیدما (77) | #پارند (72) | #آریان (58) | #ولراز (58) | #کهرام (57) | #شصفها (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #شپنا | #شتران | #فوکا | #وپارس | #واحیا | #شغدیر | #شبندر | #شستا | #فجهان | #فولاد | #فارس | #وبملت | #ونوین | #ذوب | #ومعادن | #کچاد | #بوعلی | #فملی | #اپال | #کمند | #سیتا | #کاوه | #وپاسار | #وتوکا | #غگل | #خودرو | #خزامیا | #وغدیر | #زاگرس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#تصمیم | #کیمیاتک | #اعتماد | #کیان | #اتکای | #کماسه | #گنگین | #هرمز | #وهامون | #افران | #ریشمک | #همای | #قثابت | #کی بی سی | #حآفرین | #شرانل | #غشصفا | #ثاخت | #خپویش | #فنورد | #بمپنا | #دسانکو | #وتوصا | #دی | #آگاس | #غویتا | #دماوند | #توسن | #واتی | #غنوش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (19)

#بمپنا (43) | #مانی (25) | #کماسه (9) | #تمحرکه (6) | #فنفتح (5) | #فجهان (4) | #بکاب (4) | #اتکامح (4) | #فمراد (4) | #خموتور (4) | #کی بی سی (3) | #خریخت (3) | #وپسا (3) | #دسانکو (3) | #وسرمد (3) | #لپارس (3) | #دزهراویح (3) | #ریشمک (3) | #خپویش (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فجهان (13) | #زشریف (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (408) | #گنگین (3.7) | #شرانل (1.4) | #کرماشا (1.5) | #اتکای (12) | #شفا (1.1) | #توسن (210) | #حآفرین (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با افت ۳۲،۴۴۲ واحد
در کانال ۱/۳۹۵/۳۳۰ واحد است.

📈شاخص هم وزن با افت ۹،۷۶۰ واحد
در کانال ۴۲۲/۸۴۹ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۴۰۰۰ میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (50)

#فسبزوار | #اتکای | #توسن | #وبرق | #حآفرین | #کماسه | #قنقش | #وهامون | #بمپنا | #گنگین | #فمراد | #غنوش | #خریخت | #ولیز | #خعمرا | #خزر | #کتوکا | #ساذری | #ولراز | #قثابت | #فاهواز | #تابا | #لخزر | #زشریف | #دتهران‌ | #کباده | #کورز | #شزنگ | #وسپهر | #غشصفا | #قلرست | #دسینا | #فپنتا | #گپارس | #واحصا | #نبروج | #شتهران | #قشرین | #خلیبل | #فبستم | #کابگن | #قاروم | #نیرو | #کایتا | #شسم | #پشاهن | #فجوش | #سپرمی | #بتک | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (244)

#مدیریت | #آپ | #شپلی | #وشمال | #ثقزوی | #کاما | #ددامح | #کدما | #خصدرا | #وپست | #لکما | #بپاس | #زفکا | #آبادا | #سنیر | #پدرخش | #ثنام | #ثنظام | #خفنر | #ثپردیس | #خگستر | #فن آوا | #ختور | #ثفارس | #شکف | #شتوکا | #سفارود | #خودکفا | #خکار | #دماوند | #چکاپا | #توریل | #ثشاهد | #ثاژن | #سفارس | #دیران | #غصینو | #دقاضی | #غمینو | #شصدف | #فولای | #خاور | #وسنا | #کهرام | #وحافظ | #زنجان | #دلقما | #غدام | #شدوص | #خلنت | #کساپا | #حتوکا | #ولغدر | #داراب | #حاریا | #سصفها | #خنصیر | #سبزوا | #اخابر | #فنفت | #سیمرغ | #زنگان | #خمحور | #وهنر | #تماوند | #ولپارس | #بشهاب | #تپولا | #فسدید | #کخاک | #زپارس | #ساروم | #خرینگ | #تبرک | #کسرام | #آینده | #سلار | #وسقم | #دسانکو | #سکارون | #حریل | #چکاوه | #تاصیکو | #دبالک | #خکرمان | #ثنوسا | #خوساز | #سایرا | #سیتا | #بنو | #شلرد | #کساوه | #وایران | #سکرما | #خبازرس | #ثرود | #غفارس | #رافزا | #دتولید | #خکمک | #افرا | #قنیشا | #فنرژی | #ثاخت | #خمهر | #ثباغ | #ساینا | #حبندر | #ختوقا | #خشرق | #کاذر | #واحیا | #شکلر | #ولشرق | #وصنا | #حپترو | #وثخوز | #سامان | #گکیش | #وحکمت | #بایکا | #کمرجان | #وملت | #وثنو | #زماهان | #فاسمین | #قرن | #لازما | #بهپاک | #چافست | #ولانا | #فنفتح | #فلات | #فخاس | #غگیلا | #وساغربی | #برکت | #قچار | #خمحرکه | #نتوس | #شلعاب | #ورازی | #ثعتما | #چفیبر | #شکربن | #دانا | #غمهرا | #وسصفا | #شپترو | #سمایه | #دابور | #چخزر | #اپال | #حپارسا | #کحافظ | #سدبیر | #بالبر | #ونیرو | #ثاصفا | #پکویر | #دکوثر | #تکنار | #وپویا | #ثغرب | #ثبهساز | #وتوکا | #ملت | #کصدف | #شتولی | #مفاخر | #زگلدشت | #غاذر | #سجام | #ثعمرا | #دارو | #وساپا | #وجامی | #رکیش | #کفپارس | #وسگیلا | #بسویچ | #وتعاونح | #تکنو | #کفرا | #سدشت | #داوه | #ختراک | #زبینا | #پلوله | #فکمند | #آبین | #غدیس | #ثتران | #لطیف | #غپونه | #فلامی | #ثجوان | #دحاوی | #حخزر | #خکاوه | #غشاذر | #غشان | #کفرآور | #دالبر | #تشتاد | #وساشرقی | #امید | #استارز | #وآتوس | #وتعاون | #غبهار | #وزمین | #شپارس | #کمنگنز | #قشکر | #وآوا | #لخانه | #سمتاز | #دزهراویح | #وسهمدا | #غشهد | #ویسرو | #آ س پ | #جوین | #فسا | #ثتوسا | #وبوعلی | #غویتا | #حتاید | #پسهند | #وسپه | #مداران | #میهن | #وآرین | #حگردش | #شاملا | #حکشتی | #دروز | #حفاری | #غمارگ | #پاسا | #زکوثر | #پردیس | #وایرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فجهان | #کمند | #لپارس | #پالایش | #فرابورس | #برکت | #شستا | #اعتماد | #سپیدما | #شتران | #دارا یکم | #دی | #شپنا | #ونفت2 | #خزر | #فولاد | #بکاب | #شبندر | #فایرا2 | #خودرو | #کماسه | #کیان | #فارس | #فملی | #غنوش | #خساپا | #وبملت | #دسانکو | #خنصیر | #شبریز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (408) | #فسبزوار (322) | #توسن (208) | #ثروتم (15) | #فجهان (13) | #اتکای (13) | #ولکار (12) | #امین (11) | #سپید (10) | #فاهواز (10) | #وکبهمن (8) | #وهامون (8) | #فگستر (8) | #ولیز (7) | #فتوسا (7) | #ولراز (6) | #وبرق (6) | #تصمیم (6) | #گدنا (6) | #قنقش (6) | #بمپنا (6) | #سپیدار (6) | #پیزد (6) | #شاروم (6) | #زملارد (5) | #بپیوند (5) | #غکورش (5) | #غزر (4) | #کزغال (4) | #لطیف (4) | #ومدیر (4) | #گنگین (4) | #بگیلان (3.9) | #چخزر (3.9) | #همای (3.6) | #ثامید (3.6) | #میدکوح (3.4) | #دسانکوح (2.7) | #رافزا (2.7) | #سهرمز (2.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#تصمیم (304) | #وبرق (287) | #فسبزوار (234) | #اتکای (159) | #قنقش (151) | #اعتماد (142) | #بمپنا (124) | #کیمیاتک (121) | #گنگین (117) | #امین یکم (88) | #فاهواز (86) | #کمند (84) | #پارند (72) | #کنورح (71) | #آکورد (69) | #ولراز (61) | #سپیدما (60) | #میدکوح (59) | #ثروتم (57) | #کهرام (57) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #شپنا | #شتران | #فوکا | #وپارس | #فولاد | #شبندر | #شستا | #واحیا | #کمند | #برکت | #شغدیر | #وپاسار | #فجهان | #ذوب | #وبملت | #ومعادن | #کچاد | #فارس | #شبریز | #ونوین | #بوعلی | #فملی | #اپال | #خودرو | #خگستر | #میدکو | #وغدیر | #خساپا | #شکربن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#فرابورس | #اعتماد | #تصمیم | #کیمیاتک | #کیان | #اتکای | #افران | #هرمز | #گنگین | #کماسه | #کی بی سی | #ومهان | #وهامون | #ریشمک | #قثابت | #همای | #فنورد | #قنقش | #شرانل | #غویتا | #امین یکم | #حآفرین | #غشصفا | #غنوش | #توسن | #شسینا | #خپویش | #بمپنا | #آگاس | #ثاخت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (31)

#بمپنا (46) | #آینده (38) | #مانی (28) | #فنفت (12) | #کماسه (11) | #کگازح (10) | #فنفتح (7) | #تمحرکه (7) | #بکاب (6) | #خموتور (5) | #کی بی سی (5) | #نیرو (5) | #اتکامح (4) | #فمراد (4) | #فجهان (4) | #خریخت (4) | #لپارس (4) | #وپسا (4) | #دسانکو (4) | #دزهراویح (3) | #ریشمک (3) | #شسینا (3) | #وسرمد (3) | #خزر (3) | #زشریف (3) | #فافزا (3) | #خپویش (3) | #تصمیم (3) | #کحافظح (3) | #فاما (3) | #فوکا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فجهان (13) | #وسپهر (1.6) | #خریخت (1.5) | #غنوش (1.4) | #خموتور (1.2) | #نیرو (1.2) | #کی بی سی (1.2) | #شزنگ (1.2) | #ریشمک (1.1) | #فمراد (1.1) | #گکوثر (1.1) | #زشریف (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ومهان (1.3) | #قنقش (6) | #گنگین (4) | #شرانل (1.2) | #کیمیاتک (408) | #شفا (1.5) | #اتکای (13) | #توسن (208) | #حآفرین (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (55)

#فسبزوار | #اتکای | #توسن | #وبرق | #حآفرین | #فرابورس | #کماسه | #قنقش | #بمپنا | #وهامون | #قثابت | #فمراد | #ولیز | #خموتور | #قشرین | #گنگین | #خعمرا | #خزر | #کی بی سی | #ساذری | #کتوکا | #ولراز | #خریخت | #فاهواز | #تابا | #وسپهر | #دتهران‌ | #کباده | #لخزر | #غشصفا | #کورز | #بالاس | #زشریف | #فپنتا | #قلرست | #گپارس | #شزنگ | #غبهنوش | #دسینا | #نبروج | #شتهران | #واحصا | #فبستم | #خلیبل | #کابگن | #قاروم | #ریشمک | #شسم | #تمحرکه | #فجوش | #کایتا | #پشاهن | #سپرمی | #بتک | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (251)

#آپ | #مدیریت | #شپلی | #ثقزوی | #وشمال | #کاما | #ددامح | #برکت | #وپست | #لکما | #خصدرا | #بپاس | #کدما | #آبادا | #زفکا | #ثنام | #سنیر | #ثنظام | #خگستر | #پدرخش | #خفنر | #ثپردیس | #ختور | #ثفارس | #فن آوا | #خودکفا | #شتوکا | #سفارود | #خکار | #چکاپا | #دماوند | #شکف | #ثاژن | #شصدف | #دقاضی | #توریل | #غمینو | #فولای | #کهرام | #ثشاهد | #خاور | #وسنا | #وحافظ | #غصینو | #سفارس | #دیران | #زنجان | #داراب | #کساپا | #خمحور | #حاریا | #سبزوا | #وهنر | #ولغدر | #خنصیر | #تماوند | #خلنت | #ولپارس | #کخاک | #شدوص | #فسدید | #دلقما | #آینده | #سیمرغ | #سلار | #زنگان | #تبرک | #خرینگ | #فنرژی | #غدام | #وسقم | #سکارون | #فنفت | #خبازرس | #چکاوه | #تاصیکو | #خکرمان | #سایرا | #کسرام | #وایران | #شلرد | #تپولا | #افرا | #دتولید | #ثباغ | #شکربن | #خوساز | #رافزا | #بنو | #شکلر | #غگیلا | #حریل | #سصفها | #وثخوز | #غفارس | #دبالک | #ثرود | #ساینا | #حپترو | #گکیش | #حبندر | #ولشرق | #لازما | #کاذر | #زدشت | #وملت | #ونوین | #کسرا | #بکاب | #بایکا | #وصنا | #چافست | #ثعتما | #نتوس | #فنفتح | #ثاخت | #وثنو | #زماهان | #ولانا | #قرن | #قچار | #فخاس | #خبهمن | #خمهر | #چفیبر | #شلعاب | #وحکمت | #اپال | #غمهرا | #ختوقا | #خمحرکه | #وسصفا | #غاذر | #سامان | #چخزر | #دابور | #کحافظ | #سمایه | #تکنار | #ورازی | #ثاصفا | #دکوثر | #سدبیر | #ملت | #حتوکا | #ثغرب | #شپترو | #دانا | #کصدف | #بالبر | #ونیرو | #واحیا | #تشتاد | #زگلدشت | #فگستر | #ثتران | #فروی | #داوه | #وساپا | #رکیش | #سجام | #شتولی | #خکاوه | #وتعاونح | #غشاذر | #آبین | #وپویا | #ولصنم | #صبا | #وجامی | #پاسا | #سدشت | #گدنا | #دحاوی | #پلوله | #فلامی | #زبینا | #سمازن | #کفرا | #استارز | #ثبهساز | #وتجارت | #کمنگنز | #وتعاون | #غگلپا | #کفرآور | #لطیف | #ودی | #وآتوس | #حخزر | #زپارس | #غپونه | #غبهار | #قشکر | #غشان | #بشهاب | #جوین | #کفپارس | #دزهراویح | #ویسرو | #لخانه | #غشهداب | #دزهراوی | #آ س پ | #وسپه | #فسا | #وصندوق | #پسهند | #شاملا | #قاسم | #حتاید | #وهور | #وتوکا | #بنیرو | #نطرین | #قصفها | #تکمبا | #بکهنوج | #وسهمدا | #میهن | #ساربیل | #وآرین | #سخاش | #مداران | #قنیشا | #دارو | #زکشت | #گشان | #ثجوان | #وبوعلی | #ومدیر | #وساغربی | #بسویچ | #اخابر | #سمتاز | #وبهمن | #دشیری | #غدیس | #جهرم | #پردیس | #ولملت | #وبیمه | #ورنا | #لابسا | #خکمک | #وساشرقی | #دروز | #پیزد | #پکویر | #تلیسه | #گوهران |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فجهان | #کمند | #فرابورس | #لپارس | #پالایش | #شستا | #اعتماد | #برکت | #شتران | #سپیدما | #دارا یکم | #دی | #شپنا | #بکاب | #فولاد | #ونفت2 | #خزر | #شبندر | #خودرو | #فملی | #کیان | #فایرا2 | #خساپا | #کماسه | #غنوش | #خنصیر | #فارس | #وبملت | #دسانکو | #امین یکم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (408) | #فسبزوار (277) | #توسن (207) | #اتکای (13) | #فجهان (13) | #ولکار (13) | #امین (11) | #فاهواز (11) | #سپید (10) | #وهامون (8) | #وکبهمن (8) | #فگستر (7) | #ثروتم (7) | #ولراز (7) | #فتوسا (6) | #قنقش (6) | #ولیز (6) | #وبرق (6) | #سپیدار (6) | #گدنا (6) | #پیزد (6) | #تصمیم (6) | #شاروم (6) | #بمپنا (6) | #زملارد (6) | #لطیف (5) | #کزغال (4) | #غکورش (4) | #دمعیار (4) | #میدکوح (4) | #بگیلان (4) | #غزر (4) | #بپیوند (3.9) | #همای (3.9) | #چخزر (3.9) | #ومدیر (3.7) | #ثامید (3.2) | #گنگین (3) | #کنورح (2.6) | #رافزا (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#وبرق (314) | #تصمیم (264) | #فسبزوار (201) | #اتکای (157) | #قنقش (155) | #اعتماد (144) | #گنگین (139) | #کیمیاتک (121) | #دمعیار (119) | #بمپنا (118) | #کمند (98) | #فاهواز (93) | #امین یکم (89) | #سپاس (86) | #سپر (83) | #میدکوح (81) | #کنورح (77) | #پارند (67) | #آریان (64) | #آکورد (64) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #شپنا | #فوکا | #شبندر | #فولاد | #شستا | #فملی | #واحیا | #شتران | #وپارس | #میدکو | #برکت | #شغدیر | #وپاسار | #فارس | #ومعادن | #ذوب | #فجهان | #وبملت | #کچاد | #خودرو | #بوعلی | #شبریز | #اپال | #خساپا | #خگستر | #ونوین | #وتجارت | #کمند | #وغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#فرابورس | #اعتماد | #تصمیم | #کیان | #کیمیاتک | #کی بی سی | #افران | #اتکای | #گنگین | #امین یکم | #هرمز | #کماسه | #همای | #غنوش | #وهامون | #ریشمک | #قثابت | #شرانل | #سپر | #غبهنوش | #فنورد | #قنقش | #ومهان | #شسینا | #غویتا | #شاراک | #حآفرین | #فسبزوار | #غشصفا | #حسیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (34)

#بمپنا (52) | #آینده (42) | #کگازح (41) | #مانی (31) | #فنفت (13) | #کماسه (11) | #تمحرکه (8) | #فنفتح (7) | #بکاب (7) | #کی بی سی (6) | #خموتور (6) | #اتکامح (5) | #نیرو (5) | #فجهان (4) | #فمراد (4) | #لپارس (4) | #دسانکو (4) | #شسینا (4) | #وپسا (4) | #خریخت (4) | #ریشمک (4) | #فافزا (4) | #دزهراویح (3) | #وسرمد (3) | #خپویش (3) | #خزر (3) | #ومهان (3) | #زشریف (3) | #کحافظح (3) | #فوکا (3) | #فاما (3) | #تصمیم (3) | #فرابورس (3) | #ثنور (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فجهان (13) | #وسپهر (1.6) | #خریخت (1.5) | #کی بی سی (1.3) | #تمحرکه (1.2) | #غنوش (1.2) | #خموتور (1.2) | #ریشمک (1.1) | #فمراد (1.1) | #قشرین (1.1) | #زشریف (1.1) | #شزنگ (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شرانل (1.4) | #گنگین (2.1) | #کرماشا (1.4) | #کیمیاتک (408) | #شفا (1.4) | #اتکای (13) | #حآفرین (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 124 (%18)
🔴 تعداد منفی: 558 (%82)
🔼 تعداد صف خرید: 55 (%8)
🔽 تعداد ️صف فروش: 249 (%37)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-1,054) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (634) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (894) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 کمکی به نهادها: 60,708
🟩 صندوق قابل معامله: 60,444
🟩 استخراج ساير معادن: 4,255
🟩 هتل و رستوران: 3,861
🟩 قند و شکر: 2,248
🟩 تجارت عمده: 323

📊گزارش بازار در پایان معاملات سه شنبه / سی شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با روندی نزولی همراه بود و با افت ۳۶،۵۳۵ واحد وارد کانال یک میلیون و ۳۹۱ هزار واحدی شد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، هم فاز نزولی داشت و با کاهش ۱۱،۰۸۹ واحد در محدوده ۴۲۱ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۷۲۵ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #شستا #کگل #کچاد #فملی #پارسان و #فارس به ترتیب بیشترین تاثیر گذاری منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۰۰۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۹ هزار و ۴۷ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۷ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان بوده است .


1400.06.29

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 52

#فسبزوار (167) | #کیمیاتک (144) | #فجهان (561) | #اتکای (62) | #توسن (67) | #بمپنا (35) | #حآفرین (57) | #وبرق (1.7) | #بکاب (0.7) | #شسینا (1.5) | #فنفت (8) | #کماسه (16) | #قنقش (1.2) | #ولیز (41) | #ثعتما (2.3) | #پارس (0.3) | #ثنور (8) | #خموتور (4) | #خلنت (0.4) | #خپویش (0.4) | #ساذری (4) | #کی بی سی (0.9) | #حرهشا (0.2) | #گپارس (0.1) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #بایکا (0.5) | #خعمرا (2.5) | #کپشیر (0.4) | #وسرمد (1.5) | #سباقر (0.1) | #قاروم (0.7) | #شتهران (0.3) | #ساینا (0) | #فبستم (3) | #خلیبل (1) | #نبروج (0.3) | #پشاهن (0.2) | #کابگن (0.3) | #شسم (0) | #خریخت (0.2) | #کاسپین (0.1) | #فجوش (0.1) | #کباده (0.1) | #کایتا (0.1) | #بتک (0) | #زقیام (0) | #وزمین (0) | #رتکو (0) | #سپرمی (0) | #سرود (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 125

#مدیریت (55) | #وشمال (5) | #ددامح (14) | #حسیر (5) | #کدما (1.1) | #دسانکو (12) | #زفکا (14) | #بپاس (1.6) | #پدرخش (4) | #خفنر (12) | #شکف (1) | #ثنام (7) | #آپ (7) | #آبادا (5) | #سفارود (5) | #سخواف (8) | #ثنظام (1.6) | #خودکفا (5) | #وسنا (0) | #حاریا (4) | #لکما (0) | #کساپا (1.5) | #شجم (4) | #غصینو (2.2) | #وحافظ (4) | #سکارون (0.4) | #فولای (1.5) | #قثابت (10) | #فکمند (0.9) | #داراب (15) | #وتوس (1.9) | #بنو (2.2) | #کمرجان (0.4) | #حشکوه (10) | #فن آوا (1.1) | #غدام (0.1) | #فاهواز (5) | #فسدید (0.2) | #سایرا (0.5) | #وسقم (19) | #سلار (0.8) | #گکیش (0.6) | #کهرام (0.3) | #ثاژن (2.7) | #حآسا (0.9) | #آبین (6) | #وساغربی (29) | #ثنوسا (2.3) | #کتوکا (0.8) | #نیرو (0.3) | #وسصفا (19) | #خاور (1.5) | #فوکا (0.5) | #دسانکوح (0.9) | #فنرژی (0.6) | #گشان (0.4) | #وهنر (1.7) | #وملت (2.8) | #ومشان (0.1) | #ثشاهد (0.5) | #وایران (1.4) | #افرا (0.3) | #نتوس (0.6) | #سصفها (0.1) | #ثقزوی (0.2) | #حپترو (0.2) | #سفاسی (1) | #سنیر (0) | #وتعاونح (6) | #شتولی (0.3) | #خبازرس (0.1) | #استارز (0) | #تکمبا (0.8) | #کصدف (0.2) | #دحاوی (0.5) | #ثجوان (0.5) | #بالبر (0.1) | #سدور (0.4) | #واحیا (0) | #غپاک (0.2) | #ثرود (0.2) | #ثعمرا (0.1) | #ویسرو (0) | #وسکرشا (4) | #سجام (0.4) | #غگیلا (0.1) | #خکرمان (0.5) | #ثاصفا (0.1) | #معیار (0) | #وتعاون (0.7) | #وکار (0.7) | #ثالوند (0.1) | #سمایه (0.3) | #زکشت (0.1) | #چافست (0.1) | #دماوند (0.1) | #جوین (0.3) | #غمینو (0.1) | #وساشرقی (2) | #لخزر (0) | #سیلام (0.1) | #قجام (0.2) | #خکار (0.1) | #ولغدر (0) | #خکاوه (0.2) | #ورازی (0.2) | #ولانا (0) | #زماهان (0.1) | #حبندر (0) | #ثزاگرس (0) | #سدشت (0) | #حخزر (0) | #وارس (0) | #واعتبار (0.1) | #غپونه (0) | #بسویچ (0) | #تکنو (0) | #فلات (0) | #وسگیلا (0.4) | #پلوله (0) | #شصفها (0) | #دابور (0) | #سمتاز (0) | #وحکمت (0) | #قمرو (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #اتکای | #لپارس | #حآفرین | #وبرق | #بمپنا | #بکاب | #خزر | #سباقر | #وپسا | #خریخت | #قنقش | #فنفت | #کپشیر | #غنوش | #خموتور | #ثنور | #ولیز | #خپویش | #شسینا | #زشریف | #خلنت | #فاما | #ساذری | #غبهنوش | #کترام | #حرهشا | #غالبر | #غزر | #بایکا | #وحافظح | #فاهواز | #کباده | #کورز | #خعمرا | #دتهران‌ | #کرازی | #تپولا | #غشهد | #تابا | #قاروم | #وسرمد | #فسازان | #شتهران | #گپارس | #فنفتح | #خلیبل | #فبستم | #فاذر | #نبروج | #کابگن | #پشاهن | #شسم | #پخش | #فجوش | #غفارس | #کایتا | #بتک | #ثاباد | #سپرمی | #ساینا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (73)

#مدیریت | #وشمال | #ددامح | #دسانکو | #زفکا | #بپاس | #خفنر | #پدرخش | #خصدرا | #ثنام | #آبادا | #شکف | #ثنظام | #سفارود | #آپ | #سخواف | #حاریا | #وسنا | #غدام | #لکما | #فن آوا | #داراب | #وحافظ | #غمینو | #سکارون | #زنجان | #فکمند | #وهنر | #وسقم | #کتوکا | #ثاژن | #کهرام | #سلار | #افرا | #فسدید | #وتوس | #خاور | #سایرا | #وساغربی | #شصفها | #دسانکوح | #وسصفا | #گکیش | #آبین | #ثفارس | #ثزاگرس | #حپترو | #وملت | #سفاسی | #فنرژی | #نتوس | #وتعاونح | #تکنو | #نیرو | #ثتوسا | #دحاوی | #شتولی | #ثقزوی | #استارز | #کصدف | #لخانه | #غپونه | #سیلام | #سمتاز | #قثابت | #وتعاون | #ویسرو | #سجام | #قجام | #وحکمت | #ولانا | #وساشرقی | #فسا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#اعتماد | #پالایش | #کمند | #حسیر | #برکت | #دارا یکم | #کدما | #سپید | #شستا | #شسینا | #کماسه | #اتکای | #کیمیاتک | #شبندر | #کیان | #فملی | #کرمان | #فولاد | #خزر | #شپنا | #شتران | #ثعتما | #خودرو | #مبین | #خساپا | #دی | #خگستر | #فولای | #قثابت | #امین یکم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (433) | #توسن (228) | #فسبزوار (178) | #حآفرین (104) | #فجهان (59) | #ولکار (21) | #کزغال (20) | #فگستر (19) | #زملارد (18) | #وکبهمن (17) | #گدنا (17) | #چخزر (16) | #ولیز (15) | #حرهشا (15) | #لطیف (14) | #اوصتا (14) | #فتوسا (14) | #سپیدار (13) | #وهامون (12) | #امین (11) | #بمپنا (11) | #پیزد (11) | #اتکای (11) | #غزر (11) | #شاروم (10) | #بپیوند (10) | #ولپارس (10) | #ثنور (9) | #رافزا (9) | #بایکا (9) | #ومدیر (9) | #بگیلان (8) | #بکاب (7) | #ثبهساز (7) | #خپویش (7) | #قنقش (6) | #وپویا (6) | #ثامید (6) | #خریخت (6) | #لبوتان (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#اتکای (245) | #قنقش (175) | #غگز (140) | #حرهشا (139) | #فنفت (126) | #فسبزوار (114) | #بکاب (111) | #کیمیاتک (102) | #اعتماد (99) | #وبرق (98) | #بمپنا (96) | #بایکا (95) | #کمند (95) | #مبین (90) | #پارند (89) | #حسیر (82) | #امین یکم (80) | #ثنور (70) | #سباقر (68) | #خریخت (59) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#سپید | #برکت | #خگستر | #وبملت | #واحیا | #بنو | #خودرو | #پالایش | #حشکوه | #دسبحا | #فولای | #شتوکا | #فملی | #ثفارس | #سصفها | #مبین | #فارس | #فوکا | #خساپا | #فاهواز | #وکار | #تیپیکو | #وساغربی | #شکربن | #غصینو | #کترام | #شجم | #پارسان | #توریل | #مدیریت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیمیاتک | #کمند | #اتکای | #اعتماد | #کماسه | #وپسا | #شسینا | #امین یکم | #کی بی سی | #کیان | #خزر | #شستا | #گدنا | #غبهنوش | #شفن | #ریشمک | #آریان | #پارند | #پارس | #زپارس | #کپارس | #کرمان | #سباقر | #خوساز | #خکار | #خریخت | #شپنا | #حآفرین | #شپدیس | #درازک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (8)

#غگز (40) | #کماسه (7) | #ثعتما (5) | #تمحرکه (4) | #کی بی سی (3) | #وپسا (3) | #حسیر (3) | #شسینا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وپسا (3.4) | #فنفتح (1.6) | #حسیر (1.3) | #ریشمک (1.1) | #تمحرکه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وپسا (3.4) | #کیمیاتک (434) | #دسینا (1.8) | #سرود (2.5) | #توسن (228) | #حآفرین (104) | #شوینده (2.6) | #لبوتان (3.3) | #وسکاب (1.4) | #دسبحان (24) | #شپاس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (81)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #اتکای | #لپارس | #کماسه | #وبرق | #حآفرین | #فافق | #بمپنا | #بکاب | #مبین | #کرمان | #خزر | #کپشیر | #شسینا | #قنقش | #فنفت | #وپسا | #خریخت | #غنوش | #خموتور | #ثنور | #بزاگرس | #ولیز | #خپویش | #وتوصا | #غبهنوش | #زشریف | #وسکرمان | #خلنت | #فاما | #کترام | #فاهواز | #وسپهر | #کمرجان | #ساذری | #بالاس | #شتوکا | #سپیدار | #حرهشا | #بفجر | #کسرام | #ریشمک | #غالبر | #غزر | #بایکا | #وحافظح | #کی بی سی | #کباده | #کرازی | #کورز | #خعمرا | #دتهران‌ | #وصنا | #غشهد | #شتهران | #تمحرکه | #کساوه | #تابا | #وسرمد | #کابگن | #ددام | #قاروم | #گپارس | #خلیبل | #فبستم | #نبروج | #پشاهن | #شسم | #فایرا | #فجوش | #خاذین | #کایتا | #بتک | #سپرمی | #فسازان | #ساینا | #ما | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (90)

#مدیریت | #وشمال | #دسانکو | #ددامح | #زفکا | #بپاس | #خفنر | #پدرخش | #خصدرا | #ثنام | #آبادا | #ثنظام | #شکف | #سفارود | #فن آوا | #آپ | #سخواف | #حاریا | #غدام | #وسنا | #غمینو | #لکما | #تبرک | #داراب | #ثپردیس | #خاور | #وحافظ | #خودکفا | #زنجان | #وهنر | #فکمند | #وسقم | #تاپکیش | #ثفارس | #سکارون | #ثاژن | #تماوند | #کهرام | #سلار | #شصفها | #فسدید | #چکاوه | #سایرا | #دسانکوح | #حپترو | #ورازی | #ثزاگرس | #گکیش | #آبین | #سفاسی | #غصینو | #دلقما | #افرا | #ومشان | #وملت | #فنرژی | #نتوس | #فمراد | #بشهاب | #تکنو | #غمهرا | #شتولی | #خبازرس | #وتعاونح | #بنو | #ولپارس | #نیرو | #دحاوی | #سمتاز | #کصدف | #قشکر | #ثقزوی | #استارز | #لخانه | #وساغربی | #غپونه | #وسصفا | #قجام | #وتعاون | #حگردش | #وحکمت | #ویسرو | #شزنگ | #سجام | #خکرمان | #تشتاد | #غاذر | #سدشت | #بالبر | #سدبیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیان | #اعتماد | #پالایش | #کمند | #برکت | #حسیر | #دارا یکم | #کدما | #شستا | #سپید | #کیمیاتک | #کماسه | #شبندر | #فولاد | #امین یکم | #شسینا | #اتکای | #خساپا | #فملی | #خودرو | #شتران | #شپنا | #مبین | #دی | #فجهان | #خگستر | #پارند | #کرمان | #قثابت | #سباقر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (466) | #فسبزوار (243) | #توسن (237) | #حآفرین (104) | #فجهان (54) | #ولیز (29) | #ولکار (26) | #لپارس (21) | #زملارد (20) | #کزغال (18) | #فگستر (18) | #سپیدار (18) | #چخزر (17) | #غزر (17) | #وکبهمن (17) | #گدنا (16) | #لطیف (16) | #ثهام (15) | #حرهشا (15) | #ثنور (14) | #وهامون (13) | #اتکای (12) | #اوصتا (12) | #فتوسا (11) | #بمپنا (11) | #شاروم (11) | #پیزد (10) | #رافزا (10) | #بپیوند (10) | #بگیلان (9) | #بایکا (9) | #قنقش (8) | #ومدیر (8) | #فنفت (8) | #ثامید (7) | #امین (7) | #خریخت (7) | #ولپارس (6) | #بکاب (6) | #وپویا (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#اتکای (241) | #لپارس (221) | #قنقش (179) | #فسبزوار (158) | #وبرق (147) | #فنفت (144) | #غگز (140) | #حرهشا (139) | #خپویش (128) | #امین یکم (122) | #کیمیاتک (117) | #بمپنا (106) | #اعتماد (90) | #کمند (88) | #بفجر (87) | #ثنور (85) | #بایکا (81) | #دارا (80) | #بکاب (79) | #مبین (78) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#خساپا | #برکت | #خودرو | #سپید | #شتوکا | #شبندر | #فوکا | #خگستر | #وبملت | #مدیریت | #وپست | #وساغربی | #فن آوا | #فولاد | #واحیا | #حشکوه | #ثفارس | #پارسان | #بنو | #پالایش | #سباقر | #فخوز | #بفجر | #فارس | #شکربن | #های وب | #فملی | #فولای | #آکورد | #وسصفا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیمیاتک | #امین یکم | #کمند | #کیان | #کماسه | #اتکای | #فافق | #وپسا | #کسرام | #شسینا | #فجهان | #اعتماد | #کی بی سی | #خزر | #مبین | #آریان | #پارند | #شستا | #افران | #ریشمک | #گدنا | #شفن | #پارس | #کلوند | #غبهنوش | #اخابر | #هرمز | #کپارس | #دسبحان | #شپدیس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (16)

#غگز (40) | #کگازح (38) | #وساغربی (15) | #فافق (12) | #کماسه (10) | #ثعتما (7) | #سباقر (6) | #تمحرکه (5) | #فنفتح (5) | #کی بی سی (4) | #فن آوا (3) | #فمراد (3) | #حسیر (3) | #ریشمک (3) | #وپسا (3) | #شسینا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وپسا (3.6) | #وسکرمان (2.9) | #بفجر (2.1) | #فنفتح (1.5) | #مبین (1.4) | #ثتوسا (1.3) | #حسیر (1.2) | #کماسه (1.1) | #تمحرکه (1) | #کی بی سی (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فافق (2) | #کی بی سی (1) | #وپسا (3.6) | #کیمیاتک (467) | #دسبحان (1.7) | #ومهان (1.3) | #دسینا (1.4) | #سرود (1.9) | #سیدکو (1.9) | #کگل (1.4) | #توسن (237) | #حآفرین (104) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با رشد ۸،۸۰۰ واحد
در کانال ۱/۴۲۹/۳۷۷ واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۲۰۰۰ واحد
در کانال ۴۳۳/۰۹۱ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (90)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #اتکای | #لپارس | #کماسه | #وبرق | #حآفرین | #بمپنا | #بکاب | #فافق | #خزر | #کپشیر | #قنقش | #شسینا | #خریخت | #ثنور | #غنوش | #فنفت | #خموتور | #وپسا | #ولیز | #خپویش | #غبهنوش | #کرمان | #تایرا | #زشریف | #شتوکا | #وسپهر | #سپیدار | #ریشمک | #خلنت | #فاهواز | #وتوصا | #کترام | #ساذری | #کمرجان | #حفارس | #حرهشا | #فاما | #بالاس | #ولراز | #غالبر | #وصنا | #بایکا | #تمحرکه | #وتوس | #مبین | #وحافظح | #فایرا | #کلوند | #کباده | #کورز | #خعمرا | #دتهران‌ | #کوثر | #وتوسم | #شتهران | #کاسپین | #تابا | #بفجر | #ددام | #کی بی سی | #وسرمد | #گپارس | #سقاین | #بزاگرس | #کابگن | #گنگین | #قاروم | #کسعدی | #خلیبل | #فبستم | #نبروج | #غپآذر | #پشاهن | #سفانو | #فجوش | #شسم | #خاذین | #غشهد | #کایتا | #دسبحا | #فسازان | #بتک | #سپرمی | #ساینا | #غزر | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (107)

#مدیریت | #وشمال | #ثقزوی | #دسانکو | #کاما | #ددامح | #فن آوا | #زفکا | #بپاس | #خفنر | #خصدرا | #ثنام | #پدرخش | #خودکفا | #ثنظام | #سفارود | #شکف | #آپ | #آبادا | #غدام | #سخواف | #حاریا | #وسنا | #تبرک | #داراب | #غمینو | #لکما | #توریل | #ثپردیس | #وحافظ | #خاور | #زنجان | #ثفارس | #کدما | #وسقم | #چکاوه | #وهنر | #سکارون | #ثاژن | #کهرام | #شزنگ | #سلار | #فکمند | #دلقما | #فسدید | #شصفها | #تماوند | #سایرا | #بنو | #دسانکوح | #قثابت | #سنیر | #آبین | #نتوس | #گکیش | #سفاسی | #غاذر | #افرا | #ورازی | #ثزاگرس | #ثالوند | #حپترو | #ومشان | #وساغربی | #شپارس | #قشکر | #فنرژی | #بالبر | #قنیشا | #وملت | #خکرمان | #شتولی | #وتعاونح | #چفیبر | #دحاوی | #گشان | #بسویچ | #سمتاز | #خبازرس | #خکاوه | #فولای | #وسصفا | #کصدف | #قجام | #لخانه | #وحکمت | #سصفها | #ولغدر | #استارز | #شلرد | #وجامی | #غصینو | #غپونه | #سدشت | #سمایه | #وتعاون | #سجام | #ویسرو | #وآتوس | #کساپا | #ثاصفا | #فمراد | #تشتاد | #دقاضی | #پلوله | #تکنار | #فبیرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیان | #اعتماد | #کمند | #پالایش | #برکت | #دارا یکم | #اوصتا4 | #حسیر | #شستا | #کدما | #شبندر | #فولاد | #سپید | #امین یکم | #کیمیاتک | #خودرو | #فملی | #مبین | #خساپا | #فافق | #کماسه | #شتران | #شپنا | #دی | #وبملت | #کرمان | #میدکو | #شسینا | #خگستر | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (499) | #فسبزوار (278) | #توسن (254) | #فجهان (55) | #ولیز (48) | #ولکار (25) | #سپیدار (22) | #لپارس (21) | #چخزر (20) | #زملارد (20) | #فگستر (18) | #وکبهمن (16) | #کزغال (16) | #لطیف (16) | #گدنا (15) | #حرهشا (15) | #فتوسا (13) | #اتکای (12) | #بمپنا (12) | #شاروم (12) | #ثنور (11) | #غزر (10) | #بگیلان (10) | #قنقش (10) | #وهامون (10) | #پیزد (10) | #بپیوند (9) | #رافزا (9) | #ومدیر (8) | #ثامید (7) | #خریخت (7) | #امین (7) | #خپویش (7) | #ولپارس (7) | #بکاب (7) | #سپید (6) | #وبرق (6) | #وپویا (6) | #غکورش (6) | #بایکا (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#اتکای (225) | #لپارس (210) | #فسبزوار (182) | #قنقش (182) | #وبرق (148) | #غگز (140) | #حرهشا (139) | #فنفت (135) | #خپویش (131) | #کیمیاتک (125) | #امین یکم (117) | #بمپنا (97) | #اعتماد (92) | #بفجر (86) | #کمند (82) | #بکاب (75) | #ثنور (75) | #مبین (75) | #آریان (74) | #دارا (68) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#میدکو | #شبندر | #وبملت | #خودرو | #خساپا | #فولاد | #برکت | #خگستر | #فوکا | #وپست | #شتوکا | #پارسان | #سپید | #فخوز | #مدیریت | #وساغربی | #فن آوا | #واحیا | #شگویا | #زاگرس | #حشکوه | #فارس | #ثفارس | #شکربن | #وملل | #وپارس | #افق | #بنو | #غگل | #اپال |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیمیاتک | #کمند | #امین یکم | #کیان | #فافق | #کماسه | #اتکای | #کی بی سی | #کسرام | #وپسا | #شسینا | #فجهان | #پارند | #آریان | #شستا | #افران | #خزر | #شفن | #مبین | #هرمز | #کرمان | #اعتماد | #ریشمک | #گدنا | #بفجر | #پارس | #وتوسم | #کلوند | #غبهنوش | #ومهان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (23)

#غگز (60) | #کگازح (40) | #فافق (29) | #وساغربی (16) | #کماسه (10) | #سباقر (8) | #فنفتح (7) | #ثعتما (7) | #کی بی سی (6) | #تمحرکه (5) | #فمراد (4) | #مبین (4) | #وسکرمان (3) | #فن آوا (3) | #حسیر (3) | #شجم (3) | #کسرام (3) | #دسبحا (3) | #ریشمک (3) | #شسینا (3) | #وپسا (3) | #ثجوان (3) | #شتوکا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وپسا (3.8) | #وسکرمان (2.8) | #وتوسم (2.3) | #بفجر (2.2) | #فنفتح (1.7) | #کیان (1.3) | #غشوکو (1.3) | #ثتوسا (1.3) | #حسیر (1.1) | #وتوس (1.1) | #تمحرکه (1.1) | #کی بی سی (1.1) | #کماسه (1.1) | #دسبحا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کی بی سی (1.1) | #وپسا (3.8) | #بفجر (2.2) | #وتوسم (2.3) | #دسبحان (1.6) | #ومهان (1.5) | #شفن (1.1) | #هرمز (1.1) | #وسکاب (2) | #ثنور (11) | #کگل (1.1) | #سیدکو (1.6) | #توسن (255) | #حآفرین (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (103)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #لپارس | #اتکای | #وبرق | #حآفرین | #کماسه | #بمپنا | #ثنور | #بکاب | #فافق | #شسینا | #خزر | #قنقش | #غنوش | #ددام | #کی بی سی | #فنفت | #کپشیر | #خریخت | #ولیز | #خموتور | #خپویش | #کترام | #غبهنوش | #وپسا | #شتوکا | #وسپهر | #سپیدار | #حفارس | #خلنت | #ساذری | #زشریف | #حرهشا | #فاما | #فاهواز | #وسرمد | #ریشمک | #غالبر | #کابگن | #گنگین | #وتوصا | #بالاس | #بایکا | #کمرجان | #وحافظح | #خعمرا | #تمحرکه | #کورز | #کباده | #تایرا | #دتهران‌ | #ولراز | #غزر | #کرمان | #وتوس | #کلوند | #وسکرمان | #کقزوی | #فایرا | #شتهران | #کوثر | #غپآذر | #کاسپین | #کرازی | #فپنتا | #ختراک | #تابا | #بزاگرس | #بفجر | #غشوکو | #قاروم | #شسم | #گپارس | #دسبحا | #سفانو | #کسرام | #وجامی | #سقاین | #داسوه | #فبستم | #خلیبل | #کفپارس | #نبروج | #فنفتح | #پشاهن | #ما | #وتوسم | #فجوش | #ستران | #کایتا | #سفار | #دکپسول | #بتک | #سپرمی | #رتاپ | #ساینا | #سنوین | #ولتجارح | #قپیرا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (110)

#مدیریت | #وشمال | #ثقزوی | #دسانکو | #کاما | #ددامح | #زفکا | #بپاس | #خفنر | #خصدرا | #فن آوا | #پدرخش | #بنو | #سفارود | #ثنام | #ثنظام | #شکف | #آپ | #سخواف | #غدام | #حاریا | #آبادا | #غمینو | #داراب | #وسنا | #خودکفا | #تبرک | #لکما | #خاور | #وحافظ | #سنیر | #زنجان | #ثپردیس | #ثفارس | #شزنگ | #وسقم | #وهنر | #چکاوه | #ثاژن | #کدما | #فولای | #کهرام | #قثابت | #سلار | #فسدید | #شصفها | #تماوند | #فنرژی | #سایرا | #شصدف | #خمحور | #دسانکوح | #غاذر | #نتوس | #گکیش | #آبین | #افرا | #سفاسی | #حپترو | #قشکر | #وساغربی | #بالبر | #ورازی | #ثزاگرس | #گشان | #وملت | #شتولی | #ومشان | #سکارون | #ولغدر | #خبازرس | #چفیبر | #وحکمت | #خکاوه | #فکمند | #وتعاونح | #شلرد | #زماهان | #سصفها | #دلقما | #لخانه | #قجام | #قچار | #استارز | #سمایه | #خشرق | #غپونه | #تاپکیش | #وتعاون | #ثالوند | #ولصنم | #ویسرو | #وآتوس | #سجام | #سدشت | #ثاصفا | #غصینو | #پلوله | #تشتاد | #غمهرا | #فسا | #وسصفا | #کساپا | #غگلستا | #دقاضی | #شپارس | #ثرود | #پویا | #بسویچ | #حبندر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیان | #کمند | #اعتماد | #پالایش | #برکت | #دارا یکم | #شستا | #اوصتا4 | #حسیر | #سپیدما4 | #فملی | #کدما | #فولاد | #شبندر | #امین یکم | #خودرو | #خساپا | #سپید | #کماسه | #دی | #مبین | #شپنا | #وبملت | #کیمیاتک | #شتران | #میدکو | #کرمان | #فافق | #خگستر | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (509) | #فسبزوار (270) | #توسن (253) | #فجهان (56) | #ولکار (27) | #ولیز (27) | #سپیدار (24) | #لپارس (23) | #چخزر (19) | #زملارد (19) | #فگستر (19) | #گدنا (15) | #وکبهمن (15) | #کزغال (15) | #حرهشا (15) | #لطیف (14) | #فتوسا (13) | #بمپنا (13) | #شاروم (12) | #اتکای (11) | #ثنور (11) | #قنقش (11) | #پیزد (11) | #وهامون (10) | #غزر (9) | #بگیلان (9) | #بپیوند (9) | #رافزا (9) | #خریخت (8) | #امین (7) | #ومدیر (7) | #ثامید (7) | #بکاب (7) | #ولپارس (7) | #وبرق (6) | #داریک (6) | #سپید (6) | #غکورش (6) | #وپویا (6) | #خپویش (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#لپارس (231) | #اتکای (201) | #قنقش (186) | #فسبزوار (179) | #وبرق (155) | #غگز (140) | #حرهشا (139) | #فنفت (128) | #کیمیاتک (126) | #امین یکم (122) | #اعتماد (113) | #خپویش (110) | #کمند (103) | #بمپنا (99) | #بفجر (83) | #بکاب (78) | #آریان (78) | #گنگین (75) | #ثنور (72) | #خریخت (66) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#میدکو | #وبملت | #شبندر | #فولاد | #فملی | #خساپا | #خودرو | #فوکا | #خگستر | #برکت | #پارسان | #وپست | #شتوکا | #فارس | #سپید | #فخوز | #واحیا | #شتران | #مدیریت | #شگویا | #غگل | #وپارس | #اپال | #زاگرس | #وساغربی | #شکربن | #فن آوا | #تیپیکو | #توریل | #وغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #امین یکم | #کیمیاتک | #اعتماد | #فافق | #کماسه | #کی بی سی | #اتکای | #کسرام | #وپسا | #شسینا | #پارند | #آریان | #مبین | #فجهان | #کرمان | #افران | #خزر | #تایرا | #شفن | #شپارس | #وتوسم | #سخاش | #شسپا | #وصنا | #ومهان | #دی | #ریشمک | #هرمز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (27)

#کگازح (60) | #غگز (60) | #فافق (29) | #وساغربی (16) | #کماسه (13) | #سباقر (8) | #کی بی سی (8) | #فنفتح (8) | #ثعتما (8) | #تمحرکه (5) | #فمراد (5) | #مبین (4) | #ریشمک (4) | #وسکرمان (4) | #دسبحا (4) | #فن آوا (3) | #حسیر (3) | #کسرام (3) | #شجم (3) | #غشوکو (3) | #وپسا (3) | #ثجوان (3) | #شسینا (3) | #کساپا (3) | #ثتوسا (3) | #وتوس (3) | #شتوکا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وپسا (4) | #وسکرمان (2.9) | #بفجر (2.1) | #وتوسم (1.8) | #فنفتح (1.7) | #شفارا (1.6) | #کیان (1.5) | #غشوکو (1.3) | #ثتوسا (1.3) | #کی بی سی (1.3) | #تمحرکه (1.1) | #وتوس (1.1) | #حسیر (1.1) | #کماسه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کی بی سی (1.3) | #وپسا (4) | #بفجر (2.1) | #وتوسم (1.8) | #سقاین (1.2) | #کرماشا (1.5) | #دسبحان (1.4) | #ومهان (1.6) | #شفن (1.1) | #وسکاب (2.7) | #ثنور (11) | #توسن (253) | #حآفرین (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 684
🟢 تعداد مثبت: 330 (%48)
🔴 تعداد منفی: 354 (%52)
🔼 تعداد صف خرید: 103 (%15)
🔽 تعداد ️صف فروش: 107 (%16)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-305) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (1,357) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (566) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 145,849
🟩 استخراج ساير معادن: 12,807
🟩 کانی غیرفلزی: 10,373
🟩 پیمانکاری: 7,982
🟩 عرضه برق: 5,126
🟩 کاشی و سرامیک: 3,226

📊گزارش بازار در پایان معاملات دو شنبه / بیست و نهم شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز روندی صعودی داشت و توانست با افزایش ارتفاع ۷،۲۷۹ واحدی ، در جایگاه یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحد قرار گیرد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۱۵۹۶ واحد رشد داشت و در محدوده ۴۳۲ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۱۶۶ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فملی #مبین #فارس #پارسان #پارس #شبندر و #اخابر به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۲۸۳ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۰ هزار و ۴۹۳ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان بوده است .

#مهم برای #شتران

✅مجوز افزایش سرمایه 127 درصدی شتران از محل سود انباشته و سایر اندوخته ها صادر شد.

📈📉برنامه تکنیکالیست
📺 شبکه ایران کالا
📆 ۳ شنبه ساعت ۹:۳۰

📚برسی فاندامنتال و تکنیکال ۲ نماد #وبملت و #فمراد
به همراه علی حیدری

🖋کاری از تیم تحلیل اکسیر
را میتوانید در پیج اکسیر مشاهده کنید .

https://instagram.com/exir_investing


1400.06.28

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 62

#فسبزوار (186) | #کیمیاتک (162) | #فجهان (640) | #توسن (80) | #اتکای (48) | #بمپنا (50) | #حآفرین (40) | #بکاب (0.5) | #قنقش (1.6) | #فنفت (8) | #تماوند (13) | #ولیز (52) | #ثنور (13) | #ثعتما (2.4) | #شسینا (0.6) | #ویسا (10) | #داریوش (5) | #ولقمان (9) | #ساذری (4) | #غشوکو (1.1) | #حرهشا (0.3) | #کشرق (0.3) | #شفارا (2.9) | #خعمرا (5) | #وثنو (3) | #کباده (1.6) | #خلنت (0.1) | #کورز (0.1) | #حپارسا (0.3) | #دتهران‌ (0.2) | #تپولا (0.4) | #وثخوز (0.2) | #سباقر (0.3) | #تمحرکه (0.4) | #قاروم (0.8) | #شتهران (0.5) | #پشاهن (0.6) | #خموتور (0.2) | #خپویش (0) | #خلیبل (0.7) | #ساینا (0) | #کفپارس (0.4) | #فالوم (0.1) | #شسم (0) | #کابگن (0.3) | #گپارس (0) | #بتک (0) | #فجوش (0.1) | #پلوله (0) | #فنفتح (0) | #چکاوه (0) | #ثتوسا (0) | #لخانه (0) | #نبروج (0) | #ولتجارح (0) | #دسینا (0) | #فبستم (0.2) | #کایتا (0) | #سپرمی (0) | #ددامح (0) | #غشاذر (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 133

#وشمال (5) | #حسیر (6) | #ددامح (14) | #دسانکو (13) | #پدرخش (0) | #آپ (9) | #کدما (0.6) | #خفنر (10) | #شکف (0.9) | #ثنظام (1.5) | #سخواف (6) | #وسنا (4) | #فولای (2.3) | #لکما (29) | #داراب (21) | #وکار (18) | #خاور (6) | #ثاژن (5) | #بپاس (0.6) | #شجم (4) | #سکارون (0.5) | #وتوس (2.2) | #قنیشا (0.8) | #وحافظ (3) | #کتوکا (1.5) | #کهرام (0.4) | #فسدید (0.3) | #سلار (1.1) | #کمرجان (0.4) | #افرا (1.1) | #غمینو (2.6) | #گکیش (0.7) | #برکت (0.8) | #کترام (1.1) | #زماهان (2.4) | #ثالوند (1.3) | #وسقم (17) | #خودکفا (1.1) | #زپارس (0.2) | #ثنوسا (2.6) | #ثشاهد (1.1) | #قثابت (5) | #آبین (6) | #سایرا (0) | #سیلام (1.7) | #فاهواز (2.9) | #گشان (0.6) | #غدام (0.1) | #خبازرس (0.5) | #حشکوه (4) | #چکاپا (3) | #غگلپا (0.2) | #بایکا (0.5) | #فنرژی (0.7) | #حبندر (0.4) | #وملت (3) | #امید (1.5) | #ثعمرا (0.9) | #ثقزوی (0.3) | #غبشهر (0.3) | #غمهرا (0.1) | #ثجوان (1) | #وشهر (1.3) | #نتوس (0.6) | #سجام (1.5) | #غپاک (0.4) | #بنو (0.4) | #خرینگ (0.1) | #وسصفا (7) | #وتعاونح (6) | #بالبر (0.2) | #سفاسی (0.9) | #سنیر (0) | #دسانکوح (0.4) | #قجام (0.8) | #تکنو (0.4) | #غبهنوش (0.1) | #ثاصفا (0.3) | #استارز (0) | #شتولی (0.2) | #میهن (1.3) | #سمتاز (0.2) | #فمراد (0.1) | #فروی (0.1) | #ثرود (0.3) | #فکمند (0.1) | #وحکمت (0.4) | #ثنام (0.2) | #فنورد (0) | #ویسرو (0) | #نیرو (0.1) | #وتعاون (1.2) | #تکنار (0) | #فسپا (0.1) | #پارسیان (0) | #وسکرمان (2.7) | #واحیا (0) | #دلقما (0) | #ثاباد (0) | #دعبید (0) | #زکوثر (0.1) | #قلرست (0.1) | #سامان (0.1) | #سپیدار (0.1) | #سفارود (0.1) | #کنور (0.1) | #معیار (0) | #سمایه (0.1) | #مرقام (0.1) | #فخاس (0) | #وساشرقی (0.9) | #حاریا (0) | #ولملت (0.1) | #آ س پ (0.1) | #وآذر (0) | #گکوثر (0.3) | #ثزاگرس (0) | #حپترو (0) | #ومشان (0) | #کحافظ (0.1) | #تکشا (0) | #وامین (0) | #قزوین (0) | #غمارگ (0) | #رتاپ (0) | #سدشت (0) | #قشهد (0) | #وسگیلا (0.2) | #بمیلا (0) | #قشیر (0) | #فسا (0.1) | #شزنگ (0) | #داریوش (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (52)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #بمپنا | #اتکای | #حآفرین | #داریوش | #بکاب | #قنقش | #فنفت | #شسینا | #ولیز | #ثنور | #شتوکا | #ثعتما | #ولقمان | #خموتور | #زنگان | #ویسا | #توریل | #ساینا | #خلنت | #ساذری | #غشوکو | #حرهشا | #خعمرا | #تماوند | #خپویش | #تمحرکه | #کورز | #دتهران‌ | #کباده | #خمحور | #فنفتح | #لخانه | #نبروج | #شتهران | #قاروم | #پشاهن | #خلیبل | #شسم | #کابگن | #فجوش | #بتک | #گپارس | #سپرمی | #فبستم | #کایتا | #وثخوز | #شفارا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (131)

#مدیریت | #وشمال | #دسانکو | #حسیر | #ددامح | #داریوش | #کدما | #پدرخش | #بپاس | #آپ | #وسنا | #خفنر | #ثنظام | #کماسه | #شکف | #سخواف | #فولای | #کمرجان | #داراب | #تنوین | #لکما | #قثابت | #ثنوسا | #شصدف | #ثاژن | #شجم | #زپارس | #غمینو | #غدام | #کهرام | #وتوس | #سپیدار | #خاور | #فسدید | #خودکفا | #فسپا | #لخزر | #وکار | #فنورد | #سکارون | #کتوکا | #وهامون | #وحافظ | #افرا | #فاهواز | #سلار | #رافزا | #وسقم | #خکار | #سیلام | #بنو | #گکیش | #چکاپا | #وساغربی | #وهنر | #حآسا | #حشکوه | #خبازرس | #غبشهر | #غویتا | #سایرا | #آبین | #سنیر | #فوکا | #ثباغ | #وسصفا | #وملت | #سفاسی | #فنرژی | #وایران | #سصفها | #بشهاب | #مفاخر | #زماهان | #بالبر | #حپترو | #ثشاهد | #نیرو | #ثالوند | #رانفور | #نتوس | #دسانکوح | #گشان | #ثعمرا | #شتولی | #ثجوان | #قجام | #چافست | #بایکا | #ثقزوی | #تکنو | #سدشت | #وتعاونح | #قمرو | #ثاصفا | #وحافظح | #وحکمت | #غشصفا | #ومشان | #فسا | #استارز | #ثرود | #مادیرا | #فخاس | #خکاوه | #غپونه | #دحاوی | #وتعاون | #کصدف | #ثنام | #دقاضی | #ویسرو | #وسگیلا | #معیار | #کگاز | #سجام | #امید | #سمایه | #غفارس | #سفارود | #ورازی | #حاریا | #مداران | #قنیشا | #وسهمدا | #فمراد | #غگیلا | #زکشت | #وساشرقی | #وزمین | #حگردش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#مدیریت | #برکت | #پالایش | #اتکای | #کمند | #دارا یکم | #شستا | #آریان | #اعتماد | #شبندر | #خودرو | #خساپا | #فملی | #شپنا | #شتران | #دی | #فولاد | #غنوش | #تماوند | #سپید | #خگستر | #خزر | #امین یکم | #پارند | #آکورد | #ختور | #خصدرا | #سباقر | #چکاپا | #ملت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ثروتم (467) | #کیمیاتک (411) | #توسن (209) | #فسبزوار (206) | #فجهان (54) | #ولقمان (30) | #قنقش (29) | #سپیدما (28) | #مدیریت (24) | #ثعتما (21) | #غشوکو (19) | #بکاب (18) | #چخزر (17) | #ولیز (17) | #وکبهمن (14) | #ولکار (14) | #فگستر (13) | #داریک (13) | #بمپنا (12) | #امین (12) | #ثنور (11) | #گدنا (10) | #شاروم (9) | #زملارد (9) | #سپید (9) | #بگیلان (9) | #غزر (8) | #کزغال (8) | #فنفت (8) | #پیزد (8) | #ساوه (7) | #وهامون (7) | #فتوسا (7) | #بپیوند (7) | #شسینا (7) | #ثامید (6) | #ومدیر (6) | #لطیف (6) | #ولپارس (5) | #وپویا (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپیدما (577) | #غشوکو (367) | #بکاب (334) | #قنقش (329) | #ثعتما (267) | #کمند (233) | #ثروتم (228) | #فسبزوار (130) | #حرهشا (130) | #اتکای (104) | #بمپنا (94) | #کیمیاتک (92) | #آریان (87) | #امین یکم (83) | #ثنور (73) | #اعتماد (72) | #شسینا (66) | #تماوند (63) | #خوساز (60) | #سباقر (59) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شبندر | #شتران | #فولاد | #مدیریت | #پارسان | #وپاسار | #شپنا | #برکت | #شکربن | #وبملت | #کوثر | #زپارس | #فملی | #خاور | #وپارس | #ملت | #میدکو | #بوعلی | #غبشهر | #فخوز | #ثفارس | #شتوکا | #آکورد | #مادیرا | #وهامون | #پارند | #خبهمن | #البرز | #وپست | #آسیا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (6)

#فنفتح (20) | #مدیریت (9) | #فالوم (5) | #اتکای (4) | #فمراد (4) | #سباقر (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکای (2.4) | #فنفتح (2) | #تمحرکه (1.6) | #سباقر (1.4) | #تماوند (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکای (2.4) | #ولقمان (30) | #خکرمان (1.8) | #غچین (1.3) | #دسینا (1.2) | #کیمیاتک (413) | #سرود (3) | #حآفرین (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (50)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #داریوش | #بمپنا | #اتکای | #حآفرین | #بکاب | #قنقش | #فنفت | #شسینا | #ولیز | #ثنور | #ولقمان | #ثعتما | #ویسا | #خموتور | #شتوکا | #خلنت | #ساذری | #فاما | #خپویش | #خعمرا | #حرهشا | #کورز | #دتهران‌ | #کباده | #فنفتح | #خاهن | #وسرمد | #تپولا | #نبروج | #شتهران | #قاروم | #تمحرکه | #پشاهن | #فبستم | #خلیبل | #فجوش | #لخانه | #شسم | #کابگن | #غشان | #پارتا | #بتک | #خوساز | #کایتا | #سپرمی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (261)

#مدیریت | #وشمال | #برکت | #داریوش | #دسانکو | #حسیر | #ددامح | #کدما | #بپاس | #پدرخش | #وسنا | #آپ | #خفنر | #کماسه | #بالبر | #ثنام | #قثابت | #واحیا | #خاور | #ثنوسا | #ثنظام | #خگستر | #شکف | #کمرجان | #خودکفا | #سنیر | #شصدف | #کساپا | #غدام | #فولای | #سفارود | #ثشاهد | #سخواف | #خکار | #ثاژن | #داراب | #لکما | #حاریا | #غمینو | #رافزا | #وهامون | #گشان | #افق | #مادیرا | #چکاپا | #فوکا | #سپیدار | #غصینو | #فنورد | #کتوکا | #سصفها | #وتوس | #ثاخت | #شجم | #خرینگ | #غبشهر | #لخزر | #سکارون | #کهرام | #دقاضی | #خزامیا | #شصفها | #فسدید | #ولغدر | #افرا | #شلرد | #بشهاب | #وحافظ | #بنو | #دتوزیع | #حآسا | #زماهان | #وهنر | #حشکوه | #رانفور | #فسپا | #لطیف | #دلقما | #وسقم | #فاهواز | #فکمند | #سلار | #ثفارس | #گکیش | #پاکشو | #وساغربی | #وایران | #قنیشا | #تکنو | #فمراد | #ثالوند | #غویتا | #خکرمان | #شپترو | #وامید | #خبازرس | #سیلام | #تاپکیش | #نیرو | #ثرود | #تبرک | #ولانا | #پاسا | #غدیس | #حبندر | #فروی | #زنجان | #حگردش | #زپارس | #سامان | #شگویا | #امید | #زکوثر | #دشیمی | #قصفها | #آبین | #تکمبا | #شپارس | #کرمان | #وگستر | #غفارس | #غبهنوش | #فاراک | #کترام | #حپترو | #سایرا | #کسرا | #اپرداز | #آ س پ | #خکاوه | #وملت | #وسصفا | #وآذر | #سفاسی | #غمهرا | #دسانکوح | #وکار | #ثباغ | #ددام | #غگیلا | #ومشان | #ولصنم | #مفاخر | #فنرژی | #کسعدی | #کپرور | #ثعمرا | #قلرست | #لابسا | #چافست | #کفرآور | #سمتاز | #نطرین | #ستران | #فگستر | #وشهر | #غشصفا | #ختوقا | #میهن | #حتوکا | #نتوس | #ثاصفا | #ثجوان | #دانا | #وسین | #شفارس | #ونیرو | #شتولی | #قمرو | #دحاوی | #وحکمت | #ورازی | #وسکرشا | #وتعاونح | #ثشرق | #سدشت | #ثقزوی | #سمایه | #پلاسک | #غپونه | #مرقام | #زکشت | #غگلستا | #بترانس | #شزنگ | #ورنا | #خکمک | #فبیرا | #زبینا | #وساپا | #قجام | #ثزاگرس | #کحافظ | #سکرد | #ولشرق | #ثتران | #استارز | #وبیمه | #غگلپا | #کصدف | #معیار | #کساوه | #حخزر | #زگلدشت | #داوه | #ولراز | #خشرق | #دماوند | #وتعاون | #شاروم | #بسویچ | #ولملت | #ختراک | #وحافظح | #فلات | #فولاژ | #سجام | #بکام | #غشهداب | #ونیکی | #ویسرو | #خمحرکه | #تشتاد | #فسا | #دبالک | #وآتوس | #اوان | #تابا | #سدبیر | #دکپسول | #وسگیلا | #وآوا | #غشهد | #جوین | #غمارگ | #ومعادن | #فسرب | #پارسیان | #وایرا | #سفار | #قشیر | #بنیرو | #بگیلان | #غسالم | #زشریف | #ثاباد | #غچین | #ثامان | #مداران | #ولکار | #وساشرقی | #قرن | #بهپاک | #بجهرم | #تکنار | #وپویا | #شوینده | #وآرین | #سبهان | #دامین | #جهرم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#مدیریت | #پالایش | #کمند | #برکت | #دارا یکم | #شستا | #اعتماد | #اتکای | #کیان | #آریان | #پارس2 | #شپنا | #فملی | #سپید | #خودرو | #خساپا | #شبندر | #فولاد | #شتران | #دی | #خگستر | #جم2 | #وبملت | #وغدیر2 | #غنوش | #سباقر | #ذوب | #امین یکم | #آکورد | #خزر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (443) | #توسن (175) | #فسبزوار (172) | #ثروتم (131) | #فجهان (54) | #ولیز (27) | #مدیریت (23) | #ولقمان (23) | #بکاب (23) | #ثعتما (22) | #وکبهمن (17) | #چخزر (15) | #ولکار (14) | #امین (12) | #بمپنا (11) | #قنقش (11) | #گدنا (10) | #زملارد (10) | #فگستر (9) | #شسینا (9) | #سپید (9) | #بگیلان (8) | #غزر (7) | #فنفت (7) | #ثنور (6) | #بپیوند (6) | #داریک (6) | #پیزد (6) | #ولپارس (6) | #وهامون (6) | #ساوه (6) | #شاروم (6) | #فتوسا (6) | #ثامید (6) | #سپیدما (5) | #کزغال (5) | #حرهشا (5) | #ومدیر (5) | #غکورش (4) | #شکبیر (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپیدما (403) | #بکاب (362) | #ثعتما (243) | #قنقش (194) | #کمند (168) | #فنفت (143) | #حرهشا (138) | #اعتماد (123) | #بمپنا (118) | #فسبزوار (111) | #اتکای (106) | #کیمیاتک (98) | #ثنور (90) | #ثروتم (78) | #شسینا (76) | #امین یکم (76) | #آریان (75) | #سپر (67) | #فنفتح (61) | #سباقر (58) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شتران | #شپنا | #فولاد | #شبندر | #فملی | #وپارس | #پارسان | #وغدیر | #خگستر | #وبملت | #وپاسار | #شکربن | #وپست | #کچاد | #برکت | #اپال | #کنور | #فخوز | #تنوین | #ومعادن | #کوثر | #وتوکا | #فارس | #مدیریت | #وکار | #ذوب | #غالبر | #پالایش | #ثفارس | #فالوم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #اتکای | #کیان | #اعتماد | #سپیدما | #شفن | #افران | #ولقمان | #تماوند | #ثنوسا | #سپر | #سباقر | #کیمیاتک | #دتوزیع | #وبانک | #شستا | #گدنا | #زنگان | #خوساز | #یاقوت | #ارزش | #خکرمان | #فوکا | #شکبیر | #حآفرین | #میهن | #هرمز | #توریل | #ساینا | #لخانه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (9)

#فنفتح (25) | #فالوم (9) | #مدیریت (9) | #سباقر (7) | #تمحرکه (5) | #فمراد (4) | #اتکای (4) | #وسکرمان (3) | #دسبحا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکای (2.7) | #فنفتح (2.6) | #بایکا (1.2) | #تمحرکه (1.2) | #سباقر (1.2) | #غشان (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکای (2.7) | #ولقمان (23) | #دتوزیع (1.5) | #وخاور (1.3) | #شکبیر (4) | #کیمیاتک (444) | #حآفرین (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با افت ۲۱،۹۹۰ واحد
در کانال ۱/۴۲۸/۲۲۶ واحد است

📈شاخص هم وزن با افت ۶،۷۷۰ واحد
در کانال ۴۳۳/۱۷۰ قرار دارد

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (58)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #داریوش | #بمپنا | #اتکای | #حآفرین | #بکاب | #قنقش | #فنفت | #شسینا | #وبرق | #ثنور | #ولیز | #ولقمان | #خموتور | #ویسا | #ثعتما | #خلنت | #سباقر | #کی بی سی | #ساذری | #خاهن | #خپویش | #فاما | #خعمرا | #ساینا | #شتوکا | #کورز | #دتهران‌ | #غشوکو | #غشان | #کباده | #تپولا | #حرهشا | #خوساز | #وصنا | #وسرمد | #بایکا | #نبروج | #تمحرکه | #شتهران | #قاروم | #فنفتح | #پشاهن | #خلیبل | #فبستم | #لخانه | #بتک | #کابگن | #شسم | #فجوش | #فالوم | #سپرمی | #کایتا | #گپارس | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (241)

#مدیریت | #برکت | #وشمال | #داریوش | #حسیر | #دسانکو | #ددامح | #کدما | #وسنا | #پدرخش | #بپاس | #آپ | #واحیا | #قثابت | #ثشاهد | #شکف | #خفنر | #خاور | #ثنام | #چکاپا | #شصدف | #کساپا | #ثنظام | #خودکفا | #فوکا | #سنیر | #غدام | #ثنوسا | #آبادا | #فولای | #سفارود | #سخواف | #فنورد | #کمرجان | #وهامون | #خکار | #داراب | #ثاژن | #غمینو | #مادیرا | #گشان | #غصینو | #لکما | #رافزا | #حاریا | #کتوکا | #فاراک | #فکمند | #سصفها | #شجم | #وتوس | #سکارون | #بالبر | #لخزر | #کهرام | #رانفور | #دقاضی | #حآسا | #وهنر | #وساغربی | #افرا | #وکار | #فسدید | #شصفها | #ثالوند | #بشهاب | #حشکوه | #سلار | #لطیف | #تاپکیش | #خرینگ | #قنیشا | #فولاژ | #غبشهر | #فسپا | #سیلام | #بنو | #وسقم | #وحافظ | #گکیش | #فمراد | #غویتا | #زماهان | #تبرک | #ثفارس | #ختوقا | #وایران | #فاهواز | #آ س پ | #وسدید | #ولانا | #نیرو | #حگردش | #ددام | #فروی | #زنجان | #ثرود | #غدیس | #شپارس | #غگیلا | #حپترو | #زپارس | #وسکرشا | #مفاخر | #آبین | #وگستر | #امید | #خبازرس | #سایرا | #کترام | #شفارس | #ولصنم | #نتوس | #اپرداز | #کگاز | #وسصفا | #خکاوه | #سفاسی | #لابسا | #حبندر | #غبهنوش | #وآذر | #ولغدر | #دلقما | #میهن | #غمهرا | #وملت | #خکرمان | #وشهر | #قلرست | #چافست | #ومشان | #دسانکوح | #ثباغ | #غشصفا | #ونیرو | #سامان | #فنرژی | #تکمبا | #بترانس | #ورازی | #افق | #ثعمرا | #فخاس | #تکنو | #شپترو | #سمتاز | #قصفها | #ثاصفا | #دانا | #شکلر | #زگلدشت | #نطرین | #شزنگ | #وحکمت | #دحاوی | #اوان | #غگلستا | #ثاخت | #غپونه | #فبیرا | #ثجوان | #ثشرق | #مرقام | #قمرو | #شتولی | #وتعاونح | #چخزر | #سمایه | #دشیمی | #ثقزوی | #سدشت | #سیمرغ | #قجام | #کفرآور | #زبینا | #وسهمدا | #تابا | #زکشت | #قرن | #دعبید | #وسینا | #غمارگ | #فلات | #قشیر | #ثزاگرس | #تکنار | #وسین | #ولراز | #کصدف | #استارز | #ثغرب | #دابور | #جوین | #کپرور | #حخزر | #کحافظ | #سدبیر | #سکرد | #بسویچ | #غگلپا | #وسگیلا | #وتعاون | #پلاسک | #پارسیان | #سفار | #رنیک | #پسهند | #ولملت | #غسالم | #سجام | #وآوا | #ویسرو | #تشتاد | #شلرد | #بنیرو | #ختراک | #قزوین | #فسا | #وزمین | #وآتوس | #وبیمه | #دتماد | #معیار | #دکوثر | #غشاذر | #حفارس | #وآرین | #دکیمی | #نمرینو | #وپسا | #وحافظح | #وملل | #پلوله | #ثامان | #پویا | #قاسم | #ولتجارح | #فافزا | #غفارس | #جهرم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #پالایش | #مدیریت | #اعتماد | #امین یکم | #برکت | #شستا | #دارا یکم | #افران | #وصندوق2 | #کیان | #شپنا | #اتکای | #خساپا | #فملی | #خودرو | #آریان | #فولاد | #شتران | #شبندر | #دی | #پارس2 | #خگستر | #سپید | #میدکو | #وبملت | #جم2 | #غنوش | #سباقر | #وخارزم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (493) | #توسن (196) | #فسبزوار (159) | #فجهان (55) | #ثعتما (25) | #بکاب (23) | #مدیریت (22) | #ولیز (18) | #امین (16) | #بمپنا (14) | #فگستر (13) | #وکبهمن (12) | #قنقش (12) | #ولقمان (11) | #سپیدار (11) | #زملارد (11) | #چخزر (10) | #سپید (10) | #ولکار (10) | #شسینا (10) | #گدنا (10) | #بگیلان (9) | #ثنور (7) | #بپیوند (7) | #ساذری (7) | #غزر (7) | #فنفت (7) | #پیزد (7) | #شاروم (6) | #سپیدما (6) | #کزغال (6) | #فتوسا (6) | #ساوه (6) | #وهامون (6) | #ثامید (5) | #ولپارس (5) | #ومدیر (5) | #غکورش (5) | #ثروتم (4) | #وپویا (3.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپیدما (352) | #بکاب (334) | #ثعتما (255) | #قنقش (195) | #کمند (151) | #فنفت (139) | #اعتماد (135) | #بمپنا (129) | #کیمیاتک (111) | #اتکای (106) | #فسبزوار (102) | #ثنور (89) | #شسینا (81) | #امین یکم (80) | #فن آوا (79) | #آریان (71) | #سپر (62) | #کیان (60) | #پارند (58) | #سباقر (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فولاد | #شبندر | #شتران | #فملی | #وپارس | #پارسان | #وغدیر | #وپاسار | #کویر | #خگستر | #خودرو | #وپست | #اپال | #وبملت | #ومعادن | #وتجارت | #کچاد | #بوعلی | #فخوز | #ذوب | #شکربن | #وخارزم | #کنور | #شگویا | #کوثر | #کگل | #وبصادر | #برکت | #تنوین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #اعتماد | #کیان | #اتکای | #سباقر | #سپیدما | #افران | #شفن | #ولقمان | #فن آوا | #تماوند | #ثنوسا | #کیمیاتک | #سپر | #آریان | #دتوزیع | #یاقوت | #شستا | #وبانک | #فسازان | #گدنا | #امین یکم | #زنگان | #خوساز | #شدوص | #فجر | #تصمیم | #فوکا | #خکرمان | #پارند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (15)

#فنفتح (33) | #فالوم (11) | #سباقر (9) | #مدیریت (9) | #تمحرکه (8) | #فمراد (5) | #بایکا (4) | #اتکای (4) | #کماسه (4) | #وسکرمان (4) | #دسبحا (4) | #خصدرا (3) | #خمحور (3) | #شتوکا (3) | #توریل (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکای (2.8) | #کماسه (2) | #کی بی سی (2) | #فنفتح (1.7) | #لخانه (1.5) | #غشوکو (1.3) | #تمحرکه (1.2) | #سباقر (1.1) | #بایکا (1) | #غشان (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (20) | #اتکای (2.8) | #ولقمان (11) | #فن آوا (1.6) | #دتوزیع (1.4) | #زشریف (2.2) | #شکبیر (1.8) | #خراسان (1.2) | #حآفرین (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

☑️تعداد نماد صف خرید: (62)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #داریوش | #بمپنا | #اتکای | #حآفرین | #بکاب | #قنقش | #شسینا | #وبرق | #فنفت | #سباقر | #ثنور | #ثعتما | #ولقمان | #ولیز | #غنوش | #ویسا | #خموتور | #خلنت | #کی بی سی | #حرهشا | #خپویش | #ساذری | #ساینا | #فالوم | #فاما | #خعمرا | #خاهن | #زنگان | #کورز | #کپشیر | #گپارس | #دتهران‌ | #شتوکا | #وسرمد | #غشوکو | #غشان | #تپولا | #کباده | #فنفتح | #ملت | #وصنا | #نبروج | #شتهران | #قاروم | #پشاهن | #لخانه | #خلیبل | #خوساز | #فبستم | #بتک | #کابگن | #فجوش | #شسم | #بایکا | #تمحرکه | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (220)

#مدیریت | #وشمال | #برکت | #داریوش | #حسیر | #دسانکو | #ددامح | #کدما | #وسنا | #بپاس | #پدرخش | #آپ | #واحیا | #خاور | #شکف | #قثابت | #ثنام | #چکاپا | #آبادا | #خفنر | #ثنظام | #کساپا | #خودکفا | #سامان | #ثشاهد | #غدام | #شصدف | #سفارود | #سنیر | #ثنوسا | #غصینو | #فولای | #سخواف | #داراب | #ثاژن | #کمرجان | #مادیرا | #خکار | #گشان | #لکما | #وهامون | #فوکا | #حاریا | #فنورد | #کتوکا | #سصفها | #شجم | #فاراک | #وتوس | #وسدید | #سکارون | #کهرام | #وساغربی | #وکار | #افرا | #وهنر | #غمینو | #شصفها | #رانفور | #ثالوند | #حآسا | #رافزا | #لطیف | #حشکوه | #سیلام | #فکمند | #وسقم | #بنو | #فسدید | #وحافظ | #فمراد | #لخزر | #گکیش | #فولاژ | #سلار | #تاپکیش | #بالبر | #غویتا | #قنیشا | #ثرود | #وسکرشا | #خرینگ | #زماهان | #فنرژی | #وایران | #فاهواز | #نیرو | #خبازرس | #زنجان | #فخاس | #غگیلا | #وگستر | #فروی | #ددام | #ختوقا | #حپترو | #آبین | #وشهر | #کترام | #سایرا | #بشهاب | #نتوس | #دلقما | #وسصفا | #شلرد | #ثاخت | #فن آوا | #سفاسی | #وآذر | #غمهرا | #اپرداز | #وملت | #تکمبا | #خکاوه | #شپارس | #ثفارس | #قلرست | #دسانکوح | #ولغدر | #ومشان | #شفارس | #آ س پ | #امید | #مفاخر | #چافست | #حبندر | #غشصفا | #ونیرو | #خکرمان | #ثعمرا | #سمتاز | #تکنو | #ورازی | #ثاصفا | #قصفها | #زپارس | #وحکمت | #دحاوی | #اوان | #ولصنم | #غدیس | #ثجوان | #فبیرا | #شتولی | #غپونه | #وتعاونح | #شزنگ | #ثشرق | #قمرو | #حگردش | #ثقزوی | #ولانا | #فسپا | #قجام | #دشیمی | #سمایه | #دابور | #وسینا | #ثباغ | #لابسا | #زکشت | #تکنار | #زبینا | #ثزاگرس | #میهن | #بسویچ | #وتعاون | #کگاز | #غگلستا | #استارز | #کصدف | #معیار | #قشیر | #وبیمه | #کپرور | #دعبید | #قرن | #پلاسک | #حخزر | #جوین | #زگلدشت | #سجام | #ولراز | #غسالم | #شکلر | #فافزا | #تابا | #ویسرو | #ولشرق | #قزوین | #وآرین | #فسا | #تشتاد | #کحافظ | #سدبیر | #رتاپ | #وکادو | #داسوه | #غمارگ | #ثاباد | #ولتجارح | #جهرم | #سدشت | #غبشهر | #پارسیان | #بنیرو | #وبهمن | #وسهمدا | #وایرا | #لسرما | #سفار | #پویا | #وپسا | #وساشرقی | #نطرین | #وزمین | #ولملت | #وسگیلا | #فلات | #وملل |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #مدیریت | #اعتماد | #امین یکم | #شستا | #دارا یکم | #برکت | #افران | #کیان | #وصندوق2 | #شپنا | #خساپا | #فملی | #شتران | #فولاد | #خودرو | #شبندر | #اتکای | #دی | #آریان | #خگستر | #سپید | #پارس2 | #میدکو | #وبملت | #وغدیر | #غنوش | #وخارزم | #جم2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (493) | #توسن (210) | #فسبزوار (170) | #فجهان (53) | #بکاب (24) | #ثعتما (22) | #مدیریت (22) | #امین (15) | #ولیز (15) | #قنقش (14) | #بمپنا (13) | #فگستر (13) | #چخزر (13) | #وکبهمن (12) | #ولقمان (11) | #زملارد (11) | #سپید (10) | #سپیدار (10) | #گدنا (10) | #ولکار (10) | #بگیلان (9) | #فنفت (9) | #ساذری (8) | #شسینا (8) | #بپیوند (7) | #غزر (7) | #پیزد (7) | #شاروم (7) | #فتوسا (6) | #کزغال (6) | #ثنور (6) | #ساوه (5) | #ثامید (5) | #وهامون (5) | #ولپارس (5) | #ومدیر (5) | #سپیدما (5) | #غکورش (4) | #وپویا (3.7) | #میدکوح (3.7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#بکاب (341) | #سپیدما (300) | #ثعتما (218) | #قنقش (199) | #فنفت (186) | #کمند (144) | #اعتماد (135) | #بمپنا (119) | #کیمیاتک (111) | #فسبزوار (111) | #اتکای (105) | #امین یکم (83) | #ثنور (69) | #آریان (67) | #شسینا (66) | #فن آوا (65) | #کیان (62) | #گنگین (60) | #کگازح (56) | #پارند (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فولاد | #شبندر | #پارسان | #فملی | #وپارس | #شتران | #وغدیر | #وپاسار | #خگستر | #کویر | #وتجارت | #اپال | #خودرو | #وپست | #کچاد | #فخوز | #ومعادن | #بوعلی | #وبملت | #ذوب | #شکربن | #شگویا | #وخارزم | #کنور | #کوثر | #کگل | #وبصادر | #تنوین | #برکت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #کمند | #کیان | #اتکای | #فن آوا | #سباقر | #سپیدما | #افران | #امین یکم | #شفن | #فجهان | #ولقمان | #تماوند | #ثنوسا | #کیمیاتک | #یاقوت | #سپر | #آریان | #فسازان | #دتوزیع | #کرماشا | #حآفرین | #فسبزوار | #گدنا | #وبانک | #زنگان | #فجر | #کگازح | #خوساز | #شدوص |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (22)

#کگازح (156) | #فنفتح (35) | #فالوم (13) | #تمحرکه (10) | #سباقر (9) | #مدیریت (9) | #کماسه (7) | #بایکا (5) | #فمراد (5) | #وسکرمان (4) | #دسبحا (4) | #اتکای (4) | #خصدرا (4) | #خمحور (4) | #شتوکا (4) | #تماوندح (3) | #وحافظح (3) | #توریل (3) | #وثنو (3) | #کحافظح (3) | #تماوند (3) | #شفارا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکای (2.8) | #کی بی سی (2) | #فنفتح (1.7) | #وثنو (1.5) | #لخانه (1.4) | #غشوکو (1.4) | #کماسه (1.2) | #سباقر (1.2) | #تمحرکه (1.1) | #غشان (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (15) | #اتکای (2.8) | #ولقمان (11) | #دتوزیع (1.3) | #خراسان (1.5) | #وخاور (1.1) | #شکبیر (1.6) | #توسن (210) | #حآفرین (1.4) | #وسصفا (1.7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 685
🟢 تعداد مثبت: 139 (%20)
🔴 تعداد منفی: 546 (%80)
🔼 تعداد صف خرید: 61 (%9)
🔽 تعداد ️صف فروش: 216 (%32)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-909) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (1,319) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (871) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 162,024
🟩 بیمه: 2,038
🟩 هتل و رستوران: 789
🟩 استخراج ساير معادن: 83

📊گزارش بازار در پایان معاملات یک شنبه / بیست و هشتم شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با افت ۲۹،۷۴۱ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۴۲۰ هزار واحد شد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۸۹۳۸ واحد کاهش داشت و در محدوده ۴۳۱‌ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۱۴۶ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #فولاد #فملی #کچاد #کگل #ومعادن و #وامید به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۹۰۶ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۹ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۹۹۹ میلیارد تومان بوده است.

💢 افزایش سرمایه #فملی

افزایش سرمایه 100 درصدی فملی از مبلغ 200,000,000 ریال به مبلغ 400,000,000 ریال، از محل سود انباشته مورد تایید حسابرس قرار گرفت.

📚 پست آموزشی
🔑 تحلیل صورت جریان نقدی به آسان ترین روش ممکن!

⚜️ وضعیت جریان نقدی نشان می‌دهد که یک شرکت چگونه سرمایه خود را خرج می‌کند و این سرمایه از کجا به شرکت وارد می‌شود. وضعیت جریان نقدی نشان‌دهنده‌ی تمامی نقدینگی است که یک شرکت از طریق فعالیت‌های در گردش و منابع سرمایه‌گذاری خارجی خود به دست می‌آورد. همان‌طور که نقدینگی خروجی، سرمایه‌ای است که برای فعالیت‌های کسب‌وکار سرمایه‌گذاری در یک بازه‌ی مشخص پرداخت‌شده است. در این مقاله ما به گزارش صورت جریان نقدی و کمک آن در تحلیل شرکتِ مناسب برای سرمایه‌گذاری می پردازیم.
.
✔️ وضعیت جریان نقدی سه بخش مجزا دارد(در ایران پنج بخش دارد) که هرکدام از آن‌ها به یکی از اجزا شامل عملکرد(فعالیت عملیاتی)، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی یک شرکت در فعالیت‌های تجاری اشاره می‌کند. در ادامه یک وضعیت معمول جریان نقدی را بررسی می‌کنیم:

👈 در این پست به اهمیت صورت جریان نقدی شرکت ها، نحوه محاسبه و شرح اجزای آن پرداخته ایم.

https://www.instagram.com/p/CUAjDXwqTZ6/


1400.06.27

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#فسبزوار (186) | #کیمیاتک (183) | #فجهان (707) | #توسن (88) | #آریان (31) | #وملی (1.5) | #تماوند (27) | #ولیز (61) | #شرنگی (0.5) | #فکمند (2.1) | #پدرخش (2.1) | #فالوم (2.5) | #فنفت (5) | #شلرد (8) | #خزر (3) | #ثعتما (2.1) | #فنفتح (4) | #شتوکا (1.5) | #قنقش (0.7) | #خفولا (1.6) | #خفنر (5) | #ویسا (10) | #تنوین (6) | #سباقر (2) | #غشوکو (1.1) | #خصدرا (8) | #فمراد (1.2) | #ساذری (3) | #خعمرا (6) | #کقزوی (2.8) | #تایرا (0.5) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #خمحور (2.9) | #دشیمی (0.4) | #وسین (3) | #ولپارس (2) | #ولقمان (3) | #کباده (1.2) | #شسینا (0.1) | #زنجان (1.7) | #حپارسا (0.1) | #حرهشا (0.1) | #شتهران (0.9) | #سفارس (0.2) | #تمحرکه (0.4) | #لخانه (0.2) | #ثتوسا (0.2) | #قاروم (0.8) | #بتک (0.1) | #شفارا (0.4) | #دارو (0.1) | #خلیبل (0.7) | #ثباغ (0.1) | #پشاهن (0.1) | #شسم (0) | #کابگن (0.3) | #فلامی (0.1) | #کفرا (0.1) | #کمنگنز (0) | #فجوش (0.1) | #تپولا (0) | #فبستم (1) | #خبازرس (0) | #خلنت (0) | #شساخت (0) | #سنوین (0) | #سامان (0) | #نیرو (0) | #نبروج (0) | #گپارس (0) | #سپرمی (0) | #کایتا (0) | #تماوندح (0) | #نشار (0.1) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 57

#وشمال (6) | #ثقزوی (12) | #ددامح (14) | #حسیر (3) | #آپ (11) | #وسنا (5) | #ثنام (6) | #وحافظ (7) | #ثنظام (1.3) | #حاریا (4) | #سخواف (5) | #سکارون (0.6) | #سفارود (3) | #وکار (17) | #لکما (23) | #گکیش (0.8) | #فسدید (0) | #وتوس (1.7) | #کهرام (0.2) | #وسقم (14) | #فاهواز (3) | #زماهان (1.3) | #سلار (0.4) | #بایکا (0.6) | #نتوس (0.7) | #غدام (0) | #ثجوان (1) | #وتعاونح (6) | #غپاک (0.3) | #استارز (0) | #کترام (0.2) | #ثالوند (0.2) | #ویسرو (0) | #حبندر (0.1) | #کصدف (0) | #وملت (0.7) | #شکف (0) | #ثاصفا (0.1) | #فنرژی (0) | #غبهنوش (0) | #وسصفا (1.2) | #قلرست (0) | #سایرا (0) | #داراب (0.4) | #کگاز (0) | #تابا (0) | #شزنگ (0) | #سجام (0) | #ثاژن (0) | #وآرین (0.1) | #فخاس (0) | #وحکمت (0) | #وساشرقی (0.2) | #آرمان (0) | #فبیرا (0) | #شتولی (0) | #قمرو (0) |

#ناظر_بازار

💢به اطلاع مي رساند؛ سفارشگيري و شروع معاملات در نماد معاملاتي ريل پرداز نوآفرين (#حآفرين) راس ساعت 9:30 خواهد بود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (48)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #حآفرین | #تماوند | #بکاب | #ولیز | #شرنگی | #فکمند | #فنفت | #ثعتما | #قنقش | #سباقر | #فالوم | #ویسا | #خفولا | #فنفتح | #حپارسا | #ولقمان | #خعمرا | #ساذری | #غشوکو | #ساینا | #خلنت | #کورز | #دتهران‌ | #شفارا | #کباده | #حرهشا | #تپولا | #لخانه | #شتهران | #قاروم | #بتک | #شستان | #خلیبل | #گپارس | #دسبحا | #پشاهن | #کابگن | #شسم | #فجوش | #فبستم | #نبروج | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (178)

#وشمال | #ثقزوی | #برکت | #حسیر | #ددامح | #کماسه | #خودرو | #وسنا | #واحیا | #سپید | #کدما | #کچاد | #آپ | #دسانکو | #قثابت | #پدرخش | #چکاپا | #خگستر | #ثنظام | #ثنام | #مادیرا | #وکار | #خاور | #وحافظ | #شکف | #کگل | #سخواف | #ثشاهد | #فولای | #سفارود | #حاریا | #غبهنوش | #فمراد | #کتوکا | #سکارون | #لکما | #ثاخت | #خپارس | #خودکفا | #ثالوند | #وتوس | #غدام | #فسپا | #سپیدار | #ثاژن | #کترام | #سنیر | #خساپا | #غبشهر | #گکیش | #فایرا | #زماهان | #ومعادن | #شصفها | #خفنر | #کمرجان | #فاهواز | #کهرام | #کروی | #وسقم | #بنو | #حتوکا | #خرینگ | #زکوثر | #حبندر | #خزامیا | #فسدید | #غمینو | #خکار | #ختوقا | #ثعمرا | #غمارگ | #کرمان | #تکنار | #بموتو | #کساوه | #بایکا | #سلار | #قلرست | #نتوس | #حآسا | #دتولید | #تکنو | #وپویا | #سصفها | #ثجوان | #حشکوه | #زاگرس | #فاراک | #لخزر | #ثرود | #وبانک | #کگاز | #خمحرکه | #آبین | #وحکمت | #ومشان | #قشیر | #امید | #ثاصفا | #وتعاونح | #بالبر | #تکشا | #دلقما | #قجام | #ددام | #فنورد | #وصنا | #ولملت | #سمتاز | #سامان | #شتولی | #غشان | #خکرمان | #قنیشا | #غپونه | #وملت | #وساپا | #لبوتان | #میهن | #غفارس | #استارز | #رانفور | #کفرآور | #وهامون | #کنور | #وگستر | #زپارس | #فنرژی | #شاروم | #وپترو | #وتوکا | #دسانکوح | #غشهد | #ورنا | #نیرو | #کحافظ | #وارس | #ویسرو | #سدشت | #تاصیکو | #فرآور | #حگردش | #ومعلم | #سجام | #بترانس | #شپارس | #سمایه | #بکام | #های وب | #شاوان | #آسیا | #وسگیلا | #فبیرا | #خمهر | #تابا | #فولاژ | #پکویر | #ثمسکن | #فلات | #اتکام | #قزوین | #وتعاون | #بهپاک | #سایرا | #داراب | #حریل | #فاذر | #غشاذر | #سیلام | #ونوین | #شفارس | #بنیرو | #پلاسک | #وسصفا | #ثتران | #وآتوس | #فسا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #برکت | #آریان | #شستا | #سپیدما4 | #وملی | #دارا یکم | #خساپا | #اعتماد | #کیان | #فولاد | #شبندر | #شپنا | #فملی | #کمند | #سپید | #خگستر | #خودرو | #رمپنا | #شتران | #دی | #میدکو | #خزر | #وبملت | #خصدرا | #وپاسار | #فمراد | #وپست | #کدما | #خفنر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (443) | #فسبزوار (229) | #داریک (203) | #توسن (160) | #فجهان (51) | #تماوند (29) | #ولیز (25) | #فالوم (16) | #سباقر (15) | #فکمند (14) | #شرنگی (13) | #غشوکو (12) | #پیزد (10) | #قنقش (9) | #حپارسا (8) | #بگیلان (8) | #ولکار (8) | #وکبهمن (8) | #سپیدار (7) | #زملارد (7) | #رافزا (6) | #فگستر (6) | #بپیوند (6) | #مفاخر (6) | #ثعتما (6) | #کزغال (5) | #امین (5) | #چخزر (5) | #لطیف (5) | #فنفت (5) | #شاروم (5) | #سپید (5) | #فتوسا (5) | #گدنا (4) | #وهامون (4) | #ومدیر (4) | #غکورش (3.9) | #ولپارس (3.8) | #ثامید (3.6) | #گپارس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سباقر (489) | #شرنگی (313) | #داریک (234) | #فالوم (173) | #غشوکو (168) | #قنقش (167) | #فسبزوار (132) | #حپارسا (114) | #فنفت (114) | #ثعتما (104) | #تماوند (101) | #کیمیاتک (94) | #اعتماد (94) | #آریان (93) | #فنفتح (90) | #فکمند (84) | #پارند (66) | #دارا (66) | #کمند (57) | #کارین (55) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #رمپنا | #شتران | #فایرا | #وپارس | #برکت | #آریان | #وتجارت | #نوری | #فملی | #ومعادن | #دماوند | #ذوب | #فولاد | #وپاسار | #فارس | #شبندر | #آکورد | #خبهمن | #کمند | #خگستر | #امین یکم | #دلر | #کنور | #شتوکا | #وبملت | #سپید | #واحیا | #وپترو | #وهامون |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #کیان | #پارند | #غصینو | #ثپردیس | #مفاخر | #تنوین | #کیمیاتک | #وپسا | #وپست | #تاپکیش | #شلرد | #افران | #تپمپی | #داریک | #خپویش | #افق | #وملی | #شستا | #حپارسا | #حآفرین | #تاپیکو | #تماوند | #دشیمی | #فنوال | #مرقام | #شپارس | #داسوه | #غپاک | #شرنگی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (4)

#فمراد (63) | #تمحرکه (12) | #اتکامح (4) | #خمحور (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وپسا (1.1) | #خصدرا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#مفاخر (6) | #لخانه (1.5) | #کیمیاتک (445) | #تماوند (29) | #وخاور (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (57)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #توسن | #حآفرین | #تماوند | #بمپنا | #بکاب | #ولیز | #ثنور | #وملی | #داریوش | #فنفت | #قنقش | #سباقر | #ثعتما | #شرنگی | #کشرق | #ویسا | #خفولا | #فالوم | #حپارسا | #ولقمان | #خپویش | #شسینا | #خعمرا | #ساذری | #شفارا | #فنفتح | #وثخوز | #ساینا | #حرهشا | #کورز | #دتهران‌ | #خلنت | #کباده | #تپولا | #شتهران | #لخانه | #گپارس | #قاروم | #پشاهن | #بتک | #خموتور | #خلیبل | #غشوکو | #شستان | #کابگن | #شسم | #فجوش | #فبستم | #سکرد | #نبروج | #سپرمی | #وآوا | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (236)

#وشمال | #برکت | #ثقزوی | #حسیر | #واحیا | #خودرو | #وسنا | #کماسه | #ددامح | #کچاد | #کدما | #خگستر | #دسانکو | #آپ | #چکاپا | #خساپا | #وکار | #پدرخش | #قثابت | #خودکفا | #خاور | #مادیرا | #شکف | #ثنظام | #خپارس | #ثنام | #ثشاهد | #شاوان | #فولای | #سفارود | #وحافظ | #شجم | #فایرا | #سخواف | #غبهنوش | #افق | #سنیر | #حاریا | #حکشتی | #ثاخت | #لکما | #ذوب | #زپارس | #کترام | #سکارون | #فاراک | #ثالوند | #غبشهر | #کتوکا | #غدام | #دیران | #فسپا | #رانفور | #کمرجان | #زماهان | #سپیدار | #فنورد | #ثاژن | #وتوس | #های وب | #کنور | #خزامیا | #وتوکا | #ثنوسا | #گکیش | #کروی | #خکار | #کهرام | #وهامون | #کگل | #زکوثر | #بنو | #سامان | #خرینگ | #سیلام | #خفنر | #ومدیر | #وسقم | #غمینو | #فاهواز | #ثعمرا | #قصفها | #خکاوه | #حتوکا | #کسرا | #حآسا | #لخزر | #فولاژ | #فسدید | #ثرود | #حبندر | #قنیشا | #غمارگ | #غمهرا | #گشان | #دلقما | #دتولید | #سصفها | #حریل | #فاذر | #ددام | #وپترو | #کگاز | #نتوس | #شصفها | #تکنار | #ومشان | #امید | #بایکا | #سلار | #تپمپی | #قلرست | #بالبر | #وساپا | #کرازی | #کساوه | #آبین | #خمحرکه | #کوثر | #فخاس | #مداران | #قرن | #ولملت | #ونوین | #وایران | #سمتاز | #لطیف | #حشکوه | #غویتا | #وپویا | #تکشا | #ثجوان | #آسیا | #وحکمت | #لابسا | #خکرمان | #دبالک | #بکام | #وصنا | #غپونه | #ثاصفا | #خبهمن | #نطرین | #وآذر | #قشیر | #حگردش | #وهنر | #قجام | #وتعاونح | #چخزر | #بهپاک | #تبرک | #سفاسی | #ولتجار | #شپارس | #تکنو | #ختوقا | #نوین | #فنوال | #ومهان | #بپاس | #لبوتان | #غپاک | #کحافظ | #خمهر | #افرا | #فنرژی | #ستران | #تاصیکو | #قشهد | #شتولی | #میهن | #وملت | #فلات | #غشاذر | #شفارس | #وحافظح | #حپترو | #دسانکوح | #تملت | #شاروم | #بترانس | #بموتو | #نیرو | #وگستر | #ختراک | #وبیمه | #غشان | #خشرق | #تابا | #استارز | #شوینده | #دسبحان | #سدشت | #پکویر | #غشهد | #سپاها | #وکادو | #فبیرا | #پاسا | #ویسرو | #سجام | #پلاسک | #وسصفا | #وتعاون | #غچین | #هجرت | #وآتوس | #ونیرو | #غفارس | #کصدف | #ثبهساز | #فوکا | #فاسمین | #سخاش | #زبینا | #ومعلم | #آ س پ | #تشتاد | #فباهنر | #چافست | #اتکام | #سایرا | #داراب | #بنیرو | #فروی | #فسا | #زدشت | #دانا | #جهرم | #رتاپ | #وهور | #سفار | #معیار | #پرداخت | #فروس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #وملی | #شستا | #آریان | #دارا یکم | #شپنا | #اعتماد | #رمپنا | #برکت | #فولاد | #کیان | #فملی | #سپیدما4 | #شبندر | #کمند | #سپید | #شتران | #دی | #خساپا | #وبملت | #میدکو | #ختور | #خزر | #وپارس | #خصدرا | #خودرو | #وپست | #شسینا | #خبهمن | #خگستر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (421) | #فسبزوار (242) | #توسن (171) | #داریک (91) | #فجهان (49) | #تماوند (35) | #شرنگی (21) | #ولیز (21) | #قنقش (16) | #غشوکو (11) | #سباقر (10) | #وکبهمن (9) | #بگیلان (9) | #سپید (8) | #حپارسا (8) | #ولکار (8) | #فگستر (8) | #زملارد (8) | #فنفت (7) | #کزغال (7) | #پیزد (6) | #لطیف (6) | #سپیدار (6) | #چخزر (6) | #گدنا (6) | #بمپنا (5) | #رافزا (5) | #فتوسا (5) | #امین (5) | #ثعتما (5) | #بپیوند (4) | #غکورش (4) | #غزر (4) | #ولپارس (4) | #وهامون (3.9) | #ومدیر (3.8) | #ثامید (3.7) | #سنوین (3.5) | #ساوه (3.5) | #شاروم (3.4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#بموتو2 (27,149) | #شرنگی (531) | #قنقش (385) | #سباقر (283) | #غشوکو (226) | #داریک (168) | #فسبزوار (141) | #حپارسا (134) | #فنفت (127) | #تماوند (112) | #اعتماد (107) | #فنفتح (106) | #ثعتما (99) | #آریان (92) | #کیمیاتک (89) | #بمپنا (82) | #کارین (67) | #کمند (58) | #آکورد (56) | #پارند (54) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#رمپنا | #شپنا | #شتران | #وپارس | #شبندر | #فملی | #فولاد | #وتجارت | #ذوب | #ومعادن | #خبهمن | #فایرا | #نوری | #فارس | #وغدیر | #برکت | #وپاسار | #بوعلی | #شگویا | #دماوند | #پارسان | #کگل | #وبصادر | #کاوه | #فخوز | #شتوکا | #اخابر | #فوکا | #کنور | #ارفع |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #کیان | #چکاوهح | #افران | #مفاخر | #غصینو | #تنوین | #شستا | #ثپردیس | #وپست | #کیمیاتک | #تاپکیش | #وپسا | #آریان | #شلرد | #تماوند | #خپویش | #دشیری | #پارند | #داریک | #شرنگی | #یاقوت | #تاپیکو | #تایرا | #وملی | #تپمپی | #حپارسا | #حآفرین | #سباقر | #وآیند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (14)

#فمراد (84) | #تمحرکه (26) | #چکاوهح (10) | #اتکامح (5) | #فالوم (4) | #خصدرا (4) | #خمحور (4) | #شسینا (3) | #وملی (3) | #شتوکا (3) | #مفاخر (3) | #غصینو (3) | #وپسا (3) | #ثپردیس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#توریل (1.1) | #خصدرا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسین (1.1) | #دشیری (3.4) | #سبجنو (1.4) | #وخاور (1.3) | #تماوند (35) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با افت ۳۵،۴۹۰ واحد
در کانال ۱/۴۵۲/۷۲۱ واحد قرار دارد.

📈شاخص هم وزن با افت ۹،۶۰۰ واحد
در کانال ۴۴۰/۸۵۷ واحد است.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تک این لحظه بیش از ۶۰۰۰ میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (70)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #مدیریت | #توسن | #اتکای | #حآفرین | #داریوش | #آریان | #تماوند | #بکاب | #وملی | #ثنور | #بمپنا | #ولیز | #شسینا | #سباقر | #فنفت | #قنقش | #ثعتما | #ویسا | #فالوم | #خصدرا | #شرنگی | #ثپردیس | #خفولا | #حپارسا | #سبزوا | #ولقمان | #شفارا | #خلنت | #خموتور | #وثنو | #وثخوز | #حرهشا | #خعمرا | #دسبحا | #خمحور | #ساذری | #کفپارس | #غشوکو | #تمحرکه | #فکمند | #کورز | #دتهران‌ | #ساینا | #کباده | #شتوکا | #تپولا | #ثتوسا | #شتهران | #فنفتح | #قاروم | #گپارس | #پشاهن | #لخانه | #کقزوی | #بتک | #خلیبل | #خپویش | #کابگن | #شسم | #فجوش | #فبستم | #نبروج | #کشرق | #سپرمی | #کایتا | #چکاوهح | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (216)

#وشمال | #برکت | #ثقزوی | #حسیر | #واحیا | #کماسه | #ددامح | #وسنا | #داریوش | #آپ | #دسانکو | #کچاد | #چکاپا | #وکار | #کدما | #قثابت | #خاور | #پدرخش | #شکف | #بپاس | #ثنظام | #ثنام | #فولای | #ومعادن | #سفارود | #شجم | #وحافظ | #سخواف | #سنیر | #خگستر | #فنورد | #ثشاهد | #مادیرا | #قنیشا | #غبهنوش | #لکما | #غدام | #سکارون | #کتوکا | #زپارس | #رانفور | #حاریا | #ثالوند | #کترام | #خودکفا | #دیران | #کمرجان | #غبشهر | #ثنوسا | #سپیدار | #وهامون | #ثاژن | #فایرا | #زکوثر | #وتوس | #زماهان | #کنور | #گکیش | #کهرام | #خفنر | #وسقم | #بنو | #ثاخت | #غمینو | #حبندر | #لخزر | #ثعمرا | #فولاژ | #سامان | #فاهواز | #خرینگ | #ثرود | #سیلام | #فسدید | #حریل | #خکار | #کگاز | #بایکا | #وتوکا | #فسپا | #غمهرا | #نتوس | #بموتو | #خبهمن | #ثفارس | #کساوه | #سلار | #تکنار | #تپمپی | #قمرو | #کوثر | #آبین | #قلرست | #حشکوه | #بالبر | #امید | #افرا | #خپارس | #مداران | #ولملت | #وپویا | #فخاس | #غمارگ | #فروی | #قشیر | #قصفها | #لابسا | #خمحرکه | #حگردش | #وحکمت | #گشان | #ثجوان | #وبصادر | #لطیف | #سمتاز | #ختوقا | #کلر | #ثاصفا | #وتعاونح | #بهپاک | #خکرمان | #کسرا | #قرن | #خزامیا | #قجام | #غویتا | #وهور | #فنرژی | #ومشان | #شپارس | #تکنو | #چخزر | #خوساز | #شصفها | #ودی | #خمهر | #خکاوه | #شتولی | #آ س پ | #ستران | #وبیمه | #دسانکوح | #دانا | #خساپا | #وملت | #غپونه | #شگویا | #سفاسی | #وکادو | #خودرو | #وشهر | #حآسا | #زبینا | #سدشت | #فلات | #وگستر | #کحافظ | #کرازی | #حپترو | #ددام | #استارز | #زکشت | #قشهد | #وساپا | #حفاری | #ونیرو | #قاسم | #سمایه | #وآذر | #غدیس | #حکشتی | #پلاسک | #بکام | #غپاک | #وسصفا | #ولساپا | #وآتوس | #فبیرا | #غشهد | #سجام | #شفارس | #کگل | #ویسرو | #ولکار | #دلقما | #آسیا | #وهنر | #وتعاون | #بترانس | #زنگان | #بسویچ | #تکمبا | #شزنگ | #فوکا | #چافست | #تملت | #نیرو | #ثبهساز | #فسا | #غشاذر | #نوین | #بنیرو | #سایرا | #داراب | #غچین | #پتایر | #فاراک | #اتکام | #پکویر | #فسازان | #قزوین | #غفارس | #وسینا | #معیار | #جهرم | #کصدف |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #آریان | #شستا | #کیان | #دارا یکم | #وملی | #اعتماد | #شپنا | #افران | #کمند | #فولاد | #رمپنا | #خودرو | #برکت | #فملی | #شبندر | #خساپا | #شتران | #سپید | #دی | #سپیدما4 | #شبندر2 | #خزر | #وبملت | #خگستر | #خصدرا | #مدیریت | #میدکو | #ختور | #وپارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (389) | #فسبزوار (220) | #توسن (188) | #فجهان (47) | #تماوند (39) | #ولیز (21) | #شرنگی (17) | #قنقش (13) | #داریک (12) | #وکبهمن (11) | #سباقر (10) | #ولکار (10) | #زملارد (9) | #مدیریت (9) | #فگستر (9) | #حپارسا (8) | #بگیلان (8) | #سپید (8) | #فنفت (7) | #کزغال (7) | #گدنا (7) | #پیزد (7) | #فتوسا (6) | #ثعتما (6) | #چخزر (6) | #بمپنا (6) | #امین (6) | #بپیوند (6) | #لطیف (5) | #سپیدار (5) | #ومدیر (5) | #رافزا (5) | #شاروم (5) | #ثامید (5) | #غزر (5) | #غکورش (4) | #ولپارس (4) | #میدکوح (4) | #ساذری (4) | #وهامون (3.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#بموتو2 (27,149) | #شرنگی (549) | #قنقش (296) | #سباقر (261) | #فنفت (131) | #فسبزوار (128) | #حپارسا (126) | #آریان (126) | #ثعتما (124) | #تماوند (123) | #اعتماد (108) | #داریک (99) | #فنفتح (86) | #کیمیاتک (82) | #کنورح (77) | #مدیریت (77) | #بمپنا (74) | #آکورد (68) | #کمند (60) | #کارین (60) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #رمپنا | #وپارس | #شتران | #فملی | #شبندر | #فولاد | #فارس | #وتجارت | #وغدیر | #خودرو | #پارسان | #ذوب | #ومعادن | #نوری | #کگل | #فایرا | #خبهمن | #خساپا | #شاوان | #وپاسار | #برکت | #شگویا | #فخوز | #بوعلی | #فوکا | #کاوه | #دماوند | #کمند | #اخابر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #آریان | #کیان | #چکاوهح | #مدیریت | #شستا | #افران | #افق | #مفاخر | #تنوین | #خصدرا | #غصینو | #وپست | #ثپردیس | #ولقمان | #خپویش | #کیمیاتک | #تاپکیش | #پارند | #صبا | #کنورح | #وپسا | #تماوند | #شلرد | #حآفرین | #دشیری | #بپاس | #شرنگی | #پتایر | #داریک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (22)

#فمراد (101) | #تمحرکه (28) | #چکاوهح (10) | #اتکامح (8) | #خصدرا (5) | #فالوم (4) | #خمحور (4) | #وحافظح (4) | #شتوکا (4) | #توریل (4) | #شسینا (4) | #وملی (3) | #آریان (3) | #غصینو (3) | #مفاخر (3) | #ثپردیس (3) | #وپسا (3) | #ولقمان (3) | #خزر (3) | #شرنگی (3) | #مدیریت (3) | #دسبحا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ثپردیس (1.5) | #آریان (1.2) | #خصدرا (1.2) | #تمحرکه (1.2) | #چکاوه (1.1) | #ثتوسا (1.1) | #خزر (1.1) | #غشوکو (1.1) | #فالوم (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسین (1.1) | #دشیری (2.1) | #کنورح (1.9) | #سبجنو (1.7) | #تماوند (39) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#شبریز (پالایش نفت تبریز)

🔖 پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)

📌 خلاصه وضعیت #افزایش_سرمایه:
🏷 سرمایه فعلی: 10,000 میلیارد ریال

🏷 مبلغ افزایش سرمایه: 20,000 میلیارد ریال

🏷 درصد افزایش سرمایه: 200 درصد

🏷 محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته

🏷 موضوع افزایش سرمایه: جبران مخارج سرمايه اي طرح جامع و اصلاح ساختار مالي و جلوگيري از خروج نقدينگي و تامين سرمايه در گردش

🏷 تاریخ #تصویب هیات مدیره: 1400/06/27

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (74)

#فسبزوار | #کیمیاتک | #فجهان | #مدیریت | #توسن | #اتکای | #داریوش | #حآفرین | #تماوند | #ثنور | #وملی | #بکاب | #بمپنا | #ریشمک | #شسینا | #خصدرا | #ولیز | #ثعتما | #سباقر | #فنفت | #خمحور | #قنقش | #شفارا | #ولقمان | #خفولا | #فالوم | #ویسا | #ثپردیس | #شرنگی | #حپارسا | #کفپارس | #خلنت | #خعمرا | #دسبحا | #غشوکو | #حرهشا | #وثخوز | #سبزوا | #ثغرب | #ساذری | #تپولا | #شتوکا | #ثتوسا | #خموتور | #وثنو | #کورز | #تمحرکه | #دتهران‌ | #فکمند | #ساینا | #کباده | #خپویش | #شتهران | #فنفتح | #گپارس | #قاروم | #پشاهن | #لخانه | #خلیبل | #بتک | #ثباغ | #کابگن | #شسم | #فجوش | #شلرد | #فبستم | #پلوله | #نبروج | #شستان | #ولراز | #سپرمی | #کایتا | #چکاوهح | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (266)

#برکت | #وشمال | #داریوش | #ثقزوی | #حسیر | #ددامح | #واحیا | #کماسه | #وسنا | #دسانکو | #کچاد | #چکاپا | #وکار | #آپ | #قثابت | #کدما | #خاور | #پدرخش | #شکف | #خگستر | #ومعادن | #ثنظام | #شپنا | #ثنام | #شجم | #فولای | #سفارود | #وحافظ | #بپاس | #زکوثر | #سخواف | #ثشاهد | #سپید | #غبشهر | #مادیرا | #فنورد | #غبهنوش | #داراب | #قنیشا | #سنیر | #غدام | #لکما | #کتوکا | #رانفور | #زپارس | #ثالوند | #حاریا | #سپیدار | #کمرجان | #خودکفا | #کترام | #سکارون | #ثاژن | #خودرو | #ثنوسا | #وتوس | #زماهان | #خساپا | #وهامون | #فایرا | #فسازان | #گکیش | #خپارس | #وبصادر | #خفنر | #کنور | #بنو | #ثاخت | #غمینو | #وسقم | #بموتو | #کهرام | #کگاز | #فولاژ | #حبندر | #ثفارس | #خرینگ | #لخزر | #ثعمرا | #وتجارت | #حریل | #ثرود | #فاهواز | #وتوکا | #کرمان | #سامان | #فسدید | #پارسیان | #خزامیا | #وپترو | #سایرا | #بالبر | #وپویا | #خبهمن | #بایکا | #سیلام | #وآذر | #نتوس | #سلار | #کساوه | #حفاری | #فسپا | #فاذر | #خکار | #غمهرا | #قمرو | #فاراک | #قلرست | #آبین | #ومدیر | #حشکوه | #غمارگ | #مداران | #امید | #کوثر | #گشان | #تپمپی | #حکشتی | #فخاس | #شاوان | #قصفها | #قشیر | #لطیف | #ختوقا | #لابسا | #ولملت | #وحکمت | #خکرمان | #ونیرو | #بهپاک | #ثجوان | #ثاصفا | #دانا | #وتعاونح | #افرا | #غویتا | #وساپا | #آ س پ | #قرن | #قجام | #خکاوه | #سپاها | #فروی | #دلقما | #خوساز | #غشهداب | #شگویا | #واتی | #چخزر | #ومشان | #فولاد | #شیران | #فنرژی | #شصفها | #وشهر | #تکنو | #حآسا | #ثتران | #وهور | #خمهر | #نوین | #شپارس | #سمتاز | #شتولی | #تکنار | #سفاسی | #بکام | #غدیس | #وملت | #دسانکوح | #حپترو | #زکشت | #شفارس | #سدشت | #زبینا | #وگستر | #ددام | #دیران | #وبیمه | #شبندر | #پتایر | #بجهرم | #هجرت | #ثزاگرس | #پلاسک | #کلر | #سصفها | #نیرو | #وسکرمان | #خکمک | #ودی | #های وب | #وملل | #غچین | #غفارس | #استارز | #کحافظ | #شلعاب | #ستران | #غسالم | #تاصیکو | #خاذین | #وصنا | #بنیرو | #وکادو | #ثبهساز | #وسصفا | #کویر | #حتوکا | #فبیرا | #شزنگ | #وایران | #سجام | #وهنر | #ویسرو | #غشهد | #غشصفا | #وتعاون | #کسعدی | #چدن | #رتاپ | #چافست | #وساخت | #کروی | #معیار | #زقیام | #دسبحان | #قزوین | #فرآور | #گکوثر | #اپرداز | #ورنا | #بسویچ | #وبانک | #وزمین | #ولصنم | #سنوین | #تکمبا | #پکویر | #دبالک | #فلات | #پرداخت | #ومعلم | #دجابر | #خمحرکه | #زمگسا | #شاروم | #فگستر | #غپاک | #کسرا | #فسا | #ختراک | #ولساپا | #زنگان | #اتکام | #شوینده | #زاگرس | #ثاباد | #سفار | #خشرق | #حگردش | #سدبیر | #وحافظح | #وسینا | #کصدف | #جهرم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کچاد2 | #مارون2 | #اعتماد | #پالایش | #آریان | #کیان | #شستا | #شپنا | #افران | #دارا یکم | #کمند | #فولاد | #وملی | #شبندر | #فملی | #پارند | #شتران | #دی | #خودرو | #رمپنا | #سپید | #برکت | #خساپا | #خزر | #کارین | #مدیریت | #سپیدما4 | #شبندر2 | #وبملت | #میدکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#حآفرین (741) | #کیمیاتک (401) | #فسبزوار (279) | #توسن (211) | #مدیریت (96) | #فجهان (46) | #تماوند (42) | #ولیز (27) | #داریک (14) | #قنقش (14) | #وکبهمن (11) | #سباقر (11) | #زملارد (10) | #ولکار (9) | #حپارسا (9) | #فگستر (9) | #گدنا (8) | #امین (8) | #بگیلان (8) | #فنفت (8) | #کزغال (7) | #پیزد (7) | #ثعتما (7) | #فتوسا (7) | #سپید (7) | #میدکوح (6) | #بمپنا (6) | #ساذری (6) | #شرنگی (6) | #بپیوند (6) | #چخزر (6) | #سپیدار (5) | #لطیف (5) | #دارا (5) | #شاروم (5) | #ثامید (5) | #ولپارس (4) | #ومدیر (4) | #غکورش (4) | #وهامون (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#بموتو2 (27,149) | #قنقش (297) | #سباقر (263) | #شرنگی (215) | #فنفت (149) | #آریان (133) | #ثعتما (132) | #تماوند (126) | #فسبزوار (126) | #دارا (125) | #حپارسا (121) | #کنورح (111) | #اعتماد (104) | #داریک (100) | #فنفتح (86) | #کیمیاتک (86) | #بمپنا (74) | #کارین (70) | #آکورد (67) | #پارند (64) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #رمپنا | #شتران | #وپارس | #فولاد | #فملی | #شبندر | #وغدیر | #فارس | #ذوب | #فوکا | #وتجارت | #پارسان | #خودرو | #ومعادن | #خبهمن | #فخوز | #کگل | #خساپا | #نوری | #فایرا | #وپاسار | #کاوه | #شاوان | #برکت | #زاگرس | #شگویا | #وبملت | #بوعلی | #اخابر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #آریان | #کیان | #چکاوهح | #مدیریت | #شستا | #افران | #کنورح | #مفاخر | #افق | #تنوین | #خصدرا | #غصینو | #تاپکیش | #پارند | #ثپردیس | #ولقمان | #وپست | #خپویش | #کیمیاتک | #فجهان | #صبا | #تماوند | #وپسا | #ریشمک | #شلرد | #بپاس | #حآفرین | #امین یکم | #تایرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (24)

#فمراد (110) | #تمحرکه (28) | #چکاوهح (10) | #اتکامح (9) | #خصدرا (5) | #تماوندح (5) | #فالوم (4) | #خمحور (4) | #توریل (4) | #وحافظح (4) | #شتوکا (4) | #آریان (4) | #شسینا (4) | #مدیریت (4) | #غصینو (3) | #وملی (3) | #شرنگی (3) | #مفاخر (3) | #ثپردیس (3) | #وپسا (3) | #خزر (3) | #دسبحا (3) | #ولقمان (3) | #کحافظح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دابورح (1.9) | #خموتور (1.6) | #دابور (1.6) | #ثپردیس (1.5) | #کرماشا (1.4) | #خصدرا (1.2) | #تمحرکه (1.2) | #ثتوسا (1.1) | #چکاوه (1.1) | #غشوکو (1.1) | #آریان (1.1) | #فالوم (1.1) | #خزر (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (27) | #کنورح (2.2) | #دشیری (1.6) | #سبجنو (1.7) | #تماوند (42) | #حآفرین (741) | #توسن (211) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 686
🟢 تعداد مثبت: 155 (%23)
🔴 تعداد منفی: 531 (%77)
🔼 تعداد صف خرید: 73 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 263 (%38)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-853) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (1,501) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (873) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 64,458
🟩 محصولات کاغذی: 18,364
🟩 سرمایه گذاری: 13,801
🟩 پیمانکاری: 6,889
🟩 رایانه: 5,492
🟩 خرده فروشی: 4,636

📊گزارش بازار در پایان معاملات ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

🔹شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با افت ۳۷،۹۸۶ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ۱۰۵۳۱ واحد کاهش داشت و در محدوده ۴۳۹ هزار واحد قرار گرفت .

🔹 شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۴۶۸ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #کگل #فملی #کچاد #پارسان #شپنا و #ومعادن نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۷ هزار و ۲۴۱ میلیارد تومان و ارزش معاملات خرد ۶ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان بوده است .

📺 برنامه زنده شبکه #ایران_کالا
💢 برنامه تحریریه ساعت ۱۶:۰۰

✅گزارش بازار
✅پر تراکنش های بازار امروز
✅روند بازار در هفته جاری و نوسانات
✅صنایع مورد توجه
✅نرخ های جهانی و نرخ بهره

 

را می توانید از پیج اینستاگرام اکسیر ببینید.

📱 https://instagram.com/exir_investing

📑 تحلیل بنیادی: شرکت ملی صنایع مس ایران
📊 نماد : #فملی

📱در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CT-AtmxKgP4/


1400.06.25

🔖 #اوراق_اختیار_فروش_تبعی

اوراق تبعی ابزاری برای بیمه کردن سهامداران در برابر ضرر احتمالی است.
معمولا در روزهایی که بازار با افت قیمتی همراه است میتوان از این اوراق استفاده کرد.

📌در اوراق تبعی دو موضوع مطرح می‌شود:

1⃣قیمت اعمال:
قیمتی که سهامدار عمده به ازای هر برگه سهم به سهامداران پرداخت می‌کند.

2⃣تاریخ اعمال:
تاریخی را مشخص می‌کند که تا آن زمان این اوراق اعتبار داشته و قابل خریداری است.

🔸به وسیله‌ی این اوراق فشار فروش در معاملات سهم کنترل می‌شود. به این صورت که با خرید اوراق تبعی، تا تاریخ اعمال هم سهم و هم اوراق را نمی‌توان معامله کرد.
بنابراین سهامداران این اوراق دیگر نمی‌تواند اقدام به فروش کنند و فشار فروش در سهم به شدت کاهش می‌یابد.

🔹این اوراق تنها توسط سهامدار عمده منتشر می‌شود و فقط کسانی می‌توانند این اوراق را خریداری کنند که سهام شرکت را قبل از تاریخ اعمال شده خریداری کرده باشند.

🔸در تاریخ اعمال، به هر سهامدار به میزان تعداد اوراق تبعی با قیمت اعمال در آن اوراق سود پرداخت می‌شود.

📌چه زمانی شرکت حاضر به انتشار این اوراق می‌شود؟

🔹هنگامی که شرکت از رشد سهام خود مطمئن باشد اقدام به چنین کاری می‌کند!

🔸در واقع اگر قیمت سهم در تاریخ اعمال شده در اوراق تبعی کمتر باشد شرکت مجبور به پرداخت مبلغ گفته در اوراق تبعی به سهامداران است.

🔹بنابراین به نوعی سهامدار عمده از جیب خود ضرر می‌کند. پس در اکثر مواقع وقتی این اوراق انتشار می‌یابد که تا آن زمان رشد قیمتی در سهم رخ دهد.

🔸در این صورت اگر قیمت سهم از قیمت اعمالی در اوراق تبعی بالاتر شود این اوراق باطل شده و تنها پول پرداخت شده با کسر هزینه‌ی اوراق آن به سهامداران پرداخت می‌شود.

🔹بنابراین سهامدار عمده از رشد قیمتی خود تا تاریخ اعمال این اوراق مطمئن است.

📌چه کسانی می‌توانند این اوراق را خریداری کنند؟

🔹اول از همه باید سهامدار سهم مربوطه باشیم. یعنی تعدادی برگه سهم از آن داشته باشیم‌.

🔸مورد بعدی تعهد اختیار معامله است.
برخی از کارگزاری ها با امضای تعهد اختیار معامله امکان خرید این اوراق را برای سهامداران فراهم می‌کنند و برخی دیگر بدون نیاز به امضای این تعهد امکان خرید این اوراق را برای سهامداران فراهم می‌کنند.

📌میزان خرید این اوراق چه‌قدر است؟

🔹حداکثر میزان خرید این برگه اوراق برابر است با تعداد سهامی که از شرکت داریم.

🔸به طور مثال اگر سهامداری تعداد ۱۰۰۰ سهم از شرکتی را داشته باشد برای خرید اوراق تبعی آن حداکثر ۱۰۰۰ اوراق می‌تواند خریداری کند.

📌اوراق تبعی بعد از خرید قابل معامله است؟

🔹اوراق تبعی دارای بازار ثانویه نیست! یعنی بعد از خرید این اوراق را نمی‌توان به فروش رساند و تنها تا تاریخ مشخص شده در این اوراق، توسط کارگزاری‌ها به فروش می‌رسد.

شرکت x را در نظر بگیرید:

🔸قیمت سهام این شرکت از ۱۵۰۰ به ۱۰۰۰ تومان کاهش یافته است.

🔹سهام‌داران عمده برای جلوگیری از قفل شدن سهم در صف فروش اقدام به انتشار اوراق تبعی با قیمت اعمال ۱۲۰۰ می‌کنند و متعهد می‌شوند که در تاریخ سررسید اوراق رو با قیمت اعمال ۱۲۰۰ از شما خریداری کنند.

🔸برای خرید اوراق تبعی می‌توانید با پرداخت مبلغ اعلام شده در اطلاعیه‌ی اوراق آن را خریداری کنید.
حداکثر تعداد اوراقی که می‌توانید خریداری کنید برابر با تعداد سهامی که دارید است.

در ادامه ۲ حالت رخ می‌دهد:

1️⃣ در تاریخ سررسید قیمت سهام بالاتر از ۱۲۰۰ تومان است (بالاتر یا برابر با قیمت اعمال)

🔹در این حالت چون ضرر شما در سهم جبران شده اوراق تبعی باطل می‌شود و دیگر سودی از طریق آن به شما داده نمی‌شود.
همچنین میزان پول پرداخت شده برای اوراق تبعی با کسر حق بیمه‌ی آن به شما بازمی‌گردد.

2️⃣ در تاریخ سررسید قیمت سهم کمتر از ۱۲۰۰ تومان باشد (کمتر از قیمت اعمال)

🔸در این صورت شما برای جلوگیری از ضرر تصمیم می‌گیرید که حق اوراق تبعی خود را اعمال کنید و سهامدار عمده موظف است که این اوراق را با قیمت ۱۲۰۰ از شما خریداری کند.

🎥 تحلیل هفتگی اخبار اقتصادی ایران و جهان

💢پیرامون آخرین تحولات بازارهای داخلی و جهانی
کاری از تیم تحلیل اکسیر ‌چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۰

◀️ تحلیل روند شاخص بازار سرمایه و نمادهای پرتراکنش
◀️ بررسی آخرین اخبار و عوامل موثر در قیمت نفت؛
قبل از انتشار گزارش مشاغل ایالات متحده و جلسه اوپک
◀️ تحلیل نوسانات بازار جهانی طلا و فلزات گرانبها

💢 رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی
در معاملات الزامیست./

https://www.instagram.com/tv/CT4l425KBUU/


1400.06.24

#ناظر_بازار

💢به اطلاع کليه فعالان محترم بازار سرمايه مي رساند، زمان سفارشگيري در عرضه اوليه نماد معاملاتي شرکت پارس فولاد سبزوار (#فسبزوار) در روز جاري چهارشنبه مورخ 1400/06/24 از ساعت 7:30 الي 10:30 خواهد بود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (85)

#کیمیاتک | #فجهان | #آریان | #حآفرین | #تماوندح | #وملی | #تماوند | #لپارس | #اتکای | #ولیز | #فنفت | #فمراد | #خصدرا | #دلر | #کشرق | #شتوکا | #فکمند | #شسینا | #شلرد | #خزر | #قنقش | #وپست | #پدرخش | #تایرا | #شکربن | #خعمرا | #شصدف | #ویسا | #ولپارس | #شرنگی | #خمحور | #کپرور | #ساذری | #ختور | #وسین | #قشرین | #خفنر | #حگردش | #ثپردیس | #غگیلا | #کقزوی | #خلنت | #دشیمی | #دتهران‌ | #غشوکو | #ولقمان | #خموتور | #سبزوا | #کورز | #زنجان | #تمحرکه | #آبین | #کباده | #خچرخش | #وکار | #حرهشا | #خبازرس | #ثتوسا | #قچار | #جوین | #لپیام | #تکشا | #شتهران | #ولانا | #سباقر | #قاروم | #ساربیل | #خکار | #بتک | #شزنگ | #قجام | #فبستم | #کصدف | #نبروج | #پشاهن | #تاپکیش | #کابگن | #شسم | #کایتا | #فجوش | #خلیبل | #حخزر | #گپارس | #سپرمی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (54)

#حسیر | #وشمال | #ثقزوی | #ددامح | #شکف | #ثنام | #وحافظ | #سفارود | #لکما | #حاریا | #وسنا | #داراب | #سخواف | #وسدید | #گکیش | #زماهان | #بپاس | #کهرام | #کترام | #فاهواز | #سکارون | #ثعتما | #ثاژن | #آپ | #غدام | #وسقم | #وتوس | #حبندر | #سایرا | #کمرجان | #بایکا | #وحافظح | #قشکر | #فسدید | #وتعاونح | #کپشیر | #سلار | #ساینا | #ثاصفا | #غویتا | #وملت | #ثجوان | #شاملا | #استارز | #وتعاون | #ویسرو | #کفپارس | #شتولی | #غفارس | #وسصفا | #پویا | #لبوتان | #وحکمت | #آرمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #میدکو2 | #دارا یکم | #کمند4 | #امین یکم | #برکت | #اعتماد | #توسن | #تصمیم | #کمند | #شستا | #سپیدما4 | #کماسه | #شبندر | #شسینا | #کدما | #شتران | #رافزا2 | #فولاد | #دی | #وبملت | #شپنا | #کیان | #وتجارت | #فمراد | #فملی | #وآیند | #خودرو | #خبهمن | #فارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (411) | #کشرق (172) | #فجهان (84) | #ولکار (78) | #چخزر (67) | #ولپارس (65) | #وملی (60) | #لطیف (58) | #وکبهمن (57) | #سپیدار (50) | #زملارد (44) | #بگیلان (42) | #تماوند (40) | #فتوسا (39) | #سپید (39) | #بپیوند (34) | #فگستر (33) | #پیزد (32) | #کزغال (32) | #اتکای (31) | #غزر (31) | #قنقش (30) | #گدنا (28) | #امین (28) | #شاروم (26) | #غکورش (26) | #وهامون (25) | #ثامید (25) | #ومدیر (24) | #آبادا (23) | #آریان (22) | #فنفت (20) | #پدرخش (20) | #ثبهساز (18) | #کقزوی (17) | #وپویا (16) | #رافزا (16) | #وسین (16) | #افران (15) | #کارین (15) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کشرق (1,299) | #وملی (370) | #اتکای (358) | #آریان (256) | #شرنگی (255) | #اعتماد (180) | #قنقش (142) | #کارین (139) | #فنفت (137) | #کمند (128) | #پدرخش (109) | #وسین (109) | #افران (105) | #تایرا (100) | #تماوند (93) | #سپیدما (84) | #کیمیاتک (77) | #کهرام (77) | #ثپردیس (72) | #کقزوی (64) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فولاد | #فارس | #میدکو | #فملی | #شپنا | #خبهمن | #شتران | #شبندر | #سپید | #آبادا | #پالایش | #غصینو | #حشکوه | #شگویا | #پارسان | #ساینا | #اپال | #وآیند | #تصمیم | #بنو | #وپاسار | #امین | #شصفها | #ثفارس | #پاکشو | #غگل | #وتجارت | #آریا | #کگل | #ساروم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #اعتماد | #کماسه | #چکاوهح | #افران | #خمحور | #آریان | #کیان | #شکربن | #دلر | #تپمپی | #شغدیر | #خزر | #وبملت | #کیمیاتک | #شستا | #شبریز | #ختور | #غمینو | #ثنور | #پارس | #اتکای | #ولپارس | #تایرا | #فجهان | #سامان | #توریل | #تاپکیش | #کارین | #ولقمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (19)

#اتکامح (231) | #فمراد (127) | #کماسه (48) | #تصمیم (10) | #چکاوهح (8) | #تماوندح (7) | #شسینا (6) | #خمحور (4) | #ثتوسا (4) | #کحافظح (3) | #توریل (3) | #فنرژی (3) | #حشکوه (3) | #چکاوه (3) | #وسکرمان (3) | #ولقمان (3) | #غصینو (3) | #شرنگی (3) | #خصدرا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ثپردیس (3.7) | #شتوکا (3.4) | #خصدرا (3) | #سبزوا (2.3) | #خمحور (2) | #تصمیم (2) | #ثباغ (1.7) | #ثتوسا (1.6) | #غبشهر (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فنفت (20) | #اتکای (31) | #آبین (7) | #دلر (2.3) | #وخاور (3.6) | #فخاس (2.3) | #آریان (22) | #شیراز (2.5) | #حآفرین (1.1) | #تماوند (40) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۲۵

📊شاخص کل با افت ۶،۱۰۰ واحد
در کانال ۱/۴۹۰/۸۵۷ واحد قرار دارد

📈شاخص هم وزن با افت ۷۵۷ واحد
در ارتفاع ۴۵۱/۱۵۰ واحد متعادل است.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۵۰۰۰ میلیارد تومان
💰ارزش معاملات خرد هم بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان

💵دلار در بازار آزاد ۲۷۴۰۰ تومان

#دسبحان

🟢افزایش قیمت شامل 10 قلم از محصولات شرکت که قیمتهای فروش آنها از 10 تا 164درصد افزایش یافته است.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (85)

#کیمیاتک | #فجهان | #آریان | #حآفرین | #تماوندح | #وملی | #تماوند | #لپارس | #ولیز | #فمراد | #اتکای | #فنفت | #شتوکا | #خصدرا | #شکربن | #کشرق | #فکمند | #فالوم | #دلر | #شلرد | #خزر | #قنقش | #وپست | #پدرخش | #تایرا | #شسینا | #ولپارس | #کپرور | #سبزوا | #خعمرا | #ویسا | #شرنگی | #قشرین | #ثعتما | #خفنر | #ساذری | #خچرخش | #خمحور | #ولشرق | #وسین | #کقزوی | #خبازرس | #دسانکو | #جوین | #ثپردیس | #لپیام | #دشیمی | #خلنت | #دتهران‌ | #ولقمان | #کدما | #غشوکو | #غگیلا | #زنجان | #کورز | #تمحرکه | #قچار | #ساربیل | #کباده | #حرهشا | #خموتور | #شتهران | #شزنگ | #حگردش | #قجام | #قاروم | #خفولا | #نبروج | #بتک | #خلیبل | #فبستم | #سباقر | #چافست | #پشاهن | #کابگن | #شسم | #کایتا | #پارتا | #فجوش | #ولانا | #دسبحا | #گپارس | #کصدف | #سپرمی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (67)

#وشمال | #ثقزوی | #حسیر | #ددامح | #وسنا | #شکف | #ثنام | #ثنظام | #وحافظ | #سفارود | #لکما | #حاریا | #بپاس | #وکار | #داراب | #سخواف | #وسدید | #کترام | #گکیش | #وتوس | #زماهان | #سکارون | #کهرام | #فاهواز | #ثاژن | #سنیر | #آپ | #وسقم | #ساینا | #سایرا | #بایکا | #دبالک | #کپشیر | #غدام | #حبندر | #شصفها | #دلقما | #وتعاونح | #قشکر | #فسدید | #دتولید | #وملت | #ثجوان | #سلار | #ثاصفا | #بسویچ | #کماسه | #وگستر | #کمرجان | #استارز | #قلرست | #شتولی | #وتعاون | #ویسرو | #لبوتان | #ومشان | #وسصفا | #ثالوند | #نتوس | #قشهد | #غفارس | #غشهد | #غپونه | #فنرژی | #پویا | #وساشرقی | #وآتوس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #میدکو2 | #دارا یکم | #کمند | #امین یکم | #برکت | #کمند4 | #شستا | #اعتماد | #کیان | #تصمیم | #توسن | #کماسه | #شبندر | #فایرا2 | #کدما | #فولاد | #شتران | #سپیدما4 | #شپنا | #فملی | #وبملت | #دی | #شسینا | #وتجارت | #خودرو | #فارس | #رافزا2 | #خبهمن | #خساپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (413) | #کشرق (183) | #فجهان (84) | #ولپارس (73) | #ولکار (65) | #چخزر (61) | #وکبهمن (58) | #وملی (53) | #سپیدار (51) | #لطیف (49) | #زملارد (42) | #تماوند (40) | #اتکای (40) | #بگیلان (38) | #فتوسا (38) | #پادا (35) | #دمعیار (35) | #سپید (34) | #فگستر (33) | #بپیوند (32) | #کزغال (30) | #گدنا (27) | #امین (27) | #غزر (25) | #شاروم (24) | #آبادا (24) | #غکورش (24) | #پیزد (24) | #وهامون (23) | #آریان (21) | #ثامید (20) | #ومدیر (20) | #پدرخش (20) | #اوصتا (18) | #قنقش (18) | #کقزوی (16) | #افران (16) | #وسین (16) | #ثبهساز (16) | #فنفت (15) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کشرق (1,319) | #اتکای (444) | #وملی (370) | #شرنگی (261) | #آریان (255) | #فالوم (236) | #اعتماد (164) | #کارین (157) | #کمند (155) | #قنقش (153) | #افران (132) | #فنفت (126) | #امین یکم (111) | #وسین (110) | #پدرخش (108) | #تماوند (103) | #تایرا (100) | #کیمیاتک (78) | #پارند (73) | #شفارا (70) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #فولاد | #فارس | #فملی | #میدکو | #شپنا | #خبهمن | #شتران | #حشکوه | #شبندر | #پارسان | #وتجارت | #سپید | #آبادا | #پالایش | #شگویا | #اپال | #غصینو | #ساینا | #شسپا | #فایرا | #تصمیم | #ثفارس | #غگل | #وآیند | #حکشتی | #وپاسار | #بنو | #شصفها | #امین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #اعتماد | #امین یکم | #افران | #چکاوهح | #کماسه | #دسانکو | #دلر | #خمحور | #آریان | #تپمپی | #اتکای | #شستا | #شکربن | #شبریز | #قشرین | #فجهان | #خزر | #سامان | #تاپکیش | #کدما | #کیمیاتک | #ولقمان | #پارند | #غمینو | #ختور | #ثنور | #وبملت | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (22)

#اتکامح (428) | #فمراد (129) | #کماسه (67) | #تصمیم (10) | #چکاوهح (9) | #تماوندح (8) | #شسینا (6) | #شفارا (6) | #ولقمان (5) | #ثتوسا (5) | #کحافظح (4) | #خمحور (4) | #حشکوه (4) | #ثعتما (4) | #توریل (4) | #وسکرمان (4) | #فنرژی (4) | #چکاوه (3) | #غصینو (3) | #دمعیار (3) | #خصدرا (3) | #شرنگی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دمعیار (35) | #شتوکا (3.5) | #خصدرا (3.2) | #حگردش (3.1) | #سبزوا (2.4) | #وحافظح (2.1) | #خمحور (2.1) | #ثباغ (1.6) | #تپمپی (1.5) | #ثتوسا (1.4) | #تصمیم (1.4) | #شفارا (1.3) | #ثعتما (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قشرین (2.9) | #اتکای (40) | #دلر (2.5) | #فخاس (2) | #آریان (21) | #دحاوی (1.1) | #حآفرین (1.1) | #تماوند (39) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (101)

#کیمیاتک | #فجهان | #آریان | #حآفرین | #تماوندح | #وملی | #لپارس | #تماوند | #ولیز | #اتکای | #شکربن | #فنفت | #شتوکا | #خصدرا | #فمراد | #کشرق | #فکمند | #خزر | #فالوم | #قنقش | #دلر | #شلرد | #شسینا | #پدرخش | #قشرین | #سبزوا | #ثعتما | #خعمرا | #دشیمی | #ویسا | #ولپارس | #تایرا | #شرنگی | #خفنر | #وپست | #ساذری | #کپرور | #ثپردیس | #کقزوی | #ساربیل | #وسین | #خمحور | #خبازرس | #لپیام | #حرهشا | #ولشرق | #تپمپی | #دتهران‌ | #غشوکو | #ولقمان | #غگیلا | #خلنت | #زنجان | #داسوه | #کورز | #شصدف | #دحاوی | #خچرخش | #تمحرکه | #گشان | #کباده | #ختور | #حگردش | #شفارا | #جوین | #آبادا | #شتهران | #خموتور | #تاپکیش | #لخانه | #تپولا | #قچار | #قاروم | #دابور | #شزنگ | #نبروج | #قجام | #غاذر | #بتک | #کدما | #خلیبل | #کایتا | #فبستم | #سباقر | #ولانا | #دسبحا | #لازما | #پارتا | #ثتوسا | #پشاهن | #خفولا | #چافست | #کصدف | #شسم | #کابگن | #فجوش | #گپارس | #ولغدر | #ثزاگرس | #سپرمی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (77)

#وشمال | #ثقزوی | #حسیر | #ددامح | #وسنا | #ثنظام | #ثنام | #شکف | #وحافظ | #سفارود | #بپاس | #لکما | #حاریا | #داراب | #شصفها | #وکار | #وسدید | #زماهان | #کترام | #گکیش | #سخواف | #کماسه | #قشکر | #آپ | #سکارون | #سنیر | #ثاژن | #کهرام | #غدام | #وسقم | #وتوس | #فاهواز | #سایرا | #گدنا | #بایکا | #غبهنوش | #کمرجان | #کپشیر | #غپونه | #حبندر | #دلقما | #قلرست | #فسدید | #وتعاونح | #ثالوند | #ثجوان | #وملت | #سلار | #ثاصفا | #بسویچ | #دبالک | #دتولید | #غفارس | #غشان | #استارز | #بنو | #وتعاون | #ومشان | #قثابت | #شتولی | #نتوس | #ویسرو | #وپسا | #فنرژی | #وگستر | #تکنار | #وحکمت | #دقاضی | #پویا | #میهن | #ساینا | #ولتجارح | #وآتوس | #وسصفا | #زکوثر | #وثوق | #لبوتان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #میدکو2 | #دارا یکم | #امین یکم | #کیان | #برکت | #اعتماد | #شستا | #کمند4 | #شپنا | #شبندر | #کماسه | #تصمیم | #توسن | #شتران | #فایرا2 | #فولاد | #کدما | #فملی | #دی | #وبملت | #سپیدما4 | #خودرو | #فارس | #شسینا | #وتجارت | #خساپا | #خبهمن | #رافزا2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیاتک (413) | #کشرق (191) | #فجهان (85) | #ولپارس (75) | #ولکار (62) | #دمعیار (59) | #چخزر (59) | #لطیف (47) | #سپیدار (46) | #وکبهمن (45) | #وملی (42) | #فالوم (41) | #اتکای (40) | #زملارد (38) | #فتوسا (37) | #بگیلان (34) | #پادا (31) | #فگستر (31) | #بپیوند (31) | #سپید (30) | #کزغال (26) | #آبادا (26) | #گدنا (25) | #امین (24) | #غزر (24) | #شاروم (23) | #پیزد (22) | #آریان (22) | #پدرخش (21) | #غکورش (21) | #وهامون (21) | #ومدیر (19) | #قنقش (19) | #ثامید (18) | #وسین (17) | #افران (16) | #کقزوی (16) | #ولیز (14) | #غگیلا (13) | #وپویا (12) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کشرق (1,322) | #فالوم (598) | #اتکای (461) | #وملی (352) | #شرنگی (265) | #آریان (264) | #کارین (229) | #فکمند (185) | #فنفت (166) | #کمند (164) | #قنقش (159) | #اعتماد (146) | #افران (133) | #پارند (119) | #وسین (118) | #تماوند (113) | #پدرخش (109) | #امین یکم (109) | #دمعیار (102) | #تایرا (95) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #فارس | #فولاد | #شپنا | #فملی | #میدکو | #خبهمن | #شتران | #شبندر | #حشکوه | #پارسان | #سپید | #شگویا | #اپال | #وپاسار | #حکشتی | #وتجارت | #ثفارس | #آبادا | #پالایش | #وغدیر | #شسپا | #ساینا | #غصینو | #شصفها | #فایرا | #خساپا | #تصمیم | #بفجر | #فجر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #اعتماد | #افران | #امین یکم | #پارند | #چکاوهح | #کماسه | #اتکای | #دسانکو | #خمحور | #آریان | #دلر | #تپمپی | #کارین | #شبریز | #غمینو | #شکربن | #فجهان | #سامان | #قشرین | #شستا | #تاپکیش | #ختور | #وبملت | #خزر | #کدما | #کیمیاتک | #ولقمان | #ثنور |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 688
🟢 تعداد مثبت: 254 (%37)
🔴 تعداد منفی: 434 (%63)
🔼 تعداد صف خرید: 101 (%15)
🔽 تعداد ️صف فروش: 74 (%11)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-430) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (1,213) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (338) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 155,233
🟩 محصولات کاغذی: 12,347
🟩 استخراج ساير معادن: 9,126
🟩 ماشین آلات: 6,570
🟩 دارویی: 4,523
🟩 رایانه: 1,683

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (24)

#اتکامح (473) | #فمراد (131) | #کماسه (72) | #چکاوهح (10) | #تصمیم (10) | #تماوندح (9) | #شسینا (6) | #شفارا (6) | #دمعیار (5) | #ثتوسا (5) | #خمحور (5) | #ولقمان (5) | #کحافظح (5) | #ثعتما (4) | #حشکوه (4) | #توریل (4) | #وسکرمان (4) | #فنرژی (4) | #غصینو (4) | #چکاوه (4) | #ساینا (3) | #خصدرا (3) | #شرنگی (3) | #وحافظح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 گزارش بازار در پایان معاملات چهار شنبه / بیست و چهارم شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با ۸،۶۶۵ واحد افت ، در ارتفاع یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، روندی نزولی داشت و با ۱،۴۴۹ واحد افت در محدوده ۴۵۰ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۹۹۸ واحد را به ثبت رساند .

🔰#شستا #فولاد #اخابر #فملی #رمپنا #شپنا و #وغدیر به ترتیب ۷ نمادی بودند که بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۴۲۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۳۲ هزار و ۱۳۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۶ هزار و ۱۲۹ میلیارد تومان بوده است .

💢 امکان خرید خُرد و یک کیلویی برنج در بورس کالا فراهم شد

فلاح، مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا :

🔹از روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه معاملات گواهی سپرده کالایی برنج در بورس کالا آغاز شده است.
🔹 همه افراد دارای کد سهامداری می‌توانند اقدام به خرید برنج کنند.
🔹برنجی که در بورس کالا معامله می‌شود برنج بعد از شالی کوبی، در کیسه‌های ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرمی، با ۱۴ درصد شکستگی و قبل از سورت است.
🔹قیمت‌ها در بورس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.


1400.06.23

🧮 گزارش بازار ۱۱:۱۵

📊شاخص کل با رشد ۲۱،۰۵۰ واحد
در کانال ۱/۴۹۶/۲۷۵ واحد قرار دارد.

📈شاخص هم وزن با رشد ۷،۷۰۲ واحد
در کانال ۴۵۱/۷۰۵ واحد متعادل است

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۳ همت

📊 گزارش بازار در پایان معاملات سه شنبه / بیست و سوم شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با ۲۱،۷۳۰ واحد رشد به ارتفاع یک میلیون و ۴۹۶ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۷،۹۱۰ واحد رشد داشت و در محدوده ۴۵۱ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۲ هزار و ۲۴۵ واحد را به ثبت رساند .

🔰#پارسان #نوری #فولاد #شستا #شبندر #وبملت و #شپنا بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬆️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۶ هزار و ۸۲۲ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است .

📊 #پایش_بازار

▪️ تعداد کل نماد: 685
▪️ تعداد مثبت: 488 (%71)
▪️ تعداد منفی: 197 (%29)
▪️ تعداد صف خرید: 161 (%24)
▪️ تعداد ️صف فروش: 42 (%6)

▪️ ورود پول حقیقی: (303) میلیارد تومان
▪️ ارزش صف های خرید: (1,689) میلیارد تومان
▪️ ارزش صف های فروش: (260) میلیارد تومان

▪️ بیشترین ورود پول به گروه:
▪️ نفتی: 80,601
▪️ شیمیایی: 62,548
▪️ صندوق قابل معامله: 61,555
▪️ بانک: 36,494
▪️ سیمان: 22,366

📈 روند شاخص قیمت مصرف کننده (تورم) در اقتصاد های بزرگ #cpi

علاوه بر اوج گیری تورم ایالات متحده ، شاخص های قیمت در منطقه یورو و بریتانیا در حال حرکت به سمت بالاتر از هدف هستند

📚و حال #cpi چیست؟ در پیج اینستاگرام اکسیر ببینید

https://www.instagram.com/p/CN-X3pKq63D/


1400.06.22

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با افت ۱۵،۳۱۶ واحد
در کانال ۱/۴۷۴/۶۶۷ واحد است.

📈 شاخص هم وزن با افت ۶،۴۵۵ واحد
در کانال ۴۴۳/۶۰۹ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۸۰۰۰ میلیارد تومان

📊 گزارش بازار در پایان معاملات دوشنبه / بیست و دوم‌ شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز هم روندی نزولی داشت و با افت ۱۴،۷۰۹ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۴۷۵ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۶۰۵۹ واحد منفی بود و در محدوده ۴۴۳ هزار واحد جای گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۲ هزار و ۱۳۰ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #میدکو #فملی #اخابر #شپنا #فولاد و #شستا به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین اثر گذاری منفی را روی شاخص گذاشتند.

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۵۴۳ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۴ هزار و ۸۱۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۷ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان بوده است.

📊 #پایش_بازار

▪️ تعداد کل نماد: 687
▪️ تعداد مثبت: 223 (%32)
▪️ تعداد منفی: 464 (%68)
▪️ تعداد صف خرید: 86 (%13)
▪️ تعداد ️صف فروش: 161 (%23)

▪️ ورود پول حقیقی: (-552) میلیارد تومان
▪️ ارزش صف های خرید: (1,313) میلیارد تومان
▪️ ارزش صف های فروش: (496) میلیارد تومان

▪️ بیشترین ورود پول به گروه:
▪️ صندوق قابل معامله: 199,427
▪️ محصولات کاغذی: 8,509
▪️ خدمات فنی و مهندسی: 5,758
▪️ بیمه: 2,152
▪️ وسایل ارتباطی: 1,047

💢 پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:

قیمت گذاری دستوری قطعا به رانت و فساد ختم می شود/ بر عرضه کالاها در بورس کالا تاکید ویژه شد.

در نشست امروز با وزیر صمت درباره تبعات منفی قیمت گذاری دستوری و ایجاد زمزمه های این رویکرد به صراحت بحث و بر عرضه کالاها در بورس کالا و کشف قیمت ها براساس مقررات بازار سرمایه تاکید شد.

#شیراز

💢پیرو گزارش منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر افزايش سرمايه از محل سود انباشته به استحضار می رساند پيشنهاد مذکور در جلسه هيات مديره مورخ 1400/06/22 مطرح و ضمن تاييد مقرر گرديد اقدامات لازم به منظور افزايش سرمايه به ميزان 200 درصد توسط شرکت پتروشيمي شيراز بعمل آيد.

📅 هر دوشنبه با #تحلیل های درخواستی شما در پیج اکسیر

https://www.instagram.com/p/CTw-U2sq6hW/


1400.06.21

↔️ #کد_به_کد_حقیقی_به_حقوقی

💸 نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقیقی به حقوقی داشته اند:

#غبهنوش , #اخابر , #وامین , #قشیر , #کطبس , #وغدیر , #زپارس , #مارون , #شخارک

💢 قیمت سیمان به نرخ پیش از قطع برق بازگشت

وزیر صمت: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد به نمایندگان ملت داده شد، قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان رسید.

تمامی خرده‌فروشان سیمان تا دو هفته آینده وارد سامانه تجارت و بورس خواهند شد.

ساختار بازار را اصلاح خواهیم کرد و تأثیر ابلاغ قوانین و مقررات جدید را در آبانماه خواهیم دید و امضاهای طلایی تا این زمان از بین خواهد رفت./ فارس

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با افت ۳۹،۷۳۱ واحد
در کانال ۱/۴۹۰/۷۳۰ واحد است

📈شاخص هم وزن با افت ۱۲،۷۹۶ واحد
در کانال ۴۵۰/۵۴۸ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۲ همت

📊 گزارش بازار در پایان معاملات یکشنبه / بیست و یک شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس با افت ۴۰،۴۶۲ واحدی به کانال یک میلیون و ۴۹۰ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ۱۳،۲۲۸ واحد افت داشت و در محدوده ۴۵۰ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۲ هزار و ۴۰۰ واحد را به ثبت رساند .

🔰#کگل #فملی #فولاد #شستا #شپنا #کچاد و #معادن به ترتیب تاثیر گذار ترین نماد های منفی شاخص بودند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۲۲۳ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۵ هزار و ۹۶۴ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان بوده است.

📊 #پایش_بازار

▪️ تعداد کل نماد: 685
▪️ تعداد مثبت: 126 (%18)
▪️ تعداد منفی: 559 (%82)
▪️ تعداد صف خرید: 61 (%9)
▪️ تعداد ️صف فروش: 277 (%40)

▪️ ورود پول حقیقی: (-1,450) میلیارد تومان
▪️ ارزش صف های خرید: (1,472) میلیارد تومان
▪️ ارزش صف های فروش: (1,080) میلیارد تومان

▪️ بیشترین ورود پول به گروه:
▪️ صندوق قابل معامله: 171,558
▪️ محصولات کاغذی: 1,521
▪️ پیمانکاری: 144
▪️ انتشار و چاپ: -59
▪️ منسوجات: -120

📈📉 پیوت چیست ؟ و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؟

📚این مطلب آموزشی را در پیج اینستاگرام اکسیر ببینید

https://www.instagram.com/p/CTuZkxfKaj5/


1400.06.20

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۸،۹۸۵ واحد
در کانال ۱/۵۳۴/۹۹۳ واحد همراه با نوسان است.

📈شاخص هم وزن با افت ۳۵۵ واحد
در کانال ۴۶۵/۷۴۲ واحد قرار دارد

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان

✅ مجوز افزایش سرمایه 2245% #شسینا از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها صادرشد.

🔸مجوز افزایش سرمایه 25% #بکام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی، صادرشد.

🔹مجوز افزایش سرمایه 71% #قاسم از محل سود انباشته صادرشد.

🔸مجوز افزایش سرمایه 150% #غزر از محل سود انباشته صادرشد.

💢 جزئیات زمین و ساختمان سیمان صوفیان

زمين+وساختمان

📊 گزارش بازار در پایان معاملات شنبه / بیستم شهریور ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس با روندی صعودی و افزایش ارتفاع ۱۲ هزار واحدی کار خود را آغاز کرد اما در ادامه فشار عرضه ها بیشتر شد و نهایتا شاخص با ثبت ۴،۵۱۰ هزار واحد مثبت ، در ارتفاع یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن از همان ابتدا روندی نزولی داشت و با افت ۲،۷۵۳ واحدی در محدوده ۴۶۳ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۲ هزار و ۸۱۱ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فملی #رمپنا #شپدیس #پارسان #شبندر #اپال و #تاپیکو به ترتیب ۷ نمادی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

📌در بین شرکت های بازار بیشترین ارزش معاملات به نماد های رمپنا برکت فرابورس شستا و شبندر اختصاص داشت .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۳۶۱ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۷ هزار و ۳۵۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۸ هزار و ۶۱ میلیارد تومان بوده است.

#عرضه_اولیه
#فجهان

✅ فجهان تخصیص پیدا کرد

قیمت کشف‌شده به ازای هر سهم: 5500 ریال ‏ ‏

سهام عرضه‌شده: 10 درصد ‏

میزان مشارکت: 3 میلیون و 119 هزار و 355 کد معاملاتی

‏تعداد کدهای تخصیص‌یافته: 3 میلیون و 37 هزار و 329 کد ‏ ‏

حداکثر سهام تخصیص‌یافته به هر کد معاملاتی: 1452 سهم ‏ ‏

فرابورس ایران (https://www.ifb.ir/IPT.aspx)
شناخت تیپ شخصیتی سرمایه‌گذاران | شرکت فرابورس ایران
بر اساس مدل آی‌پی‌تی(Investor Personality Type) دسترسی داشته باشید.هشت تیب شخصیتی واسه سرمایه‌گذاری شکل می‌گیرد. شما میتوانید در این قسمت به این تست

لینک‌ رو باز بکنید و به سوالات جواب بدید
💢تیپ شخصیتی معامله گریتون تا حدودی مشخص میشه .

https://www.ifb.ir/IPT.aspx

.
⚜️ ” فقط کسی که طعم شکست را چشیده
می‌تواند به اعماق روحش برود
و نیروی لازم برای پیروزی را بیرون بکشد.”
.
🥊 محمد علی کلی 2016-1942

https://www.instagram.com/p/CTsJ5VMKWsf/

https://www.ifb.ir/IPT.aspx

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.