اخبار هفته چهارم تیر ماه 1401

اخبار هفته چهارم تیر ماه 1401

1401.04.29

✅ #دحاوی 

رشد ادامه دار نماد تقاضای ۱۴ میلیون در سقف روزانه

📑 لیست مجامع از ۲۸ تیر ماه :

📆 ۲۸ تیر : #خبهمن ، #اپرداز ، #وسنا ، #شفن ، #وپاسار ، #خپارس ، #وامیر ، #خفناور ، #حسینا ، #خاور ، #شساخت ، #شاوان ، #کمنگنز ، #حسیر ، #حپترو ، #کصدف ، #پدرخش ، #خفناور ، #خساپا ، #بجهرم ، #خودرو

📆 ۲۹ تیر : #بمپنا ، #کیسون ، #وسدید ، #زکشت ، #غگرجی ، #ولرازی ، #بفجر ، #کاوه ، #سخواف ، #ونوین ، #فملی ، #غزر ، #ثعمرا، #قزوین ، #شپنا ، #ونیرو ، #سباقر ، #فنوال ، #سرچشمه ، #شفارس ، #لسرما ، #شبریز ، #فولاژ ، #کویر ، #لپارس ، #کطبس ، #خصدرا، #دی ، #تملت

📆 ۳۰ تیر : #وتوشه ، #سصفها ، #وپارس ، #قصفها

#مجامع

#شتران

🟢 در مجمع ۲۳ تومان به ازای هر سهم تقسیم شد.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 556
🟢 تعداد مثبت: 373 (%67)
🔴 تعداد منفی: 183 (%33)
🔼 تعداد صف خرید: 69 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 35 (%6)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 301
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 206

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 337 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 286 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 141 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 106 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 15.2 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 13 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.2

⬆️ ورود پول حقیقی: (-52) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (157) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (85) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️صندوق قابل معامله: 162,860
✳️محصولات غذایی: 22,759
✳️بانک: 7,793
✳️قند و شکر: 6,938
✳️رایانه: 3,751
✳️کاشی و سرامیک: 2,433

#شپنا

💢 در پایان مجمع شرکت پالایش نفت اصفهان، به ازای هر سهم 65 تومان سود نقدی تقسیم شد.

#شبریز

✅ در پایان مجمع شرکت پالایش نفت تبریز، به ازای هر سهم ۵۸۵ تومان سود نقدی تقسیم شد.

#شبندر

✅ در انتهای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت بندرعباس تقسیم سود ۷۵ درصدی به ازای هر سهم ۱۳۵ تومان تصویب شد.


1401.04.28

✅ #دحاوی

در سقف روزانه با ۶ میلیون تقاضا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 590
🟢 تعداد مثبت: 263 (%45)
🔴 تعداد منفی: 327 (%55)
🔼 تعداد صف خرید: 46 (%8)
🔽 تعداد ️صف فروش: 59 (%10)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 236
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 305

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 599 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 311 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 296 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 114 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 13.3 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.5 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 0.9

⬆️ ورود پول حقیقی: (-288) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (142) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (159) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️بانک: 14,825
✳️نفتی: 2,213
✳️محصولات فلزی: 1,350
✳️محصولات غذایی: 1,180
✳️محصولات کاغذی: 1,025
✳️دباغي و چرم: 520


1401.04.26

✅ #دحاوی همچنان در صف خرید
با تقاضای بیش از ۷ میلیون در سقف روزانه

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 633
🟢 تعداد مثبت: 150 (%24)
🔴 تعداد منفی: 483 (%76)
🔼 تعداد صف خرید: 35 (%6)
🔽 تعداد ️صف فروش: 94 (%15)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 144
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 441

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 896 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 379 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 361 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 147 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 13.8 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.6 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 0.9

⬆️ ورود پول حقیقی: (-517) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (134) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (195) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️صندوق قابل معامله: 154,243
✳️تجارت عمده: 367
✳️محصولات کاغذی: 273
✳️استخراج نفت: 90


1401.04.25

📑 لیست مجامع از ۲۵ تیر ماه :

📆 ۲۵تیر : #پشاهن ، #تپولا، #فولاد ، #پتایر ، #ذوب ، #وپخش ، #حبندر ، #شبندر ، #فاذر ، #زدشت ، #ختور ، #اخابر ، #کایزد، #گدنا

📆 ۲۶ تیر : #خرینگ ، #شخارک ، #ودی ، #دکوثر ، #کپرور ، #وآوا ، #زبینا ، #لخانه ، #ولملت ، #کسرا ، #حگردش ، #کالا

📆 ۲۸ تیر : #خبهمن ، #اپرداز ، #وسنا ، #شفن ، #وپاسار ، #خپارس ، #وامیر ، #خفناور ، #حسینا ، #خاور ، #شساخت ، #شاوان ، #کمنگنز ، #حسیر ، #حپترو ، #کصدف ، #پدرخش ، #خفناور ، #خساپا ، #بجهرم ، #خودرو

📆 ۲۹ تیر : #بمپنا ، #کیسون ، #وسدید ، #زکشت ، #غگرجی ، #ولرازی ، #بفجر ، #کاوه ، #سخواف ، #ونوین ، #فملی ، #غزر ، #ثعمرا، #قزوین ، #شپنا ، #ونیرو ، #سباقر ، #فنوال ، #سرچشمه ، #شفارس ، #لسرما ، #شبریز ، #فولاژ ، #کویر ، #لپارس ، #کطبس ، #خصدرا، #دی ، #تملت

📆 ۳۰ تیر : #وتوشه ، #سصفها ، #وپارس ، #قصفها

#مجامع

✅ #دحاوی 

همچنان در صف خرید با ۵ میلیون تقاضا در سقف روزانه

#دسانکو

🟢پیرو اجرای طرح دارو یار توسط سازمان غذا و دارو و افزایش قیمت برخی از محصولات این شرکت . برآورد میگرددمبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی 1401 به میزان 20٪‌افزایش یابد.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 658
🟢 تعداد مثبت: 224 (%34)
🔴 تعداد منفی: 434 (%66)
🔼 تعداد صف خرید: 83 (%13)
🔽 تعداد ️صف فروش: 85 (%13)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 195
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 387

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 795 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 597 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 330 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 180 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 16 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.1 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.1

⬆️ ورود پول حقیقی: (-200) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (344) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (150) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️دارویی: 57,627
✳️صندوق قابل معامله: 23,007
✳️سرمایه گذاری: 10,334
✳️عرضه برق: 4,296
✳️محصولات چوبی: 728
✳️لاستیک: 315

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.