اخبار هفته چهارم تیر ماه 1401

اخبار هفته چهارم تیر ماه 1401

1401.04.29

✅ #دحاوی 

رشد ادامه دار نماد تقاضای ۱۴ میلیون در سقف روزانه

📑 لیست مجامع از ۲۸ تیر ماه :

📆 ۲۸ تیر : #خبهمن ، #اپرداز ، #وسنا ، #شفن ، #وپاسار ، #خپارس ، #وامیر ، #خفناور ، #حسینا ، #خاور ، #شساخت ، #شاوان ، #کمنگنز ، #حسیر ، #حپترو ، #کصدف ، #پدرخش ، #خفناور ، #خساپا ، #بجهرم ، #خودرو

📆 ۲۹ تیر : #بمپنا ، #کیسون ، #وسدید ، #زکشت ، #غگرجی ، #ولرازی ، #بفجر ، #کاوه ، #سخواف ، #ونوین ، #فملی ، #غزر ، #ثعمرا، #قزوین ، #شپنا ، #ونیرو ، #سباقر ، #فنوال ، #سرچشمه ، #شفارس ، #لسرما ، #شبریز ، #فولاژ ، #کویر ، #لپارس ، #کطبس ، #خصدرا، #دی ، #تملت

📆 ۳۰ تیر : #وتوشه ، #سصفها ، #وپارس ، #قصفها

#مجامع

#شتران

🟢 در مجمع ۲۳ تومان به ازای هر سهم تقسیم شد.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 556
🟢 تعداد مثبت: 373 (%67)
🔴 تعداد منفی: 183 (%33)
🔼 تعداد صف خرید: 69 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 35 (%6)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 301
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 206

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 337 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 286 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 141 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 106 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 15.2 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 13 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.2

⬆️ ورود پول حقیقی: (-52) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (157) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (85) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️صندوق قابل معامله: 162,860
✳️محصولات غذایی: 22,759
✳️بانک: 7,793
✳️قند و شکر: 6,938
✳️رایانه: 3,751
✳️کاشی و سرامیک: 2,433

#شپنا

💢 در پایان مجمع شرکت پالایش نفت اصفهان، به ازای هر سهم 65 تومان سود نقدی تقسیم شد.

#شبریز

✅ در پایان مجمع شرکت پالایش نفت تبریز، به ازای هر سهم ۵۸۵ تومان سود نقدی تقسیم شد.

#شبندر

✅ در انتهای مجمع عمومی عادی سالانه شرکت پالایش نفت بندرعباس تقسیم سود ۷۵ درصدی به ازای هر سهم ۱۳۵ تومان تصویب شد.


1401.04.28

✅ #دحاوی

در سقف روزانه با ۶ میلیون تقاضا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 590
🟢 تعداد مثبت: 263 (%45)
🔴 تعداد منفی: 327 (%55)
🔼 تعداد صف خرید: 46 (%8)
🔽 تعداد ️صف فروش: 59 (%10)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 236
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 305

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 599 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 311 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 296 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 114 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 13.3 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.5 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 0.9

⬆️ ورود پول حقیقی: (-288) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (142) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (159) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️بانک: 14,825
✳️نفتی: 2,213
✳️محصولات فلزی: 1,350
✳️محصولات غذایی: 1,180
✳️محصولات کاغذی: 1,025
✳️دباغي و چرم: 520


1401.04.26

✅ #دحاوی همچنان در صف خرید
با تقاضای بیش از ۷ میلیون در سقف روزانه

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 633
🟢 تعداد مثبت: 150 (%24)
🔴 تعداد منفی: 483 (%76)
🔼 تعداد صف خرید: 35 (%6)
🔽 تعداد ️صف فروش: 94 (%15)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 144
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 441

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 896 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 379 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 361 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 147 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 13.8 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.6 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 0.9

⬆️ ورود پول حقیقی: (-517) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (134) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (195) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️صندوق قابل معامله: 154,243
✳️تجارت عمده: 367
✳️محصولات کاغذی: 273
✳️استخراج نفت: 90


1401.04.25

📑 لیست مجامع از ۲۵ تیر ماه :

📆 ۲۵تیر : #پشاهن ، #تپولا، #فولاد ، #پتایر ، #ذوب ، #وپخش ، #حبندر ، #شبندر ، #فاذر ، #زدشت ، #ختور ، #اخابر ، #کایزد، #گدنا

📆 ۲۶ تیر : #خرینگ ، #شخارک ، #ودی ، #دکوثر ، #کپرور ، #وآوا ، #زبینا ، #لخانه ، #ولملت ، #کسرا ، #حگردش ، #کالا

📆 ۲۸ تیر : #خبهمن ، #اپرداز ، #وسنا ، #شفن ، #وپاسار ، #خپارس ، #وامیر ، #خفناور ، #حسینا ، #خاور ، #شساخت ، #شاوان ، #کمنگنز ، #حسیر ، #حپترو ، #کصدف ، #پدرخش ، #خفناور ، #خساپا ، #بجهرم ، #خودرو

📆 ۲۹ تیر : #بمپنا ، #کیسون ، #وسدید ، #زکشت ، #غگرجی ، #ولرازی ، #بفجر ، #کاوه ، #سخواف ، #ونوین ، #فملی ، #غزر ، #ثعمرا، #قزوین ، #شپنا ، #ونیرو ، #سباقر ، #فنوال ، #سرچشمه ، #شفارس ، #لسرما ، #شبریز ، #فولاژ ، #کویر ، #لپارس ، #کطبس ، #خصدرا، #دی ، #تملت

📆 ۳۰ تیر : #وتوشه ، #سصفها ، #وپارس ، #قصفها

#مجامع

✅ #دحاوی 

همچنان در صف خرید با ۵ میلیون تقاضا در سقف روزانه

#دسانکو

🟢پیرو اجرای طرح دارو یار توسط سازمان غذا و دارو و افزایش قیمت برخی از محصولات این شرکت . برآورد میگرددمبلغ فروش پیش بینی شده سال مالی 1401 به میزان 20٪‌افزایش یابد.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 658
🟢 تعداد مثبت: 224 (%34)
🔴 تعداد منفی: 434 (%66)
🔼 تعداد صف خرید: 83 (%13)
🔽 تعداد ️صف فروش: 85 (%13)
🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 195
🟥تعداد نماد اختلاف منفی: 387

⬆️ارزش خرید حقوقی ها: 795 میلیارد
⬇️ارزش فروش حقوقی ها: 597 میلیارد
🔼ارزش خرید حقوقی های بزرگ: 330 میلیارد
🔽ارزش فروش حقوقی های بزرگ: 180 میلیارد
🟢سرانه خریدار حقیقی کل: 16 میلیون
🔴سرانه فروشنده حقیقی کل: 15.1 میلیون
⏫قدرت خریدار حقیقی: 1.1

⬆️ ورود پول حقیقی: (-200) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (344) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (150) میلیارد تومان

🔠 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:(میلیون تومان)
✳️دارویی: 57,627
✳️صندوق قابل معامله: 23,007
✳️سرمایه گذاری: 10,334
✳️عرضه برق: 4,296
✳️محصولات چوبی: 728
✳️لاستیک: 315

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.