اخبار هفته چهارم آبان ماه 1400

اخبار هفته چهارم آبان ماه 1400

1400.08.30

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 52

#تپکو (172) | #فوکا (35) | #غنوش (23) | #توسن (11) | #شتوکا (11) | #ثشاهد (7) | #بالاس (2.8) | #قنیشا (1.7) | #وفتخار (35) | #غسالم (17) | #خبنیان (0.3) | #ساذری (5) | #سنیر (0.8) | #کساپا (1.2) | #آ س پ (3) | #شفن (1.6) | #وسالت (20) | #کایتا (1.9) | #وسدید (13) | #پلاست (1.8) | #کورز (0.1) | #خعمرا (4) | #دتهران‌ (0.1) | #وآفری (3) | #ثعمرا (1.3) | #حآسا (0.4) | #شسم (0.1) | #آبین (2.8) | #کابگن (0.6) | #شتهران (0.2) | #سپرمی (0.4) | #خلیبل (2.4) | #قشکر (0.8) | #غپینو (0.9) | #کقزوی (0.3) | #گدنا (0.2) | #نبروج (0.1) | #قنقش (0) | #بتک (0) | #وآذر (0) | #لسرما (0.1) | #فبستم (2.5) | #فجوش (0.6) | #پشاهن (0.3) | #تفیرو (0) | #فالوم (0) | #خموتور (0.1) | #تکنار (0) | #وهنر (0) | #وتعاون (0) | #دیرانح (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 70

#وشمال (5) | #وسخوز (502) | #ثقزوی (10) | #انرژی1 (1.3) | #وسرضوی (179) | #وسخراج (59) | #حسیر (3) | #شکف (0.9) | #واحصا (2.1) | #خودکفا (9) | #حاریا (6) | #ولیز (33) | #گکیش (1.6) | #بورس (5) | #سفارود (4) | #سایرا (1.8) | #وسصفا (67) | #سخواف (7) | #تمحرکه (2.6) | #داراب (21) | #پلاستح (7) | #بنو (6) | #حرهشا (0.4) | #کهرام (0.4) | #چکاوه (3) | #ثنظام (1.5) | #سیلام (5) | #گپارس (0.2) | #فسدید (0.3) | #وسخراش (18) | #کدما (0.2) | #وسقم (17) | #سنوین (0.1) | #وحافظ (1.9) | #ثاژن (3) | #وملت (5) | #فنرژی (1.1) | #فنفت (1.1) | #شتولی (0.6) | #نطرین (1.3) | #غشوکو (1.5) | #بمیلا (0.8) | #کمینا (0.9) | #وسزنجان (6) | #خنصیر (0.3) | #جهرم (6) | #وجامی (0.8) | #لخانه (0) | #استارز (0) | #تپولا (0.2) | #آریان (0) | #آرمان (0.3) | #پارتا (0.1) | #کصدف (0) | #تابا (0.1) | #وگستر (0.3) | #شرنگی (0) | #ویسرو (0) | #سصفها (0) | #وحکمت (0) | #افرا (0) | #ساینا (0) | #ثاصفا (0) | #دقاضی (0) | #وپسا (0.3) | #دشیری (0) | #رکیش (0) | #سفاسی (0.1) | #ولراز (0) | #پویا (0) |

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #خبهمن | #پالایش | #انرژی3 | #ثشاهد | #دارا یکم | #کمند | #خگستر | #شستا | #اعتماد | #برکت | #فولاد | #کالا | #اتکای | #شفن | #امین یکم | #خنصیر | #وبملت | #گشان | #شبندر | #فرابورس | #غصینو | #شلرد | #کیان | #شفنح | #پترول | #کدما | #آپ | #غپینو | #سمگا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#امین یکم | #میدکو | #غصینو | #اتکای | #شستا | #کگل | #سپید | #بپاس | #پارند | #حشکوه | #رانفور | #فجهان | #آپ | #کالا | #اعتماد | #وپاسار | #فسبزوار | #واحیا | #وسپهر | #های وب | #گشان | #وبملت | #بوعلی | #تاپیکو | #نوری | #ذوب | #وپارس | #بنو | #وکار | #وغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #پالایش | #خبهمن | #ثشاهد | #دارا یکم | #انرژی3 | #کمند | #خگستر | #شستا | #کالا | #اعتماد | #فولاد | #اتکای | #برکت | #پترول | #گشان | #شبندر | #وبملت | #شفن | #کیان | #لوتوسح2 | #شفنح | #امین یکم | #شلرد | #فرابورس | #پارند | #غصینو | #کدما | #خنصیر | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #بورس | #شستا | #دارا یکم | #خبهمن | #انرژی3 | #کمند | #ثشاهد | #فولاد | #اعتماد | #زاگرس2 | #شبندر2 | #خگستر | #کالا | #برکت | #شبندر | #اتکای | #کیان | #وبملت | #پترول | #تاپیکو | #پارند | #آپ | #امین یکم | #فرابورس | #شفنح | #گشان | #شلرد | #فاراک | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#بالاس (68) | #کارا (33) | #توسن (33) | #لطیف (28) | #مدیریت (23) | #پلاست (23) | #ثزاگرس (22) | #زملارد (18) | #کیمیاتک (18) | #فتوسا (15) | #شتوکا (14) | #فگستر (14) | #وکبهمن (13) | #ولکار (13) | #فوکا (13) | #غنوش (12) | #وهامون (11) | #بفجرح (11) | #امین (10) | #تپکو (10) | #چخزر (9) | #شاروم (9) | #پیزد (9) | #سپیدار (9) | #کساپا (9) | #ولپارس (8) | #ثبات (8) | #فسبزوار (7) | #آبادا (6) | #وپویا (6) | #رافزا (6) | #بپیوند (6) | #ومدیر (6) | #ثبهساز (6) | #بگیلان (6) | #دبالکح (6) | #فردا (5) | #دارا (5) | #گدنا (5) | #فکمند (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#امین یکم | #اتکای | #میدکو | #کگل | #بپاس | #پارند | #فجهان | #آریان | #رانفور | #سپید | #فسبزوار | #ساروم | #وپاسار | #غصینو | #وسپهر | #حشکوه | #اعتماد | #شاوان | #واحیا | #پارسان | #نوری | #کالا | #ذوب | #برکت | #کارین | #مبین | #های وب | #بوعلی | #گشان | #وکار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #بورس | #خبهمن | #شستا | #دارا یکم | #انرژی3 | #کمند | #فولاد | #اعتماد | #ثشاهد | #خگستر | #برکت | #کالا | #زاگرس2 | #شبندر2 | #شبندر | #وبملت | #اتکای | #کیان | #فملی | #پاکشو2 | #پترول | #تاپیکو | #پارند | #فاراک | #امین یکم | #شلرد | #آپ | #فرابورس | #شفنح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (35) | #کارا (34) | #لطیف (27) | #بالاس (25) | #مدیریت (20) | #امین (18) | #زملارد (18) | #کیمیاتک (17) | #فتوسا (17) | #شتوکا (16) | #ولکار (15) | #وکبهمن (14) | #فگستر (14) | #ثزاگرس (13) | #غنوش (13) | #پلاست (13) | #وهامون (11) | #بفجرح (10) | #فوکا (10) | #تپکو (9) | #ولپارس (9) | #شاروم (8) | #ثبات (8) | #پیزد (8) | #چخزر (8) | #سپیدار (7) | #ومدیر (7) | #رافزا (7) | #آبادا (7) | #وپویا (6) | #ثبهساز (6) | #بگیلان (6) | #بپیوند (6) | #کساپا (6) | #غکورش (6) | #فسبزوار (6) | #گدنا (6) | #دبالکح (6) | #دارا (6) | #بکامح (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#امین یکم | #اتکای | #میدکو | #آریان | #کگل | #فسبزوار | #بپاس | #پارند | #ساروم | #فجهان | #سپید | #اعتماد | #رانفور | #غالبر | #وپاسار | #وسپهر | #شاوان | #پارسان | #نوری | #حشکوه | #واحیا | #کالا | #ذوب | #غبهنوش | #کارین | #پترول | #وسکرمان | #برکت | #بوعلی | #گشان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 686
🟢 تعداد مثبت: 344 (%50)
🔴 تعداد منفی: 342 (%50)
🔼 تعداد صف خرید: 86 (%13)
🔽 تعداد ️صف فروش: 82 (%12)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-98) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (472) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (365) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 خودرو: 41,301
🟩 محصولات فلزی: 23,761
🟩 چند رشته ای صنعتی: 14,620
🟩 شیمیایی: 5,641
🟩 انبوه سازی: 4,319
🟩 لاستیک: 946

📊گزارش بازار در پایان معاملات
یکشنبه / ۳۰ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۳،۴۸۰ واحد
در کانال ۱/۳۸۶/۹۷۲ واحد ایستاد.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی مثبت را شروع کرد
و ولی در ادامه همراه با عرضه ها تغییر ۱۹۹ 🔻واحدی در جایگاه ۳۸۳ هزار واحدی بدون تغییر به نسبت دیروز قرار گرفت.

🔹شاخص بازار فرابورس با رشد ۳۰ واحد ، ۲۰ هزار و ۱۷ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #تاپیکو #شستا #شفن #فملی بیشترین تاثیر مثبت و #کچاد بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ارزش معاملات خرد حدود ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

که ۵۴۳ میلیارد اوراق اسلامی
و ۵۰ میلیارد عملیات بازار باز بوده است.

#ذوب

💢 موافقت با انتقال نماد ذوب به تابلوی بورس

با عنایت به احراز شرایط عمومی و اختصاصی پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران و درخواست این شرکت جهت انتقال نماد از تابلوی فرابورس به بورس و موافقت هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران، نماد معاملاتی این شرکت پس از درج توسط بورس اوراق بهادار تهران از بازار فرابورس به بورس منتقل خواهد شد.

📊 تحلیل تکنیکال نماد #قاسم
🚛 شرکت #قاسم_ایران

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛

https://www.instagram.com/tv/CWihK7MjJPb/

‼️ رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی در معاملات الزامیست./

📊 تحلیل تکنیکال نماد #غپینو
🌾 شرکت #پارس_مینو

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛

https://www.instagram.com/tv/CWiiK_8vzIQ/

‼️ رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی در معاملات الزامیست./


1400.08.29

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#فوکا (43) | #انرژی3 (4) | #آپ (37) | #غنوش (28) | #گشان (13) | #غسالم (76) | #های وب (25) | #شلرد (19) | #شفن (15) | #توسن (11) | #سنیر (2.8) | #پترول (25) | #غبهار (4) | #بالاس (2) | #ساذری (5) | #خبنیان (0.4) | #آ س پ (7) | #خمحور (15) | #پلاست (5) | #وملی (0.2) | #وسین (8) | #شکربن (0.2) | #ثشاهد (1.9) | #بموتو (0.2) | #وسدید (18) | #وسالت (19) | #غاذر (0.5) | #خوساز (1.3) | #دتهران‌ (0.3) | #کورز (0.1) | #خدیزل (0.2) | #خعمرا (3) | #شتهران (1.5) | #ثباغ (1) | #افرا (0.5) | #وآفری (2.5) | #ثعمرا (0.9) | #سدور (1.1) | #فمراد (0.3) | #ختوقا (2.1) | #شسم (0) | #لسرما (0.1) | #خلیبل (2.3) | #ثتران (0.8) | #دیران (0.2) | #بتک (0) | #کابگن (0.3) | #قنقش (0) | #خلنت (0) | #نبروج (0.1) | #فبستم (0.1) | #فسازان (0) | #فجوش (0.6) | #وتوس (0.1) | #چخزر (0.1) | #سپرمی (0.2) | #تفیرو (0) | #فسا (0.4) | #بایکا (0.1) | #پشاهن (0.1) | #غبهنوش (0) | #سخاش (0) | #فکمند (0) | #کایتا (0) | #کساپا (0.1) | #شگل (0) | #سکارون (0) | #وزمین (0) | #وبهمن (0) | #دجابر (0) | #آبین (0) | #لازما (0) | #بخاور (0) | #دپارسح (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 53

#وشمال (4) | #ثقزوی (10) | #وسخوز (491) | #انرژی1 (2.7) | #خفناور (6) | #وسخراج (59) | #واحصا (2) | #شکف (0.9) | #ولیز (33) | #سفارود (5) | #حسیر (2.2) | #گکیش (1.7) | #وسرضوی (97) | #تمحرکه (2.6) | #سایرا (1.5) | #حاریا (3) | #وسصفا (65) | #ثنظام (2.2) | #داراب (21) | #سخواف (6) | #فسدید (0.3) | #گپارس (0.2) | #سیلام (4) | #پلاستح (4) | #حرهشا (0.3) | #وسخراش (18) | #وحافظ (2.3) | #وسقم (16) | #ثاژن (3) | #فنرژی (1.2) | #وملت (4) | #کهرام (0.1) | #غشوکو (1.4) | #شتولی (0.5) | #جهرم (7) | #نطرین (0.8) | #وسزنجان (6) | #سنوین (1.1) | #لخانه (0.3) | #ولانا (0.4) | #استارز (0) | #آرمان (0.6) | #خودکفا (0.1) | #ویسرو (0) | #فنفت (0) | #کترام (0) | #ولتجار (0) | #پارتا (0) | #وجامی (0) | #ثتوسا (0) | #دکیمی (0) | #پویا (0) | #شستان (0) |

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#های وب | #شفن | #ثشاهد | #انرژی3 | #پالایش | #پترول | #شستا | #فولاد | #کیان | #دارا یکم | #بورس | #خبهمن | #کمند | #شبندر | #فرابورس | #اعتماد | #برکت | #خگستر | #کالا | #سمگا | #شفنح | #امین یکم | #بموتو | #سپید | #وبملت | #سپاس | #کدما | #برکتح | #تپکو | #سیمرغ |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فولاد | #کمند | #کیان | #شبندر | #شستا | #بپاس | #پاکشو | #سپید | #اتکای | #اعتماد | #خبهمن | #امین یکم | #فسبزوار | #فروس | #میدکو | #تپکو | #وبملت | #شفنح | #آکورد | #سپیدار | #برکت | #زاگرس | #وپارس | #توسن | #وکار | #کچاد | #اپال | #وبصادر | #غکورش | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#انرژی3 | #پالایش | #سفارس2 | #فولاد | #شستا | #های وب | #کمند | #شفن | #پترول | #ثشاهد | #آپ | #شبندر | #سپیدما | #دارا یکم | #خبهمن | #کیان | #شلرد | #خگستر | #اعتماد | #برکت | #سمگا | #وبملت | #فرابورس | #شفنح | #بورس | #امین یکم | #سپید | #نوری | #فسبزوار | #تپکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

✅عرضه بیش از یک میلیون و 94 هزار تن سیمان در نخستین روز هفته

تالار سیمان بورس کالای ایران روز شنبه 29 آبان ماه میزبان عرضه یک میلیون و 94 هزار و 759 تن سیمان است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالای ایران، 23 هزار و 770 تن میلگرد و 20 هزار تن شمش بلوم نیز در تالار محصولات صنعتی و معدنی عرضه می شود.
براساس این گزارش، 41 هزار و 271 تن مواد پلیمری، مواد شیمیایی، لوب کات، گوگرد، وکیوم باتوم و PDA TAR نیز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی عرضه می شود.
تالار صادراتی بورس کالای ایران در این روز عرضه 10 هزار و 715 تن قیر را تجربه می کند.
بازار فرعی بورس کالای ایران نیز شاهد عرضه 300 تن پشم شیشه و 200 تن نرمال پارافین است.
امروز همچنین ۲۰ هزار تن آهن اسفنجی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در قالب ۱۰ قرارداد کشف پریمیوم روی تابلو معاملات می رود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#انرژی3 | #پالایش | #شستا | #فولاد | #کمند | #شبندر | #سفارس2 | #وکار2 | #های وب | #فردا | #آپ | #شفن | #پترول | #ثشاهد | #شلرد | #کیان | #دارا یکم | #سپیدما | #خبهمن | #اعتماد | #تپکو | #خگستر | #سپیدما4 | #برکت | #فرابورس | #سمگا | #وبملت | #بورس | #امین یکم | #شفنح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#گشان (27) | #کایتا (25) | #غسالم (24) | #شتوکا (24) | #پلاست (24) | #کیمیاتک (22) | #سیناد (19) | #غنوش (19) | #ولکار (18) | #فوکا (16) | #توسن (15) | #وکبهمن (14) | #وآفری (13) | #فتوسا (12) | #سنیر (11) | #بالاس (10) | #ولپارس (10) | #فگستر (9) | #پیزد (9) | #امین (9) | #کساپا (8) | #آ س پ (8) | #بگیلان (8) | #ثعمرا (8) | #مدیریت (8) | #زملارد (8) | #آبادا (8) | #لطیف (7) | #گدنا (7) | #رافزا (7) | #شاروم (6) | #ومدیر (6) | #وهامون (6) | #ثبهساز (5) | #بفجرح (5) | #چخزر (5) | #ثشاهد (5) | #غدام (5) | #دبالکح (5) | #فسبزوار (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شبندر | #فولاد | #بوعلی | #بپاس | #شستا | #تپکو | #پاکشو | #فسبزوار | #پارسان | #دامین2 | #شفنح | #اتکای | #مبین | #خبهمن | #آریان | #بورس | #سپید | #وبملت | #زاگرس | #شاراک | #میدکو | #کیان | #فارس | #خراسان | #شلرد | #فروس | #تاپیکو | #آریا | #وپارس | #وغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#انرژی3 | #پالایش | #فولاد | #شستا | #کمند | #شبندر | #سپیدما4 | #های وب | #سفارس2 | #وکار2 | #پترول | #آپ | #شفن | #فردا | #کیان | #خبهمن | #دارا یکم | #ثشاهد | #شلرد | #اعتماد | #سپیدما | #خگستر | #تپکو | #برکت | #وبملت | #سمگا | #شفنح | #فرابورس | #امین یکم | #افران |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#سیناد (26) | #پلاست (26) | #شتوکا (25) | #کایتا (25) | #غسالم (22) | #کیمیاتک (21) | #غنوش (18) | #وآفری (16) | #ثروتم (15) | #توسن (15) | #ولکار (14) | #وکبهمن (14) | #فتوسا (13) | #بالاس (12) | #ولپارس (11) | #امین (10) | #پیزد (10) | #فوکا (9) | #فگستر (9) | #سنیر (9) | #کساپا (9) | #بگیلان (9) | #لطیف (8) | #آبادا (8) | #آ س پ (8) | #مدیریت (8) | #زملارد (8) | #گدنا (8) | #رافزا (7) | #شاروم (7) | #ثعمرا (6) | #وهامون (6) | #ومدیر (5) | #کارا (5) | #بفجرح (5) | #ثبهساز (5) | #بپیوند (5) | #چخزر (5) | #ثشاهد (5) | #غدام (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فولاد | #شبندر | #بپاس | #بوعلی | #فسبزوار | #تپکو | #پاکشو | #شستا | #شفنح | #پارسان | #دامین2 | #مبین | #وبملت | #کیان | #اتکای | #خبهمن | #طلا | #آریان | #بورس | #سپید | #فارس | #میدکو | #زاگرس | #اپال | #شاراک | #تاپیکو | #وغدیر | #خراسان | #شلرد | #فروس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 681
🟢 تعداد مثبت: 194 (%28)
🔴 تعداد منفی: 487 (%72)
🔼 تعداد صف خرید: 80 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 119 (%17)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-463) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (352) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (551) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 انبوه سازی: 55,465
🟩 هتل و رستوران: 9,677
🟩 دستگاه های برقی: 4,633
🟩 کاشی و سرامیک: 649
🟩 خرده فروشی: 497
🟩 دباغي و چرم: 168

📊گزارش بازار در پایان معاملات
شنبه / ۲۹ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با افت ۲۷،۲۹۳ واحد
در کانال ۱/۳۸۳/۴۸۵ واحد ایستاد.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی مثبت را شروع کرد
و ولی در ادامه همراه با عرضه ها تغییر ۳،۲۳۶ 🔻واحدی در جایگاه ۳۸۳ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس با افت ۲۵۴ واحد ، ۱۹ هزار و ۹۸۸ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #فارس #شستا #پارسان #کچاد بیشترین تاثیر منفی و #شفن بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ارزش معاملات خرد حدود ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.

که ۵۴۴ میلیارد اوراق اسلامی
و ۵۰۰ میلیارد عملیات بازار باز بوده است.

📚 پست آموزشی
👈 مفهوم هِج کردن در بازارهای مالی چیست؟

هج کردن (hedging) به معنی خرید یک دارایی برای کاهش خطر ضرر از دارایی‌های دیگر می‌باشد. هجینگ در امور مالی یک استراتژی مدیریت ریسک است که با کاهش و از بین بردن ریسک عدم قطعیت‌ها سروکار دارد. این استراتژی کمک می‌کند تا ضررهایی که ممکن است به دلیل نوسانات ناشناخته قیمت سرمایه گذاری ایجاد شود، پوشش داده شود. همچنین سرمایه گذاران می توانند برای محافظت از سرمایه گذاری های خود در برابر تغییرات ناگهانی و پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی از آن استفاده کنند.

💢برای کاهش ریسک سرمایه گذاران استفاده می‌شود مانند:

✔️ استراتژی کاهش میانگین: شامل خرید واحد‌های بیشتری از یک محصول خاص است حتی اگر هزینه یا قیمت فروش محصول کاهش یافته باشد. سرمایه گذاران سهام اغلب از این استراتژی استفاده می‌کنند. اگر قیمت سهامی که قبلاً خریداری کرده‌اند به میزان قابل توجهی کاهش یابد، آن‌ها سهام بیشتری را با قیمت پایین خریداری می‌کنند. سپس، اگر قیمت بین دو قیمت خرید آن‌ها به نقطه‌ای .👇

https://www.instagram.com/p/CWgLWpfKwku/


1400.08.27

📊 نماد : داوه

📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت – (دریافت مجوز تغییر بیش از ۱۰ درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف)

🏭 شرکت: داروسازي آوه سينا

✍🏻 موضوع افشاء: دريافت مجوز تغيير بيش از 10 درصد در نرخ فروش محصولات یا ارائه خدمات – گروه الف

📋شرح: افزایش نرخ فروش محصول قرص پنتوپرازول 40


1400.08.26

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 69

#شفن (75) | #فوکا (38) | #آپ (48) | #انرژی3 (4) | #گشان (15) | #غنوش (23) | #پاکشو (37) | #شکربن (1.3) | #سدبیر (2.8) | #سنیر (3) | #کوثر (24) | #خمحور (26) | #کدما (0.8) | #بالاس (2.1) | #حآسا (4) | #غبهار (4) | #بموتو (0.7) | #شزنگ (0.3) | #آ س پ (5) | #خودکفا (3) | #ساذری (4) | #خکمک (0.9) | #افرا (1.4) | #ثاباد (0.4) | #وسالت (0) | #کورز (0.1) | #وآفری (5) | #لکما (13) | #ساینا (0.1) | #خعمرا (3) | #دتهران‌ (0.1) | #ثنام (0.7) | #فلوله (8) | #بایکا (0.4) | #کساپا (0.3) | #تپولا (0.5) | #فکمند (0.1) | #توریل (0.4) | #شسم (0) | #لازما (0.1) | #سلار (0) | #شکام (0.1) | #خلیبل (2.5) | #وسدید (3) | #شتهران (0.2) | #سپرمی (0.3) | #بتک (0) | #کابگن (0.4) | #وثوق (0.2) | #نبروج (0.1) | #ثباغ (0.2) | #وایرا (0.1) | #فبستم (0.1) | #تفیرو (0) | #پشاهن (0.1) | #شکلر (0) | #فجوش (0.1) | #پلاست (0) | #اوان (0) | #نمرینو (0) | #کایتا (0.1) | #وسین (0.1) | #ثتران (0.1) | #سکارون (0) | #شگل (0) | #نیرو (0) | #کباده (0) | #ستران (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64

#انرژی1 (2.7) | #ثقزوی (9) | #خفناور (5) | #وسخوز (275) | #پترول (49) | #وسخراج (58) | #ثنظام (4) | #گکیش (1.8) | #شفا (1.5) | #سایرا (1.6) | #وسصفا (65) | #سیلام (7) | #وسرضوی (70) | #وشمال (0.3) | #حسیر (1.1) | #فسدید (0.3) | #گپارس (0.2) | #وسخراش (19) | #حرهشا (0.2) | #وحافظ (2.3) | #ثاژن (4) | #واحصا (0.4) | #بفجر (1.3) | #وسقم (15) | #شتولی (0.9) | #فنرژی (1.3) | #غشوکو (1.5) | #دروز (0.1) | #کهرام (0.1) | #وسنا (0.9) | #قجام (1.5) | #جهرم (7) | #وملت (0) | #سنوین (1.3) | #غچین (0.7) | #وجامی (1.1) | #شکف (0.1) | #وسزنجان (6) | #سخواف (0.1) | #دیران (0.3) | #آرمان (0.9) | #ثعتما (0.2) | #دجابر (0.1) | #سفاسی (1) | #استارز (0) | #لخانه (0.1) | #زدشت (0.2) | #ثالوند (0.1) | #خلنت (0) | #دشیری (0) | #ثجوان (0.3) | #غگلستا (0.1) | #سفارود (0.1) | #ویسرو (0) | #داراب (0.5) | #وآذر (0) | #بگیلان (0.1) | #سصفها (0) | #حاریا (0) | #فنفت (0) | #کترام (0) | #ولانا (0) | #ثزاگرس (0) | #پویا (0) |

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #بورس | #خبهمن | #دارا یکم | #پترول | #پاکشو | #خگستر | #شستا | #خودکفا | #کالا | #کدما | #اعتماد | #برکت | #غکورش | #فرابورس | #فولاد | #کمند | #تپکو | #کیان | #ختور | #سپید | #فملی | #شبندر | #امین یکم | #وبملت | #شفنح | #انرژی3 | #حکشتی | #ثنام | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#برکت | #اعتماد | #پاکشو | #فولاد | #کمند | #فملی | #فجهان | #خودکفا | #میدکو | #خنصیر | #فاما | #برکتح | #های وب | #اپال | #شاراک | #پارند | #کگل | #دماوند | #تاپیکو | #آسامید | #پالایش | #کارین | #وپاسار | #وکار | #فاسمین | #اتکای | #کگهر | #وسپهر | #زیتون | #فکمند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#پکرمان

💢عطف به مصوبات جلسه مدیریت بازار مورخ 1400/08/18 و مصوبات جلسه کارگروه تنظیم بازار، میزان افزایش نرخ فروش محصولات تولیدی باری بایاس 25 درصد و باری رادیال 15 درصد تعیین گردید.

✅افزایش مجدد نرخ لاستیک

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#تاپیکو2 | #پالایش | #بورس | #دارا یکم | #خبهمن | #پترول | #خراسان2 | #اعتماد | #اپرداز2 | #شفن | #خگستر | #سپید | #کمند | #شستا | #شفنح | #غکورش | #کیان | #فملی2 | #برکت | #پاکشو | #ثشاهد | #یاقوت4 | #فولاد | #پارس2 | #فولاد2 | #کالا | #شفنح2 | #فملی | #شبندر | #تپکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#سیناد (96) | #بالاس (57) | #گشان (35) | #سنیر (33) | #غنوش (30) | #غبهار (24) | #توسن (22) | #ولکار (22) | #سدبیر (18) | #بگیلان (18) | #پلاست (18) | #سپیدار (17) | #شزنگ (17) | #کیمیاتک (16) | #ولپارس (14) | #شاروم (13) | #آپ (12) | #وکبهمن (12) | #چخزر (12) | #خمحور (12) | #مدیریت (11) | #پیزد (11) | #فسبزوار (11) | #زملارد (11) | #فتوسا (10) | #سپید (10) | #لطیف (10) | #فگستر (9) | #افرا (9) | #ولیز (9) | #بپیوند (9) | #آ س پ (9) | #ساینا (8) | #غکورش (8) | #ثبهساز (8) | #وهامون (8) | #آبادا (8) | #کزغال (7) | #گدنا (6) | #وپویا (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#برکت | #پاکشو | #اعتماد | #شفنح | #فجهان | #فولاد | #فملی | #کگل | #میدکو | #خودکفا | #خنصیر | #وپاسار | #شاراک | #ومعادن | #اپال | #سامان | #کگهر | #پارسان | #مبین | #وملل | #شجم | #شیراز | #فاما | #تاپیکو | #وکار | #شخارک | #وسپهر | #برکتح | #های وب | #دماوند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #پالایش | #تاپیکو2 | #بورس | #دارا یکم | #پترول | #خبهمن | #اعتماد | #شفن | #خراسان2 | #شفنح | #ثشاهد | #شستا | #خگستر | #اپرداز2 | #پارند | #سپید | #برکت | #کیان | #فولاد | #غکورش | #پاکشو | #کالا | #فملی2 | #تپکو | #یاقوت4 | #شبندر | #پارس2 | #فولاد2 | #شفنح2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#گشان (41) | #سیناد (40) | #سنیر (37) | #بالاس (33) | #غنوش (29) | #غبهار (24) | #ولکار (22) | #توسن (20) | #سدبیر (19) | #بگیلان (19) | #شزنگ (19) | #سپیدار (18) | #ولپارس (15) | #کیمیاتک (14) | #پلاست (14) | #خمحور (14) | #چخزر (13) | #وکبهمن (12) | #آپ (12) | #کزغال (12) | #زملارد (12) | #فتوسا (11) | #شاروم (11) | #کارا (11) | #غکورش (11) | #پیزد (11) | #مدیریت (10) | #فسبزوار (10) | #افرا (10) | #لطیف (10) | #بپیوند (9) | #سپید (8) | #فگستر (8) | #آ س پ (8) | #ثبهساز (8) | #شلرد (8) | #وهامون (8) | #آبادا (7) | #امین (7) | #سمگا (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#برکت | #پاکشو | #شفنح | #فولاد | #اعتماد | #فجهان | #کگل | #فملی | #کگهر | #میدکو | #خودکفا | #شاراک | #خنصیر | #وپاسار | #شجم | #یاقوت | #اپال | #ومعادن | #توسن | #وملل | #وغدیر | #مبین | #سامان | #شخارک | #پارسان | #شراز | #شیراز | #وسپهر | #فسبزوار | #فاما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 689
🟢 تعداد مثبت: 406 (%59)
🔴 تعداد منفی: 283 (%41)
🔼 تعداد صف خرید: 123 (%18)
🔽 تعداد ️صف فروش: 60 (%9)

⬆️ ورود پول حقیقی: (12) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (674) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (344) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 انبوه سازی: 50,376
🟩 شیمیایی: 42,514
🟩 خودرو: 38,097
🟩 هتل و رستوران: 26,585
🟩 محصولات غذایی: 18,382
🟩 صندوق قابل معامله: 17,304

📊گزارش بازار در پایان معاملات
چهار شنبه / ۲۶ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران امروز با رشد ۲،۱۵۴ واحد
در کانال ۱/۴۱۰/۷۴۹ واحد ایستاد که همراه با
نوساناتی هم بود اما متعادل .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی مثبت را شروع کرد
و با تغییر ۲،۸۰۵ واحدی به نسبت دیروز در جایگاه ۳۸۶ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس با افت ۹ واحد ، ۲۰ هزار و ۲۴۳ واحد را به ثبت رساند .

🔰#شفن #شستا #شپدیس #نوری #پاکشو بیشترین تاثیر مثبت و #فولاد بیشترین تاثیر منفی را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۷ هزار میلیارد و ارزش معاملات خرد حدود ۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
که ۴۳۰ میلیارد اوراق اسلامی.
و ۱۰۰۰ میلیارد آن معاملات سهام بوده است.

🎥 تحلیل هفتگی اخبار اقتصادی ایران و جهان

📌 پیرامون آخرین تحولات بازارهای
داخلی و جهانی کاری از تیم تحلیل اکسیر ‌چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۶

https://www.instagram.com/tv/CWYsn8xL1HX/

◀️ تحلیل آخرین اخبار بازار سرمایه و نوسانات شاخص
◀️ تداوم انتشار اوراق اسلامی و تاثیرات آن بر بازار
◀️ کاهش ۳ دلاری بهای نفت و پیشبینی رشد مجدد آن
◀️ رکورد شکنی بهای اوره و جهش قیمتی PVC
◀️ رشد ۷۰ دلاری طلا نسبت به ماه گذشته

💢 رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی
در معاملات الزامیست./


1400.08.25

افزایش سرمایه

شرکت گروه سرمايه گذاری و توسعه صنايع تکمیلی پتروشیمی خليج فارس #پترول در پرتفو سهامداران اعمال شد.

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 60

#شفن (86) | #آپ (35) | #غنوش (33) | #سنیر (5) | #گشان (8) | #پردیس (36) | #حآسا (7) | #ثنام (6) | #شزنگ (0.4) | #کباده (2.4) | #فالوم (2.2) | #پلاست (5) | #لسرما (2.1) | #ثالوند (4) | #کترام (1.4) | #سصفها (0.7) | #ولانا (1.6) | #خعمرا (0.1) | #تپولا (1) | #کورز (0.1) | #نبروج (2.7) | #سیلام (2.3) | #فکمند (0.2) | #غدام (0.1) | #قشرین (1.6) | #وسالت (9) | #دتهران‌ (0.1) | #سفار (0.2) | #قاروم (0.7) | #بایکا (0.4) | #ساینا (0) | #شسم (0) | #چکاوه (0.2) | #وآذر (0.1) | #خلیبل (2.7) | #بتک (0) | #شتهران (0.2) | #وایرا (0.4) | #غبهار (0.1) | #خکمک (0.1) | #کابگن (0) | #اوان (0) | #پشاهن (0.1) | #ثاصفا (0.1) | #سقاین (0) | #ساربیل (0) | #سپ (0) | #فجوش (0.1) | #فبستم (0.6) | #کایتا (0) | #پلوله (0) | #سخاش (0) | #افرا (0) | #تفیرو (0) | #فبیرا (0.1) | #کقزوی (0) | #ساذری (0) | #وتعاون (0) | #غپونه (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 95

#بورس (72) | #انرژی3 (5) | #وسخوز (674) | #وشمال (4) | #کالا (9) | #خفناور (0) | #وسرضوی (213) | #وسخراج (57) | #پترول (38) | #انرژی1 (1) | #حاریا (5) | #گکیش (0.1) | #شلرد (6) | #شفا (1.6) | #شکف (0.6) | #سایرا (0) | #وسصفا (62) | #سخواف (7) | #ثنظام (2.1) | #داراب (18) | #واحصا (0.7) | #فسدید (0) | #حرهشا (0.3) | #تابا (1) | #وسخراش (17) | #گپارس (0) | #وحافظ (0) | #وجامی (2.4) | #فنرژی (1.4) | #ثاژن (3) | #وسقم (14) | #شجم (1.1) | #وسکرد (26) | #کهرام (0.1) | #غشوکو (1.3) | #وسنا (0.8) | #شرنگی (0.1) | #نیرو (0.2) | #وسزنجان (6) | #ثنوسا (1.4) | #شتولی (0) | #وملت (1.4) | #کمرجان (0.1) | #سنوین (1.1) | #جهرم (4) | #لپیام (0.1) | #آرمان (1) | #ثجوان (0.9) | #سفاسی (1.5) | #شفارا (0.6) | #تیپیکو (0.2) | #لخانه (0.2) | #استارز (0) | #قچار (0.4) | #ختراک (0.4) | #ثعتما (0.1) | #اعتلاح (1.4) | #دشیری (0) | #فلامی (0.1) | #ثقزوی (0.1) | #وایران (0.6) | #لپارس (0) | #غویتا (0.3) | #قجام (0.3) | #دیران (0.1) | #دشیمی (0.1) | #خراسان (0) | #زدشت (0) | #دجابر (0) | #خزر (0.1) | #سفارود (0.1) | #ستران (0.1) | #ویسرو (0) | #فاهواز (0.1) | #تشتاد (0.2) | #خموتور (0.2) | #خشرق (0.1) | #زبینا (0.1) | #خلنت (0) | #پخش (0) | #ومشان (0) | #وسکرشا (0.1) | #سخزر (0) | #فافق (0.2) | #وساغربی (0.5) | #خمحرکه (0.2) | #ثتوسا (0) | #وثوق (0) | #شستان (0) | #فسا (0.2) | #وسگیلا (0.2) | #خکرمان (0) | #فوکا (0) | #سغرب (0) | #پویا (0) |

💢سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجلس

✅ من از همین تریبون قول دادم که یک برنامه کوتاه مدت برای مسائل پیش رو خواهیم داشت.
نمایندگان از برنامه تدوین شده خبردار می شوند.

✅ سند تحول تا چند روز آینده در اختیار نمایندگان و صاحب نظران قرار خواهد گرفت.

✅ برای آرامش بازار و بازار سرمایه نیاز به کار داریم.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #انرژی3 | #پالایش | #کالا | #سمگا | #دارا یکم | #وبرق | #فرابورس | #حآفرین | #شستا | #کمند | #شبندر | #برکت | #پارند | #اعتماد | #سپاس | #خگستر | #شلرد | #وبملت | #ختور | #امین یکم | #فولاد | #پردیس | #خبهمن | #کیان | #نوری | #پترول | #لپارس | #فملی | #چکاوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #دماوند | #بپاس | #برکت | #کگل | #کگهر | #وپست | #کچاد | #وبملت | #حآفرین | #امید | #نوری | #دارا یکم | #فملی | #میدکو | #وسپهر | #تاپیکو | #دروز | #فسبزوار | #افران | #وپاسار | #شفارا | #نهال | #فجهان | #وهور | #وساخت | #امین | #شاراک | #شجم | #سیمرغ |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #انرژی3 | #پالایش | #کمند | #کالا | #دارا یکم | #وبرق | #سمگا | #فرابورس | #شفنح | #شستا | #اعتماد | #حآفرین | #برکت | #امین یکم | #شبندر | #فولاد | #کیان | #خگستر | #خبهمن | #وبملت | #میدکو2 | #شلرد | #پارند | #کدما | #ختور | #پردیس | #نوری | #سپاس | #سپید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #کمند | #انرژی3 | #پالایش | #کالا | #پاکشو | #دارا یکم | #اعتماد | #وبرق | #شفنح | #فرابورس | #شستا | #سمگا | #امین یکم | #یاقوت4 | #برکت | #شبندر | #حآفرین | #فولاد | #کیان | #شلرد | #وبملت | #خگستر | #خبهمن | #پارند | #کدما | #نوری | #فملی | #میدکو2 | #برکتح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (144) | #شفن (136) | #سیناد (105) | #وهامون (44) | #گشان (29) | #سپیدار (24) | #فتوسا (21) | #پیزد (16) | #سنیر (16) | #سپیدما (15) | #کوثر (15) | #حآسا (14) | #وکبهمن (14) | #چخزر (14) | #سدبیر (13) | #کیمیاتک (13) | #تپولا (13) | #آپ (12) | #شاروم (12) | #قشرین (12) | #گدنا (11) | #بپیوند (11) | #فگستر (11) | #ولکار (10) | #غنوش (10) | #زملارد (10) | #ومدیر (9) | #خمحور (9) | #مدیریت (9) | #ثامید (7) | #امین (7) | #کزغال (7) | #فسبزوار (7) | #لکما (6) | #وآفری (6) | #ثبهساز (6) | #شزنگ (6) | #غکورش (5) | #غزر (5) | #بفجرح (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #برکت | #فملی | #بپاس | #دماوند | #میدکو | #خراسان | #فسبزوار | #کگل | #شستا | #وبملت | #وپارس | #فولاد | #کگهر | #تاپیکو | #بالاس | #وسپهر | #فجهان | #کچاد | #امید | #شاراک | #ساروم | #آسامید | #پترول | #نوری | #شجم | #غویتا | #وپاسار | #حآفرین | #وهور |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #کمند | #انرژی3 | #پالایش | #کیان | #پاکشو | #کالا | #اعتماد | #دارا یکم | #شفنح | #شستا | #فرابورس | #وبرق | #امین یکم | #سمگا | #شلرد | #برکت | #شبندر | #یاقوت4 | #فولاد | #حآفرین | #وبملت | #پارند | #خگستر | #نوری | #خبهمن | #فملی | #کدما | #ختور | #برکتح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شفن (142) | #توسن (130) | #سیناد (105) | #وهامون (38) | #گشان (31) | #سپیدار (30) | #کوثر (21) | #فتوسا (20) | #چخزر (18) | #حآسا (17) | #کیمیاتک (17) | #سدبیر (16) | #پیزد (15) | #سنیر (14) | #خمحور (13) | #وکبهمن (13) | #گدنا (12) | #سپیدما (12) | #تپولا (12) | #شاروم (11) | #آپ (11) | #فگستر (11) | #ومدیر (11) | #ولکار (10) | #بپیوند (10) | #زملارد (10) | #مدیریت (9) | #غنوش (8) | #امین (8) | #کزغال (7) | #ثامید (7) | #قشرین (7) | #وآفری (6) | #فسبزوار (6) | #ثبهساز (6) | #لکما (6) | #ولپارس (5) | #بگیلان (5) | #بفجرح (5) | #غکورش (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #برکت | #فملی | #فسبزوار | #بپاس | #خراسان | #میدکو | #دماوند | #کگل | #وپارس | #شاراک | #فجهان | #شستا | #وبملت | #کگهر | #تاپیکو | #فولاد | #وپست | #وسپهر | #حکشتی | #بالاس | #امید | #کچاد | #ساروم | #شبندر | #وپاسار | #آریان | #آسامید | #پترول | #نهال |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 676
🟢 تعداد مثبت: 272 (%40)
🔴 تعداد منفی: 404 (%60)
🔼 تعداد صف خرید: 107 (%16)
🔽 تعداد ️صف فروش: 84 (%12)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-34) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (584) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (660) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 شیمیایی: 67,297
🟩 کمکی به نهادها: 39,671
🟩 هتل و رستوران: 18,233
🟩 دستگاه های برقی: 6,966
🟩 رایانه: 1,981
🟩 خدمات فنی و مهندسی: 829

📊گزارش بازار در پایان معاملات
سه شنبه / ۲۵ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار اموز با توجه به
فروش اوراق اسلامی منفی را شروع کرد
و با افت ۷،۷۱۵ واحد
در ارتفاع ۱ میلیون و ۴۰۸ هزار واحد ایستاد.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی منفی را شروع کرد
و با تغییر ۹۲۰ واحدی به نسبت دیروز در جایگاه ۳۸۳ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس با افت ۳۴ واحد ، ۲۰ هزار و ۲۵۲ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #شپدیس #شسنا #فولاد #فملی بیشترین تاثیر منفی و #پاکشو بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۲ هزار میلیارد و ارزش معاملات خرد ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.
که ۶۵۰۰ میلیارد اوراق اسلامی
و ۱۲۰۰ میلیارد آن معاملات سهام بوده است.

📊 تحلیل تکنیکال نماد #داوه
💊 شرکت #داروسازی_آوه_سینا

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛

در پیج اینستاگرام اکسیر ببینید

https://www.instagram.com/tv/CWVxTXWKRX7/

‼️ رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی در معاملات الزامیست./


1400.08.24

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 62

#شفن (97) | #ختور (7) | #حآسا (9) | #پردیس (37) | #ثعتما (1.3) | #حشکوه (27) | #لسرما (5) | #فالوم (0) | #خاذین (21) | #ثالوند (7) | #کباده (2.6) | #بساما (2.3) | #میهن (20) | #پلاست (6) | #ساذری (5) | #سصفها (1.2) | #سلار (1.4) | #شزنگ (0.3) | #کترام (1.4) | #سیلام (5) | #فکمند (0.9) | #غبهار (1.6) | #ولانا (1.8) | #وسدید (22) | #وسالت (20) | #بایکا (1.1) | #نبروج (2.8) | #ثاباد (0.3) | #وتوصا (1.4) | #کورز (0.1) | #چفیبر (1.3) | #دتهران‌ (0.1) | #خبازرس (0.5) | #اتکام (2.5) | #خمحور (4) | #وآذر (0.2) | #خعمرا (2.3) | #قاروم (0.7) | #شسم (0.1) | #تپولا (0.5) | #فنورد (0) | #وهنر (1.3) | #بتک (0.1) | #خلیبل (4) | #ثاصفا (0.2) | #تفیرو (0) | #فبستم (2.3) | #شپلی (0.1) | #کسرام (0.4) | #کابگن (0.3) | #وساشرقی (2) | #شتهران (0.1) | #پشاهن (0.1) | #فجوش (0.1) | #کایتا (0) | #کصدف (0) | #بسویچ (0) | #سفار (0) | #لابسا (0) | #معیار (0) | #دپارسح (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 60

#دپارسح (9) | #وسخوز (662) | #وشمال (4) | #وسرضوی (313) | #خفناور (4) | #وسخراج (57) | #چکاوه (9) | #شکف (0.7) | #شفا (1.8) | #تمحرکه (0.5) | #سخواف (8) | #گکیش (1.5) | #سایرا (1.7) | #داراب (22) | #وسصفا (61) | #حاریا (3) | #ثنظام (1.4) | #ثاژن (5) | #فسدید (0.2) | #وحافظ (2.5) | #فنرژی (1.5) | #وسخراش (17) | #نتوس (1.8) | #گپارس (0.1) | #وجامی (2) | #وملت (5) | #دجابر (0.9) | #نیرو (0.3) | #کهرام (0) | #غشوکو (1.1) | #سنوین (1.3) | #وسزنجان (6) | #جهرم (5) | #شتولی (0.3) | #رکیش (0.9) | #پارتا (0.2) | #استارز (0) | #فاهواز (0) | #لخانه (0.2) | #وسنا (0.1) | #ثجوان (0.5) | #غگلپا (0.1) | #غشصفا (0.1) | #ثقزوی (0.1) | #قشرین (0.2) | #غشان (0.4) | #فنفت (0.1) | #سفارود (0.1) | #خچرخش (0.2) | #فوکا (0) | #ویسرو (0) | #سکارون (0) | #دشیری (0) | #غشاذر (0) | #واحصا (0) | #قجام (0.1) | #آرمان (0.1) | #سخوز (0) | #ثتوسا (0) | #پویا (0) |

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #پالایش | #کیان | #برکت | #دارا یکم | #حکشتی | #شستا | #سمگا | #سپیدما | #کالا | #شپنا | #خبهمن | #وبملت | #پارند | #چکاوه | #خگستر | #برکتح | #شلرد | #فولاد | #تپکو | #شبندر | #خنصیر | #فرابورس | #فملی | #اعتماد | #وتوصا | #کاما | #خاذین | #لپارس | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⁉️ بازگشایی مثبت ۵۰ درصدی نماد #بورس
الان ناظر داریم دیگه ایشالا دستکاری هم که نیست
ابطال هم که فقط مال بقیه سهامها هست مثل
بازگشایی #شسپا

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#سمگا | #تپکو | #خبهمن | #بپاس | #شستا | #وپارس | #فسبزوار | #شبندر | #شپنا | #فولاد | #برکت | #فجهان | #وبملت | #فملی | #کمند | #دارا یکم | #کگل | #فخوز | #اتکای | #شغدیر | #پالایش | #غصینو | #رمپنا | #شاوان | #میدکو | #کیان | #وکار | #وتجارت | #وسبحان | #وسکرمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #کیان | #پالایش | #دارا یکم | #شپنا | #کمند | #برکت | #وبملت | #سمگا | #شستا | #کالا | #سپیدما | #حکشتی | #فرابورس | #شبصیر2 | #امین یکم4 | #اعتماد | #خبهمن | #شبندر | #تپکو | #خگستر | #فولاد | #پارند | #چکاوه | #سخند | #شلرد | #برکتح | #بپاس | #فملی | #کدما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با افت ۱۷،۱۶۷ واحد
در کانال ۱/۴۲۵/۳۴۸ واحد قرار دارد

📈 شاخص هم وزن با افت ۲،۲۸۰ واحد
در کانال ۳۸۶/۷۲۰ واحد است.

💰 ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۳۵۰۰۰ میلیارد تومان که
میزان ۳۱۰۰۰ میلیارد آن عملیات بازار باز
بوده است.

💢 عرضه اوراق دولتی براساس کشش بازار

مجید عشقی: براساس کشش بازار سرمایه اقدام به عرضه اوراق دولتی می‌کنیم. /ایبنا

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #پالایش | #کیان | #شپنا | #دارا یکم | #کمند | #شستا | #برکت | #وبملت | #اعتماد | #وبرق | #سمگا | #کالا | #سپر | #حکشتی | #سپیدما | #شبندر | #تپکو | #خبهمن | #خگستر | #فرابورس | #فولاد | #بپاس | #شبصیر2 | #امین یکم4 | #پارند | #آکورد | #فملی | #چکاوه | #برکتح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شفن (119) | #حآسا (37) | #سصفها (22) | #پردیس (22) | #ولکار (19) | #گشان (16) | #سنیر (16) | #آپ (14) | #کترام (14) | #وکبهمن (14) | #ختور (12) | #پلاست (12) | #غنوش (11) | #بگیلان (11) | #شاروم (11) | #شزنگ (10) | #سپیدار (10) | #چخزر (10) | #ثالوند (9) | #گدنا (9) | #بپیوند (9) | #کیمیاتک (9) | #فتوسا (9) | #ولانا (8) | #پیزد (8) | #آبادا (8) | #فالوم (8) | #فکمند (8) | #میهن (8) | #لطیف (7) | #کزغال (6) | #دمعیار (6) | #ولپارس (6) | #وهامون (6) | #سلار (5) | #سیناد (5) | #سپر (5) | #فسبزوار (5) | #رافزا (5) | #امین (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#سمگا | #شپنا | #تپکو | #بپاس | #وبملت | #فولاد | #خبهمن | #فجهان | #فسبزوار | #شبندر | #رمپنا | #اتکای | #وپارس | #وتجارت | #فملی | #کگل | #شستا | #دارا یکم | #شجم | #آریان | #وسکرمان | #فخوز | #شپدیس | #وخارزم | #وپاسار | #برکت | #خراسان | #پالایش | #میدکو | #شبریز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#بورس | #پالایش | #کیان | #شپنا | #شستا | #دارا یکم | #کمند | #برکت | #وبرق | #وبملت | #اعتماد | #سمگا | #شبندر | #فولاد | #سپر | #تپکو | #حکشتی | #کالا | #خبهمن | #خگستر | #سپیدما | #فرابورس | #بپاس | #شبصیر2 | #امین یکم4 | #پارند | #فملی | #آکورد | #برکتح | #کدما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شفن (80) | #حآسا (35) | #سصفها (23) | #گشان (22) | #پردیس (21) | #سنیر (19) | #کترام (19) | #ولکار (18) | #وکبهمن (14) | #پلاست (14) | #غنوش (13) | #ثالوند (12) | #آپ (12) | #سپیدار (11) | #کیمیاتک (10) | #شاروم (10) | #گدنا (10) | #فالوم (9) | #ولانا (9) | #بگیلان (9) | #چخزر (9) | #فتوسا (9) | #فکمند (9) | #ختور (9) | #شزنگ (9) | #بپیوند (9) | #پیزد (9) | #لطیف (7) | #آبادا (7) | #میهن (7) | #وهامون (6) | #ولپارس (6) | #سپ (6) | #کزغال (5) | #سیناد (5) | #سپر (5) | #رافزا (5) | #فسبزوار (5) | #پاکشو (4) | #امین (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#سمگا | #شپنا | #فولاد | #تپکو | #وبملت | #شستا | #بپاس | #خبهمن | #فجهان | #فسبزوار | #شبندر | #رمپنا | #فملی | #آریان | #کگل | #اتکای | #وپارس | #وتجارت | #شپدیس | #شجم | #دارا یکم | #وسکرمان | #شتران | #فخوز | #برکت | #وخارزم | #اخابر | #وپاسار | #شبریز | #کگهر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 687
🟢 تعداد مثبت: 171 (%25)
🔴 تعداد منفی: 516 (%75)
🔼 تعداد صف خرید: 87 (%13)
🔽 تعداد ️صف فروش: 176 (%26)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-538) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (338) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (617) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 کمکی به نهادها: 101,722
🟩 کامپیوتری: 3,582
🟩 دستگاه های برقی: 2,828
🟩 حمل ونقل: 2,709
🟩 صندوق قابل معامله: 1,455
🟩 کاشی و سرامیک: 832

📊گزارش بازار در پایان معاملات
دوشنبه / ۲۴ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار اموز با توجه به
اعلام فروش اوراق و عملیات بازار باز و اخبار دیروز
مجلس روندی منفی را شروع کرد و با افت ۲۶،۱۷۴ واحد
در ارتفاع ۱ میلیون و ۴۱۶ هزار واحد ایستاد.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی منفی را شروع کرد
و با تغییر ۴،۱۱۴ واحدی به نسبت دیروز در جایگاه ۳۸۴ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس با افت ۲۴۲ واحد ، ۲۰ هزار و ۲۸۷ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #فارس #فملی #شستا #کچاد بیشترین تاثیر منفی و #بورس بیشترین تاثیر مثبت را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۷۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۴ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
که ۶۶ همت آن عملیات بازار باز
و ۳۹۰ میلیارد آن اوراق اسلامی بوده است.

#دسبحان

💢افزایش نرخ فروش محصولات دارویی

افزایش قیمت شامل 8 قلم از محصولات شرکت که قیمتهای فروش آنها از 10 تا 82 درصد افزایش یافته است.ضمنا فروش سال جاری این محصولات 11 درصد فروش کل محصولات شرکت می باشد.

💢برگزاری جلسه ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس‌جمهور؛

🔹بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی از جمله صندوق توسعه ملی تأکید شد.

🔹مقرر شد مدیر عامل صندوق توسعه ملی مصوبات لازم در این زمینه را اخذ و به اجرا درآورد.

🔹در این نشست بر ضرورت تثبیت تنظیم بازار در بخش مواد غذایی و خوراکی تأکید شد.

📊 تحلیل تکنیکال نماد #کرمان
💰 شرکت #توسعه_و_عمران_کرمان

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛

در پیج اینستاگرام اکسیر ببینید

https://www.instagram.com/tv/CWTbx33KsKU/

‼️ رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی در معاملات الزامیست!

 


1400.08.23

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 70

#شفن (105) | #شلرد (37) | #پردیس (38) | #کوثر (33) | #ثعتما (0.9) | #لسرما (4) | #ثالوند (9) | #کباده (3) | #فکمند (2.1) | #غبهار (4) | #خاذین (21) | #پلاست (7) | #ساذری (5) | #حآسا (3) | #حگردش (8) | #سلار (1.4) | #شزنگ (0.2) | #سیلام (5) | #بساما (1.4) | #وسالت (22) | #چفیبر (3) | #سدبیر (0.5) | #سصفها (0.5) | #کورز (0.1) | #وسدید (13) | #تبرک (0) | #دتهران‌ (0.1) | #ولانا (0.8) | #قاسم (2.9) | #زمگسا (0.6) | #ختوقا (4) | #غشوکوح (1.9) | #غدام (0.1) | #وساشرقی (18) | #بهپاک (1.2) | #قاروم (3) | #شسم (0.1) | #نبروج (0.7) | #کهرام (0.1) | #وساخت (0.1) | #شراز (0) | #خعمرا (1.1) | #خلیبل (2.9) | #کابگن (0.5) | #دروز (0.1) | #غویتا (0.4) | #ثاباد (0) | #خبازرس (0.1) | #لازما (0.1) | #کترام (0.1) | #تفیرو (0) | #کایتا (0) | #بتک (0) | #فبستم (2.4) | #شرنگی (0) | #غدیس (0.1) | #پلاسک (0.2) | #شتهران (0.1) | #پشاهن (0.1) | #کمینا (0) | #فجوش (0.1) | #سبجنو (0) | #نهال (0) | #پلوله (0) | #کپشیر (0) | #قیستو (0) | #رکیش (0) | #دقاضی (0) | #بسویچ (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 66

#دپارسح (9) | #وشمال (5) | #وسخوز (646) | #ثقزوی (10) | #خفناور (5) | #وسرضوی (209) | #وسخراج (49) | #شکف (0.6) | #چکاوه (8) | #حاریا (5) | #گکیش (1.5) | #سایرا (1.7) | #داراب (23) | #وسصفا (64) | #خکار (10) | #ثنظام (1.9) | #فسدید (0.4) | #سخواف (5) | #ثاژن (6) | #کالا (0.9) | #حتاید (5) | #وحافظ (2.8) | #وسقم (10) | #فنرژی (1.9) | #وسخراش (18) | #خمهر (12) | #نتوس (1.6) | #گپارس (0.2) | #حرهشا (0.2) | #قشرین (2.3) | #سفاسی (4) | #خلنت (0.2) | #خموتور (2.3) | #شتولی (0.7) | #خشرق (0.9) | #وملت (3) | #بایکا (0.6) | #وساپا (2) | #دجابر (0.6) | #خزر (0.7) | #جهرم (6) | #وسزنجان (6) | #خرینگ (0.3) | #سنوین (1) | #فنفت (0.4) | #استارز (0) | #پارتا (0.2) | #نمرینو (0.1) | #فاهواز (0) | #ختراک (0.4) | #شساخت (0) | #دشیری (0) | #ثجوان (0.4) | #آرمان (0.4) | #سفارود (0.1) | #خپویش (0) | #خمحور (0.5) | #خکرمان (0.5) | #خفنر (0.1) | #واحصا (0) | #کساپا (0) | #ثنام (0) | #فالوم (0) | #شستان (0) | #سجام (0) | #پویا (0) |

✅ واچ لیست میان مدتی با برسی

#دامین
#حریل
#ثبهساز
#فمراد
#مادیرا
#داوه
#شتران
#دانا

💢موارد اعلامی تعدادی در تحلیل ها آمده که در کانال هم هستند سرچ بفرمایید. و برسی کنید و دیدگاه مشخص
با رعایت اصول سرمایه گذاری داشته باشید./

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فملی2 | #پالایش | #خبهمن | #دارا یکم | #کمند | #کیان | #کالا | #خگستر | #شستا | #غکورش | #شبندر | #نوری | #وبملت | #اعتماد | #فولاد | #خنصیر | #شپنا | #فخوز | #امین یکم | #خزامیا | #افران | #فملی | #فرابورس | #برکت | #شلرد | #وساپا | #سپید | #تپکو | #خکار | #وخارزم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#امین یکم | #اعتماد | #کمند | #بپاس | #غکورش | #پارند | #فولاد | #فارس | #کیان | #میدکو | #کگل | #تاپیکو | #شستا | #شپنا | #سپید | #فملی | #غاذر | #فولاژ | #فجهان | #وکار | #فسبزوار | #سامان | #پارسان | #فنورد | #قیستو | #شغدیر | #سیمرغ | #غصینو | #هرمز | #ولساپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فملی2 | #پالایش | #کمند | #دارا یکم | #خبهمن | #شلرد | #اعتماد | #خگستر | #غکورش | #شستا | #تاصیکو2 | #کیان | #کالا | #افران | #فولاد | #شبندر | #سپید | #شپنا | #وبملت | #تپکو | #فملی | #نوری | #امین یکم | #فخوز | #خنصیر | #وخارزم | #خزامیا | #فرابورس | #برکت | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فملی2 | #پالایش | #کمند | #اعتماد | #دارا یکم | #خبهمن | #شلرد | #خگستر | #افران | #شستا | #غکورش | #کالا | #کیان | #تاصیکو2 | #شبندر | #فولاد | #شپنا | #تپکو | #وصنعت | #سپید | #وبملت | #فملی | #امین یکم | #فرابورس | #نوری | #خنصیر | #برکت | #فخوز | #وخارزم | #سیمرغ |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شفن (547) | #فردا (67) | #توسن (60) | #پردیس (57) | #سیناد (35) | #لسرما (35) | #ثالوند (32) | #حآسا (27) | #زمگسا (25) | #چخزر (22) | #سپیدار (22) | #پلاست (21) | #بپیوند (18) | #آبادا (18) | #فکمند (17) | #ولانا (17) | #پیزد (16) | #حگردش (16) | #ثعتما (16) | #امین (16) | #وکبهمن (15) | #کزغال (15) | #خاذین (13) | #کیمیاتک (13) | #ولکار (12) | #غبهار (12) | #فگستر (12) | #بگیلان (12) | #ختور (11) | #وسدید (11) | #فتوسا (11) | #ومدیر (10) | #لطیف (10) | #میهن (10) | #ثبهساز (9) | #شاروم (9) | #کوثر (9) | #زملارد (9) | #شزنگ (8) | #وساشرقی (8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#غکورش | #امین یکم | #فجهان | #بپاس | #شپنا | #شستا | #فولاد | #فارس | #اعتماد | #دامین2 | #کیان | #سیمرغ | #سپید | #فملی | #پارند | #تاپیکو | #میدکو | #فسبزوار | #کگل | #وبملت | #وسپهر | #کچاد | #شتران | #وپاسار | #دشیمی | #کمند | #برکت | #وغدیر | #قیستو | #فولاژ |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فملی2 | #پالایش | #کمند | #اعتماد | #دارا یکم | #خبهمن | #شلرد | #خگستر | #شستا | #کالا | #افران | #غکورش | #کیان | #تپکو | #فولاد | #شپنا | #شبندر | #وصنعت | #وبملت | #تاصیکو2 | #فملی | #سپید | #فرابورس | #برکت | #سمگا | #نوری | #امین یکم | #ثنام | #خنصیر | #فخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شفن (531) | #فردا (55) | #پردیس (49) | #توسن (41) | #ثالوند (39) | #لسرما (37) | #سیناد (35) | #حآسا (24) | #چخزر (23) | #پلاست (22) | #سپیدار (21) | #بپیوند (20) | #ولانا (17) | #آبادا (17) | #پیزد (16) | #ثعتما (16) | #کزغال (16) | #وکبهمن (16) | #خاذین (14) | #غبهار (14) | #ولکار (14) | #امین (13) | #فگستر (12) | #فتوسا (12) | #کیمیاتک (12) | #وسدید (11) | #ختور (11) | #کوثر (11) | #میهن (10) | #ومدیر (10) | #بگیلان (10) | #چفیبر (10) | #شاروم (9) | #لطیف (9) | #شزنگ (9) | #وساشرقی (9) | #ثبهساز (9) | #زملارد (9) | #مدیریت (8) | #وهامون (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#غکورش | #شپنا | #بپاس | #فجهان | #فولاد | #امین یکم | #سمگا | #شستا | #فارس | #تپکو | #دامین2 | #سیمرغ | #آکورد | #سپید | #کگل | #فملی | #فسبزوار | #کیان | #میدکو | #پارند | #تاپیکو | #برکت | #اعتماد | #کچاد | #شتران | #وسپهر | #ومعادن | #وپاسار | #وبملت | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 687
🟢 تعداد مثبت: 304 (%44)
🔴 تعداد منفی: 383 (%56)
🔼 تعداد صف خرید: 97 (%14)
🔽 تعداد ️صف فروش: 70 (%10)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-283) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (319) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (387) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 سرمایه گذاری: 20,728
🟩 خودرو: 9,661
🟩 کمکی به نهادها: 7,887
🟩 انبوه سازی: 4,797
🟩 پیمانکاری: 3,342
🟩 حمل ونقل: 3,299

📊گزارش بازار در پایان معاملات
یکشنبه / ۲۳ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار اموز با توجه به
جلسه مجلس بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدا روندی مثبت داشت و ۷۳۰۰ واحد رشد کرد اما در ادامه با خبر رد شدن موقتی بازار وارد نوسان شد، و کار خود را با ۳،۳۰۰ واحد
رشد در کانال ۱میلیون و ۴۴۲ هزار واحد به پایان رساند.

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی مثبت را شروع کرد
و با تغییر ۱۰۴۸ واحدی به نسبت دیروز در جایگاه ۳۹۰ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس با رشد ۶۱ واحد ، ۲۰ هزار و ۵۲۹ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فخوز #نوری #کگل #رمپنا #شیراز بیشترین تاثیر مثبت و #شستا بیشترین تاثیر منفی
را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۴ هزار و ۶۰۰ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.

🔖 تحلیل بنیادی نماد #خراسان
🛢 شرکت #پتروشیمی_خراسان

⚜️ شرکت پتروشیمی خراسان (سهامی عام) در تـاریخ ۱۳۶۹/۰۴/۱۷ به صورت شرکت سهامى خاص تأسیس شد و در تاریخ ۱۳۸۷/۰۲/۱۷ به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامى عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۱در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار با نماد “خراسان” پذیرفته شد.

📊 تحلیل فاندامنتال خراسان را
در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CWQpnrqK30v/

#دالبر

💢افزایش قیمت برخی از محصولات

میرساند نرخ فروش تعدای از محصولات این شرکت به جهت پوشش هزینه های ناشی از افزایش قیمت مواد اولیه و براساس مجوزات سازمان غذا و داروافزایش یافته است .در صورت وجود تغییر با اهمیت در اطلاعات اعلام شده موضوع از طریق سامانه کدال به سهامدارن محترم اطلاع رسانی خواهد شد.


1400.08.22

#کاما

🟢 اخذ گواهی کشف در شرکت تابعه

گواهی کشف مواد معدني مس، طلا و مولیبدن با ذخیره قطعی 69 میلیون تن در شرکت سرزمین جلگه های آسمانی .
مالکیت شرکت باما در این شرکت 30 درصد است.

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 61

#شفن (99) | #وگردش (85) | #شلرد (28) | #سامان (22) | #پلاست (9) | #لسرما (4) | #فافق (13) | #ثعتما (0.1) | #ثالوند (5) | #سلار (1.5) | #فکمند (0.9) | #شنفت (3) | #ساذری (2.9) | #شزنگ (0.2) | #قجام (3) | #وسالت (0.2) | #سیلام (2.7) | #لازما (0.6) | #غبهار (0.8) | #کایتا (1.6) | #کورز (0.1) | #سشمال (1.7) | #قیستو (0.5) | #پاکشو (2) | #دتهران‌ (0.1) | #وبشهر (0.5) | #پلوله (0.4) | #واحیا (0.1) | #وساغربی (17) | #خعمرا (2) | #شسم (0.1) | #شرنگی (0) | #قاروم (0.7) | #دپارس (0.1) | #رافزا (0.1) | #بالبر (0.1) | #دروز (0.1) | #پشاهن (0.4) | #خلیبل (2.9) | #رکیش (0) | #وساشرقی (6) | #نبروج (0.2) | #بنیرو (1.2) | #کابگن (0.3) | #بتک (0) | #سصفها (0.1) | #فبستم (0.1) | #تفیرو (0) | #وپخش (0) | #کباده (0) | #شتهران (0.1) | #واعتبار (0.2) | #فجوش (0.1) | #کمینا (0.1) | #غشوکوح (0.2) | #درازک (0) | #قشهد (0.1) | #زمگسا (0) | #آبین (0.1) | #وآتوس (0) | #نشار (0.5) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 110

#خگستر (485) | #خبهمن (484) | #دپارسح (9) | #وشمال (4) | #وسخوز (603) | #ثقزوی (12) | #خزامیا (41) | #وسرضوی (296) | #خفناور (4) | #وساپا (35) | #ورنا (52) | #ختوقا (74) | #وسخراج (63) | #خمحرکه (37) | #خزر (9) | #خشرق (7) | #خمهر (54) | #ثنام (9) | #خنصیر (4) | #حاریا (0) | #گکیش (2) | #ختور (5) | #خوساز (10) | #خدیزل (1.2) | #سفارود (4) | #سایرا (0) | #داراب (0.7) | #وسصفا (61) | #خکاوه (13) | #خکار (10) | #فسدید (0.3) | #خاذین (13) | #خکمک (1.4) | #وحافظ (3) | #ثاژن (5) | #ولساپا (12) | #فنرژی (2.1) | #وسقم (18) | #وسخراش (18) | #حرهشا (0.2) | #خموتور (3) | #خمهرح (26) | #خکرمان (6) | #آریا (0.2) | #خموتورح (4) | #گپارس (0.1) | #ثنظام (0.8) | #فافزا (0.4) | #سخواف (2.4) | #سفاسی (5) | #وخارزم (3) | #خمحور (7) | #خاهن (2.8) | #شتولی (0.7) | #ولغدر (1.1) | #نتوس (1) | #وجامی (1.4) | #خلنت (0.1) | #جهرم (7) | #خفنر (1.1) | #وملت (3) | #ولانا (0.7) | #ختراک (1.3) | #ثاخت (4) | #وسزنجان (6) | #خچرخش (0.9) | #خپویش (0.1) | #وایران (1.7) | #شپلی (0.7) | #غشوکو (0.5) | #پلاسک (1.1) | #شکلر (0) | #ولقمان (1.5) | #سنوین (0.6) | #استارز (0) | #ومشان (0) | #شکف (0) | #شفا (0.1) | #غمینو (0.4) | #تکمبا (0.4) | #فنفت (0.1) | #زفکا (0.2) | #واحصا (0) | #فلامی (0.1) | #لابسا (0) | #تملت (0.4) | #تپمپی (0) | #شپاکسا (0) | #وسکرد (2.8) | #خبنیان (0) | #ریشمک (0) | #پارتا (0) | #وثخوز (0) | #شکام (0) | #وتوصا (0) | #فاهواز (0) | #کپرور (0) | #بایکا (0) | #دجابر (0) | #سشرق (0) | #وحکمت (0) | #توریل (0) | #ثجوان (0) | #سهرمز (0) | #کساپا (0) | #تشتاد (0) | #نیرو (0) | #کصدف (0) | #واتی (0) | #پویا (0) |

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #دارا یکم | #اعتماد | #وبملت | #شپنا | #شاوان | #شستا | #شلرد | #شبندر | #کمند | #کیان | #تپکو | #غکورش | #سامان | #سمگا | #امین یکم | #فملی | #فولاد | #نوری | #وتجارت | #پارند | #برکت | #خنصیر | #لپارس | #فرابورس | #وبصادر | #شنفت | #شپدیس | #وخارزم | #وپارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کیان | #کمند | #شپنا | #وبملت | #بپاس | #پارند | #شستا | #شبندر | #امین یکم | #فولاد | #شغدیر | #میدکو | #فسبزوار | #کارین | #غصینو | #فولاژ | #جم | #ونوین | #خبهمن | #وسپهر | #افران | #اعتماد | #دارا یکم | #اخابر | #شبریز | #وپاسار | #وکار | #وصندوق | #برکت | #شزنگ |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #دارا یکم | #وبملت | #سفارس2 | #اعتماد | #کمند | #شپنا | #شستا | #شبندر | #کیان | #امین یکم | #شاوان | #سخاش2 | #سپید | #دماوند2 | #ثشاهد2 | #فملی | #نوری | #فولاد | #غکورش | #شلرد | #تپکو | #سمگا | #حکشتی | #آکورد | #شپدیس | #سامان | #فرابورس | #وخارزم | #برکت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#آریا

✅پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پلیمر اریا ساسول

درصد افزایش سرمایه: 50 درصد

محل تامین: سود انباشته

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند4 | #سپیدما4 | #دارا یکم | #اعتماد | #وبملت | #کمند | #شپنا | #سفارس2 | #شستا | #شبندر | #کیان | #سپید | #امین یکم | #شاوان | #فملی | #فولاد | #سخاش2 | #سمگا | #نوری | #طلا | #پارند | #دماوند2 | #ثشاهد2 | #تپکو | #غکورش | #سامان | #حکشتی | #شلرد | #برکت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شفن (60) | #پلاست (45) | #لازما (44) | #پردیس (32) | #فکمند (22) | #چخزر (20) | #لسرما (19) | #آبادا (19) | #سپیدار (18) | #ثالوند (16) | #غبهار (16) | #فتوسا (15) | #توسن (15) | #بگیلان (15) | #کزغال (14) | #وکبهمن (13) | #زملارد (12) | #بپیوند (12) | #فگستر (11) | #کیمیاتک (11) | #ولپارس (11) | #ولکار (11) | #گدنا (10) | #پیزد (9) | #مدیریت (9) | #امین (9) | #شاروم (8) | #لطیف (8) | #ومدیر (7) | #فسبزوار (7) | #وهامون (7) | #ثبهساز (6) | #ثامید (6) | #وپویا (6) | #وساخت (5) | #کوثر (5) | #غزر (4) | #سیتا (4) | #بوعلی (4) | #ساوه (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کیان | #کمند | #شپنا | #بپاس | #وبملت | #اعتماد | #پارند | #شستا | #شبندر | #فولاد | #دارا یکم | #فسبزوار | #سمگا | #کارین | #میدکو | #شتران | #جم | #وغدیر | #وخارزم | #پالایش | #شغدیر | #ونوین | #فملی | #فولاژ | #وسپهر | #افران | #اخابر | #سپیدما | #وپاسار | #خبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #دارا یکم | #کمند4 | #سپیدما4 | #اعتماد | #شپنا | #کمند | #وبملت | #شبندر | #شستا | #سفارس2 | #کیان | #امین یکم | #سپید | #سمگا | #فملی | #طلا | #فولاد | #تپکو | #شاوان | #نوری | #برکت | #سخاش2 | #پارند | #سامان | #غکورش | #حکشتی | #دماوند2 | #ثشاهد2 | #شپدیس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شسم (125) | #شفن (62) | #پلاست (46) | #پردیس (29) | #فکمند (24) | #لسرما (24) | #چخزر (21) | #سپیدار (18) | #ثالوند (18) | #غبهار (18) | #آبادا (16) | #لازما (15) | #بگیلان (14) | #توسن (14) | #وکبهمن (14) | #فتوسا (13) | #زملارد (13) | #کزغال (12) | #بپیوند (12) | #ولکار (11) | #امین (11) | #ولپارس (11) | #فگستر (10) | #پیزد (10) | #کیمیاتک (10) | #گدنا (10) | #مدیریت (9) | #شاروم (8) | #وهامون (7) | #فسبزوار (7) | #ومدیر (7) | #لطیف (6) | #ثبهساز (6) | #صنوین (6) | #ثامید (6) | #وپویا (6) | #سلار (5) | #کوثر (5) | #سیتا (4) | #بوعلی (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #شپنا | #کیان | #بپاس | #وبملت | #شبندر | #اعتماد | #پارند | #دارا یکم | #سمگا | #شستا | #فولاد | #امین یکم | #پالایش | #فسبزوار | #شتران | #تپکو | #میدکو | #جم | #کارین | #وغدیر | #افران | #فملی | #وخارزم | #سامان | #فارس | #زاگرس | #وسپهر | #شغدیر | #ونوین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 686
🟢 تعداد مثبت: 234 (%34)
🔴 تعداد منفی: 452 (%66)
🔼 تعداد صف خرید: 92 (%13)
🔽 تعداد ️صف فروش: 133 (%19)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-408) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (398) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (847) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 حمل ونقل: 5,027
🟩 انبوه سازی: 5,019
🟩 قند و شکر: 1,738
🟩 کاشی و سرامیک: 1,603
🟩 زراعت: 1,008
🟩 کامپیوتری: 751

📊گزارش بازار در پایان معاملات
شنبه / ۲۲ آبان ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار اموز با توجه شدید مسئولین روندی نزولی داشت و با ۱۷،۳۰۰ واحد افت در کانال یک میلیون و ۴۳۹ هزار واحدی قرار گرفت .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن روندی منفی را شروع کرد
و با تغییر ۳،۳۴۰ واحدی به نسبت چهارشنبه در جایگاه ۳۸۷ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس با افت ۱۶۰ واحد ، ۲۰ هزار و ۴۷۸ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #فولاد #شستا #شپنا #شتران بیشترین تاثیر منفی و #شیراز و #شپدیس بیشترین تاثیر مثبت
را بر روی شاخص کل داشتند.

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۴ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

📺 برنامه زنده شبکه #ایران_کالا
💢 برنامه تحریریه ساعت ۱۶:۰۰

✅گزارش بازار
✅پر تراکنش های بازار امروز
✅نرخ های دستوری
✅نرخ بهره ودلار

را می توانید از پیج اینستاگرام اکسیر ببینید.

📱 https://www.instagram.com/tv/CV8BTn0q3qL/

⚙️ #_بورس_کالا

🔺امروز تالار سیمان بورس کالا شاهد عرضه بیش از 995 هزار تن سیمان تیپ 2 (430 هزار تن سیمان پاکتی و 565 هزار تن سیمان فله) بود.

🔺قیمت پایه سیمان تیپ 2 فله، 3450 و پاکتی 4794 ریال است که تغییری نداشته است.

🔺408 هزار تن سیمان فله با نرخ 3674 ریال که 6.5 درصد بالاتر از قیمت پایه است مچ شد. 301 هزار تن سیمان پاکتی نیز با نرخ 4938 و با 3 درصد افزایش نسبت به قیمت پایه، مچ شد.

🔺بیشترین رقابت مربوط به #سفانو بود که باعث شد قیمت پایانی سیمان فله این شرکت، با رشد 58 درصدی نسبت به نرخ پایه مچ شود. #ستران، #ساوه و #سمازن نیز از دیگر شرکت هایی بودند که برای عرضه های آنها رقابت شد.

🔺فولاد مبارکه نیز 140 هزار تن انواع ورق عرضه کرد که 79 هزار تن آنها مچ شد. ورق گالوانیزه شرکت با رقابت 3 درصدی در نرخ 270918 ریال مچ شد اما باقی عرضه های شرکت در قیمت پایه معامله گردید.

💢 فروش اوراق دولتی از سرگرفته می‎شود

بانک مرکزی: مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی به منطور فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه روز ۲۵ آبان با عرضه ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق اجرا می‌شود./ تسنیم

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.