اخبار هفته دوم مهر ماه 1400

اخبار هفته دوم مهر ماه 1400

1400.07.16

🔰بحران اخیر گاز طبیعی به‌ویژه در سطح اروپا، از جمله درایورهای مثبت برای تولیدکنندگان #اوره و #متانول محسوب می‌شود !

✅آخرین گزارشات ارائه شده در کدال مطالعه شود !

#شپدیس #شیراز #خراسان #کرماشا #شلرد

#زاگرس #شفن #شخارک


1400.07.14

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#شکام (36) | #توسن (57) | #آریان (41) | #فروس (52) | #کیمیا (14) | #قشیر (11) | #دروز (6) | #شپلی (19) | #ولیز (77) | #سنیر (1) | #بمیلا (8) | #قنقش (1) | #شرنگی (0.7) | #کهرام (0.8) | #کدما (0.5) | #فاهواز (10) | #ثنور (7) | #خموتور (2.9) | #غشوکو (4) | #ویسا (7) | #ثتران (9) | #قصفها (0.3) | #قجام (5) | #نطرین (4) | #قتربت (0.6) | #حبندر (1) | #پلوله (0.8) | #لکما (15) | #بالبر (0.6) | #بفجر (0.5) | #ولملت (2.8) | #ولقمان (4) | #کورز (0.1) | #واحیا (0.1) | #دتهران‌ (0.1) | #شلرد (1.3) | #وسالت (10) | #ساربیل (0.3) | #خعمرا (0) | #خاور (1.2) | #سفاسی (1.2) | #غدام (0) | #تابا (0.1) | #شتهران (0.4) | #شراز (0) | #پشاهن (0.6) | #وسینا (1.2) | #فافق (0.6) | #ثالوند (0.2) | #نبروج (0.4) | #سمایه (0.7) | #فبستم (2.1) | #قاروم (0.7) | #شسم (0) | #کابگن (0) | #دتولید (0.2) | #دبالک (0.2) | #کمینا (0.2) | #ثباغ (0.2) | #سرود (0.1) | #سپرمی (0.2) | #خلیبل (0.3) | #حفارس (0.3) | #فجوش (0.2) | #حسینا (0) | #فنفت (0) | #رویش (0) | #فسا (0.1) | #ثعتما (0) | #شفارا (0) | #کایتا (0) | #شکبیر (0) | #فبیرا (0) | #ساذری (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 43

#وسرضوی (392) | #خفناور (5) | #سفارود (5) | #سخواف (7) | #فسدید (0) | #کالا (1.8) | #سکارون (0.7) | #سجام (11) | #وشمال (0.6) | #کساوه (0.8) | #داراب (19) | #نتوس (3) | #وحافظ (0.1) | #حاریا (2.6) | #وسصفا (51) | #فرابورس (1.2) | #فنرژی (0) | #گکیش (0) | #وکادو (1.3) | #سلار (0.8) | #وسقم (13) | #ولراز (0.6) | #وملت (0.2) | #ثجوان (1.3) | #بکهنوج (6) | #شتولی (0) | #بکاب (0) | #ثقزوی (0.2) | #ثاصفا (0.4) | #شکف (0.1) | #تپولا (0.2) | #وسزنجان (4) | #استارز (0) | #وتعاونح (6) | #ویسرو (0) | #مفاخر (0.1) | #سایرا (0) | #ثاژن (0.1) | #وسرمد (0.2) | #کهربا (0.1) | #گپارس (0) | #پویا (0) | #معیار (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (90)

#شکام | #آریان | #توسن | #کدما | #بترانس | #خراسان | #قشیر | #تبرک | #دروز | #شپلی | #سنیر | #قنقش | #ولیز | #شپاس | #فسرب | #خموتور | #دبالک | #ساذری | #کهرام | #دتولید | #شلرد | #بمیلا | #تپکو | #شرنگی | #فاهواز | #لکما | #کمرجان | #ثنور | #ختراک | #حبندر | #قجام | #قمرو | #ویسا | #قتربت | #نطرین | #غشوکو | #سفار | #ساینا | #ولقمان | #پلوله | #فمراد | #بالبر | #غشصفا | #ثالوند | #قشرین | #زپارس | #دبالکح | #کورز | #کقزوی | #دتهران‌ | #کصدف | #ثزاگرس | #تپمپی | #خعمرا | #وسالت | #کسرا | #سمایه | #سفاسی | #نمرینو | #دقاضی | #درهآور | #فروس | #پخش | #شتهران | #ثمسکن | #وحکمت | #ثاباد | #خبنیان | #پشاهن | #فافق | #وآفری | #نبروج | #ثباغ | #شصفها | #فبستم | #قاروم | #کابگن | #پارسیان | #شسم | #خلیبل | #سپرمی | #شستان | #فجوش | #غپونه | #واحیا | #رویش | #ولصنم | #وآرین | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (33)

#وشمال | #وسرضوی | #خفناور | #سفارود | #بکاب | #سخواف | #داراب | #تابا | #وسصفا | #سجام | #ثاژن | #حاریا | #وحافظ | #نتوس | #فسدید | #گکیش | #فنرژی | #وسقم | #ولراز | #کساپا | #وملت | #کفپارس | #شتولی | #کمینا | #وسزنجان | #ثقزوی | #شکف | #استارز | #ویسرو | #آ س پ | #سایرا | #وتعاونح | #پویا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #شپنا | #کالا | #فرابورس | #شتران | #شبندر | #پارند | #امین یکم | #برکت | #فروس | #بترانس | #دارا یکم | #کدما | #فسبزوار | #دی | #کیمیا | #فملی | #فجهان | #اعتماد | #فولاد | #سپید | #شستا | #خنصیر | #فارس | #کیان | #خبنیان | #شپدیس | #شاوان | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#غشوکو (132) | #شرنگی (85) | #توسن (52) | #فاهواز (50) | #قجام (36) | #قشیر (31) | #ولیز (28) | #سپیدار (24) | #کیمیاتک (22) | #سنیر (20) | #چخزر (18) | #قنقش (16) | #لطیف (14) | #رافزا (14) | #مدیریت (12) | #شپلی (11) | #فگستر (11) | #زملارد (11) | #امین (11) | #بگیلان (10) | #ولکار (10) | #آبادا (10) | #پیزد (9) | #کهرام (9) | #گدنا (8) | #وکبهمن (8) | #شاروم (8) | #قمرو (8) | #شکام (8) | #فسبزوار (8) | #نطرین (8) | #حبندر (7) | #ختراک (7) | #وهامون (7) | #بالبر (7) | #آریان (6) | #دروز (6) | #وپویا (6) | #فتوسا (6) | #ولپارس (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کهرام (385) | #آریان (179) | #سنیر (163) | #حبندر (154) | #پارند (139) | #دروز (136) | #قجام (132) | #اعتماد (124) | #بمیلا (118) | #غشوکو (114) | #فاهواز (113) | #نطرین (108) | #قشیر (103) | #کمند (100) | #خراسان (94) | #بالبر (82) | #قمرو (79) | #امین یکم (76) | #شپلی (73) | #ختراک (67) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #امین یکم | #فجهان | #فسبزوار | #بفجر | #فارس | #شغدیر | #پارسان | #کساوه | #شاوان | #فروس | #شاراک | #خگستر | #شگویا | #فن آوا | #قنیشا | #فملی | #غصینو | #نوری | #وپاسار | #خساپا | #فولاد | #وغدیر | #وتوسم | #ویسا | #فرابورس | #آریا | #دسبحا | #بوعلی | #دلر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#بترانس | #پالایش | #شپنا | #خبنیان | #اعتماد | #کیان | #تبرک | #شبریز | #ثتران | #واحیا | #دتولید | #ثنور | #شراز | #کدما | #خراسان | #شلرد | #افران | #ذوب | #حسیر | #شبندر | #حبندر | #ولملت | #مفاخر | #هجرت | #اطلس | #سنیر | #شپاس | #خاور | #شکام | #شکربن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (13)

#ویسا (85) | #سیستم (24) | #لوتوسح (8) | #سلار (7) | #فروس (6) | #خبنیان (6) | #پردیس (5) | #سکارون (4) | #کیمیا (4) | #ثجوان (4) | #بترانس (3) | #وتعاونح (3) | #ولتجارح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (5) | #شپاس (3.8) | #بترانس (2) | #ویسا (1.1) | #خبنیان (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خبنیان (1.1) | #بترانس (2) | #شپاس (3.8) | #تبرک (3.3) | #غشوکو (132) | #قمرو (8) | #حبندر (7) | #هجرت (3.1) | #وآتوس (1.7) | #واحیا (1.2) | #شرنگی (85) | #دتولید (4) | #سهگمت (2.2) | #کنورح (1.8) | #البرز (1.4) | #شکربن (2.3) | #سنیر (20) | #تماوند (1.1) | #شکام (8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (99)

#شکام | #آریان | #کدما | #توسن | #شپاس | #کالا | #بترانس | #قشیر | #دروز | #شپلی | #کباده | #ثفارس | #تبرک | #قنقش | #ولیز | #سنیر | #فروس | #دتولید | #فسرب | #خموتور | #کهرام | #ساذری | #تپکو | #بمیلا | #ثنور | #شرنگی | #کلوند | #سپیدار | #فاهواز | #کمرجان | #ختراک | #حبندر | #کقزوی | #غشصفا | #قجام | #قتربت | #پلوله | #ثالوند | #نطرین | #فمراد | #کسرا | #دبالک | #ویسا | #سفار | #ولقمان | #بالبر | #زپارس | #قمرو | #غشوکو | #تپمپی | #خبنیان | #ساینا | #ثزاگرس | #دبالکح | #حرهشا | #ورازی | #شتوکا | #کورز | #سفاسی | #دتهران‌ | #حآسا | #وسالت | #خعمرا | #نمرینو | #کصدف | #زماهان | #وآفری | #ولتجار | #وحکمت | #فافق | #غپونه | #شسم | #ثاباد | #ثنوسا | #ولصنم | #شتهران | #شفارا | #وآرین | #سمایه | #پشاهن | #نبروج | #فبستم | #کابگن | #قاروم | #خلیبل | #دقاضی | #سپرمی | #فجوش | #تمحرکه | #ثغرب | #تکنو | #فسا | #رویش | #جهرم | #غدام | #سلار | #ستران | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (39)

#وشمال | #وسرضوی | #خفناور | #خنصیر | #سفارود | #سخواف | #قثابت | #داراب | #وسصفا | #ثاژن | #سجام | #حاریا | #وحافظ | #نتوس | #سایرا | #فسدید | #بپاس | #گکیش | #وسقم | #تابا | #فنرژی | #ولراز | #کساپا | #وسکرد | #وملت | #شتولی | #فالوم | #وسزنجان | #ثقزوی | #شکف | #استارز | #کمینا | #ثتوسا | #ویسرو | #بایکا | #غزر | #پویا | #آبین | #حگردش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #کمند | #کالا | #فرابورس | #شتران | #برکت | #کیان | #فایرا2 | #شبندر | #امین یکم | #پارند | #دارا یکم | #فسبزوار | #بترانس | #فجهان | #خراسان | #فروس | #خودرو | #دی | #اعتماد | #فولاد | #فملی | #بکاب | #شستا | #کدما | #خساپا | #خبهمن | #فارس | #سپید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (69) | #غشوکو (54) | #قجام (51) | #شرنگی (36) | #قشیر (28) | #ولیز (26) | #کیمیاتک (24) | #فاهواز (24) | #قنقش (22) | #سپیدار (22) | #سنیر (19) | #چخزر (18) | #لطیف (16) | #فگستر (16) | #ولکار (15) | #کهرام (15) | #شپلی (14) | #زملارد (14) | #سپیدما (12) | #مدیریت (12) | #پیزد (12) | #امین (11) | #آبادا (10) | #رافزا (10) | #وکبهمن (10) | #گدنا (10) | #فتوسا (9) | #نطرین (9) | #وهامون (9) | #کزغال (9) | #بگیلان (9) | #آریان (9) | #بالبر (9) | #ختراک (8) | #شاروم (8) | #فسبزوار (8) | #شکام (8) | #بپیوند (7) | #دروز (7) | #وپویا (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کهرام (421) | #آریان (192) | #قجام (183) | #کنورح (160) | #سنیر (158) | #حبندر (149) | #دروز (123) | #بمیلا (121) | #سپیدما (119) | #غشوکو (116) | #پارند (111) | #اعتماد (105) | #نطرین (99) | #بالبر (86) | #شپلی (86) | #کمند (82) | #ثفارس (82) | #فاهواز (81) | #قنقش (81) | #شرنگی (79) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #کمند | #فجهان | #امین یکم | #فسبزوار | #پارسان | #سپر | #بفجر | #فارس | #شغدیر | #شاراک | #وگردش | #شگویا | #خودرو | #شاوان | #فملی | #فن آوا | #وپاسار | #غصینو | #کساوه | #وغدیر | #آریا | #فروس | #کگل | #قنیشا | #فولاد | #خساپا | #سپید | #کچاد | #خگستر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #بترانس | #کیان | #پالایش | #خراسان | #خبنیان | #شبریز | #تبرک | #دتولید | #ثتران | #واحیا | #کنورح | #ولملت | #ورازی | #سپیدما | #غویتا | #تاپکیش | #حسیر | #شبندر | #ثنور | #افران | #شراز | #سنیر | #کدما | #توسن | #اطلس | #ذوب | #حبندر | #مفاخر | #هجرت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (23)

#ویسا (88) | #سیستم (33) | #لوتوسح (14) | #پردیس (10) | #سلار (8) | #خبنیان (7) | #فروس (6) | #سکارون (5) | #خراسان (5) | #وگردش (5) | #کیمیا (5) | #ثجوان (4) | #ولتجارح (4) | #لکما (4) | #بترانس (4) | #وتعاونح (4) | #کالا (3) | #قیستو (3) | #وثوق (3) | #بکاب (3) | #وتعاون (3) | #قصفها (3) | #دبالکح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (6) | #شپاس (4) | #شپنا (2.7) | #بترانس (1.7) | #غشصفا (1.5) | #خراسان (1.4) | #ویسا (1.1) | #کالا (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (1.4) | #بترانس (1.7) | #شپاس (4) | #ولملت (1.3) | #تبرک (3.5) | #ورازی (2.2) | #غویتا (1.7) | #وآتوس (1.5) | #قمرو (5) | #غشوکو (54) | #هجرت (2) | #حبندر (5) | #واحیا (1.1) | #شرنگی (36) | #دتولید (5) | #کنورح (7) | #سهگمت (2.1) | #سخوز (1.4) | #مرقام (1.6) | #تماوند (2.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۱۵

📊شاخص کل با رشد ۴،۵۷۰ واحد
در کانال ۱/۴۸۹/۲۲۲ واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۱،۹۰۷ واحد
در ارتفاع ۴۲۷/۳۹۹ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۲ همت

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (108)

#آریان | #شکام | #کدما | #توسن | #بترانس | #دروز | #شپاس | #قشیر | #مبین | #شپلی | #کباده | #ثفارس | #قنقش | #فروس | #سنیر | #بفجر | #ولیز | #تبرک | #فسرب | #خموتور | #دتولید | #کهرام | #خراسان | #ساذری | #تپکو | #ثنور | #بمیلا | #کمرجان | #شرنگی | #فاهواز | #ثزاگرس | #کلوند | #فمراد | #کقزوی | #حبندر | #قجام | #دبالک | #ثالوند | #قتربت | #ختراک | #پلوله | #تپمپی | #غشصفا | #ویسا | #نطرین | #چکارن | #سفار | #دتوزیع | #ولقمان | #زپارس | #شتوکا | #ولصنم | #بالبر | #قمرو | #حرهشا | #کورز | #دبالکح | #ساینا | #لکما | #دتهران‌ | #پارسیان | #ثاباد | #حفارس | #کصدف | #درهآور | #وسالت | #خعمرا | #نمرینو | #سپیدار | #ولتجار | #ثبهساز | #حآسا | #سلار | #فافق | #وحکمت | #فلات | #سمایه | #زماهان | #غشوکو | #شتهران | #ثغرب | #غپونه | #وآرین | #پشاهن | #قصفها | #تمحرکه | #نبروج | #فبستم | #فرآور | #کابگن | #قاروم | #رتکو | #کایتا | #تشتاد | #شسم | #داوه | #خلیبل | #خبنیان | #سپرمی | #چکاوه | #فجوش | #شفارا | #حریل | #رویش | #وآفری | #دقاضی | #فسا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (50)

#وشمال | #ثقزوی | #وسرضوی | #خفناور | #سفارود | #سخواف | #بپاس | #قثابت | #ثاژن | #داراب | #وسصفا | #سجام | #حاریا | #وحافظ | #نتوس | #تابا | #فسدید | #سایرا | #گکیش | #وسقم | #وسکرد | #کساپا | #فنرژی | #ولراز | #وملت | #خزر | #وپست | #شتولی | #مفاخر | #فن آوا | #وسزنجان | #ولتجارح | #حآفرین | #شکف | #استارز | #وآتوس | #ویسرو | #دلقما | #خنصیر | #حشکوه | #دکپسول | #فنفتح | #وتعاونح | #پویا | #آبین | #غزر | #بایکا | #لخانه | #دشیری | #فالوم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #کمند | #کالا | #فرابورس | #برکت | #شتران | #کیان | #فملی2 | #شبندر | #دارا یکم | #فایرا2 | #امین یکم | #فسبزوار | #فجهان | #پارند | #فولاد | #دی | #خودرو | #شستا | #بکاب | #خراسان | #فارس | #اعتماد | #فملی | #بترانس | #خنصیر | #نوری | #فروس | #خساپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#قجام (108) | #توسن (81) | #شرنگی (38) | #ولیز (38) | #قشیر (26) | #قنقش (26) | #کیمیاتک (25) | #سپیدار (21) | #فاهواز (21) | #سنیر (19) | #لطیف (18) | #چخزر (18) | #زملارد (16) | #ولکار (16) | #کهرام (16) | #شپلی (14) | #فگستر (14) | #مدیریت (12) | #امین (12) | #فتوسا (11) | #رافزا (11) | #سپیدما (10) | #پیزد (10) | #آریان (10) | #وهامون (9) | #گدنا (9) | #آبادا (9) | #شاروم (9) | #ختراک (9) | #کزغال (9) | #نطرین (8) | #وکبهمن (8) | #بگیلان (8) | #بپیوند (8) | #ولپارس (8) | #فسبزوار (8) | #شکام (8) | #وپویا (7) | #دروز (7) | #ثفارس (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کهرام (430) | #قجام (382) | #آریان (205) | #سنیر (158) | #دروز (134) | #کنورح (132) | #حبندر (126) | #بمیلا (121) | #کباده (114) | #سپیدما (112) | #نطرین (101) | #قشیر (100) | #پارند (93) | #قنقش (91) | #قمرو (87) | #اعتماد (86) | #امین یکم (83) | #کمند (81) | #ثفارس (80) | #شرنگی (79) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #فایرا2 | #فجهان | #امین یکم | #فسبزوار | #فارس | #وگردش | #وپست | #پارسان | #فملی | #سپر | #شاراک | #شغدیر | #بفجر | #برکت | #فن آوا | #شگویا | #فولاد | #غصینو | #شاوان | #فالوم | #قنیشا | #وغدیر | #بوعلی | #کارین | #آریا | #خودرو | #وپاسار | #فاسمین | #وتجارت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #بترانس | #کیان | #پالایش | #خراسان | #خبنیان | #شبریز | #افران | #ورازی | #تبرک | #دتولید | #شفن | #دارا یکم | #ولملت | #کسرا | #شراز | #ثتران | #واحیا | #تاپکیش | #حسیر | #شپاس | #دکپسول | #کنورح | #غویتا | #اطلس | #شوینده | #سپیدما | #کاما | #غشوکو | #شبندر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (30)

#کباده (93) | #ویسا (88) | #سیستم (44) | #لوتوسح (19) | #وگردش (12) | #پردیس (10) | #سلار (9) | #خبنیان (8) | #لکما (6) | #فروس (6) | #سکارون (6) | #غشوکو (6) | #ثجوان (5) | #خراسان (5) | #کیمیا (5) | #وتعاون (5) | #وثوق (5) | #وتعاونح (5) | #ولتجارح (5) | #فالوم (5) | #بکاب (4) | #بفجر (4) | #کالا (4) | #بترانس (4) | #قیستو (4) | #غزر (3) | #قصفها (3) | #وکادو (3) | #دبالکح (3) | #شپاس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (6) | #شپاس (4) | #مبین (3.9) | #ورازی (2.2) | #بترانس (1.8) | #وملل (1.8) | #غشصفا (1.5) | #خراسان (1.5) | #سخند (1.5) | #قصفها (1.4) | #غشوکو (1.4) | #ولملت (1.3) | #ویسا (1.2) | #غویتا (1.2) | #ولتجار (1.1) | #صایند (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#غشوکو (1.4) | #خراسان (1.5) | #بترانس (1.8) | #شپاس (4) | #ورازی (2.2) | #غویتا (1.2) | #تبرک (3.5) | #قمرو (7) | #دکپسول (1.8) | #وآتوس (1.3) | #حبندر (5) | #دتولید (5) | #شکربن (1.1) | #شرنگی (38) | #سهگمت (1.9) | #وسپه (1.8) | #تماوند (2.4) | #البرز (1.4) | #وایرا (1.1) | #سنیر (19) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (120)

#شکام | #آریان | #کدما | #توسن | #بترانس | #مبین | #دروز | #قشیر | #شپلی | #شپاس | #قنقش | #تبرک | #سنیر | #ثفارس | #ولیز | #فروس | #دتولید | #فسرب | #غشصفا | #کهرام | #ثنور | #خموتور | #ساذری | #شرنگی | #تپکو | #کمرجان | #بمیلا | #پتایر | #فاهواز | #شتوکا | #ثزاگرس | #کباده | #ویسا | #کلوند | #کقزوی | #پلوله | #قجام | #نطرین | #دبالک | #بفجر | #قتربت | #ختراک | #تپمپی | #حبندر | #سفار | #ولقمان | #فمراد | #ثالوند | #بالبر | #قمرو | #چکارن | #کصدف | #کورز | #خراسان | #حرهشا | #لکما | #دتهران‌ | #زپارس | #ساینا | #پارسیان | #وسالت | #ولصنم | #سمایه | #ولتجار | #غشوکو | #خعمرا | #دتوزیع | #فرآور | #ثاباد | #ثتران | #نمرینو | #سپیدار | #حآسا | #حفارس | #درهآور | #وحکمت | #وملل | #دبالکح | #فافق | #حریل | #کسرا | #شتهران | #قصفها | #ثنوسا | #وآفری | #امید | #غپونه | #خاور | #شفارا | #پشاهن | #زماهان | #نبروج | #رتکو | #فلات | #کابگن | #وکار | #قاروم | #ومشان | #کایتا | #ثغرب | #شسم | #ثباغ | #خبنیان | #فبستم | #خلیبل | #سپرمی | #تکشا | #تشتاد | #شپارس | #فجوش | #تمحرکه | #فسا | #تکنو | #وآرین | #رویش | #ثبهساز | #جهرم | #ولملت | #دقاضی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (57)

#وشمال | #ثقزوی | #وسرضوی | #خفناور | #برکت | #سفارود | #سخواف | #بپاس | #قثابت | #ثاژن | #داراب | #بکاب | #وسصفا | #سجام | #حاریا | #وحافظ | #تابا | #نتوس | #فسدید | #سایرا | #گکیش | #وسقم | #کساپا | #وسکرد | #خنصیر | #ولراز | #فنرژی | #مفاخر | #وملت | #شتولی | #تایرا | #آ س پ | #ولتجارح | #دلقما | #وسزنجان | #حآفرین | #بایکا | #اتکای | #شکف | #استارز | #ولغدر | #خپویش | #حشکوه | #ویسرو | #مادیرا | #قچار | #غزر | #ثتوسا | #وآتوس | #وتعاونح | #ثجوان | #فنفتح | #پویا | #لخانه | #آبین | #حگردش | #شسینا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #کمند | #کالا | #شتران | #فرابورس | #برکت | #کیان | #شبندر | #دارا یکم | #فملی2 | #امین یکم | #فسبزوار | #فجهان | #فارس | #فایرا2 | #پارند | #فولاد | #شستا | #دی | #فملی | #خودرو | #اعتماد | #خراسان | #نوری | #بکاب | #خنصیر | #خساپا | #خبهمن | #وامید2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#قجام (113) | #توسن (83) | #شرنگی (45) | #ولیز (43) | #قنقش (29) | #قشیر (29) | #کیمیاتک (24) | #سپیدار (23) | #فاهواز (22) | #سنیر (20) | #اوصتا (20) | #لطیف (17) | #کهرام (17) | #زملارد (16) | #شپلی (16) | #چخزر (16) | #ولکار (16) | #فگستر (14) | #رافزا (12) | #مدیریت (12) | #آریان (11) | #فتوسا (10) | #پیزد (10) | #امین (10) | #نطرین (9) | #وهامون (9) | #گدنا (9) | #ختراک (9) | #کزغال (9) | #وکبهمن (9) | #ولپارس (9) | #آبادا (9) | #شاروم (9) | #بپیوند (8) | #فسبزوار (8) | #شکام (8) | #ثفارس (7) | #سپیدما (7) | #وپویا (7) | #قمرو (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کهرام (430) | #قجام (400) | #آریان (228) | #سنیر (159) | #دروز (142) | #قشیر (129) | #حبندر (127) | #بمیلا (120) | #کنورح (112) | #نطرین (106) | #سپیدما (103) | #قنقش (97) | #پارند (94) | #قمرو (90) | #امین یکم (87) | #فاهواز (87) | #شپلی (87) | #کمند (86) | #کباده (84) | #ثفارس (81) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #فایرا2 | #فجهان | #وپست | #فسبزوار | #امین یکم | #فارس | #وگردش | #پارسان | #برکت | #فملی | #فولاد | #شغدیر | #سپر | #شاراک | #فن آوا | #وغدیر | #شگویا | #فاسمین | #غصینو | #وتجارت | #بوعلی | #سمگا | #شاوان | #خودرو | #نوری | #بفجر | #شستا | #قنیشا | #فالوم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #بترانس | #کیان | #خراسان | #پالایش | #شبریز | #کباده | #خبنیان | #افران | #دارا یکم | #فخوز | #ورازی | #شفن | #کسرا | #ثتران | #تبرک | #شبندر | #دتولید | #شراز | #تاپکیش | #شوینده | #واحیا | #دکپسول | #ولملت | #دتوزیع | #حسیر | #شپاس | #غویتا | #اطلس | #سپیدما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (36)

#کباده (665) | #ویسا (89) | #سیستم (54) | #لوتوسح (26) | #وگردش (15) | #پردیس (11) | #سلار (10) | #عپلی جم (8) | #خبنیان (8) | #لکما (7) | #سکارون (6) | #فروس (6) | #خراسان (6) | #غشوکو (6) | #ثجوان (6) | #وثوق (5) | #فالوم (5) | #کیمیا (5) | #وتعاون (5) | #ولتجارح (5) | #وتعاونح (5) | #بکاب (5) | #کالا (5) | #بفجر (5) | #قیستو (4) | #بترانس (4) | #غزر (4) | #قصفها (4) | #وکادو (3) | #شوینده (3) | #شراز (3) | #دبالکح (3) | #دشیری (3) | #وپست (3) | #ولملت (3) | #شپاس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (7) | #شپاس (4) | #مبین (4) | #شپنا (2.2) | #ورازی (1.9) | #بترانس (1.8) | #وملل (1.7) | #غشصفا (1.5) | #کسرا (1.5) | #خراسان (1.5) | #فجام (1.4) | #قصفها (1.4) | #گپارس (1.4) | #غشوکو (1.4) | #ویسا (1.2) | #ولتجار (1.1) | #شوینده (1.1) | #غویتا (1.1) | #ولملت (1) | #کالا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (1.5) | #غشوکو (1.4) | #بترانس (1.8) | #شوینده (1.1) | #شپاس (4) | #ورازی (1.9) | #دکپسول (1.3) | #تبرک (3.6) | #دروز (7) | #وسپه (2.9) | #شکربن (1) | #مداران (1.1) | #سهگمت (1.6) | #دتولید (4) | #حبندر (5) | #زپارس (2) | #شرنگی (45) | #وایرا (1.6) | #تماوند (2) | #آریان (12) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 690
🟢 تعداد مثبت: 377 (%55)
🔴 تعداد منفی: 313 (%45)
🔼 تعداد صف خرید: 119 (%17)
🔽 تعداد ️صف فروش: 54 (%8)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-162) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (552) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (284) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 نفتی: 69,325
🟩 دستگاه های برقی: 31,621
🟩 کانی غیرفلزی: 16,015
🟩 انبوه سازی: 10,037
🟩 حمل ونقل: 7,727
🟩 سایر واسطه گری مالی: 6,236

📊گزارش بازار در پایان معاملات
چهار شنبه / ۱۴ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با روندی صعودی کار خود را آغاز کرد و در نیمه اول معاملات ۵۰۰۰ واحد را ثبت کرد .
و در ادامه با کمی نوسانات همراه بود، شاخص نهایتا با رشد ۳،۶۴۰ واحد ، وارد کانال یک میلیون و ۴۸۸ هزار واحد شد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم از ابتدای معاملات روندی صعودی را طی کرد و توانست با ۱،۷۹۰ واحد رشد در پله ۴۲۷ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۳۳۱ واحد را به ثبت رساند .

🔰#شپنا #فارس #شپدیس #کگل #مبین به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۶۲ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۴ هزار و ۵۰ میلیارد و ارزش معاملات خرد حدود ۶ هزار میلیارد تومان بوده است .

🔖 تحلیل بنیادی نماد #شرانل
🛢 شرکت #نفت_ایرانول

شرکت نفت ایرانول در تاریخ ۱۳۸۷/۰۶/۱۷ از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرش و مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در گروه فراورده های نفتی، کک و سوخت هست ای با نماد “شرانل” درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۵ در فرابورس مورد معامه قرار گرفت .

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛

https://www.instagram.com/p/CUsUGDCrNwb/

💡 گروه مشاوره وسرمایه گذاری اکسیر
👈 تحلیل تکنیکال
👈 تحلیل فاندامنتال


1400.07.13

#واحیا
#حسابرسی_شده

🔰مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ / ۰۳ / ۱۴۰۰ به سود ۹،۴۹۹ ریال رسیده است .

#سیمرغ
#حسابرسی_شده

🔰شرکت سیمرغ در ۶ ماهه منتهی به ۳۱ /۰۳ / ۱۴۰۰ به سود ۱،۰۹۱ ریال رسیده است.

✅ ۳۲۶ درصد افزایش به نسبت دوره مشابه سال گذشته


1400.07.12

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 58

#شکام (33) | #توسن (53) | #فروس (74) | #دروز (9) | #کیمیا (15) | #ولیز (101) | #قشیر (8) | #بپاس (2.1) | #شرنگی (0.9) | #سیستم (18) | #قصفها (0.9) | #ساذری (9) | #کهرام (0.9) | #قیستو (4) | #پلوله (2.3) | #فاهواز (9) | #قنقش (0.6) | #بمیلا (4) | #غشصفا (1) | #لپارس (0.2) | #قتربت (0.7) | #غشوکو (2.6) | #تپکو (12) | #وسالت (17) | #خبنیان (0.1) | #کورز (0.1) | #قزوین (0.4) | #دتهران‌ (0.1) | #خعمرا (2.7) | #ولقمان (2.4) | #ثنور (1) | #غزر (0.6) | #ثتران (1.7) | #غدام (0) | #شتهران (0.9) | #قنیشا (0.1) | #نبروج (0.5) | #پشاهن (0.6) | #کابگن (0.6) | #فبستم (3) | #خمهر (1.1) | #خکرمان (0.7) | #بالبر (0.1) | #شسم (0) | #وتوشه (0.3) | #قاروم (0.7) | #سپرمی (0.2) | #فجوش (0.2) | #خلیبل (3) | #حبندر (0) | #رویش (0) | #معیار (0) | #غاذر (0) | #شزنگ (0) | #لخانه (0) | #قلرست (0) | #کایتا (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64

#کدما (3) | #وشمال (5) | #وسرضوی (318) | #بکاب (0.9) | #خفناور (2.7) | #سکارون (1.3) | #سفارود (5) | #سخواف (8) | #شکف (0.6) | #سایرا (1.2) | #وکادو (2.5) | #داراب (18) | #نتوس (3) | #حاریا (2.5) | #ثاژن (4) | #زنجان (8) | #وسصفا (48) | #سلار (1.3) | #فسدید (0.3) | #وحافظ (3) | #شسینا (0.3) | #فنرژی (2.3) | #شتوکا (0.8) | #وهنر (6) | #شپلی (2.9) | #گکیش (0.6) | #ولراز (0.9) | #کلر (0.2) | #حپترو (0.8) | #سفاسی (5) | #وثوق (1.3) | #وملت (5) | #وسقم (13) | #پدرخش (0.5) | #آبین (5) | #ثجوان (1.6) | #کصدف (0) | #فافق (2.2) | #وسدید (8) | #بایکا (0.3) | #ثتوسا (0.3) | #ثاصفا (0.4) | #ثقزوی (0.2) | #قشرین (0.3) | #شتولی (0.3) | #خودکفا (0.4) | #استارز (0) | #وتعاونح (7) | #وسزنجان (4) | #وحافظح (1.1) | #کماسه (0.8) | #گپارس (0) | #وپسا (1.7) | #دسانکو (0.3) | #وآتوس (0.1) | #ویسرو (0) | #ولانا (0.1) | #دحاوی (0.2) | #وتعاون (0.3) | #سجام (0) | #سپ (0) | #وحکمت (0.1) | #تپولا (0) | #دشیری (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (67)

#شکام | #توسن | #لپارس | #فروس | #آریان | #وسینا | #خراسان | #کیمیا | #دروز | #قشیر | #ولیز | #شلرد | #برکت | #سنیر | #بمیلا | #سیستم | #شرنگی | #کهرام | #ساذری | #کاسپین | #پلوله | #ثنور | #نطرین | #فاهواز | #قمرو | #ثتران | #سدبیر | #ملت | #قصفها | #وتوصا | #خبنیان | #قتربت | #کمرجان | #بالبر | #ولقمان | #غشوکو | #خلنت | #وسالت | #کورز | #امید | #شاوان | #قیستو | #دتهران‌ | #قنقش | #زنگان | #خعمرا | #شتهران | #ددام | #ومشان | #ثعتما | #ولتجار | #پشاهن | #کابگن | #نبروج | #لخانه | #فبستم | #شسم | #خلیبل | #قاروم | #خموتور | #شفارا | #فجوش | #ولتجارح | #سپرمی | #رویش | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (55)

#کالا | #وشمال | #وسرضوی | #فرابورس | #بکاب | #خفناور | #سخواف | #سفارود | #سکارون | #شکف | #داراب | #ثاژن | #سجام | #حاریا | #فسدید | #وسصفا | #وسدید | #زنجان | #سایرا | #نتوس | #وکادو | #وحافظ | #سلار | #فنرژی | #قشرین | #وسقم | #سفاسی | #وثوق | #فافق | #ولراز | #گکیش | #وملت | #کصدف | #ثتوسا | #قچار | #ثاصفا | #ثجوان | #شتولی | #ثقزوی | #آبین | #وسزنجان | #وتعاونح | #وپسا | #استارز | #دشیری | #گپارس | #کپارس | #وآتوس | #وتعاون | #شساخت | #خودکفا | #دحاوی | #ویسرو | #پویا | #حشکوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کدما | #پالایش | #کمند | #دارا یکم | #برکت | #شپنا | #بکاب | #شتران | #دی | #خودرو | #کاما | #فسبزوار | #خساپا | #وملی | #فجهان | #آریان | #اعتماد | #بپاس | #امید | #امین یکم | #وپاسار | #شغدیر | #کیان | #شاوان | #شستا | #خنصیر | #قیستو | #پارسان | #وبملت | #شپدیس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (157) | #غشوکو (127) | #قشیر (39) | #بمیلا (34) | #شرنگی (28) | #کیمیاتک (26) | #کیمیا (26) | #سپیدار (23) | #فروس (21) | #پیزد (21) | #ولیز (16) | #کهرام (15) | #رافزا (14) | #لطیف (13) | #ولکار (13) | #فگستر (13) | #مدیریت (12) | #وکبهمن (12) | #فتوسا (11) | #پلوله (11) | #کزغال (11) | #دروز (10) | #سپید (10) | #فسبزوار (9) | #بگیلان (8) | #امین (8) | #ولپارس (8) | #زملارد (8) | #ومدیر (7) | #شاروم (7) | #وهامون (7) | #بپیوند (7) | #چخزر (6) | #آبادا (5) | #غکورش (5) | #فاهواز (5) | #ثبهساز (4) | #ولتجارح (4) | #قصفها (4) | #فجهان (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کیمیا (253) | #قشیر (243) | #پلوله (216) | #بمیلا (158) | #دروز (152) | #شرنگی (137) | #سپاس (127) | #غشوکو (111) | #آریان (110) | #کهرام (94) | #کمند (86) | #قصفها (83) | #شاوان (78) | #فروس (75) | #افران (72) | #پارند (66) | #اعتماد (63) | #قنقش (62) | #ثروتم (60) | #کارین (57) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #آریان | #فسبزوار | #امین یکم | #دارا یکم | #فملی | #شغدیر | #پارسان | #شتران | #ملت | #تاپیکو | #شستا | #فخوز | #آکورد | #ومعادن | #پارس | #شگویا | #وغدیر | #نوری | #میدکو | #فولاد | #مادیرا | #اعتماد | #آریا | #کلر | #کدما | #خودکفا | #فجهان | #شیراز | #شپنا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#برکت | #قیستو | #بپاس | #قنقش | #افران | #بکاب | #شبریز | #شاوان | #پارند | #پالایش | #خراسان | #دروز | #وبصادر | #همای | #کاما | #تپمپی | #سنیر | #فپنتا | #شکام | #کارین | #قمرو | #ددام | #شلرد | #سدبیر | #وکار | #اطلس | #قصفها | #غشوکو | #ولپارس | #وخارزم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (5)

#قیستو (12) | #امید (5) | #سلار (4) | #بکاب (4) | #وآفری (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (3.7) | #غزر (3.5) | #قمرو (2.6) | #کاسپین (2.3) | #مدیر (1.9) | #خراسان (1.7) | #امید (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (2.7) | #قمرو (2.6) | #غشوکو (127) | #دروز (10) | #فپنتا (1.2) | #شرنگی (28) | #وسینا (2) | #لخانه (2.4) | #شکبیر (1.9) | #پارسیان (2) | #کی بی سی (1.7) | #شکام (2.2) | #حپارسا (2.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (91)

#شکام | #توسن | #لپارس | #آریان | #فروس | #برکت | #دروز | #ونیکی | #ولیز | #کیمیا | #وسینا | #قشیر | #بمیلا | #پتایر | #سنیر | #شرنگی | #شپلی | #ثنور | #حریل | #کهرام | #شلرد | #سیستم | #ویسا | #ساذری | #کاسپین | #پلوله | #پکویر | #فاهواز | #ثتران | #دبالک | #نطرین | #سدبیر | #قمرو | #قنقش | #قصفها | #خبنیان | #قتربت | #ملت | #تپکو | #قیستو | #بالبر | #ستران | #ولقمان | #وسالت | #دبالکح | #خمهر | #غشوکو | #شاوان | #توریل | #دلقما | #خموتور | #خاور | #کورز | #دتهران‌ | #حفارس | #شفارا | #وتوصا | #ددام | #ثعتما | #شصفها | #خعمرا | #قزوین | #شتهران | #ثباغ | #ولملت | #ومشان | #سمایه | #قلرست | #ولتجار | #پشاهن | #امید | #بپیوند | #نبروج | #فسا | #فبستم | #کابگن | #قاروم | #خلیبل | #شسم | #تماوند | #لخانه | #جهرم | #فجوش | #غگلپا | #رویش | #سپرمی | #سمتاز | #پخش | #غالبر | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (62)

#کالا | #وشمال | #وسرضوی | #فرابورس | #خفناور | #سخواف | #بکاب | #سفارود | #سکارون | #وسدید | #شکف | #داراب | #بشهاب | #ثاژن | #سجام | #حاریا | #وسصفا | #زنجان | #وکادو | #فسدید | #نتوس | #وحافظ | #سایرا | #فن آوا | #سلار | #فنرژی | #وسقم | #ولراز | #وثوق | #فافق | #گکیش | #وملت | #کپارس | #قشرین | #کصدف | #ثاصفا | #قچار | #کمیناح | #آبین | #فزرین | #تپولا | #ثجوان | #کمینا | #شتولی | #وسزنجان | #ثقزوی | #کساوه | #وتعاونح | #استارز | #شساخت | #گپارس | #دشیری | #دحاوی | #ویسرو | #غبهار | #دسانکو | #خودکفا | #ساینا | #ولانا | #بایکا | #پویا | #وآتوس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کدما | #کمند | #دارا یکم | #شپنا | #شبندر | #برکت | #شتران | #فسبزوار | #وپاسار | #دی | #فجهان | #خودرو | #بکاب | #اعتماد | #خبهمن | #کاما | #امین یکم | #خساپا | #شاوان | #وملی | #شستا | #فملی | #خراسان | #شغدیر | #بپاس | #پارسان | #کیان | #فولاد | #خنصیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (180) | #غشوکو (83) | #قشیر (59) | #شرنگی (41) | #بمیلا (41) | #کیمیا (33) | #کیمیاتک (33) | #فروس (21) | #ولکار (19) | #پیزد (19) | #کهرام (19) | #ولیز (18) | #سپیدار (18) | #فگستر (16) | #لطیف (14) | #رافزا (14) | #مدیریت (14) | #دروز (13) | #زملارد (13) | #فتوسا (12) | #امین (11) | #کزغال (10) | #سپید (10) | #وهامون (9) | #ولپارس (9) | #وکبهمن (9) | #بگیلان (9) | #ومدیر (8) | #چخزر (8) | #شاروم (8) | #بپیوند (8) | #فاهواز (8) | #فسبزوار (7) | #آبادا (7) | #پلوله (7) | #وپویا (6) | #مانی (6) | #غکورش (5) | #ثبهساز (5) | #گدنا (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قشیر (305) | #کیمیا (286) | #بمیلا (225) | #شرنگی (181) | #پلوله (171) | #کهرام (165) | #دروز (153) | #غشوکو (113) | #آریان (110) | #قصفها (85) | #سپاس (84) | #امین یکم (83) | #فروس (82) | #پارند (76) | #کمند (76) | #قنقش (74) | #سپیدما (65) | #شاوان (65) | #لپارس (60) | #اعتماد (59) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #کمند | #پارسان | #آریان | #فن آوا | #فملی | #اعتماد | #وغدیر | #شغدیر | #شتران | #فجهان | #شگویا | #نوری | #دارا یکم | #تاپیکو | #شستا | #کساوه | #پالایش | #آریا | #ملت | #جم | #فخوز | #کرماشا | #مادیرا | #آکورد | #وپاسار | #پارس | #کگهر | #میدکو | #شبندر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#برکت | #خراسان | #ونیکی | #قیستو | #بپاس | #افران | #قنقش | #شبریز | #وبصادر | #پارند | #بکاب | #شلرد | #فارس | #پتایر | #شاوان | #کاما | #دروز | #تپمپی | #همای | #کارین | #فپنتا | #اطلس | #شکام | #ددام | #سنیر | #توسن | #وکار | #دلقما | #شکبیر | #ستران |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (16)

#قیستو (12) | #خراسان (5) | #امید (5) | #دزهراویح (5) | #سلار (4) | #دبالکح (4) | #وآفری (4) | #شپلی (4) | #سفاسی (4) | #بکاب (4) | #فن آوا (3) | #قزوین (3) | #شستان (3) | #قنقش (3) | #کدما (3) | #غشصفا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (4) | #ونیکی (3.5) | #قمرو (2.9) | #کاسپین (2.6) | #فسا (1.7) | #خراسان (1.5) | #قزوین (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (1.5) | #قنقش (2) | #ونیکی (3.5) | #قمرو (2.9) | #دروز (13) | #غشوکو (83) | #شکبیر (2.2) | #شرنگی (41) | #شگل (1.4) | #پارسیان (1.7) | #دارو (2.1) | #کنورح (1.1) | #شکام (2.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۷،۹۷۸ واحد
در کانال ۱/۴۸۴/۶۶۰ واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۲،۷۴۲ واحد
در کانال ۴۲۵/۳۱۸ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۲۱ همت .

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (99)

#شکام | #توسن | #لپارس | #آریان | #فروس | #برکت | #دروز | #ولیز | #کیمیا | #شپلی | #قشیر | #بمیلا | #وسینا | #پتایر | #شاوان | #سنیر | #شرنگی | #شلرد | #ونیکی | #ثنور | #کهرام | #ساذری | #پکویر | #پلوله | #ویسا | #فاهواز | #ملت | #حریل | #ثتران | #قنقش | #دلقما | #قثابت | #سیستم | #ثالوند | #قصفها | #قمرو | #ثباغ | #پارسیان | #نطرین | #تپکو | #خبنیان | #خراسان | #قتربت | #خموتور | #بالبر | #ستران | #وتوصا | #کمرجان | #دبالک | #مرقام | #سامان | #وسالت | #ولقمان | #دبالکح | #غشوکو | #ددام | #بپیوند | #کورز | #ثعتما | #دتهران‌ | #حفارس | #شفارا | #شصفها | #خمهر | #خعمرا | #قلرست | #شتهران | #سمایه | #غگلپا | #سخاش | #حبندر | #ولتجار | #ومشان | #سمتاز | #شراز | #پخش | #پشاهن | #ولتجارح | #زنگان | #نبروج | #فبستم | #تماوند | #فسا | #قاروم | #خلیبل | #لخانه | #شسم | #سدبیر | #زبینا | #کابگن | #قیستو | #فجوش | #جهرم | #رویش | #سپرمی | #وآفری | #کایتا | #خکرمان | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (55)

#کالا | #وشمال | #وسرضوی | #فرابورس | #خفناور | #سخواف | #سفارود | #بکاب | #سکارون | #فن آوا | #وسدید | #شکف | #داراب | #سجام | #حاریا | #ثاژن | #وسصفا | #زنجان | #فسدید | #نتوس | #وکادو | #وحافظ | #سایرا | #سلار | #فنرژی | #وسقم | #ولراز | #وثوق | #مفاخر | #گکیش | #کپارس | #خودکفا | #وملت | #کساپا | #اتکای | #ثاصفا | #ثجوان | #آبین | #تپولا | #وسزنجان | #شتولی | #ثقزوی | #بشهاب | #وتعاونح | #استارز | #شساخت | #دشیری | #دقاضی | #گپارس | #ویسرو | #وسرمد | #دحاوی | #قشرین | #وآتوس | #پویا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #کدما | #دارا یکم | #شپنا | #شبندر | #شتران | #دی | #فسبزوار | #برکت | #وپاسار | #فجهان | #خودرو | #فارس | #خبهمن | #خساپا | #کاما | #فملی | #وملی | #اعتماد | #شستا | #امین یکم | #بکاب | #وغدیر | #خراسان | #فردا | #پارسان | #کیان | #شغدیر | #شاوان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (182) | #غشوکو (87) | #قشیر (86) | #شرنگی (56) | #کیمیاتک (38) | #کیمیا (32) | #ولیز (26) | #بمیلا (24) | #فروس (22) | #کهرام (21) | #ولکار (20) | #پیزد (17) | #لطیف (16) | #فگستر (16) | #سپیدار (15) | #مدیریت (15) | #رافزا (15) | #دروز (14) | #زملارد (12) | #وکبهمن (12) | #کزغال (12) | #فتوسا (11) | #امین (11) | #چخزر (10) | #سپید (10) | #بپیوند (10) | #فاهواز (10) | #وهامون (10) | #پلوله (9) | #آبادا (9) | #بگیلان (9) | #ومدیر (9) | #شاروم (8) | #ولپارس (8) | #فسبزوار (7) | #سپیدما (6) | #وپویا (6) | #غکورش (6) | #گدنا (6) | #ثبهساز (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قشیر (401) | #کیمیا (277) | #سپیدما (203) | #پلوله (194) | #کهرام (189) | #شرنگی (183) | #دروز (153) | #بمیلا (130) | #غشوکو (113) | #آریان (111) | #کارین (100) | #فروس (96) | #قصفها (85) | #امین یکم (77) | #سپاس (77) | #قنقش (74) | #کمند (73) | #پارند (71) | #لپارس (66) | #شاوان (62) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فن آوا | #کمند | #فجهان | #پارسان | #شتران | #وغدیر | #فملی | #آریان | #اعتماد | #نوری | #شغدیر | #آریا | #شگویا | #جم | #تاپیکو | #پالایش | #شستا | #وپاسار | #کرماشا | #آکورد | #کگهر | #ملت | #پارس | #آپ | #مادیرا | #کساوه | #فخوز | #میدکو | #فولاد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#برکت | #خراسان | #ونیکی | #قیستو | #وبصادر | #فارس | #بپاس | #افران | #قنقش | #کاما | #شبریز | #همای | #سخاش | #کیان | #کیمیاتک | #پتایر | #کارین | #سپیدما | #اطلس | #بکاب | #دی | #پارسیان | #فپنتا | #رنیک | #شلرد | #وتجارت | #پارند | #شاوان | #دروز | #تپمپی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (25)

#ولقمانح (1318) | #قیستو (15) | #دزهراویح (10) | #فن آوا (8) | #خراسان (7) | #وآفری (6) | #لکما (6) | #امید (5) | #سفاسی (5) | #دبالکح (5) | #سلار (4) | #شپلی (4) | #کاسپین (4) | #قزوین (4) | #غشصفا (4) | #بکاب (4) | #بشهاب (3) | #کدما (3) | #شستان (3) | #بایکا (3) | #قنقش (3) | #وهنر (3) | #وتوشه (3) | #خاذین (3) | #ونیکی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (5) | #غزر (4) | #ونیکی (3.6) | #قمرو (3) | #سپاس (2.4) | #فارس (2.2) | #فسا (1.7) | #حبندر (1.7) | #رنیک (1.6) | #شراز (1.6) | #خراسان (1.5) | #شاوان (1.3) | #سدبیر (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (1.5) | #قنقش (2) | #ونیکی (3.6) | #فپنتا (1) | #شگل (1.7) | #دروز (14) | #غشوکو (87) | #سخاش (1.3) | #شکبیر (1.9) | #پارسیان (2.1) | #شرنگی (56) | #پتایر (2.5) | #دارو (1.7) | #شکام (2.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (110)

#شکام | #توسن | #لپارس | #آریان | #فروس | #دروز | #ولیز | #کیمیا | #شپلی | #قشیر | #بمیلا | #پتایر | #سنیر | #شرنگی | #وسینا | #ثنور | #کهرام | #شلرد | #ونیکی | #پلوله | #ساذری | #پکویر | #قنقش | #فاهواز | #حریل | #ثتران | #ویسا | #پارسیان | #ملت | #دلقما | #خراسان | #قصفها | #قمرو | #خبنیان | #ثالوند | #ثباغ | #غالبر | #ددام | #دبالک | #قتربت | #بالبر | #نطرین | #تپکو | #غشوکو | #وتوصا | #خموتور | #وملی | #دی | #سیستم | #ستران | #کمرجان | #وسالت | #ولقمان | #ثعتما | #دیران | #دبالکح | #شصفها | #توریل | #آپ | #کورز | #شفارا | #بپیوند | #مرقام | #دتهران‌ | #سخاش | #قلرست | #خعمرا | #شتهران | #ثاباد | #حفارس | #سخوز | #خمهر | #سمایه | #ومشان | #ولتجار | #سمتاز | #وبهمن | #حبندر | #ولملت | #فسا | #پخش | #پشاهن | #غگلپا | #کابگن | #سفار | #وآفری | #نبروج | #لخانه | #زبینا | #فبستم | #قاروم | #شسم | #خلیبل | #حپارسا | #خکرمان | #کسرا | #دتولید | #فجوش | #فنفت | #جهرم | #قشهد | #کبافق | #زنگان | #رویش | #سپرمی | #شراز | #چکاوه | #کایتا | #شستان | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (51)

#کالا | #وشمال | #وسرضوی | #فرابورس | #بکاب | #خفناور | #سخواف | #سفارود | #سکارون | #کساوه | #شکف | #داراب | #حاریا | #ثاژن | #سجام | #وسصفا | #فسدید | #زنجان | #نتوس | #وکادو | #سایرا | #وحافظ | #سلار | #مفاخر | #وسقم | #فنرژی | #کپارس | #ولراز | #گکیش | #وملت | #اتکای | #کساپا | #ثاصفا | #وسزنجان | #شتولی | #ثجوان | #ثقزوی | #تپولا | #وتعاونح | #استارز | #دشیری | #گپارس | #وسرمد | #دحاوی | #ویسرو | #کمینا | #قشرین | #فکمند | #وآتوس | #بایکا | #پویا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #پالایش | #کدما | #شپنا | #دارا یکم | #شبندر | #برکت | #شتران | #دی | #وپاسار | #فسبزوار | #فجهان | #فایرا2 | #خودرو | #اعتماد | #فارس | #امین یکم | #خبهمن | #فملی | #فن آوا | #خساپا | #پارسان | #کاما | #شستا | #وغدیر | #وملی | #شاوان | #فردا | #کیان | #خراسان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (184) | #غشوکو (70) | #شرنگی (59) | #کیمیاتک (37) | #قشیر (32) | #کیمیا (29) | #ولیز (29) | #بمیلا (28) | #کهرام (23) | #فروس (20) | #ولکار (19) | #فگستر (17) | #لطیف (17) | #دروز (16) | #مدیریت (16) | #وکبهمن (15) | #سپیدار (15) | #رافزا (15) | #پیزد (15) | #امین (13) | #زملارد (12) | #کزغال (11) | #چخزر (11) | #فتوسا (10) | #بپیوند (10) | #وهامون (10) | #پلوله (10) | #سپید (9) | #بگیلان (9) | #ولپارس (8) | #آبادا (8) | #ومدیر (8) | #شاروم (7) | #فسبزوار (7) | #وپویا (6) | #فاهواز (6) | #مانی (6) | #غکورش (6) | #گدنا (6) | #ثبهساز (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کیمیا (255) | #پلوله (196) | #کهرام (194) | #شرنگی (184) | #دروز (163) | #سپیدما (163) | #بمیلا (157) | #قشیر (152) | #کمند (130) | #کارین (125) | #غشوکو (114) | #آریان (111) | #فروس (102) | #امین یکم (85) | #پارند (85) | #قصفها (82) | #قنقش (74) | #سپاس (71) | #لپارس (66) | #ولیز (65) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فایرا2 | #فن آوا | #فسبزوار | #شپنا | #فجهان | #پارسان | #وغدیر | #شتران | #فملی | #آریان | #نوری | #آریا | #اعتماد | #شغدیر | #تاپیکو | #شگویا | #جم | #پالایش | #وپاسار | #مادیرا | #کرماشا | #شستا | #پارس | #کگهر | #ملت | #دارا یکم | #آپ | #میدکو | #بوعلی | #ذوب |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#برکت | #خراسان | #قیستو | #وبصادر | #ونیکی | #فارس | #کیان | #بپاس | #کارین | #کاما | #افران | #قنقش | #کمند | #همای | #پارند | #شبندر | #شبریز | #وتجارت | #اطلس | #سخاش | #کیمیاتک | #سپیدما | #پتایر | #بکاب | #سرو | #رنیک | #فپنتا | #پارسیان | #حبندر | #غپینو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (32)

#ولقمانح (1318) | #قیستو (22) | #دزهراویح (15) | #فن آوا (12) | #خراسان (8) | #وآفری (7) | #لکما (7) | #سفاسی (6) | #امید (6) | #غشصفا (5) | #دبالکح (5) | #شپلی (5) | #سلار (5) | #کاسپین (4) | #قزوین (4) | #بشهاب (4) | #کدما (4) | #بکاب (4) | #وثوق (4) | #شستان (3) | #بایکا (3) | #آرمانح (3) | #وتوشه (3) | #شراز (3) | #خاذین (3) | #وهنر (3) | #قنقش (3) | #خکار (3) | #ونیکی (3) | #غزر (3) | #فافق (3) | #نهال (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دبالکح (5) | #غزر (4) | #ونیکی (3.6) | #قمرو (3) | #سپاس (2.3) | #حبندر (1.8) | #شراز (1.6) | #فسا (1.6) | #رنیک (1.5) | #خراسان (1.4) | #بالاس (1.1) | #غشصفا (1.1) | #وآفری (1.1) | #تاپیکو (1.1) | #لکما (1.1) | #سدبیر (1) | #شپلی (1) | #شاوان (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (2.1) | #ونیکی (3.6) | #فپنتا (1) | #شگل (1.5) | #شکبیر (1.7) | #دروز (16) | #غشوکو (70) | #سخاش (1.3) | #پارسیان (2.1) | #شرنگی (59) | #ولصنم (1.3) | #پتایر (2.5) | #دارو (1.4) | #تبرک (1.9) | #شکام (2.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 684
🟢 تعداد مثبت: 415 (%61)
🔴 تعداد منفی: 269 (%39)
🔼 تعداد صف خرید: 109 (%16)
🔽 تعداد ️صف فروش: 48 (%7)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-326) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (486) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (293) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 دارویی: 40,391
🟩 صندوق قابل معامله: 27,125
🟩 قند و شکر: 21,689
🟩 بانک: 11,567
🟩 لاستیک: 4,741
🟩 دستگاه های برقی: 4,201

📊گزارش بازار در پایان معاملات
دوشنبه / ۱۲ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با روندی صعودی کار خود را آغاز کرد بطوریکه در نیمه اول معاملات افزایش ارتفاع ۸۰۰۰ را ثبت کرد .
در ادامه نیز این روند ادامه داشت و شاخص نهایتا با رشد ۸،۰۳۶ واحد ، وارد کانال یک میلیون و ۴۸۴ هزار واحد شد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم از ابتدای معاملات روندی صعودی را طی کرد و توانست با ۲،۹۶۸ واحد رشد در پله ۴۲۵ هزار واحدی ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۳۷۱ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #شپنا #شبندر #شستا #خودرو #وبصادر و #وبملت به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۳۰۶ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۴۳ هزار و ۶۵۶ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۶ هزار و ۱۰۲ میلیارد تومان بوده است .

#مهم #فوری

دستور رئیس‌ سازمان بورس به معاون نظارت بر بورس‌ها:
۱. دسترسی همه سرمایه‌گذاران اعم از حقیقی و حقوقی به معاملات الگوریتمی فراهم شود.
۲. اگر شرکت کارگزاری ابزار نظارتی لازم را ندارد معاملات الگوریتمی متوقف شود.
۳. از ارسال سفارشات الگوریتمی بدون رعایت دستورالعمل معاملات جلوگیری شود.


1400.07.11

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#شکام (46) | #فروس (108) | #دروز (13) | #مادیرا (42) | #فرابورس (10) | #شغدیر (2.5) | #خراسان (2.4) | #شلرد (23) | #شاوان (1.4) | #بپاس (2.6) | #قیستو (8) | #ولیز (80) | #شرنگی (0.8) | #قشیر (5) | #تاپیکو (7) | #کالا (2.1) | #تایرا (2.6) | #کیمیا (4) | #قصفها (0.6) | #فاهواز (10) | #آریان (4) | #شسپا (15) | #ساذری (6) | #کیسون (6) | #شپترو (10) | #پلوله (1.4) | #شپدیس (0.2) | #کهرام (0.5) | #خبنیان (0.3) | #ولغدر (2.3) | #فزرین (1.6) | #وسرمد (5) | #حبندر (0.9) | #زاگرس (0.1) | #قنقش (0.2) | #وسالت (12) | #گشان (0.7) | #کورز (0.1) | #قشهد (0.9) | #شکبیر (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #ثعتما (0.4) | #قتربت (0.3) | #قنیشا (0.3) | #خعمرا (2.6) | #تپکو (3) | #فکمند (0.2) | #آسیا (3) | #شخارک (0.1) | #شتهران (0.7) | #شسم (0) | #کایتا (0.4) | #پشاهن (0.7) | #فبستم (4) | #شرانل (0) | #قاروم (0.9) | #وتوس (0.1) | #نبروج (0.3) | #کابگن (0.3) | #خلیبل (7) | #فجوش (0.2) | #غبهار (0.1) | #افرا (0) | #سپرمی (0.1) | #دجابر (0.1) | #سصفها (0) | #بالبر (0) | #ثامان (0) | #لخانه (0) | #وپخش (0) | #حشکوه (0.1) | #غاذر (0) | #واحصا (0) | #کباده (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 59

#وشمال (5) | #وسرضوی (179) | #خفناور (3) | #بکاب (0.7) | #شکف (1) | #سفارود (6) | #آپ (8) | #فسدید (0.6) | #حاریا (4) | #سکارون (0.9) | #وکادو (2.9) | #لکما (37) | #ثاژن (6) | #داراب (19) | #زنجان (10) | #سجام (12) | #وحافظ (4) | #وملی (0.1) | #وسصفا (29) | #سلار (1.2) | #نتوس (2.6) | #وهنر (7) | #گکیش (0.7) | #سایرا (0.7) | #وسقم (20) | #فنرژی (1.8) | #سفاسی (5) | #ولراز (0.8) | #کمینا (1.5) | #وملت (5) | #قشرین (0.8) | #وتعاون (7) | #بایکا (0.5) | #وحافظح (2.1) | #کصدف (0.4) | #خشرق (0.6) | #ثقزوی (0.3) | #شتولی (0.3) | #استارز (0) | #وتعاونح (7) | #وسزنجان (4) | #ثاصفا (0.2) | #کاسپین (0) | #غپاک (0.2) | #حسیر (0.1) | #وثخوز (0.1) | #فافق (0.5) | #ویسرو (0) | #ثجوان (0.3) | #وثوق (0.1) | #تشتاد (0.3) | #آبین (0.4) | #ثزاگرس (0.1) | #گپارس (0) | #خپویش (0) | #سدبیر (0) | #تپولا (0) | #وآتوس (0) | #دقاضی (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (58)

#شکام | #فروس | #دروز | #مادیرا | #کیمیا | #قیستو | #شلرد | #ولیز | #بپاس | #قشیر | #آریان | #شرنگی | #قصفها | #شپترو | #فاهواز | #ساذری | #کهرام | #پلوله | #غالبر | #بمیلا | #ثعتما | #حتوکا | #قرن | #غشصفا | #قنیشا | #قنقش | #شکبیر | #حبندر | #وسرمد | #ددام | #خبنیان | #ثنور | #شزنگ | #وسالت | #قزوین | #سصفها | #کورز | #دتهران‌ | #قتربت | #خعمرا | #قشهد | #تماوند | #لخانه | #شتهران | #پشاهن | #فبستم | #شسم | #قاروم | #نبروج | #کابگن | #خلیبل | #وپخش | #فجوش | #کایتا | #سپرمی | #هجرت | #کباده | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (90)

#وشمال | #کدما | #وسرضوی | #وملی | #بکاب | #خفناور | #شکف | #سفارود | #شسینا | #کلر | #فسدید | #حاریا | #سکارون | #خصدرا | #لکما | #داراب | #حسیر | #ثاژن | #زنجان | #کماسه | #سجام | #دسانکو | #وسصفا | #وکادو | #تابا | #سلار | #وحافظ | #تاپکیش | #شتوکا | #نتوس | #وهنر | #سفاسی | #قشرین | #پدرخش | #غدام | #ولپارس | #گکیش | #وسقم | #سایرا | #حپترو | #تکشا | #فنرژی | #تکمبا | #فافق | #ولراز | #قچار | #وملت | #وثوق | #ساینا | #بایکا | #وتعاون | #دقاضی | #توریل | #ختراک | #وحافظح | #آبین | #ثتوسا | #کصدف | #شتولی | #ثاصفا | #وپسا | #کاذر | #وسزنجان | #حآسا | #ثقزوی | #وحکمت | #خفنر | #وتعاونح | #وآتوس | #ثجوان | #استارز | #تپولا | #وثنو | #خکاوه | #تکنار | #ثپردیس | #تشتاد | #کمینا | #دحاوی | #ویسرو | #شساخت | #غمهرا | #گپارس | #خودکفا | #خکار | #سدشت | #وسدید | #پویا | #بشهاب | #تکنو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کالا | #تاپیکو | #پالایش | #فرابورس | #شغدیر | #کمند | #شبندر | #اعتماد | #برکت | #پارسان | #امین یکم | #کگل2 | #شپدیس | #شتران | #فجهان | #بوعلی | #وغدیر | #لپارس | #شاوان | #کاما | #زاگرس | #فارس | #نوری | #آپ | #شسپا | #شستا | #کیان | #دارا یکم | #فسبزوار | #شاراک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیا (66) | #قشیر (61) | #آریان (40) | #قصفها (32) | #دروز (28) | #ولیز (22) | #فروس (20) | #شلرد (19) | #پلوله (18) | #شرنگی (17) | #کیمیاتک (16) | #قیستو (15) | #سیناد (13) | #چخزر (12) | #لطیف (12) | #فاهواز (12) | #سپیدار (11) | #دابورح (10) | #فتوسا (10) | #پیزد (10) | #مادیرا (10) | #ولکار (9) | #فگستر (9) | #وکبهمن (8) | #بپیوند (8) | #بگیلان (8) | #فسبزوار (7) | #مدیریت (7) | #گدنا (7) | #سپید (7) | #وهامون (7) | #رافزا (6) | #امین (6) | #غکورش (6) | #ثامید (5) | #داریک (5) | #فردا (5) | #لخانه (5) | #کزغال (5) | #شپترو (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کیمیا (923) | #آریان (843) | #دروز (251) | #قشیر (249) | #سپیدما (157) | #قصفها (136) | #قیستو (134) | #پلوله (124) | #فروس (120) | #شلرد (119) | #مادیرا (118) | #آکورد (109) | #داریک (95) | #فاهواز (80) | #کهرام (79) | #تاپیکو (64) | #شپترو (61) | #فردا (60) | #وسرمد (59) | #قنقش (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #اعتماد | #کمند | #وغدیر | #پارسان | #فسبزوار | #امین یکم | #شتران | #شغدیر | #شاوان | #فارس | #فولاد | #وبانک | #شپدیس | #فملی | #غصینو | #میدکو | #ذوب | #ومعادن | #شستا | #پترول | #قشرین | #وبملت | #کیان | #آریا | #شگویا | #وتجارت | #خودکفا | #هرمز | #شاراک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#تاپیکو | #خراسان | #اتکای | #فرابورس | #زاگرس | #بپاس | #بوعلی | #خبنیان | #کساوه | #شسپا | #آریان | #دتوزیع | #آکورد | #دروز | #کاما | #تکشا | #شکبیر | #شخارک | #برکت | #شبندر | #پارس | #شپترو | #مادیرا | #ددام | #شکام | #های وب | #ولغدر | #اطلس | #آپ | #شلرد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (7)

#تاپیکو (7) | #کالا (5) | #خراسان (4) | #شغدیر (4) | #خبنیان (3) | #دمعیار (3) | #قتربت (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قتربت (1.8) | #آ س پ (1.7) | #غشصفا (1.6) | #خبنیان (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خبنیان (1.1) | #دروز (28) | #شکبیر (2.8) | #کساوه (3.3) | #دابورح (10) | #اتکای (2.2) | #مارون (1.7) | #وپخش (1.6) | #شرنگی (17) | #دتوزیع (2.3) | #لخانه (5) | #قصفها (32) | #شلرد (19) | #کنور (1) | #دکپسول (1.8) | #قیستو (15) | #آریان (40) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (59)

#شکام | #توسن | #فروس | #تپکو | #دروز | #مادیرا | #کیمیا | #سیستم | #قیستو | #ولیز | #بپاس | #قشیر | #آریان | #شلرد | #شرنگی | #پلوله | #قصفها | #قرن | #فاهواز | #ساذری | #کهرام | #قنقش | #بمیلا | #غشصفا | #قثابت | #ددام | #خبنیان | #شزنگ | #شسپا | #غالبر | #وسالت | #ثعتما | #قتربت | #قزوین | #کورز | #دتهران‌ | #خلنت | #کاما | #قشهد | #وتوشه | #خعمرا | #لخانه | #شتهران | #ومشان | #پشاهن | #فبستم | #شسم | #قاروم | #ولانا | #نبروج | #کابگن | #خلیبل | #فجوش | #کایتا | #سپرمی | #وآرین | #غزر | #کباده | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (109)

#کدما | #وشمال | #وسرضوی | #وملی | #بکاب | #خفناور | #شکف | #سفارود | #شسینا | #کلر | #دسانکو | #حسیر | #فسدید | #ثاژن | #حاریا | #خصدرا | #لکما | #سکارون | #داراب | #زنجان | #تاپکیش | #کماسه | #سجام | #شتوکا | #پدرخش | #وسصفا | #قشرین | #غدام | #وهنر | #سلار | #وحافظ | #تابا | #نتوس | #وکادو | #توریل | #کاسپین | #سفاسی | #خکار | #ولپارس | #گکیش | #ثپردیس | #وسقم | #کسرا | #حپترو | #سایرا | #ولراز | #فنرژی | #شپلی | #حآسا | #فافق | #وثوق | #وسدید | #سنیر | #خودکفا | #بایکا | #ساینا | #وملت | #خرینگ | #تکشا | #قچار | #دقاضی | #ثتوسا | #کمینا | #بشهاب | #خچرخش | #غگل | #ثرود | #وحافظح | #کاذر | #ختراک | #آبین | #غگیلا | #وتعاون | #خکاوه | #وآوا | #شتولی | #کصدف | #ثاصفا | #تکنو | #وپسا | #وپویا | #کمرجان | #وثنو | #وسزنجان | #فمراد | #وتعاونح | #سغرب | #ثقزوی | #وثخوز | #تشتاد | #استارز | #دشیری | #وحکمت | #دحاوی | #ثجوان | #غمهرا | #وایرا | #شساخت | #خفنر | #وآتوس | #سنوین | #ویسرو | #کسعدی | #گپارس | #تپولا | #دتولید | #چافست | #پویا | #ثالوند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کالا | #تاپیکو | #فرابورس | #کمند | #شغدیر | #شبندر | #اعتماد | #شتران | #برکت | #فجهان | #پارسان | #شپدیس | #فارس | #کاما | #شسپا | #شپنا | #امین یکم | #شستا | #کیمیاتک | #لپارس | #وغدیر | #بوعلی | #کیان | #فسبزوار | #لوتوس2 | #نوری | #کگل2 | #دارا یکم | #شاوان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کیمیا (90) | #قشیر (86) | #ولیز (48) | #قصفها (27) | #دروز (24) | #فاهواز (21) | #فروس (20) | #شرنگی (19) | #چخزر (15) | #ولکار (14) | #سیناد (14) | #کیمیاتک (13) | #لطیف (13) | #فتوسا (12) | #پلوله (12) | #وکبهمن (11) | #سپیدار (11) | #مدیریت (9) | #فسبزوار (9) | #رافزا (8) | #پیزد (8) | #امین (8) | #بپیوند (8) | #دابورح (8) | #سپید (8) | #بگیلان (8) | #وهامون (6) | #فگستر (6) | #غکورش (6) | #سیستم (6) | #لخانه (6) | #داریک (5) | #کزغال (5) | #زملارد (5) | #ثامید (5) | #دبالکح (4) | #آبادا (4) | #ومدیر (4) | #قیستو (4) | #کامیاب (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (5,059) | #کیمیا (1,008) | #سپیدما (367) | #قشیر (366) | #دروز (236) | #قیستو (130) | #پلوله (126) | #فاهواز (121) | #آریان (108) | #فروس (106) | #قصفها (102) | #داریک (95) | #کهرام (86) | #آکورد (84) | #پارند (83) | #ولیز (74) | #کنورح (66) | #قنقش (58) | #کمند (54) | #اعتماد (54) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #شتران | #وغدیر | #اعتماد | #فسبزوار | #شستا | #کمند | #فملی | #شپنا | #پارسان | #شگویا | #رمپنا | #فارس | #وبملت | #شپدیس | #امین یکم | #فولاد | #پترول | #صبا | #کیمیاتک | #شاوان | #قشرین | #میدکو | #ذوب | #شغدیر | #غصینو | #شاراک | #وتجارت | #وپاسار | #وبصادر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#تاپیکو | #اتکای | #خراسان | #شسپا | #زاگرس | #فرابورس | #بوعلی | #بپاس | #پارند | #خبنیان | #داریک4 | #شبندر | #دتوزیع | #سپیدما | #کساوه | #شکبیر | #آکورد | #ثتران | #شلرد | #های وب | #تکشا | #دروز | #سیستم | #شخارک | #کامیاب | #آریان | #کیان | #برکت | #قزوین | #ددام |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (17)

#دمعیار (10) | #تاپیکو (8) | #کالا (6) | #خراسان (6) | #سیستم (5) | #دبالکح (4) | #خبنیان (4) | #شغدیر (4) | #کرماشا (3) | #کمینا (3) | #آپ (3) | #وسرمد (3) | #قتربت (3) | #قزوین (3) | #تپکو (3) | #شپلی (3) | #شفن (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بوعلی (2.9) | #قتربت (1.9) | #هجرت (1.7) | #قزوین (1.7) | #غشصفا (1.6) | #تپکو (1.6) | #شسپا (1.5) | #تاپیکو (1.5) | #کاما (1.2) | #قنقش (1.1) | #خراسان (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سیستم (6) | #قزوین (1.7) | #شکبیر (1.2) | #دروز (24) | #شپاس (1.2) | #ولیز (48) | #اتکای (2) | #شرنگی (19) | #بساما (1.3) | #دتوزیع (1.9) | #دابورح (8) | #همراه (1.3) | #قیستو (4) | #قصفها (27) | #کنورح (3.4) | #لخانه (6) | #وکار (1.6) | #وسین (2.4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با ۱،۱۹۰ واحد رشد
در کانال ۱/۴۷۴/۶۶۵ واحد همراه
با نوسان است .

📈شاخص هم وزن با افت ۲،۶۴۳ واحد
در کانال ۴۲۲/۱۸۳ واحد قرار دارد

💰 ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه نزدیک به ۹۰۰۰ میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (80)

#شکام | #توسن | #فروس | #تپکو | #دروز | #خبهمن | #کیمیا | #قیستو | #بپاس | #ولیز | #کاما | #غزر | #مادیرا | #آریان | #سیستم | #لپارس | #قشیر | #شرنگی | #برکت | #پلوله | #فاهواز | #قصفها | #ساذری | #کهرام | #قنقش | #غشصفا | #قثابت | #بمیلا | #قرن | #دیران | #ددام | #خبنیان | #وتوشه | #قنیشا | #ولقمان | #آ س پ | #شرانل | #خاذین | #غشوکو | #قتربت | #وسالت | #کورز | #دتهران‌ | #بالبر | #قشهد | #شزنگ | #ثنور | #واحصا | #خعمرا | #قزوین | #خنصیر | #غالبر | #خلنت | #شسپا | #لخانه | #حتوکا | #ومشان | #شفارا | #شتهران | #پشاهن | #قلرست | #شسم | #فبستم | #قاروم | #سمتاز | #حبندر | #شلرد | #نبروج | #تماوند | #کابگن | #خلیبل | #فجوش | #کایتا | #آبادا | #سپرمی | #خموتور | #شصفها | #دکوثر | #کباده | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (101)

#وشمال | #کدما | #وسرضوی | #بکاب | #خفناور | #شکف | #سفارود | #کلر | #سخواف | #شسینا | #فسدید | #حاریا | #ثاژن | #سکارون | #لکما | #تاپکیش | #داراب | #زنجان | #کماسه | #سجام | #دسانکو | #شتوکا | #وکادو | #وسصفا | #نتوس | #پدرخش | #غدام | #وحافظ | #تابا | #وهنر | #سلار | #قشرین | #وسقم | #سفاسی | #گکیش | #سایرا | #حسیر | #شپلی | #ولپارس | #حپترو | #فافق | #فنرژی | #توریل | #وثوق | #خودکفا | #ولراز | #حآسا | #وملت | #قچار | #ثاباد | #بایکا | #ثتوسا | #کتوکا | #وسدید | #غگیلا | #آبین | #وحافظح | #کپارس | #بشهاب | #کمرجان | #وتعاون | #شتولی | #وسزنجان | #ثاصفا | #وپسا | #کالا | #وحکمت | #وثنو | #کصدف | #سدبیر | #ساینا | #وتعاونح | #ثقزوی | #وثخوز | #فمراد | #وایرا | #وآوا | #ثجوان | #گنگین | #غگلستا | #سغرب | #استارز | #تشتاد | #دشیری | #تکنو | #شساخت | #دحاوی | #وآتوس | #تپولا | #کمینا | #کفرا | #سنوین | #ویسرو | #گپارس | #بالاس | #دقاضی | #چکاوه | #کفرآور | #پویا | #سدشت | #حگردش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کالا | #تاپیکو | #فرابورس | #برکت | #کمند | #شبندر | #شغدیر | #شتران | #اعتماد | #فجهان | #خبهمن | #شپنا | #لپارس | #شستا | #پارسان | #بوعلی | #شپدیس | #فارس | #فسبزوار | #شسپا | #امین یکم | #کیان | #شاوان | #کاما | #دارا یکم | #کیمیاتک | #وغدیر | #خودرو | #فملی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (152) | #قشیر (110) | #کیمیا (100) | #ولیز (57) | #غزر (42) | #دروز (25) | #شرنگی (22) | #فروس (21) | #قصفها (19) | #چخزر (17) | #ولکار (16) | #لطیف (16) | #کیمیاتک (15) | #فاهواز (15) | #سپیدار (13) | #فسبزوار (10) | #مدیریت (10) | #وکبهمن (10) | #سپید (10) | #فتوسا (9) | #بپیوند (9) | #پیزد (8) | #امین (8) | #بگیلان (8) | #رافزا (8) | #سیناد (8) | #فگستر (7) | #وهامون (7) | #داریک (7) | #غشوکو (7) | #پلوله (7) | #غکورش (6) | #لخانه (6) | #دابورح (6) | #کزغال (6) | #زملارد (5) | #آبادا (5) | #سپیدما (5) | #ومدیر (4) | #ثامید (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (5,059) | #کیمیا (1,080) | #قشیر (407) | #سپیدما (330) | #دروز (236) | #پلوله (112) | #آریان (108) | #فروس (103) | #پارند (100) | #قیستو (98) | #کهرام (93) | #قصفها (88) | #کنورح (78) | #ولیز (74) | #فاهواز (72) | #غزر (68) | #آکورد (64) | #کمند (62) | #داریک (59) | #دزهراویح (57) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #شتران | #وغدیر | #اعتماد | #فسبزوار | #شستا | #کمند | #فملی | #رمپنا | #وبملت | #پارسان | #شپنا | #شگویا | #فولاد | #شپدیس | #امین یکم | #پترول | #صبا | #فارس | #میدکو | #وبانک | #کیمیاتک | #وتجارت | #قشرین | #ذوب | #وپاسار | #شاراک | #پالایش | #شاوان | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#تاپیکو | #اتکای | #خبهمن | #برکت | #خراسان | #شسپا | #بوعلی | #پارند | #فرابورس | #زاگرس | #شبندر | #بپاس | #ثتران | #خبنیان | #داریک4 | #دتوزیع | #کیان | #سپیدما | #کساوه | #های وب | #شکبیر | #ولقمان | #آکورد | #تکشا | #وتوشه | #کامیاب | #دروز | #سرو | #خودرو | #شلرد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (30)

#دزهراویح (65) | #دمعیار (10) | #خراسان (10) | #تاپیکو (9) | #دبالکح (8) | #کالا (7) | #سیستم (7) | #شغدیر (4) | #خبنیان (4) | #کرماشا (4) | #وتوشه (4) | #کمینا (4) | #وسرمد (3) | #کاسپین (3) | #شپلی (3) | #خاذین (3) | #آپ (3) | #قزوین (3) | #ولقمان (3) | #شرانل (3) | #شفن (3) | #شاوان (3) | #شلرد (3) | #تپکو (3) | #قتربت (3) | #ثتران (3) | #نهال (3) | #خبهمن (3) | #شپدیس (3) | #فرابورس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خبهمن (2) | #قتربت (2) | #خاذین (1.9) | #تپکو (1.7) | #آسامید (1.6) | #وتوشه (1.6) | #غشصفا (1.5) | #قزوین (1.5) | #آ س پ (1.4) | #تاپیکو (1.4) | #شسپا (1.4) | #کاما (1.2) | #زمگسا (1.1) | #قنقش (1.1) | #غپاک (1.1) | #شرانل (1) | #خراسان (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خبهمن (2) | #قتربت (2) | #خاذین (1.9) | #تپکو (1.7) | #آسامید (1.6) | #وتوشه (1.6) | #غشصفا (1.5) | #قزوین (1.5) | #آ س پ (1.4) | #تاپیکو (1.4) | #شسپا (1.4) | #کاما (1.2) | #زمگسا (1.1) | #قنقش (1.1) | #غپاک (1.1) | #شرانل (1) | #خراسان (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#دپارس

🟢بـا توجه به افزایش نرخ نهادهاي تولیـدي و همچنین تغییر نرخ ارز از دولتی به نیمایی براي برخی از محصولات ، قیمت محصولات به طور متوسط 35درصد افزایش یافته است.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (95)

#شکام | #فروس | #توسن | #خبهمن | #تپکو | #لپارس | #خساپا | #خودرو | #دروز | #خگستر | #کیمیا | #بپاس | #مادیرا | #ولیز | #آریان | #سیستم | #کاما | #غزر | #قشیر | #برکت | #شرنگی | #خنصیر | #قیستو | #غشصفا | #فاهواز | #پلوله | #خاذین | #کهرام | #ساذری | #قنقش | #قصفها | #وساپا | #ثنور | #بمیلا | #ددام | #قنیشا | #خپارس | #دیران | #قرن | #غشوکو | #خبنیان | #خمحور | #قثابت | #ولقمان | #قتربت | #آ س پ | #خزامیا | #وسالت | #غپاک | #دتهران‌ | #بالبر | #کورز | #خموتور | #غالبر | #شفارا | #وسرمد | #ثتران | #خعمرا | #قشهد | #قزوین | #خلنت | #وتوشه | #وبهمن | #آبادا | #حتوکا | #شتهران | #لخانه | #ومشان | #ولملت | #پشاهن | #قلرست | #شصفها | #شسم | #فبستم | #قاروم | #سمتاز | #افرا | #نبروج | #غبهنوش | #ولانا | #چفیبر | #خدیزل | #خلیبل | #کابگن | #بخاور | #فجوش | #کایتا | #واحصا | #سپرمی | #رویش | #حبندر | #تماوند | #کفپارس | #کباده | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

☑️تعداد نماد صف فروش: (98)

#وشمال | #کدما | #وسرضوی | #خفناور | #بکاب | #شکف | #سفارود | #شسینا | #کلر | #سخواف | #حاریا | #سکارون | #ثاژن | #قشرین | #لکما | #زنجان | #داراب | #دسانکو | #سجام | #وکادو | #وسصفا | #شتوکا | #نتوس | #پدرخش | #فسدید | #وحافظ | #غدام | #سلار | #وهنر | #حسیر | #وسقم | #گکیش | #سایرا | #سفاسی | #شپلی | #کپارس | #فافق | #فنرژی | #خودکفا | #وثوق | #ولراز | #قچار | #حآسا | #وملت | #حپترو | #آبین | #توریل | #ثتوسا | #بایکا | #وسدید | #غگیلا | #وحافظح | #وتعاون | #بشهاب | #شتولی | #گنگین | #کمرجان | #کصدف | #وسزنجان | #ثاصفا | #وثنو | #وپسا | #سدبیر | #ساینا | #وایرا | #وحکمت | #ثالوند | #ثقزوی | #ثجوان | #وتعاونح | #استارز | #تکشا | #فمراد | #شساخت | #لازما | #دحاوی | #دشیری | #وآتوس | #کحافظ | #تکنو | #گپارس | #کفرا | #ویسرو | #تپولا | #غمهرا | #سغرب | #سنوین | #سدشت | #دقاضی | #قجام | #مفاخر | #پویا | #تبرک | #ثزاگرس | #کمینا | #فسا | #کفرآور | #حشکوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کالا | #تاپیکو | #فرابورس | #کمند | #شبندر | #برکت | #شتران | #شغدیر | #دارا یکم | #اعتماد | #فجهان | #شپنا | #خودرو | #خبهمن | #کگل2 | #شستا | #فارس | #دی | #لپارس | #فسبزوار | #بوعلی | #کیان | #خساپا | #پارسان | #شپدیس | #شسپا | #فملی | #امین یکم | #کیمیاتک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (172) | #کیمیا (70) | #غزر (61) | #قشیر (60) | #ولیز (40) | #دروز (25) | #شرنگی (24) | #فروس (22) | #قصفها (19) | #ولکار (17) | #فاهواز (16) | #لطیف (16) | #بذر (15) | #کیمیاتک (14) | #چخزر (14) | #سپیدار (13) | #فسبزوار (10) | #مدیریت (10) | #وکبهمن (10) | #فتوسا (9) | #سپید (9) | #بپیوند (9) | #پیزد (9) | #فگستر (8) | #بگیلان (8) | #امین (8) | #سیناد (8) | #پلوله (8) | #رافزا (7) | #غشوکو (7) | #وهامون (6) | #غکورش (6) | #لخانه (6) | #کزغال (6) | #آبادا (5) | #زملارد (5) | #دبالکح (5) | #دابورح (4) | #سیستم (4) | #شاروم (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (5,059) | #کیمیا (741) | #سپیدما (299) | #دروز (237) | #قشیر (215) | #پلوله (139) | #قیستو (126) | #فروس (110) | #آریان (108) | #کهرام (94) | #فاهواز (92) | #پارند (91) | #قصفها (91) | #آکورد (85) | #کنورح (85) | #غزر (79) | #کمند (63) | #اعتماد (63) | #ولیز (62) | #قنقش (55) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #شتران | #کمند | #وغدیر | #اعتماد | #فسبزوار | #چکاپا2 | #فملی | #شستا | #فولاد | #رمپنا | #وبملت | #پارسان | #شپنا | #شگویا | #شپدیس | #پترول | #امین یکم | #صبا | #وبانک | #میدکو | #فارس | #کیمیاتک | #پالایش | #شاراک | #وپاسار | #قشرین | #شبریز | #ذوب | #شاوان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#تاپیکو | #خبهمن | #اتکای | #برکت | #خراسان | #شسپا | #بوعلی | #زاگرس | #فرابورس | #پارند | #کیان | #قیستو | #بپاس | #خودرو | #ثتران | #شبندر | #خبنیان | #خساپا | #سرو | #وتوشه | #داریک4 | #آکورد | #دتوزیع | #های وب | #کساوه | #سپیدما | #خنصیر | #شکبیر | #کامیاب | #ولقمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (41)

#دزهراویح (74) | #خراسان (10) | #تاپیکو (10) | #دمعیار (10) | #دبالکح (9) | #کالا (8) | #سیستم (7) | #قیستو (6) | #وتوشه (5) | #شغدیر (5) | #وسرمد (4) | #خبنیان (4) | #آپ (4) | #کرماشا (4) | #کاسپین (4) | #شرانل (4) | #کمینا (4) | #دفاراح (4) | #شپلی (4) | #خاذین (3) | #شلرد (3) | #شفن (3) | #قزوین (3) | #ولقمان (3) | #شاوان (3) | #بخاور (3) | #قتربت (3) | #شپدیس (3) | #فارس (3) | #نهال (3) | #فرابورس (3) | #تپکو (3) | #خبهمن (3) | #ثتران (3) | #زمگسا (3) | #خدیزل (3) | #خکار (3) | #غشصفا (3) | #بوعلی (3) | #زاگرس (3) | #کمیناح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بذر (13) | #اتکامح (2.5) | #صنوین (2.1) | #خبهمن (2.1) | #قتربت (2) | #خاذین (1.9) | #آسامید (1.9) | #تپکو (1.8) | #وتوشه (1.7) | #قزوین (1.6) | #وساپا (1.6) | #غشصفا (1.5) | #آ س پ (1.5) | #خودرو (1.4) | #تاپیکو (1.3) | #کاما (1.3) | #قنقش (1.2) | #دکوثر (1.1) | #خدیزل (1.1) | #وسرمد (1.1) | #غپاک (1.1) | #مادیرا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سیستم (4) | #قیستو (1.6) | #وتوشه (1.7) | #قزوین (1.6) | #شکبیر (1.1) | #دروز (25) | #شپاس (1.2) | #بساما (1) | #ولیز (40) | #اتکای (1.8) | #دتوزیع (1.5) | #شرنگی (24) | #لخانه (5) | #قصفها (19) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 685
🟢 تعداد مثبت: 272 (%40)
🔴 تعداد منفی: 413 (%60)
🔼 تعداد صف خرید: 94 (%14)
🔽 تعداد ️صف فروش: 95 (%14)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-565) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (612) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (372) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 خودرو: 42,294
🟩 بیمه: 15,163
🟩 دارویی: 11,183
🟩 ماشین آلات: 7,974
🟩 اطلاعات و ارتباطات: 3,995
🟩 قند و شکر: 3,285

📊گزارش بازار در پایان معاملات
یکشنبه / ۱۱ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس با رشد ۳،۲۱۳ واحدی به عدد یک میلیون و ۴۷۶ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ۲،۲۸۴ واحد منفی بود و در پله ۴۲۲ هزار واحد ایستاد .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۱ هزار و ۳۲۰ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #تاپیکو #ومعادن #پارسان #شپدیس #کچاد بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند و #فملی تاثیر گذار ترین نماد منفی شاخص بود .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۵۵۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۲ هزار و ۴۲۳ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۷ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان بوده است .

📚 پست آموزشی

🔑 تیپرینگ چیست و چه تاثیری بر اقتصاد و بازار سهام دارد؟!

⚜️ تیپرینگ (Tapering) (به فارسی: کاهش سرعت خرید دارایی) به سیاست‌‌هایی اشاره دارد که روش‌های سنتی بانک مرکزی را تغییر می‌دهد. تیپرینگ عمدتا با هدف کنترل نرخ بهره و انتظارات سرمایه‌گذاران در مورد آینده نرخ بهره انجام می‌شود. این روش ممکن است شامل ‌تغییر نرخ تنزیل یا الزامات‌ سرمایه‌ای باشد.

✔️ همچنین از کاهش خرید اوراق به عنوان روشی برای تیپرینگ ‌استفاده می‌شود. این روش عمدتا در مقابل‌ سیاست تسهیل کمی (QE) که توسط بانک ‌مرکزی ایجاد شده است، در نظر گرفته می‌شود. پس از آنکه ‌سیاست‌های QE تحریک و تثبیت اقتصاد را انجام داد، تیپرینگ انجام می‌شود. باید‌ توجه داشت که تیپرینگ تنها می‌تواند پس از یک دوره اجرای برنامه‌های تحریک اقتصادی انجام شود.

👈 در این پست به تعریف مفهوم تیپرینگ، بررسی نمونه اخیر اجرا شده توسط فدرال رزرو آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد و بازار سهام پرداخته ایم.

https://www.instagram.com/p/CUkfd1xqp7z/

💡 گروه مشاوره وسرمایه گذاری اکسیر


1400.07.10

✅ مجوز افزایش سرمایه 150 درصدی

#شتوکا از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظورايجاد ظرفيت توليد 1400 تن انواع پوشش‌هاي صنعتي صادر شد.

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 82

#شکام (48) | #مادیرا (59) | #شغدیر (4) | #لپارس (2.4) | #خراسان (2.7) | #قیستو (12) | #ولیز (104) | #سدبیر (5) | #شرنگی (1.5) | #شلرد (12) | #کیمیاتک (2.7) | #غشصفا (2.5) | #مدیریت (8) | #فن آوا (0) | #ساذری (8) | #فاهواز (11) | #قنقش (0.7) | #کرماشا (1.2) | #فرابورس (2.1) | #شبصیر (0.5) | #تپکو (25) | #کاسپین (2) | #ورازی (26) | #وملی (0.2) | #شپدیس (0.3) | #قصفها (0.4) | #کهرام (0.5) | #کباده (4) | #غمهرا (0.5) | #شسینا (0.2) | #وسرمد (5) | #کیسون (3) | #تابا (0.4) | #خصدرا (6) | #گشان (0.7) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #خعمرا (2.9) | #ولغدر (0.7) | #لخزر (0.1) | #وبانک (1.2) | #بالبر (0.3) | #خبنیان (0.1) | #خمهر (4) | #ثرود (0.7) | #شکبیر (0.1) | #ثتران (1.8) | #دجابر (0.4) | #شپترو (1.2) | #شتهران (0.7) | #لخانه (0.2) | #فزرین (0.2) | #شسم (0) | #خدیزل (0) | #کایتا (0.3) | #نبروج (0.3) | #قاروم (0.7) | #آسیا (1.1) | #غگلستا (0.1) | #کابگن (0.3) | #خلیبل (8) | #ثعتما (0) | #خبازرس (0) | #فجوش (0.3) | #سصفها (0) | #ختور (0.1) | #وسالت (1) | #واحصا (0) | #حسینا (0) | #هرمز (0.1) | #جهرم (0.5) | #وتوس (0) | #تکنو (0.1) | #ثتوسا (0) | #سپرمی (0.1) | #گپارس (0) | #فبستم (0.2) | #سمتاز (0) | #ولتجار (0) | #وتوشه (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 56

#کالا (16) | #وشمال (5) | #ثقزوی (12) | #ددامح (14) | #خفناور (2.9) | #بکاب (0.5) | #سکارون (1.3) | #شکف (0.8) | #ثاژن (8) | #سلار (2.1) | #بپاس (0.9) | #سجام (12) | #وهنر (10) | #وحافظ (4) | #فنرژی (2.9) | #زنجان (7) | #لکما (23) | #نتوس (2.6) | #وسصفا (40) | #سایرا (0.8) | #فسدید (0.2) | #گکیش (0.6) | #کمینا (1.9) | #وسقم (18) | #شتوکا (0.6) | #سفاسی (5) | #وملت (5) | #تماوند (2.4) | #ولراز (0.6) | #ولانا (0.6) | #معیار (0.2) | #بایکا (0.5) | #ودی (1.1) | #شتولی (0.2) | #اتکای (0.4) | #وسزنجان (3) | #استارز (0) | #وحافظح (1) | #کصدف (0.2) | #غپاک (0.2) | #وتعاونح (1.7) | #ویسرو (0) | #داراب (1.2) | #ختراک (0.1) | #غفارس (0.1) | #سفارود (0.1) | #تپولا (0) | #وساشرقی (1) | #فکمند (0) | #ثجوان (0.1) | #ولتجارح (0.1) | #وحکمت (0.1) | #غگلپا (0) | #حاریا (0) | #سپ (0) | #ثاصفا (0) |

✅ مقایسه فروش فصلی شرکت پتروشیمی خراسان #خراسان

پتروشیمی خراسان حتی از بهار درخشانش هم بهتر عمل کرده است. فروش 1227 میلیارد تومانی تابستان امسال شرکت 233 درصد بیش از تابستان 99 است…

#شتران

✅ پروسه انتشار صورت های مالی پالایشی ها آغاز شده …

🔸نحوه محاسبه قیمت خوراک و فرآورده ها تغییر کرده است ولی هنوز قیمت ها بر مبنای فرمول جدید اعلام نشده است.

✅ رشد بیش از 13000 واحدی شاخص کل
و رشد نزدیک به 2000 واحدی شاخص هم وزن
در 15 دقیقه ابتدای بازار.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (97)

#شکام | #فرابورس | #ذوب | #شپدیس | #کالا | #تاپیکو | #پارسان | #شغدیر | #مادیرا | #شاوان | #خراسان | #شفن | #کیمیاتک | #زاگرس | #ومعادن | #بپاس | #شاراک | #شلرد | #ولیز | #قیستو | #برکت | #وغدیر | #تایرا | #شبریز | #کرماشا | #شبصیر | #شسپا | #شرنگی | #مدیریت | #شخارک | #وبانک | #بوعلی | #ثنور | #فزرین | #فاهواز | #ساذری | #شاروم | #شکبیر | #کیسون | #آریا | #قنقش | #قصفها | #لخزر | #شپترو | #کهرام | #ولغدر | #شراز | #غشصفا | #آسیا | #کباده | #دجابر | #خبنیان | #فن آوا | #غاذر | #وتوس | #وسالت | #سصفها | #قشهد | #وسرمد | #ثرود | #خدیزل | #وبهمن | #کورز | #وسدید | #دتهران‌ | #لبوتان | #خعمرا | #ولبهمن | #ثعتما | #پلوله | #کچاد | #واحصا | #لخانه | #حشکوه | #سمتاز | #شتهران | #شصفها | #فولاد | #شسم | #شزنگ | #فبستم | #دلقما | #کایتا | #قاروم | #نبروج | #کابگن | #خلیبل | #فجوش | #کساپا | #کرمان | #ورازی | #گپارس | #سپرمی | #کحافظ | #گشان | #حپترو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (55)

#وشمال | #ثقزوی | #ددامح | #خفناور | #بکاب | #سفارود | #شکف | #آپ | #ثاژن | #کماسه | #لکما | #اتکای | #سکارون | #وهنر | #سجام | #زنجان | #وسصفا | #وحافظ | #وسرضوی | #فنرژی | #نتوس | #پدرخش | #سایرا | #فسدید | #کمینا | #سفاسی | #وسقم | #حآسا | #گکیش | #سلار | #وکادو | #وملت | #ولراز | #حآفرین | #بایکا | #پلاسک | #وحافظح | #کصدف | #شتولی | #وسزنجان | #فافق | #ثاصفا | #استارز | #وتعاون | #ثجوان | #ویسرو | #تپولا | #داراب | #ساینا | #وتعاونح | #وآتوس | #نیرو | #پویا | #حاریا | #شستان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کالا | #کمند | #پالایش | #شبندر | #شپنا | #لپارس | #اعتماد | #برکت | #کدما | #فولاد | #تاپیکو | #دارا یکم | #امین یکم | #وملی | #نوری | #فجهان | #کیان | #شستا | #شپدیس | #فسبزوار | #کچاد | #کیمیاتک | #ومعادن | #تپکو | #آریا | #شاراک | #خودرو | #فملی | #میدکو | #وامید2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#قصفها (117) | #ولیز (41) | #پادا (38) | #سپیدار (35) | #کیمیاتک (35) | #سیناد (30) | #شبصیر (25) | #ولکار (22) | #شاروم (20) | #خراسان (19) | #کهرام (16) | #دجابر (16) | #ثهام (16) | #وکبهمن (15) | #کیسون (14) | #فگستر (14) | #چخزر (14) | #پیزد (13) | #مدیریت (13) | #فتوسا (13) | #شلرد (12) | #وسرمد (12) | #مادیرا (11) | #کزغال (11) | #شاوان (11) | #گنجین (10) | #لطیف (9) | #آبادا (9) | #دبالکح (9) | #وهامون (9) | #بگیلان (8) | #امین (8) | #شرنگی (8) | #ومعادن (7) | #قیستو (7) | #تایرا (7) | #فسبزوار (7) | #زملارد (7) | #بپیوند (6) | #رافزا (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قصفها (1,061) | #شبصیر (256) | #سپیدما (216) | #خراسان (212) | #شاوان (197) | #کیسون (193) | #شغدیر (158) | #تایرا (158) | #مادیرا (138) | #دجابر (136) | #شلرد (130) | #کهرام (130) | #شکبیر (117) | #وسرمد (113) | #ومعادن (112) | #شراز (92) | #فن آوا (79) | #ولیز (78) | #کرماشا (64) | #شپدیس (62) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #کمند | #میدکو | #امین یکم | #کیان | #فولاد | #پارند | #فجهان | #اتکای | #شپنا | #وپاسار | #فسبزوار | #خودکفا | #وبملت | #آکورد | #خزر | #پالایش | #شسپا | #وبانک | #وملی | #شستا | #واحیا | #سپید | #کارین | #فوکا | #وغدیر | #افران | #تصمیم | #خساپا | #غکورش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کچاد | #تاپیکو | #شپدیس | #ومعادن | #شراز | #پارس | #جم پیلن | #برکت | #کالا | #شبندر | #بوعلی | #کرماشا | #آریا | #اطلس | #شفن | #فارس | #شاراک | #شخارک | #نوری | #فرابورس | #خراسان | #شاوان | #حسیر | #کیمیاتک | #شرانل | #کاوه | #شکبیر | #مدیریت | #بپاس | #شبصیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (7)

#کالا (7) | #سدبیر (5) | #کاسپین (5) | #تپکو (5) | #غشصفا (4) | #شپلی (3) | #ورازی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شراز (4) | #تاپیکو (2.7) | #کچاد (2) | #شرانل (1.6) | #غشصفا (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شراز (4) | #شرانل (1.6) | #شپدیس (1.3) | #جم پیلن (2.2) | #شخارک (4) | #کرماشا (2.9) | #خراسان (19) | #شکبیر (4) | #شرنگی (8) | #خدیزل (3.6) | #شبصیر (25) | #کزغال (11) | #فولاژ (1.4) | #شپترو (3) | #خاهن (2.1) | #شاوان (11) | #قیستو (7) | #وآتوس (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (122)

#شکام | #تاپیکو | #فرابورس | #ذوب | #شپدیس | #کالا | #شغدیر | #پارسان | #شاوان | #خراسان | #مادیرا | #بپاس | #زاگرس | #وغدیر | #برکت | #شاراک | #شلرد | #قیستو | #ومعادن | #کزغال | #ولیز | #کیمیاتک | #دروز | #تایرا | #کرماشا | #شخارک | #شسپا | #شفن | #شبصیر | #شرنگی | #بوعلی | #شکبیر | #شرانل | #شپترو | #شراز | #پترول | #جم پیلن | #فاهواز | #ساذری | #فزرین | #کیسون | #ولغدر | #شیران | #شاروم | #قنقش | #آریا | #لخزر | #کهرام | #شبریز | #قصفها | #سصفها | #کرمان | #ثرود | #غدیس | #فجر | #کباده | #کپارس | #آسیا | #خبنیان | #غشصفا | #فن آوا | #دجابر | #وتوس | #وسرمد | #نوری | #قشهد | #شصفها | #وسالت | #پلوله | #ومدیر | #کپرور | #دلقما | #لبوتان | #ثعتما | #کورز | #دتهران‌ | #ورازی | #قشکر | #خعمرا | #لخانه | #کتوکا | #غاذر | #خدیزل | #خمهر | #قنیشا | #ثتران | #وپخش | #وسدید | #وامید | #جم | #شتهران | #ثنور | #واحصا | #زدشت | #کساپا | #شسم | #کمیناح | #حشکوه | #وبهمن | #سمتاز | #فسازان | #وسپه | #ثامان | #زماهان | #فبستم | #دیران | #بمیلا | #قاروم | #شفا | #نبروج | #فنفت | #کایتا | #شزنگ | #کابگن | #خلیبل | #فجوش | #سپرمی | #پشاهن | #فبیرا | #حپترو | #شفارا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (54)

#وشمال | #ثقزوی | #ددامح | #خفناور | #وسرضوی | #بکاب | #سفارود | #آپ | #شکف | #ثاژن | #اتکای | #داراب | #لکما | #سکارون | #وهنر | #سجام | #وکادو | #وسصفا | #زنجان | #وحافظ | #ولراز | #نتوس | #فنرژی | #سایرا | #وسقم | #فسدید | #سفاسی | #گکیش | #سلار | #پدرخش | #وملت | #کمینا | #فافق | #ثجوان | #بایکا | #وحافظح | #لازما | #کصدف | #وتعاون | #ثاصفا | #شتولی | #ساینا | #وسزنجان | #حآسا | #تشتاد | #وثوق | #استارز | #حآفرین | #وحکمت | #وتعاونح | #ویسرو | #پویا | #وآتوس | #حاریا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #شبندر | #کالا | #اعتماد | #شپنا | #کدما | #فولاد | #اعتماد4 | #دارا یکم | #لپارس | #برکت | #نوری | #فایرا2 | #شستا | #فجهان | #فردا | #وغدیر | #وامید2 | #امین یکم | #فسبزوار | #کیان | #وملی | #پارسان | #کچاد | #شتران | #تاپیکو | #خودرو | #فملی | #شفن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#قصفها (200) | #کیمیاتک (40) | #شاروم (31) | #ولیز (30) | #سپیدار (28) | #سیناد (28) | #کهرام (25) | #ولکار (25) | #خراسان (24) | #کزغال (21) | #فگستر (21) | #قیستو (19) | #چخزر (17) | #وسرمد (16) | #شاوان (16) | #مادیرا (15) | #لطیف (13) | #پیزد (12) | #شبصیر (12) | #شلرد (12) | #قنقش (11) | #فتوسا (11) | #شغدیر (10) | #وکبهمن (10) | #امین (10) | #وهامون (10) | #شرنگی (10) | #تایرا (9) | #آبادا (9) | #مدیریت (9) | #دبالکح (8) | #بوعلی (8) | #بپیوند (8) | #زملارد (8) | #فسبزوار (8) | #بگیلان (7) | #سپید (7) | #رافزا (7) | #شکبیر (6) | #ولپارس (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قصفها (1,644) | #شاوان (252) | #خراسان (241) | #سپر (197) | #شغدیر (184) | #تایرا (180) | #کهرام (172) | #وسرمد (149) | #مادیرا (149) | #سپیدما (140) | #شکبیر (139) | #شبصیر (123) | #شلرد (118) | #قیستو (113) | #ومعادن (93) | #شراز (93) | #دروز (93) | #فن آوا (90) | #کمیناح (80) | #پارسان (79) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فایرا2 | #کمند | #امین یکم | #کیان | #فجهان | #میدکو | #پارند | #وبملت | #فسبزوار | #اتکای | #خودکفا | #شبندر | #فوکا | #شستا | #دارا یکم | #وپاسار | #افران | #فاسمین | #شتران | #آکورد | #پالایش | #وملی | #خزر | #وصندوق | #کارین | #رمپنا | #بنو | #غصینو | #تصمیم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کچاد | #شفن | #تاپیکو | #پارسان | #ومعادن | #شپدیس | #نوری | #شراز | #بوعلی | #جم پیلن | #برکت | #وغدیر | #پارس | #اطلس | #زاگرس | #فرابورس | #دروز | #کالا | #فارس | #آریا | #وبانک | #کرماشا | #سپر | #شپنا | #شبریز | #بپاس | #شیران | #شخارک | #شاوان | #خراسان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (16)

#کالا (8) | #سدبیر (7) | #کاسپین (6) | #تپکو (6) | #دروز (5) | #شپلی (5) | #غشصفا (4) | #کدما (4) | #بمیلا (4) | #شفن (4) | #فردا (4) | #کچاد (3) | #شراز (3) | #کمیناح (3) | #ورازی (3) | #نهال (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ومعادن (5) | #کمیناح (5) | #شراز (5) | #تاپیکو (3.1) | #جم پیلن (2.2) | #شرانل (1.9) | #دروز (1.7) | #وبانک (1.6) | #کچاد (1.6) | #غشصفا (1.6) | #بمیلا (1.4) | #شپدیس (1.3) | #شفن (1.2) | #کالا (1.1) | #ورازی (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دروز (1.7) | #شفن (1.2) | #شراز (5) | #جم پیلن (2.2) | #شرانل (1.9) | #شپدیس (1.3) | #جم (1.7) | #کرماشا (3.1) | #خراسان (24) | #شخارک (3.9) | #پارسان (3.1) | #شکبیر (6) | #شرنگی (10) | #وسزنجان (2.7) | #شبصیر (12) | #کنورح (2.7) | #دتماد (1.6) | #شصفها (2.8) | #قیستو (19) | #قصفها (202) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با رشد ۳۵،۴۰۷ واحد
در کانال ۱/۴۷۲/۳۹۲ واحد قرار دارد.

📈شاخص هم وزن با رشد ۴،۱۵۶ واحد
در ارتفاع ۴۲۴/۹۵۸ واحد است.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان

💢رییس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی سازمان بورس مطرح کرد؛
گام نخست برای انتشار صورت‌های مالی پالایشی‌ها

ولی‌الله جعفری با اشاره به افشای اطلاعات بااهمیت شرکت پالایش نفت تهران اظهار کرد:

این نامه حاکی از ابلاغ دستورالعمل قیمت گذاری خوراک و فرآورده های شرکت های پالایشی از سوی وزیر نفت است. در حقیقت، این دستورالعمل، نخستین گام به‌منظور اعلام نرخ نفت‌ خام و فرآورده‌های نفتی به شرکت های پالایش نفت است.

دستورالعمل مورد اشاره در نامه یادشده، افشا نشده است. بنابراین، پیگیری‌های مقتضی در حال انجام است تا در صورت امکان، دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک دریافتی و فرآورده‌های نفتی نیز از سوی شرکت‌های پالایشی افشا شود.

پس از ابلاغ این دستورالعمل و اعلام نرخ نفت خام و فرآورده‌های نفتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرکت‌های پالایشی، می‌توانیم منتظر ارائه صورت‌های مالی و آثار آن بر سود و زیان شرکت‌های پالایشی باشیم. /سنا

📌 مدیر بازرسی و امور اعضا شرکت بورس کالای ایران

با ارسال نامه ای به کارگزاران، میزان پیش دریافت برای خرید محصول سیمان را تعیین و ابلاغ کردو در نامه ایی ذکر شد: از امروز شنبه ۱۰ مهر ماه میزان پیش دریافت خرید محصول سیمان در شرکت بورس کالای ایران تا اطلاع ثانوی 50 درصد است.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (119)

#شکام | #تاپیکو | #فرابورس | #ذوب | #شغدیر | #کالا | #فروس | #خراسان | #شاوان | #پارسان | #مادیرا | #شپدیس | #بپاس | #زاگرس | #برکت | #دروز | #شفن | #قیستو | #شلرد | #شاراک | #ولیز | #کزغال | #تایرا | #شسپا | #بوعلی | #قشیر | #شخارک | #شرنگی | #فزرین | #شرانل | #شپترو | #شراز | #شکبیر | #فاهواز | #ساذری | #کرماشا | #ولغدر | #جم پیلن | #کهرام | #کیسون | #قثابت | #قنقش | #لخزر | #شاروم | #آریا | #ومعادن | #شیران | #قصفها | #آسیا | #غدیس | #کباده | #وسرمد | #ثعتما | #سصفها | #خبنیان | #دجابر | #پلوله | #وتوس | #کتوکا | #دلقما | #وسالت | #لبوتان | #قنیشا | #ثرود | #قشهد | #کپرور | #کورز | #حبندر | #غشصفا | #دتهران‌ | #فلامی | #وبهمن | #وسپه | #شبصیر | #لخانه | #خعمرا | #بالبر | #خدیزل | #غاذر | #بمیلا | #گشان | #فافزا | #پشاهن | #دیران | #کرمان | #کساپا | #واحصا | #وپخش | #شتهران | #حشکوه | #ثامان | #وسنا | #جم | #کمیناح | #شفارا | #شسم | #شصفها | #وسدید | #فبستم | #قاروم | #شزنگ | #فنفت | #نبروج | #سمتاز | #کایتا | #قزوین | #خلیبل | #کابگن | #تکنار | #ارفع | #اوان | #فجوش | #سپرمی | #فبیرا | #ورازی | #کفرآور | #فجر | #حفاری | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (64)

#وشمال | #ثقزوی | #ددامح | #وسرضوی | #کدما | #خفناور | #بکاب | #وملی | #سفارود | #ثاژن | #آپ | #شکف | #داراب | #لکما | #حاریا | #سکارون | #وهنر | #سجام | #وکادو | #زنجان | #وسصفا | #وحافظ | #نتوس | #فنرژی | #وسقم | #گکیش | #پدرخش | #فسدید | #سایرا | #سلار | #سفاسی | #کمینا | #وملت | #ولراز | #وحافظح | #ثجوان | #بایکا | #فافق | #ثاصفا | #حآفرین | #خفنر | #وتعاون | #کصدف | #وسزنجان | #شتولی | #وثوق | #دقاضی | #ساینا | #استارز | #تمحرکه | #ثتوسا | #وحکمت | #تشتاد | #وتعاونح | #تماوند | #ویسرو | #وآتوس | #تپولا | #غشاذر | #ولانا | #خموتور | #پلاسک | #پویا | #خودکفا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #شبندر | #اعتماد | #کالا | #شپنا | #کدما | #فولاد | #لپارس | #دارا یکم | #وغدیر | #پارسان | #فجهان | #نوری | #فسبزوار | #اعتماد4 | #برکت | #شستا | #فایرا2 | #امین یکم | #کیان | #شتران | #کیمیاتک | #فردا | #وامید2 | #فملی | #شبریز | #خودرو | #کچاد | #وملی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#قصفها (197) | #شکام (50) | #شاروم (38) | #خراسان (30) | #قشیر (28) | #ولیز (27) | #سیناد (26) | #ولکار (26) | #سپیدار (25) | #کزغال (25) | #قیستو (23) | #فگستر (22) | #کهرام (20) | #کیمیاتک (20) | #چخزر (19) | #وسرمد (17) | #شاوان (15) | #قنقش (15) | #مادیرا (15) | #شلرد (13) | #لطیف (12) | #شرنگی (12) | #شغدیر (12) | #تایرا (12) | #پیزد (12) | #وهامون (11) | #وکبهمن (10) | #بوعلی (10) | #مدیریت (9) | #زملارد (9) | #امین (9) | #فتوسا (8) | #دبالکح (8) | #آبادا (8) | #سپید (8) | #بگیلان (8) | #فسبزوار (8) | #شکبیر (8) | #رافزا (7) | #بپیوند (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فایرا2 (13,425) | #رکیش2 (3,710) | #قصفها (2,002) | #کهرام (311) | #خراسان (279) | #شاوان (233) | #تایرا (209) | #شغدیر (196) | #وسرمد (168) | #سپیدما (140) | #شکبیر (140) | #مادیرا (134) | #قشیر (127) | #سپر (123) | #شلرد (123) | #قیستو (114) | #کنورح (93) | #دروز (92) | #شراز (91) | #پارسان (81) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فایرا2 | #کمند | #فجهان | #کیان | #امین یکم | #فسبزوار | #میدکو | #پارند | #اتکای | #وبملت | #خودکفا | #دارا یکم | #فوکا | #کارین | #وپاسار | #افران | #شستا | #فاسمین | #شتران | #شبندر | #غکورش | #تپکو | #غصینو | #وملی | #خزر | #وپارس | #آکورد | #تصمیم | #مبین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کچاد | #پارسان | #شپدیس | #ومعادن | #شفن | #تاپیکو | #شبریز | #نوری | #وغدیر | #جم پیلن | #شراز | #برکت | #بوعلی | #اطلس | #پارس | #فارس | #آریا | #کرماشا | #کالا | #زاگرس | #فرابورس | #دروز | #شیران | #شاراک | #سپر | #جم | #بپاس | #فملی | #شخارک | #خراسان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (22)

#قتربت (12) | #کالا (8) | #تپکو (8) | #کاسپین (7) | #سدبیر (7) | #شپلی (6) | #غشصفا (5) | #دروز (5) | #کدما (5) | #کمیناح (4) | #شفن (4) | #بمیلا (4) | #کچاد (4) | #فردا (4) | #دشیری (3) | #ورازی (3) | #شراز (3) | #معیار (3) | #نهال (3) | #وبانک (3) | #شپدیس (3) | #ودی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سیناد (26) | #شراز (5) | #کمیناح (4) | #پارسان (3.5) | #شبریز (3.4) | #تاپیکو (3.3) | #وغدیر (2.6) | #ومعادن (2.3) | #جم پیلن (2.3) | #آریا (2.1) | #شرانل (2) | #دفاراح (2) | #دروز (1.8) | #جم (1.7) | #بمیلا (1.6) | #شپدیس (1.5) | #شبهرن (1.5) | #غشصفا (1.3) | #شفن (1.3) | #اطلس (1.3) | #شبصیر (1.2) | #وزمین (1.2) | #کالا (1.1) | #تپکو (1.1) | #تابا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دروز (1.8) | #شفن (1.3) | #شراز (5) | #جم پیلن (2.3) | #شرانل (2) | #وسزنجان (2.7) | #خراسان (30) | #شخارک (3.8) | #شکبیر (8) | #شرنگی (12) | #کنورح (4) | #دتماد (1.8) | #شصفها (2.3) | #قیستو (23) | #شاوان (15) | #شکام (50) | #قنقش (15) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (140)

#شکام | #تاپیکو | #ذوب | #فرابورس | #شغدیر | #فروس | #شپدیس | #خراسان | #شاوان | #برکت | #مادیرا | #پارسان | #فارس | #کالا | #زاگرس | #شبندر | #بپاس | #دروز | #قیستو | #ولیز | #شلرد | #شفن | #شاراک | #شبریز | #کزغال | #فزرین | #تایرا | #بوعلی | #شسپا | #لپارس | #شرنگی | #شخارک | #آریا | #شپنا | #ومعادن | #ثعتما | #شپترو | #قشیر | #شکبیر | #ساذری | #شرانل | #ومدیر | #شبصیر | #پلوله | #فاهواز | #ولغدر | #پردیس | #کهرام | #کرماشا | #پترول | #قنقش | #شراز | #کیسون | #نوری | #جم پیلن | #شاروم | #قصفها | #فلامی | #آسیا | #قنیشا | #مدیریت | #تابا | #وسرمد | #کباده | #غدیس | #قشهد | #کرمان | #دیران | #کتوکا | #دجابر | #سصفها | #گشان | #خبنیان | #وسالت | #لبوتان | #شتران | #دلقما | #وسپه | #خنصیر | #کورز | #دتهران‌ | #حبندر | #آریان | #ثرود | #شیران | #بالبر | #ارفع | #لخانه | #پارس | #خعمرا | #غاذر | #شبهرن | #بمیلا | #کپرور | #وتوس | #ورازی | #کمیناح | #ثامان | #شفارا | #اوان | #کساپا | #پشاهن | #وبهمن | #زدشت | #قزوین | #فجر | #وپخش | #شتهران | #واحصا | #حگردش | #خدیزل | #غشصفا | #خاذین | #دانا | #حشکوه | #وسدید | #شزنگ | #زماهان | #سمتاز | #فبستم | #شسم | #قاروم | #نبروج | #خمهر | #لخزر | #کایتا | #قلرست | #کابگن | #خلیبل | #فافزا | #وغدیر | #فجوش | #سپرمی | #حپترو | #ثنور | #تکنار | #جهرم | #شدوص | #کفرآور | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (75)

#وشمال | #ثقزوی | #وسرضوی | #خفناور | #کدما | #بکاب | #سفارود | #ثاژن | #آپ | #شکف | #وملی | #داراب | #لکما | #حاریا | #سکارون | #سجام | #وهنر | #وکادو | #وسصفا | #زنجان | #فنرژی | #وحافظ | #قشرین | #نتوس | #وحکمت | #وسقم | #پدرخش | #گکیش | #فسدید | #سایرا | #سلار | #سفاسی | #کمینا | #حآسا | #وملت | #ولراز | #خفنر | #ثجوان | #وحافظح | #فافق | #بایکا | #دسانکو | #ثاصفا | #حآفرین | #وتعاون | #کصدف | #خودکفا | #وثوق | #وسزنجان | #ساینا | #شتولی | #ولانا | #تاپکیش | #ثپردیس | #استارز | #ثتوسا | #تشتاد | #آبین | #خموتور | #پلاسک | #وتعاونح | #وایرا | #ویسرو | #تمحرکه | #وآتوس | #غشاذر | #دقاضی | #گپارس | #وپسا | #وآذر | #ثزاگرس | #تپولا | #پویا | #خچرخش | #لازما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کمند | #شبندر | #اعتماد | #کالا | #شپنا | #کدما | #فولاد | #شتران | #لپارس | #فجهان | #دارا یکم | #وغدیر | #نوری | #فسبزوار | #پارسان | #شستا | #امین یکم | #اعتماد4 | #برکت | #فایرا2 | #کیان | #کیمیاتک | #خودرو | #فملی | #فردا | #کچاد | #شپدیس | #شبریز | #وامید2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#قصفها (108) | #شکام (50) | #شاروم (42) | #قشیر (40) | #خراسان (34) | #ولیز (29) | #قیستو (25) | #کزغال (25) | #سپیدار (24) | #ولکار (24) | #کهرام (20) | #فگستر (20) | #چخزر (19) | #کیمیاتک (19) | #وسرمد (18) | #شاوان (17) | #قنقش (15) | #تایرا (15) | #مادیرا (14) | #شلرد (14) | #شرنگی (13) | #لطیف (13) | #شغدیر (13) | #پیزد (11) | #بوعلی (10) | #امین (10) | #مدیریت (10) | #وهامون (10) | #فتوسا (9) | #زملارد (9) | #وکبهمن (9) | #آبادا (8) | #دبالکح (8) | #شکبیر (8) | #بگیلان (8) | #رافزا (8) | #سپید (8) | #فسبزوار (7) | #بپیوند (7) | #فروس (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فولاد2 (38,399) | #فایرا2 (13,425) | #رکیش2 (3,710) | #قصفها (1,010) | #کهرام (335) | #خراسان (302) | #شاوان (258) | #تایرا (248) | #شغدیر (200) | #قشیر (190) | #وسرمد (168) | #شکبیر (141) | #وزمین (136) | #سپیدما (131) | #شلرد (125) | #مادیرا (125) | #قیستو (114) | #سپر (110) | #کنورح (109) | #دروز (91) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فایرا2 | #کمند | #فجهان | #کیان | #امین یکم | #فسبزوار | #میدکو | #اتکای | #پارند | #وبملت | #دارا یکم | #فوکا | #شستا | #خودکفا | #شتران | #وپاسار | #کارین | #افران | #فاسمین | #وپارس | #آکورد | #تپکو | #غکورش | #مبین | #رمپنا | #شکربن | #صبا | #وسبحان | #سپید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کچاد | #شپدیس | #پارسان | #ومعادن | #شفن | #نوری | #تاپیکو | #شپنا | #شبریز | #وغدیر | #فارس | #شراز | #جم پیلن | #اطلس | #برکت | #پارس | #بوعلی | #کرماشا | #آریا | #کالا | #فملی | #زاگرس | #فرابورس | #دروز | #شاوان | #شیران | #شاراک | #سپر | #جم | #بپاس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (29)

#ددامح (665) | #قتربت (13) | #تپکو (10) | #کالا (9) | #وزمین (8) | #کاسپین (8) | #سدبیر (8) | #شپلی (7) | #غشصفا (6) | #کدما (5) | #دروز (5) | #کچاد (4) | #دزهراویح (4) | #کمیناح (4) | #شفن (4) | #بمیلا (4) | #شراز (4) | #فردا (4) | #ورازی (4) | #دشیری (3) | #شپدیس (3) | #ودی (3) | #وبانک (3) | #معیار (3) | #نهال (3) | #تابا (3) | #افق ملت (3) | #بالاس (3) | #کرماشا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (19) | #سیناد (6) | #شراز (5) | #کمیناح (4) | #پارسان (3.6) | #تاپیکو (3.4) | #شبریز (3.3) | #وغدیر (2.5) | #جم پیلن (2.4) | #دفاراح (2.2) | #ومعادن (2.2) | #آریا (2.2) | #شرانل (2.1) | #فارس (2) | #قزوین (1.9) | #دروز (1.9) | #بمیلا (1.6) | #زدشت (1.6) | #شپدیس (1.5) | #شفن (1.4) | #شبهرن (1.4) | #جم (1.4) | #غشصفا (1.3) | #شبصیر (1.3) | #اطلس (1.3) | #وسدید (1.3) | #غگلپا (1.2) | #وسنا (1.2) | #تپکو (1.2) | #وبانک (1.2) | #افق ملت (1.1) | #تابا (1.1) | #پردیس (1.1) | #کالا (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دروز (1.9) | #شفن (1.4) | #شراز (5) | #جم پیلن (2.4) | #شرانل (2.1) | #قزوین (1.9) | #وسزنجان (2.7) | #خراسان (34) | #کنورح (5) | #شخارک (3.7) | #خدیزل (2.4) | #شرنگی (14) | #شکبیر (8) | #دتماد (1.8) | #شصفها (1.6) | #شاوان (17) | #قیستو (25) | #شکام (50) | #قنقش (14) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 385 (%56)
🔴 تعداد منفی: 297 (%44)
🔼 تعداد صف خرید: 140 (%21)
🔽 تعداد ️صف فروش: 72 (%11)

⬆️ ورود پول حقیقی: (137) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (975) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (322) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 شیمیایی: 297,191
🟩 کانه فلزی: 87,286
🟩 نفتی: 60,700
🟩 دارویی: 14,381
🟩 کمکی به نهادها: 12,560
🟩 چند رشته ای صنعتی: 10,842

📊گزارش بازار در پایان معاملات
شنبه / ۱۰ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران هفته دوم مهر را با روندی صعودی آغاز کرد و با افزایش ارتفاع ۳۶،۴۹۷ واحدی ، وارد کانال یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحد شد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن مثبت بود و با رشد ۴،۰۳۱ واحد در جایگاه ۴۲۴ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس هزار ۲۱ و ۳۰۱ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #فولاد #کچاد #کگل #پارسان #پارس و #وغدیر به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬆️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۳۵ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۶ هزار و ۶۷۵ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۸ هزار و ۸۹ میلیارد تومان بوده است .

📺 برنامه زنده شبکه #ایران_کالا
💢 برنامه تحریریه ساعت ۱۶:۰۰

✅گزارش بازار
✅پر تراکنش های بازار امروز
✅روند بازار در هفته جاری
✅نرخ خوراک
✅قیمت های جهانی و نرخ بهره

را می توانید از پیج اینستاگرام اکسیر ببینید.

📱 https://instagram.com/exir_investing

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.