اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه 1402

اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه 1402

1402.02.13

✅ #لکما

حدود ۱۵۰ درصد رشد از زمان تحلیل
رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد الزامیست

✅ #قاسم

رشد بیش از ۲۰۰ درصد در سقف روزانه

 رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد میان مدت الزامیست

✅ #سجام

ادامه روند نماد در سقف روزانه

✅ #بنو

رشد حدود ۱۲۰ درصد در میان مدت

رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد در نماد طبق استراتژی میان مدتی الزامیست

✅ #ثجوان

رشد محدوده ۱۲۰ درصد در سقف روزانه

✅ #جهرم

بیش از ۴۲ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #کمینا

طبق تحلیل در سقف روزانه

دقت به روند نماد

✅ #ونیرو

محدوده ۱۰۰ درصد رشد نماد از زمان تحلیل

دقت به روند نماد

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (748)
🟢 تعداد مثبت: 449 (%60)
🔴 تعداد منفی: 299 (%40)
🔼 تعداد صف خرید: 234 (%31)
🔽 تعداد صف فروش: 17 (%2)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (439)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (309)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (19.4T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (17.7T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (4.1T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (5.8T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.8T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (2.6T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (41.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (30.2M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (29.3M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (28.4M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.4)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (1.8T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-222.4B)
🔺 ارزش صف های خرید: (3.2T)
🔻 ارزش صف های فروش: (108.5B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ خودرو: (1.1T) 3.6T
✳️ انبوه سازی: (147.7B) 697.6B
✳️ نفتی: (136.7B) 1.2T
✳️ بانک: (135.6B) 2.1T
✳️ محصولات غذایی: (112.9B) 1.1T
✳️ سرمایه گذاری: (111.5B) 865.1B
✳️ بیمه: (111.3B) 595.3B


1402.02.12

✅ #لکما

رشد بیش از ۱۴۵ درصد در میان مدت و ادامه روند با ۳۱ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #قاسم

رشد ۲۰۰ درصدی در میان مدت، رعایت حد ضرر

✅ #دیران

رنج مثبت در آستانه بالا

✅ #وآرین

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی در سقف روزانه

✅ #جهرم

ادامه روند نماد طبق تحلیل

✅ #ثجوان

رشد ۱۱۰ درصدی نماد در زمان کوتاه

✅ #ثبهساز

ادامه پرقدرت روند نزدیک به ۱۹۰ درصد رشد نماد به همراه بیش از ۴۴۵ میلیون تقاضا در سقف روزانه

✅ #تمحرکه

ادامه روند طبق تحلیل نماد

✅ #بنو

ادامه مسیر صعودی حدود ۱۲۰ درصد رشد قیمت

✅ #کمینا

در ادامه روند تحلیلی در سقف روزانه

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (761)
🟢 تعداد مثبت: 629 (%83)
🔴 تعداد منفی: 132 (%17)
🔼 تعداد صف خرید: 308 (%40)
🔽 تعداد صف فروش: 5 (%1)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (568)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (193)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (16.6T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (15.2T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3.9T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (5.3T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.6T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.6T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (44.4M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (29.7M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (29.9M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (28.1M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.5)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (1.4T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-656.7B)
🔺 ارزش صف های خرید: (3.8T)
🔻 ارزش صف های فروش: (31.7B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ انبوه سازی: (356.8B) 1.1T
✳️ شیمیایی: (163.1B) 1.6T
✳️ بانک: (118.4B) 1.2T
✳️ نفتی: (82.5B) 890.1B
✳️ اطلاعات و ارتباطات: (67.1B) 261.3B
✳️ خودرو: (60.1B) 2.6T
✳️ محصولات غذایی: (54.9B) 836.1B


1402.02.11

✅ #تمحرکه

ادامه روند در سقف روزانه

✅ #سجام

همچنان در روند صعودی در صف خرید

✅ #ثبهساز

ادامه روند نماد با بیش از ۱۸۰ درصد رشد قیمتی در سقف روزانه با ۶۱۷ میلیون حجم معاملات

✅ #ثجوان

رشد بیش از ۱۰۰ درصدی نماد در زمان کوتاه

دقت به رعایت حد ضرر

✅ #وآرین

در آستانه بالا و رشد حدود ۱۰۰ درصد نماد
با ۱۴ میلیون تقاضا

✅ #دیران

طبق روند تحلیل رنج مثبت و تایید افزایش سرمایه

✅ #قاسم

رشد حدود ۱۹۰ درصد در میان مدت
رعایت حد ضرر

✅ #لکما

رشد ادامه دار بیش از ۱۴۰ درصد در میان مدت با بیش از ۴۲ میلیون تقاضا

✅ #ثبهساز 

بیش از ۱/۲ میلیارد حجم معاملات و صف خرید ۳۵۰ میلیون

✅ #ونیرو

رشد حدود ۱۰۰ درصد نماد با ۳۸ میلیون تقاضا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (719)
🟢 تعداد مثبت: 499 (%69)
🔴 تعداد منفی: 220 (%31)
🔼 تعداد صف خرید: 140 (%19)
🔽 تعداد صف فروش: 6 (%1)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (415)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (304)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (2.1T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (1.9T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (208.7B)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (316.3B)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (50.9B)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (96.6B)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (31.3M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (23.7M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (25.5M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (26.4M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.3)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (107.8B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-96.2B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.6T)
🔻 ارزش صف های فروش: (33.6B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ بانک: (50.4B) 144.9B
✳️ مخابرات: (37B) 47.4B
✳️ انبوه سازی: (15B) 203.9B
✳️ خودرو: (11.5B) 262.8B
✳️ کمکی به نهادها: (11.5B) 90.7B
✳️ رایانه: (4.1B) 26.4B
✳️ هتل و رستوران: (3.2B) 21.2B


1402.02.10

✅ #کمینا

بازگشایی و ادامه روند مثبت نماد

✅ #شاوان

رشد بیش از ۷۰ درصد نماد

✅ #وآرین 

همچنان در روند صعودی

✅ #بنو

در سقف روزانه رشد بیش از ۱۱۰ درصد

✅ #جهرم

ادامه روند در صف خرید

✅ #دجابر

در آستانه بالا تشکیل صف خرید
طبق تحلیل

✅ #ثجوان

رشد ۱۰۰ درصدی نماد

✅ #غگرجی

رشد حدود ۱۰۰ درصدی نماد در میان مدت

✅ #سجام

ادامه روند در صف خرید

✅ #ثبهساز

در سقف روزانه با بیش از ۷۰۰ میلیون حجم معاملات و ۲۲ میلیون تقاضا ، در ادامه روند صعودی

✅ #لکما

همچنان در مسیر رشد قیمتی حدود ۱۵۰ درصد افزایش قیمت نماد در میان مدت

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (744)
🟢 تعداد مثبت: 564 (%76)
🔴 تعداد منفی: 180 (%24)
🔼 تعداد صف خرید: 213 (%29)
🔽 تعداد صف فروش: 11 (%1)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (498)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (246)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (16.8T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (15.5T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3.8T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (5.1T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.6T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (1.8T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (35.8M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (29.2M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (28.9M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (26.7M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.2)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (1.3T)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-874.3B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.5T)
🔻 ارزش صف های فروش: (56.5B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ انبوه سازی: (246.5B) 1.1T
✳️ خودرو: (227.6B) 2.4T
✳️ بانک: (134.1B) 1T
✳️ کمکی به نهادها: (120.5B) 767.7B
✳️ کانه فلزی: (105.4B) 679.6B
✳️ شیمیایی: (104.8B) 1.6T
✳️ سرمایه گذاری: (101.1B) 0.9T


1402.02.09

✅ #سجام

همچنان در مسیر رشد قیمتی

دقت به رعایت حد ضرر بعد از یک دوره رشد

✅ #لکما 

بیش از ۴۸ میلیون تقاضا بعد از ۱۴۰ درصد رشد قیمت طبق تحلیل و روند

✅ #جهرم

ادامه مسیر طبق تحلیل

✅ #بنو

با ۲۶ میلیون حجم در صف خرید و رشد بیش از ۱۰۰ درصد

✅ #تمحرکه

طبق روند در سقف روزانه و ادامه روند نماد

✅ #وآرین

در سقف روزانه و گین بیش از ۱۰۰ درصد نماد

✅ #شاوان

رشد بیش از ۷۰ درصد نماد طبق روند در آستانه بالا

💢 احتمال طبقه‌بندی بازارهای بورسی

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از بررسی طبقه‌بندی بازارهای بازار سرمایه با حضور مدیران عامل شرکت‌های بورس و فرابورس و مدیران ارشد سازمان بورس خبر داد.

رضا عیوضلو در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد موضوع طبقه‌بندی بازارهای بازار سرمایه توضیح داد: در خصوص طبقه‌بندی بازارها، اصلاحات پیشنهادی دستورالعمل پذیرش و بازنگری شرایط پذیرش در بازارهای مختلف بورس و فرابورس پس از بررسی‌های کارشناسی، در هیئت مدیره‌های شرکت‌های بورس و فرابورس مورد بررسی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در این ارتباط جلسات مختلف در سطوح عالی و با حضور مدیران عامل شرکت‌های بورس و فرابورس و مدیران ارشد سازمان در حال برگزاری بوده و با توجه به اهمیت موضوع، پس از جمع‌بندی در این سطح، در هیئت مدیره سازمان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت./ایسنا

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: (721)
🟢 تعداد مثبت: 399 (%55)
🔴 تعداد منفی: 322 (%45)
🔼 تعداد صف خرید: 211 (%29)
🔽 تعداد صف فروش: 18 (%2)
🟩 تعداد نماد اختلاف مثبت: (400)
🟥 تعداد نماد اختلاف منفی: (321)

🚹️ ارزش خرید حقیقی ها: (15T)
🚹️ ارزش فروش حقیقی ها: (14.5T)
⬆️ ارزش خرید حقوقی ها: (3.2T)
⬇️ ارزش فروش حقوقی ها: (3.6T)
🔼 ارزش خرید حقوقی های بزرگ: (1.1T)
🔽 ارزش فروش حقوقی های بزرگ: (0.9T)
🟢 سرانه خرید حقیقی میانگین: (38.1M)
🔴 سرانه فروش حقیقی میانگین: (31.1M)
🟢 سرانه خرید حقیقی وزنی: (27.2M)
🔴 سرانه فروش حقیقی وزنی: (24M)
🔠 قدرت خرید حقیقی میانگین: (1.2)
🔡 قدرت خرید حقیقی وزنی: (1.1)

⬆️ ورود پول حقیقی معاملات خرد: (461.4B)
⬆️ ورود پول حقیقی صندوق ثابت: (-102.4B)
🔺 ارزش صف های خرید: (2.2T)
🔻 ارزش صف های فروش: (132.8B)

⏮ ورود پول حقیقی و ارزش معاملات گروه:
✳️ شیمیایی: (294.2B) 1.9T
✳️ فلزات اساسی: (158.7B) 1.5T
✳️ کمکی به نهادها: (110.7B) 631B
✳️ کانه فلزی: (80.7B) 408.9B
✳️ بیمه: (65.5B) 537.2B
✳️ محصولات غذایی: (55.2B) 786.9B
✳️ انبوه سازی: (52.3B) 0.9T

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.