نوشته‌ها

تورم و نظریه های تورم

تورم و نظریه های تورم تورم و نظریه های تورم چیست؟ به افزایش سطح عمومی قیمت ها تورم گغته می شود. به عبارت دیگر هرگاه شاخص قیمت ها در جامعه افزایش یابد ، گفته می شود که آن جامعه با تورم روبرو شده است. البته ممکن است که حتی در دوران تورم ، قیمت بعضی […]