نوشته‌ها

اسناد خزانه چيست ؟

اسناد خزانه چيست ؟ اسناد خزانه چيست ؟ در زمره اوراق بهادار با نامی قرار می‌گیرند كه بيانگر تعهد دولت‌ها به بازپرداخت مبلغ اسمی آنها در آينده است. از ابزارهای مالی با ماهيت بدهی بوده كه بدون كوپن سود منتشر می شود و هدف اصلی آن ، تامين كسری بودجه دولت‌هاست. اصلی ‌ترين ابزار بازار […]