نوشته‌ها

کارایی بازار سرمایه

کارایی بازار سرمایه قیمت بازار سهام یک شرکت، منوط به انتظارات سرمایه گذاران در مورد سهام و قیمت های آتی سهام است. انتظارات نیز، بر اساس اطلاعاتی که سرمایه گذار درباره شرکت مورد نظر و طرح های آینده آن دارند، ایجاد می شود. اطلاعات و دسترسی به آنها تاثیر زیادی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران […]