نوشته‌ها

اوراق قرضه چیست

وجوه اشتراک و افتراق اوراق قرضه و سهام طبق ماده ۵۲ (ل.ق) ورقه قرضه، “ورقه قابل معامله ای است که معرف مبلغی وام است با بهره معین که تمام یا اجزای آن ، در موعد یا مواعد معین باید مسترد گردد” بنابراین می توان اوراق قرضه(اوراق مشارکت) را این چنین نیز تعریف کرد: “اوراق قرضه […]