اخبار هفته سوم مهر ماه 1400

1400.07.22

🎥 تحلیل هفتگی اخبار اقتصادی ایران و جهان

📌 پیرامون آخرین تحولات بازارهای داخلی و جهانی
کاری از تیم تحلیل اکسیر ‌پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۲

◀️ بررسی روند شاخص بازار سرمایه و علل نوسانات آن
◀️ رشد ۱۸ دلاری بهای برنت و ۲۰ دلاری نفت وست تگزاس از ۶ ماه گذشته؛
◀️ رشد چشمگیر بهای متانول، نفتا، اوره و PVC
◀️ افزایش عمومی قیمت فلزات و رشد ۱۱ دلاری اونس طلا

https://www.instagram.com/tv/CVAA8NhoCbw/

💢 رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن
استراتژی در معاملات الزامیست./


1400.07.21

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 40

#شکام (13) | #فسرب (3) | #واحصا (4) | #غگیلا (6) | #ساذری (12) | #قجام (10) | #دروز (1.3) | #ثزاگرس (1.1) | #خعمرا (7) | #قتربت (0.6) | #شبصیر (0.2) | #شرنگی (0.2) | #چکاپا (6) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.1) | #شسم (0.1) | #سمایه (1.5) | #نبروج (0.7) | #قاروم (0.7) | #خنصیر (0.2) | #کابگن (0.1) | #تفیرو (0.2) | #پشاهن (0.3) | #ویسا (0.4) | #سپرمی (0.2) | #قنقش (0) | #ثنور (0.2) | #فجوش (0.3) | #خلیبل (0.3) | #کایتا (0) | #شتهران (0.1) | #شفارا (0.1) | #جهرم (0.4) | #فنرژی (0.1) | #رویش (0) | #وسالت (0.6) | #فافزا (0) | #اوج (0) | #فبستم (0.1) | #نشار (0.1) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 176

#وگردش (41) | #وشمال (5) | #ثقزوی (11) | #کدما (2.7) | #سامان (30) | #خفناور (4) | #فسدید (0.8) | #بکاب (0.5) | #سخواف (7) | #ثرود (7) | #سنیر (0.5) | #سایرا (1.3) | #وسرضوی (80) | #گکیش (1.3) | #نتوس (4) | #وسنا (3) | #قچار (4) | #لپیام (0.9) | #ساینا (0.3) | #بالبر (1.2) | #سجام (10) | #وسصفا (51) | #ثفارس (3) | #داراب (17) | #خموتور (2.4) | #وحافظ (3) | #سبزوا (10) | #ریشمک (0.8) | #کساپا (1.4) | #شپاس (1.3) | #شزنگ (0.2) | #وسقم (17) | #فنفت (1.2) | #شپلی (2.3) | #غشوکوح (1.9) | #آ س پ (1.2) | #غنوش (0.4) | #تکنار (0.2) | #سغرب (0.7) | #فرابورس (0.6) | #تپولا (0.6) | #وملت (4) | #وهنر (2.9) | #ورازی (6) | #پسهند (0.4) | #تابا (0.3) | #سفاسی (2.4) | #شفارس (6) | #وجامی (0.9) | #پارسیان (0.7) | #کفرآور (0.3) | #فاذر (6) | #غالبر (0.6) | #سکارون (0.1) | #خزر (0.4) | #لکما (5) | #کصدف (0.3) | #ثپردیس (1) | #داوه (0.4) | #شساخت (0.1) | #قصفها (0.1) | #ثنظام (0.2) | #بزاگرس (1.3) | #ولراز (0.3) | #گشان (0.3) | #وتعاون (2.7) | #غشهداب (1.8) | #فافق (1.1) | #زفکا (0.5) | #تپمپی (0.2) | #ثاباد (0.1) | #وسزنجان (4) | #فلات (0.3) | #شتولی (0.2) | #ثتوسا (0) | #کگاز (0.2) | #فکمند (0.1) | #شصفها (0) | #استارز (0) | #پلوله (0.1) | #شکف (0) | #وثوق (0.3) | #وآوا (0.8) | #کساوه (0.1) | #کماسه (0.7) | #کپشیر (0.2) | #فلامی (0) | #ثالوند (0.2) | #کسرام (0.7) | #چفیبر (0.5) | #وپست (0.1) | #غپاک (0.2) | #نیرو (0.1) | #زدشت (0.2) | #ومدیر (0.6) | #گدنا (0.2) | #قثابت (0.9) | #وپویا (0.6) | #ثاژن (0.2) | #ثاخت (1) | #واتی (0.2) | #دتولید (0.2) | #خفنر (0.2) | #وسدید (1.2) | #کسعدی (0.1) | #ثتران (0.3) | #ولانا (0.1) | #قیستو (0.1) | #بسویچ (0.1) | #خمحور (0.3) | #ولپارس (0.3) | #شپارس (0.1) | #تکمبا (0.1) | #کفپارس (0.2) | #فنوال (0) | #ختراک (0.1) | #کاذر (0) | #خبازرس (0) | #سدبیر (0) | #لخزر (0) | #فسازان (0) | #تماوند (0.1) | #ثشاهد (0.1) | #ثجوان (0.1) | #کتوکا (0.1) | #زبینا (0.3) | #لسرما (0) | #وآرین (0.1) | #سخزر (0) | #معیار (0) | #چکارن (0.1) | #ثاصفا (0) | #سفارود (0) | #فمراد (0) | #خریخت (0.2) | #خشرق (0) | #کوثر (0) | #بشهاب (0) | #فولای (0) | #ولصنم (0.1) | #حاریا (0) | #وثخوز (0) | #وکادو (0) | #خرینگ (0) | #فبیرا (0.1) | #تشتاد (0) | #کترام (0) | #بنیرو (0.1) | #قزوین (0) | #کی بی سی (0) | #وبشهر (0) | #کمنگنز (0) | #افرا (0) | #زشریف (0) | #وآتوس (0) | #ستران (0) | #بفجر (0) | #لبوتان (0) | #دقاضی (0) | #اتکای (0) | #ومعلم (0) | #بگیلان (0) | #ما (0) | #پیزد (0) | #وپسا (0.1) | #دکیمی (0) | #کحافظ (0) | #زگلدشت (0) | #وتعاونح (0.1) | #گپارس (0) | #وحکمت (0) | #داسوه (0) | #جوین (0) | #حپارسا (0) | #غشوکو (0) | #قلرست (0) |

#شبندر

💢شبندر در گزارش سه ماهه 326 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد که 186 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است

#شپنا
شپنا در گزارش سه ماهه 337 ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرد.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (34)

#فسرب | #غگیلا | #خنصیر | #واحصا | #توسن | #دروز | #ساذری | #اوج | #ثزاگرس | #شرنگی | #قتربت | #وسالت | #تمحرکه | #کورز | #سمایه | #ویسا | #خعمرا | #دتهران‌ | #شسم | #فسا | #جهرم | #نبروج | #قاروم | #پشاهن | #تفیرو | #فبستم | #کابگن | #فجوش | #خلیبل | #سپرمی | #کایتا | #شتهران | #رویش | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (228)

#شپنا | #وگردش | #وشمال | #ثقزوی | #کدما | #لپارس | #سامان | #کالا | #فرابورس | #وسرضوی | #خفناور | #وملی | #سنیر | #بکاب | #سخواف | #سفارود | #اتکای | #فسدید | #برکت | #خزر | #غمینو | #سایرا | #گکیش | #غنوش | #وسصفا | #وسنا | #نتوس | #قثابت | #گدنا | #داراب | #ساینا | #لپیام | #کاما | #دتوزیع | #سجام | #گشان | #قچار | #ریشمک | #قاسم | #کرمان | #وحافظ | #کساپا | #کوثر | #آ س پ | #تپمپی | #دتولید | #کتوکا | #فاذر | #کیسون | #حآسا | #بالبر | #سبزوا | #شزنگ | #وگستر | #غمهرا | #وسقم | #غفارس | #خمحرکه | #تابا | #وآذر | #کفرآور | #کماسه | #فنفت | #وهنر | #چفیبر | #سکارون | #کساوه | #سغرب | #کمرجان | #فولای | #تبرک | #ثنوسا | #شکربن | #کسرام | #فلات | #فافق | #دسانکو | #ختراک | #شفارس | #تماوند | #ثتران | #غالبر | #خزامیا | #ثعتما | #خفنر | #غشوکوح | #پارسیان | #نیرو | #کپشیر | #غویتا | #لبوتان | #ثنظام | #کسعدی | #ولپارس | #لخزر | #وآوا | #پسهند | #ولراز | #ثباغ | #کترام | #وملت | #ثپردیس | #سفاسی | #توریل | #وپویا | #بمپنا | #وپست | #ثرود | #داوه | #بزاگرس | #حتوکا | #ثشرق | #سباقر | #افرا | #تکنار | #فتوسا | #وجامی | #زبینا | #لکما | #خشرق | #شساخت | #فجام | #غشوکو | #غشهداب | #خمحور | #پدرخش | #ونیرو | #ثغرب | #غگلستا | #ولانا | #فنرژی | #حپترو | #کصدف | #فوکا | #فسازان | #کاذر | #شتولی | #آپ | #خاذین | #ثالوند | #قشهد | #کگاز | #پلوله | #سخاش | #بکام | #وسزنجان | #شکلر | #فکمند | #کسرا | #مفاخر | #گنگین | #چدن | #دکیمی | #وتعاون | #ولشرق | #فنفتح | #کپارس | #ثعمرا | #ثجوان | #سیلام | #وآرین | #دحاوی | #شپارس | #بسویچ | #فلامی | #تکنو | #رکیش | #بالاس | #استارز | #شصفها | #خکرمان | #مداران | #خبازرس | #گپارس | #شلعاب | #شکف | #رتکو | #سرچشمه | #وپسا | #زفکا | #کفپارس | #وحکمت | #دکپسول | #غشهد | #جوین | #ثاژن | #وساخت | #فبیرا | #ولصنم | #ومعلم | #کفرا | #غپاک | #ودی | #سخزر | #وثوق | #لسرما | #قنیشا | #ثامان | #چافست | #مرقام | #تکمبا | #نمرینو | #زکشت | #شپترو | #ثاصفا | #وبهمن | #سصفها | #اوان | #وتعاونح | #وتوس | #سدشت | #فمراد | #حاریا | #شاروم | #وآتوس | #شپاس | #پویا | #بهپاک | #غگل | #زماهان | #غشان | #دپارس | #وارس | #زکوثر | #ثمسکن | #لازما | #فنوال | #وثخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (228)

#شپنا | #وگردش | #وشمال | #ثقزوی | #کدما | #لپارس | #سامان | #کالا | #فرابورس | #وسرضوی | #خفناور | #وملی | #سنیر | #بکاب | #سخواف | #سفارود | #اتکای | #فسدید | #برکت | #خزر | #غمینو | #سایرا | #گکیش | #غنوش | #وسصفا | #وسنا | #نتوس | #قثابت | #گدنا | #داراب | #ساینا | #لپیام | #کاما | #دتوزیع | #سجام | #گشان | #قچار | #ریشمک | #قاسم | #کرمان | #وحافظ | #کساپا | #کوثر | #آ س پ | #تپمپی | #دتولید | #کتوکا | #فاذر | #کیسون | #حآسا | #بالبر | #سبزوا | #شزنگ | #وگستر | #غمهرا | #وسقم | #غفارس | #خمحرکه | #تابا | #وآذر | #کفرآور | #کماسه | #فنفت | #وهنر | #چفیبر | #سکارون | #کساوه | #سغرب | #کمرجان | #فولای | #تبرک | #ثنوسا | #شکربن | #کسرام | #فلات | #فافق | #دسانکو | #ختراک | #شفارس | #تماوند | #ثتران | #غالبر | #خزامیا | #ثعتما | #خفنر | #غشوکوح | #پارسیان | #نیرو | #کپشیر | #غویتا | #لبوتان | #ثنظام | #کسعدی | #ولپارس | #لخزر | #وآوا | #پسهند | #ولراز | #ثباغ | #کترام | #وملت | #ثپردیس | #سفاسی | #توریل | #وپویا | #بمپنا | #وپست | #ثرود | #داوه | #بزاگرس | #حتوکا | #ثشرق | #سباقر | #افرا | #تکنار | #فتوسا | #وجامی | #زبینا | #لکما | #خشرق | #شساخت | #فجام | #غشوکو | #غشهداب | #خمحور | #پدرخش | #ونیرو | #ثغرب | #غگلستا | #ولانا | #فنرژی | #حپترو | #کصدف | #فوکا | #فسازان | #کاذر | #شتولی | #آپ | #خاذین | #ثالوند | #قشهد | #کگاز | #پلوله | #سخاش | #بکام | #وسزنجان | #شکلر | #فکمند | #کسرا | #مفاخر | #گنگین | #چدن | #دکیمی | #وتعاون | #ولشرق | #فنفتح | #کپارس | #ثعمرا | #ثجوان | #سیلام | #وآرین | #دحاوی | #شپارس | #بسویچ | #فلامی | #تکنو | #رکیش | #بالاس | #استارز | #شصفها | #خکرمان | #مداران | #خبازرس | #گپارس | #شلعاب | #شکف | #رتکو | #سرچشمه | #وپسا | #زفکا | #کفپارس | #وحکمت | #دکپسول | #غشهد | #جوین | #ثاژن | #وساخت | #فبیرا | #ولصنم | #ومعلم | #کفرا | #غپاک | #ودی | #سخزر | #وثوق | #لسرما | #قنیشا | #ثامان | #چافست | #مرقام | #تکمبا | #نمرینو | #زکشت | #شپترو | #ثاصفا | #وبهمن | #سصفها | #اوان | #وتعاونح | #وتوس | #سدشت | #فمراد | #حاریا | #شاروم | #وآتوس | #شپاس | #پویا | #بهپاک | #غگل | #زماهان | #غشان | #دپارس | #وارس | #زکوثر | #ثمسکن | #لازما | #فنوال | #وثخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#شپنا | #پالایش | #شبندر | #شکام | #کمند | #کالا | #اعتماد | #برکت | #لپارس | #شستا | #فرابورس | #کیان | #دی | #فجهان | #دارا یکم | #شصدف | #ثفارس | #شبریز | #فولاد | #فسبزوار | #خودرو | #کرمان | #نوری | #فملی | #وبملت | #خنصیر | #امین یکم | #خگستر | #وپاسار | #پارند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#فسرب (43) | #غگیلا (37) | #توسن (23) | #همای (23) | #شرنگی (16) | #ثزاگرس (15) | #فگستر (15) | #امین (13) | #سپیدار (13) | #واحصا (13) | #زملارد (12) | #فسا (10) | #کیمیاتک (10) | #مدیریت (9) | #وهامون (9) | #چخزر (9) | #وکبهمن (8) | #ثهام (8) | #کزغال (8) | #لطیف (6) | #غزر (6) | #ولکار (6) | #سپید (6) | #بپیوند (5) | #بوعلی (5) | #پیزد (5) | #آبادا (5) | #خاتم (5) | #فسبزوار (5) | #پارند (4) | #دمعیار (4) | #ساوه (4) | #رافزا (3.7) | #بگیلان (3.5) | #سمایه (3.5) | #غکورش (3.4) | #فجهان (3.3) | #وسپه (3.3) | #سهگمت (3) | #سپیدما (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فسرب (313) | #همای (204) | #ثزاگرس (193) | #فسدید (167) | #اعتماد (154) | #پارند (149) | #شرنگی (146) | #سپیدما (138) | #افران (111) | #ثروتم (105) | #کمند (100) | #کارین (98) | #خاتم (91) | #لپیام (70) | #غگیلا (66) | #واحصا (63) | #امین یکم (58) | #داریک (54) | #شیراز (47) | #وصنعت (47) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فسرب (313) | #همای (204) | #ثزاگرس (193) | #فسدید (167) | #اعتماد (154) | #پارند (149) | #شرنگی (146) | #سپیدما (138) | #افران (111) | #ثروتم (105) | #کمند (100) | #کارین (98) | #خاتم (91) | #لپیام (70) | #غگیلا (66) | #واحصا (63) | #امین یکم (58) | #داریک (54) | #شیراز (47) | #وصنعت (47) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فملی | #وپاسار | #وبملت | #آریان | #فسبزوار | #خودرو | #آسامید | #شگویا | #فولاد | #شغدیر | #برکت | #وغدیر | #وکار | #شیران | #تصمیم | #فارس | #پاکشو | #خگستر | #آریا | #پارسان | #تاپیکو | #غدام | #ثشاهد | #کگل | #ومدیر | #کویر | #وپارس | #شبریز | #ذوب |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #شکام | #کیان | #پارند | #کمند | #همای | #افران | #غشصفا | #خراسان | #خاتم | #کارین | #کگاز | #زاگرس | #پترول | #قنقش | #خنصیر | #شرنگی | #سپیدما | #بزاگرس | #دارا یکم | #کامیاب | #وسپه | #فسرب | #داریک | #وساپا | #خشرق | #تاپکیش | #فباهنر | #جم پیلن | #فسپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (4)

#کیا (36) | #شکام (4) | #قجام (3) | #خاتم (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شرنگی (16) | #کگاز (1.7) | #خراسان (1.6) | #رکیش (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (36)

#انرژی3 | #فسرب | #غگیلا | #واحصا | #توسن | #ساذری | #اوج | #دروز | #وصنا | #خرینگ | #ثزاگرس | #قتربت | #شرنگی | #وسالت | #کورز | #تمحرکه | #دتهران‌ | #خعمرا | #ویسا | #شسم | #جهرم | #فسا | #نبروج | #قاروم | #شکام | #تفیرو | #فبستم | #پشاهن | #کابگن | #فجوش | #خلیبل | #کایتا | #شتهران | #سپرمی | #رویش | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (256)

#شپنا | #وگردش | #وشمال | #کالا | #ثقزوی | #کدما | #فرابورس | #لپارس | #سامان | #وسرضوی | #شبریز | #خفناور | #وملی | #ثنام | #سفارس | #سنیر | #بکاب | #اوج | #اتکای | #سخواف | #سفارود | #شراز | #خزر | #کتوکا | #غمینو | #فسدید | #غنوش | #سایرا | #گکیش | #قثابت | #بالاس | #وسصفا | #کاذر | #نتوس | #دتوزیع | #وسنا | #کرمان | #ساینا | #داراب | #لپیام | #دسانکو | #گدنا | #قاسم | #ثتران | #قچار | #دتولید | #حآسا | #گشان | #وحافظ | #ریشمک | #فنوال | #کوثر | #تپمپی | #سجام | #سبزوا | #بالبر | #کساپا | #تابا | #فاذر | #آ س پ | #کمرجان | #شکربن | #وآذر | #کفرآور | #سکارون | #کساوه | #شپلی | #شتوکا | #وگستر | #فولای | #فلات | #دقاضی | #غشهداب | #تبرک | #وسقم | #کیسون | #وهنر | #کسرام | #غمهرا | #غفارس | #فنفت | #کترام | #ثنظام | #ختراک | #ثعتما | #شاروم | #تایرا | #سصفها | #شزنگ | #وپویا | #غالبر | #فافق | #تماوند | #چکارن | #ثعمرا | #ثاخت | #ثالوند | #سغرب | #کپشیر | #غشوکوح | #پارسیان | #سباقر | #وآوا | #کسعدی | #خفنر | #وسدید | #کسرا | #لبوتان | #ثپردیس | #لخزر | #شپاس | #توریل | #غگل | #لکما | #افرا | #ثرود | #سفاسی | #شپترو | #ولراز | #پسهند | #داوه | #پلوله | #پدرخش | #وپست | #ولپارس | #وملت | #چفیبر | #سخاش | #فتوسا | #وجامی | #ثشرق | #غویتا | #وبهمن | #بمپنا | #ولانا | #حتوکا | #حپترو | #بزاگرس | #زدشت | #ثغرب | #ولشرق | #حریل | #شفا | #خبازرس | #خمحور | #زبینا | #شساخت | #ونیرو | #تکنار | #دبالک | #خکمک | #نیرو | #فوکا | #فجام | #فمراد | #مرقام | #زکوثر | #شکلر | #شپارس | #غگلستا | #کفپارس | #فنرژی | #قشهد | #وثنو | #کصدف | #تکنو | #مداران | #انرژی2 | #ولصنم | #سیلام | #کلوند | #شتولی | #کپارس | #مفاخر | #گنگین | #دکپسول | #وثوق | #غشوکو | #خاذین | #پاسا | #وسزنجان | #بهپاک | #دکیمی | #تکمبا | #وآرین | #نمرینو | #فنفتح | #اوان | #ثجوان | #گپارس | #زفکا | #چافست | #بسویچ | #وتعاون | #ثنوسا | #پیزد | #دحاوی | #فلامی | #زماهان | #رکیش | #لسرما | #لازما | #شجم | #شلعاب | #فسازان | #قجام | #ودی | #استارز | #ثباغ | #وپسا | #غگرجی | #شکف | #غشهد | #سپ | #فبیرا | #سفار | #غدیس | #ومعلم | #کفرا | #زکشت | #پخش | #غچین | #وحکمت | #ثامان | #رتاپ | #فروی | #بساما | #سرچشمه | #ثاژن | #وزمین | #قنیشا | #میهن | #کمیناح | #ثاصفا | #خکرمان | #وآتوس | #ثاباد | #رتکو | #غشان | #قرن | #سمتاز | #حشکوه | #حخزر | #ساراب | #وتعاونح | #غبهار | #وارس | #کحافظ | #حاریا | #سدشت | #پویا | #بنیرو | #بکهنوج | #ثبهساز | #پلاسک | #دبالکح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #شبندر | #کمند | #شکام | #کالا | #برکت | #اعتماد | #کیان | #شستا | #خنصیر | #دارا یکم | #پارسان | #لپارس | #دی | #فولاد | #فملی | #فجهان | #خودرو | #شصدف | #فرابورس | #وبملت | #خگستر | #فسبزوار | #امین یکم | #نوری | #شبریز | #ثفارس | #پارند | #خساپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#غگیلا (56) | #فسرب (48) | #توسن (33) | #واحصا (20) | #شرنگی (17) | #ثزاگرس (14) | #همای (13) | #امین (13) | #فسا (13) | #کیمیاتک (12) | #مدیریت (12) | #سپیدار (10) | #انرژی3 (10) | #لطیف (9) | #فگستر (8) | #کزغال (8) | #وهامون (8) | #آبادا (7) | #وکبهمن (7) | #ولکار (6) | #سپید (6) | #زملارد (6) | #بپیوند (6) | #غزر (6) | #فسبزوار (5) | #خاتم (5) | #بگیلان (5) | #دمعیار (5) | #رافزا (4) | #ثهام (4) | #فجهان (4) | #چخزر (3.9) | #پارند (3.6) | #بوعلی (3.4) | #ومدیر (3.3) | #غکورش (2.9) | #ساوه (2.7) | #سپیدما (2.7) | #داریک (2.7) | #افران (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فسدید (448) | #فسرب (325) | #ثزاگرس (258) | #پارند (138) | #شرنگی (125) | #اعتماد (124) | #افران (122) | #انرژی3 (120) | #سپیدما (109) | #همای (107) | #واحصا (103) | #کمند (98) | #کارین (97) | #خاتم (85) | #غگیلا (74) | #لپیام (70) | #امین یکم (70) | #آسامید (63) | #ثروتم (53) | #فسا (50) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فملی | #پارسان | #برکت | #وپاسار | #وبملت | #وغدیر | #آریان | #خودرو | #فولاد | #فسبزوار | #تاپیکو | #شستا | #شبریز | #شگویا | #ذوب | #مادیرا | #شیران | #وکار | #آسامید | #وبصادر | #شبندر | #میدکو | #فارس | #خگستر | #شغدیر | #کگل | #کویر | #فسازان | #ومدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #شکام | #کیان | #افران | #پارند | #کمند | #همای | #امین یکم | #غشصفا | #خراسان | #خاتم | #آکورد | #زاگرس | #شاوان | #کارین | #کامیاب | #یاقوت | #انرژی3 | #کگاز | #قنقش | #شفن | #وصنا | #شرنگی | #بزاگرس | #سپیدما | #شپدیس | #کزغال | #داریک | #سپر | #توسن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (11)

#فسدید (321) | #کیا (36) | #وسکرد (6) | #ثبات (6) | #شکام (5) | #قجام (4) | #سمایه (4) | #همای (3) | #خاتم (3) | #غپونه (3) | #غشوکوح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خاتم (5) | #ثبات (1.6) | #تکشا (1.3) | #شکام (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کگاز (2.1) | #شرنگی (17) | #خراسان (1.5) | #رکیش (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با افت ۱۸،۸۳۰ واحد
در کانال ۱/۳۹۹/۸۵۰ واحد است ؟!!

📈شاخص هم وزن با افت ۷،۸۲۷ واحد
در کانال ۳۹۳/۷۴۰ واحد قرار دارد

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۷۳۰۰ میلیارد تومان

💢اعضای جدید شورای عالی بورس انتخاب شدند

🔹پنج عضو جدید شورای عالی بورس روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی انتخاب و معرفی شدند.

🔹در جلسه امروز هیات وزیران، با توجه به صلاحیت تخصصی، سلامت مالی و تجربه پیشین، آقایان سید موسی فیض فلاح شمس، علی سعیدی و احمد شعبانی به عنوان سه خبره مالی شورای عالی بورس انتخاب شدند.

🔹در این جلسه همچنین رسول سعیدی به عنوان خبره بورس کالا و علی امامی میبدی به عنوان خبره بورس انرژی تعیین شدند.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (46)

#انرژی3 | #فسرب | #خنصیر | #واحصا | #غگیلا | #توسن | #شصدف | #شکام | #فروس | #اوج | #ساذری | #پلاست | #بشهاب | #خرینگ | #دروز | #قتربت | #وسالت | #شرنگی | #وصنا | #ثزاگرس | #تمحرکه | #کورز | #دتهران‌ | #غمارگ | #خعمرا | #ویسا | #شسم | #جهرم | #غشصفا | #وایران | #فسا | #نبروج | #قاروم | #آبین | #تفیرو | #تکشا | #پشاهن | #فبستم | #کابگن | #فجوش | #خلیبل | #شتهران | #کایتا | #سپرمی | #رویش | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (244)

#شپنا | #وگردش | #کالا | #وشمال | #لپارس | #ثقزوی | #کدما | #فرابورس | #وسرضوی | #سامان | #خفناور | #وملی | #ثنام | #سنیر | #بکاب | #اوج | #سفارس | #سفارود | #سخواف | #فسدید | #کرمان | #اتکای | #قچار | #خزر | #قثابت | #غمینو | #خصدرا | #گکیش | #غنوش | #وسصفا | #نتوس | #شتوکا | #وسنا | #لپیام | #داراب | #ساینا | #وگستر | #گدنا | #دسانکو | #ثتران | #سایرا | #تپمپی | #دتولید | #قاسم | #گشان | #ریشمک | #حآسا | #کتوکا | #وحافظ | #ختور | #کساپا | #بالاس | #کمرجان | #تابا | #فاذر | #شکربن | #بالبر | #سبزوا | #وآذر | #آ س پ | #کوثر | #ثعتما | #سجام | #شبریز | #کفرآور | #کترام | #ثنوسا | #فنفت | #ثالوند | #غگل | #فلات | #سکارون | #تبرک | #دقاضی | #وسقم | #نیرو | #کساوه | #وهنر | #غمهرا | #ثرود | #غفارس | #ثنظام | #خفولا | #کسرا | #ختراک | #کسرام | #فولای | #ولانا | #شزنگ | #غالبر | #پارسیان | #وپویا | #فافق | #ثپردیس | #وآوا | #سباقر | #سغرب | #فجام | #لکما | #کسعدی | #کپشیر | #تماوند | #شپترو | #چکارن | #شپاس | #غشوکوح | #بزاگرس | #افرا | #پسهند | #تایرا | #سفاسی | #لخزر | #ولراز | #پلوله | #فوکا | #وبهمن | #خفنر | #وجامی | #حتوکا | #وملت | #مرقام | #ثغرب | #غویتا | #توریل | #سصفها | #لابسا | #کاذر | #وسدید | #ونیرو | #شکلر | #لبوتان | #چفیبر | #داوه | #سخاش | #حپترو | #بمپنا | #زماهان | #حریل | #ثشرق | #سیدکو | #ثعمرا | #ولصنم | #کفپارس | #خمحور | #شساخت | #تکنار | #دتوزیع | #وآرین | #فنوال | #رافزا | #فمراد | #فنرژی | #سیلام | #ولشرق | #نمرینو | #وثنو | #کصدف | #شپارس | #فسازان | #تکنو | #مداران | #وثوق | #مفاخر | #خبازرس | #وزمین | #فنفتح | #شلعاب | #انرژی2 | #وتعاون | #کیسون | #شتولی | #تکمبا | #غشوکو | #وسزنجان | #زدشت | #چافست | #کپارس | #ثاباد | #خاذین | #ثجوان | #پاسا | #رکیش | #فلامی | #پیزد | #اوان | #گنگین | #دپارس | #خچرخش | #دحاوی | #بسویچ | #زشریف | #دکیمی | #استارز | #غگرجی | #کفرا | #غشهد | #شجم | #ثامان | #وشهر | #شکف | #وثخوز | #زکشت | #خکاوه | #زبینا | #ومعلم | #وحکمت | #شفا | #چخزر | #شاروم | #جوین | #آپ | #دبالک | #بنو | #غشان | #ثاژن | #ثاصفا | #سفار | #رتکو | #وآتوس | #گپارس | #سمتاز | #دفارا | #حشکوه | #غبهار | #بکهنوج | #وتعاونح | #بایکا | #خمحرکه | #ومشان | #حآفرین | #قشهد | #کلوند | #حاریا | #پویا | #پلاسک | #معیار | #غشهداب | #اتکام | #غگلپا | #بکام | #فتوسا | #وسبحان | #سدشت | #ثبهساز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شبندر | #شپنا | #کمند | #شکام | #برکت | #اعتماد | #کالا | #شستا | #کیان | #خنصیر | #فملی | #دارا یکم | #فولاد | #خبهمن | #دی | #پارسان | #شبریز | #خودرو | #فجهان | #لپارس | #افران | #امین یکم | #وبملت | #شصدف | #خگستر | #فسبزوار | #پارند | #نوری | #فرابورس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#غگیلا (59) | #فسرب (53) | #توسن (37) | #واحصا (23) | #شرنگی (17) | #ثزاگرس (17) | #امین (13) | #کیمیاتک (13) | #مدیریت (11) | #انرژی3 (11) | #فگستر (11) | #سپیدار (10) | #لطیف (10) | #همای (10) | #کزغال (9) | #آبادا (9) | #وهامون (8) | #ولکار (8) | #سپید (7) | #زملارد (6) | #بپیوند (6) | #وکبهمن (6) | #فسبزوار (6) | #غزر (6) | #ثهام (5) | #بگیلان (5) | #فجهان (4) | #ولپارس (4) | #رافزا (4) | #خاتم (4) | #چخزر (3.9) | #پارند (3.8) | #بوعلی (3.8) | #فسا (3.8) | #ومدیر (3.6) | #داریک (3.5) | #فتوسا (3.5) | #غکورش (3.2) | #لوتوسح (3.2) | #ثامید (2.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فسرب (403) | #فسدید (338) | #ثزاگرس (274) | #پارند (148) | #واحصا (128) | #شرنگی (126) | #انرژی3 (125) | #اعتماد (115) | #کمند (112) | #افران (109) | #کارین (104) | #سپیدما (82) | #همای (79) | #امین یکم (77) | #خاتم (72) | #آسامید (71) | #غگیلا (68) | #لپیام (60) | #سپاس (58) | #ثروتم (58) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فملی | #برکت | #پارسان | #خبهمن | #وبملت | #وپاسار | #وغدیر | #فولاد | #شبریز | #آریان | #فسبزوار | #خودرو | #شستا | #تاپیکو | #ذوب | #شراز | #فارس | #سمگا | #شگویا | #فسازان | #مادیرا | #وبصادر | #کگل | #میدکو | #شیران | #وکار | #آسامید | #ارفع | #خگستر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #شکام | #کیان | #کمند | #پارند | #افران | #همای | #امین یکم | #غشصفا | #زاگرس | #خراسان | #خاتم | #شپدیس | #شفن | #کارین | #یاقوت | #کامیاب | #آکورد | #انرژی3 | #وصنا | #قنقش | #کگاز | #غمارگ | #شاوان | #چکاپا | #شرنگی | #بزاگرس | #صایند | #سپاس | #مدیریت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (14)

#فسدید (404) | #کیا (36) | #فلوله (23) | #وسکرد (8) | #ثبات (7) | #شکام (6) | #سمایه (5) | #قجام (5) | #غپونه (3) | #همای (3) | #خاتم (3) | #سجام (3) | #تپولا (3) | #غشوکوح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خاتم (4) | #ثبات (2) | #فروس (2) | #پلاست (1.7) | #تپولا (1.5) | #تکشا (1.4) | #بشهاب (1.4) | #کامیاب (1.3) | #شصدف (1.3) | #نطرین (1.1) | #شکام (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کگاز (1.6) | #شرنگی (17) | #خراسان (1.6) | #ونفت (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (54)

#انرژی3 | #خنصیر | #فسرب | #تکشا | #واحصا | #شصدف | #غگیلا | #شکام | #اوج | #ساذری | #فروس | #ثنور | #بشهاب | #توسن | #فجر | #دروز | #غشصفا | #خکار | #خرینگ | #قتربت | #وسالت | #شرنگی | #غمارگ | #ثزاگرس | #پلاست | #وصنا | #تمحرکه | #کهمدا | #کورز | #نطرین | #دتهران‌ | #ویسا | #خعمرا | #شسم | #جهرم | #نبروج | #قاروم | #فسا | #تفیرو | #پشاهن | #فبستم | #قیستو | #فبیرا | #فجوش | #خلیبل | #شتهران | #کایتا | #کابگن | #سمایه | #آبین | #سپرمی | #رویش | #وایران | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (212)

#شپنا | #وگردش | #وشمال | #ثقزوی | #کالا | #کدما | #فرابورس | #لپارس | #وسرضوی | #سامان | #خفناور | #وملی | #ثنام | #سنیر | #بکاب | #اوج | #سفارود | #سخواف | #سایرا | #خصدرا | #فسدید | #قچار | #کپشیر | #گکیش | #خزر | #وسصفا | #غنوش | #نتوس | #لپیام | #وسنا | #شتوکا | #غمینو | #داراب | #ساینا | #دسانکو | #وگستر | #گدنا | #ثتران | #فنفت | #آ س پ | #ریشمک | #تپمپی | #وحافظ | #کساپا | #قاسم | #بالبر | #حآسا | #کتوکا | #گشان | #وآذر | #شکربن | #تابا | #دتولید | #سجام | #ثعتما | #کساوه | #ثنظام | #کفرآور | #سفارس | #فاذر | #سکارون | #وسقم | #کترام | #فلات | #کمرجان | #نیرو | #غمهرا | #خمحور | #وهنر | #تبرک | #کوثر | #سبزوا | #غگل | #شزنگ | #ثالوند | #غفارس | #وپویا | #لکما | #سباقر | #پارسیان | #فوکا | #خفولا | #تماوند | #فلوله | #وآوا | #سغرب | #کسعدی | #غشوکوح | #سفاسی | #پسهند | #زفکا | #چکارن | #کسرام | #ثرود | #بزاگرس | #ولراز | #وملت | #کاذر | #ثغرب | #چفیبر | #سصفها | #لخزر | #وجامی | #خفنر | #ولانا | #بمپنا | #داوه | #افرا | #فکمند | #وبهمن | #زماهان | #تکنار | #حپترو | #وثنو | #ونیرو | #شساخت | #حتوکا | #غویتا | #فسازان | #ثعمرا | #ولصنم | #سخاش | #بالاس | #فجام | #ولشرق | #مداران | #توریل | #فمراد | #سیلام | #رافزا | #ثنوسا | #شپارس | #کصدف | #تکنو | #نمرینو | #فنفتح | #خبازرس | #بایکا | #انرژی2 | #فنرژی | #شکلر | #کیسون | #شتولی | #وتعاون | #وثوق | #غشوکو | #شلعاب | #دقاضی | #پلوله | #وسزنجان | #کفپارس | #وسدید | #تکمبا | #وآرین | #ثاباد | #چافست | #فلامی | #رکیش | #وشهر | #قثابت | #زدشت | #اوان | #استارز | #بسویچ | #دکیمی | #زکشت | #حآفرین | #ثجوان | #شکف | #دحاوی | #وثخوز | #فافق | #ثامان | #وتعاونح | #جوین | #ثاژن | #سمتاز | #غالبر | #گپارس | #غپاک | #وحکمت | #دبالک | #غشاذر | #ثاصفا | #وآتوس | #حشکوه | #لبوتان | #حریل | #کسرا | #معیار | #آپ | #لابسا | #رتکو | #دپارس | #دفارا | #فنورد | #غگلپا | #زشریف | #حاریا | #شپترو | #دتوزیع | #سدشت | #تشتاد | #لخانه | #تایرا | #وسبحان | #پویا | #لازما | #غپآذر | #ثبهساز | #کلوند | #غگلستا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #کمند | #شبندر | #برکت | #میدکو2 | #شکام | #اعتماد | #فملی | #کیان | #شستا | #کالا | #فولاد | #دارا یکم | #خنصیر | #دی | #خبهمن | #زاگرس | #خودرو | #پارسان | #شبریز | #امین یکم | #فجهان | #افران | #وپاسار | #لپارس | #فسبزوار | #خگستر | #وبملت | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#غگیلا (62) | #فسرب (55) | #توسن (31) | #واحصا (25) | #ثزاگرس (18) | #امین (13) | #کیمیاتک (13) | #سپیدار (12) | #فگستر (11) | #انرژی3 (11) | #مدیریت (10) | #ولکار (10) | #لطیف (10) | #آبادا (9) | #کزغال (9) | #وهامون (8) | #سپید (7) | #شرنگی (7) | #زملارد (7) | #فسبزوار (6) | #همای (6) | #وکبهمن (6) | #بپیوند (6) | #چخزر (6) | #ثروتم (6) | #غزر (5) | #ثهام (5) | #بگیلان (5) | #فجهان (5) | #ولپارس (4) | #فتوسا (4) | #رافزا (4) | #ومدیر (3.6) | #بوعلی (3.6) | #غکورش (3.4) | #داریک (3.2) | #فسا (3.2) | #لوتوسح (3.1) | #شاروم (3.1) | #کامیاب (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#فسرب (409) | #فسدید (340) | #ثزاگرس (287) | #واحصا (145) | #پارند (137) | #انرژی3 (129) | #کمند (127) | #ثروتم (116) | #اعتماد (108) | #شرنگی (105) | #کارین (102) | #افران (101) | #خاتم (82) | #سپیدما (79) | #امین یکم (74) | #کنورح (72) | #قجامح (70) | #وزمین (68) | #غگیلا (68) | #آسامید (62) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #برکت | #فملی | #پارسان | #خبهمن | #وبملت | #وپاسار | #فولاد | #شبریز | #وغدیر | #فسبزوار | #آریان | #خودرو | #شبندر | #میدکو | #شستا | #سمگا | #ذوب | #تاپیکو | #شراز | #فارس | #امید | #سفارس | #شگویا | #فسازان | #کگل | #آسامید | #مادیرا | #وبصادر | #شیران |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #شکام | #اعتماد | #پارند | #زاگرس | #افران | #همای | #قجامح | #امین یکم | #شپدیس | #غشصفا | #کامیاب | #شفن | #خراسان | #خاتم | #یاقوت | #کارین | #توسن | #کنور | #انرژی3 | #فجر | #قنقش | #وصنا | #وسپه | #غمارگ | #کگاز | #مدیریت | #چکاپا | #دامین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (18)

#فسدید (434) | #آرمانح (36) | #کیا (34) | #فلوله (33) | #ثبات (11) | #وسکرد (8) | #شکام (6) | #سمایه (6) | #قجام (5) | #کامیاب (4) | #غپونه (4) | #خاتم (4) | #همای (4) | #پلاست (4) | #تپولا (3) | #سجام (3) | #غشوکوح (3) | #دپارس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#امین (14) | #لوتوسح (3.1) | #زاگرس (2.1) | #فروس (2.1) | #خکار (2.1) | #سمایه (1.9) | #پلاست (1.7) | #وایران (1.6) | #ثفارس (1.5) | #تپولا (1.4) | #بشهاب (1.4) | #تکشا (1.4) | #ثنور (1.3) | #شصدف (1.3) | #فبیرا (1.3) | #خرینگ (1.2) | #نطرین (1.1) | #شکام (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کگاز (1.5) | #شرنگی (7) | #دامین (1.5) | #خراسان (1.4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 696
🟢 تعداد مثبت: 146 (%21)
🔴 تعداد منفی: 550 (%79)
🔼 تعداد صف خرید: 52 (%7)
🔽 تعداد ️صف فروش: 209 (%30)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-773) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (448) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (922) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 183,621
🟩 قند و شکر: 4,571
🟩 حمل و نقل آبی: 130

📊گزارش بازار در پایان معاملات
چهارشنبه / ۲۱ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با افت ۲۱،۴۲۰ واحدی وارد کانال یک میلیون و ۳۹۷ هزار واحد شد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۸،۷۸۲ واحد منفی بود و در محدوده هزار ۳۹۲ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۶۷ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #پارسان #شپنا #فملی #شستا #شبندر و #کچاد به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۷۷۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۰ هزار و ۲۹۶ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۴ هزار و ۸۱۲ میلیارد تومان بوده است.

💢 تقویت بازار بورس از اولویت‌ها و سیاست‌های جدی دولت است

معاون اقتصادی رئیس جمهور در دیدار اعضای جدید شورای‌عالی بورس:

ارزش و بازدهی بازار بورس باید با ورود سهام جدید واقعی‌تر شود. حضور در بازار بورس از صحیح ترین روش های سرمایه گذاری است.

دولت به تقویت بازار سرمایه کمک می کند و از سرمایه‌گذاران خرد حمایت خواهد کرد. باید از تجارب قبلی درس بگیریم و اجازه ندهیم رویدادهای تلخ گذشته دوباره تکرار شوند./ایرنا

💢مجید عشقی رئیس سازمان بورس شد

اعضای جدید هیئت مدیره سازمان بورس:
خدابخش، ناصرپور، فرج زاده، مسعودی‌فر


1400.07.20

💢دهقان دهنوی غزل خداحافظی را خواند

پیام تلگرامی رئیس سازمان بورس:

🔹همان طور که می دانید دوره هیات مدیره سازمان ۵ سال است و افرادی که در میانه دوره جایگزین می شوند بقیه همان دوره را ادامه می دهند. این دوره از چند ماه قبل به پایان رسیده است و صرفا به دلیل تغییر دولت و به تبع آن تغییر وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، تعیین تکلیف به تاخیر افتاده است.

🔹آقای دکتر خاندوزی روز پنجشنبه ۸ مهرماه به من اطلاع دادند که برنامه شان تغییر تیم مدیریتی سازمان بورس است. من هم از همان روز پیگیر هستم که این اتفاق زودتر بیفتد. حتی مصر بودم که طبق برنامه شورای عالی بورس همین هفته تشکیل شود ولی امکان برگزاری فراهم نشد. امیدوارم هرچه زودتر اتفاق بیفتد.

🔹از نظر من تغییر رئیس سازمان بورس در انتهای دوره ۵ ساله باید یک امر عادی تلقی شده و نباید اینقدر بدان پرداخته شود. بازار سرمایه هم فکر می کنم آنقدر بزرگ شده که این رفت و آمدها بر آن تاثیری نداشته باشد.

لذا از همه دوستان تقاضا دارم به این حواشی نپردازند.

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 55

#حبندر (10) | #زاگرس (0.8) | #تپکو (60) | #سنیر (1.1) | #شسینا (1.1) | #ساذری (11) | #غمینو (14) | #قجام (15) | #بمیلا (5) | #قاسم (15) | #واحصا (1.2) | #شلرد (6) | #خنصیر (2.2) | #چکاپا (14) | #وسالت (37) | #غگیلا (1.9) | #توسن (2.7) | #دروز (0.9) | #سلار (1.2) | #قتربت (0.7) | #ثزاگرس (0.7) | #وثخوز (0.6) | #نمرینو (0.2) | #فالوم (0.7) | #حگردش (6) | #ویسا (2.8) | #تمحرکه (1) | #شرنگی (0.1) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.1) | #خعمرا (0.1) | #حپترو (0.2) | #نبروج (0.9) | #ثنظام (0.2) | #فبستم (6) | #قاروم (0.7) | #دلقما (0) | #کابگن (0.1) | #غبهار (0.2) | #غاذر (0.1) | #شسم (0) | #حشکوه (0.8) | #پشاهن (0.1) | #فجوش (0.2) | #کایتا (0) | #سپرمی (0.2) | #خلیبل (0.3) | #شتهران (0.1) | #فافزا (0) | #چافست (0.1) | #وثنو (0.2) | #رویش (0) | #جهرم (0.3) | #پلوله (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 71

#وگردش (40) | #وسرضوی (514) | #خفناور (0) | #شکف (1) | #فسدید (0) | #سفارود (5) | #سخواف (7) | #سایرا (0) | #گکیش (0) | #داراب (20) | #ساینا (0.4) | #نتوس (0) | #سجام (12) | #غصینو (2.6) | #وسصفا (52) | #ثنور (5) | #حاریا (2.4) | #وحافظ (0) | #وسنا (2.1) | #وهنر (6) | #تپولا (1.1) | #وسقم (18) | #کدما (0.2) | #آ س پ (1.8) | #شزنگ (0.1) | #وجامی (1.5) | #ریشمک (0.4) | #تماوند (2.1) | #فاهواز (1.8) | #ثقزوی (0.4) | #سفاسی (2.3) | #وشمال (0.1) | #غشوکوح (1.1) | #وثوق (0.7) | #کساپا (0.3) | #ولساپا (2) | #وسزنجان (5) | #ورازی (3) | #فاما (0.3) | #شپلی (0.4) | #ثاژن (0.4) | #شتولی (0.2) | #استارز (0) | #فنفت (0.2) | #قشیر (0.1) | #ثتوسا (0.1) | #قیستو (0.1) | #شصفها (0) | #قشهد (0.1) | #فافق (0.3) | #لپیام (0) | #وآتوس (0) | #غشوکو (0.1) | #سبزوا (0.2) | #داوه (0.1) | #وملت (0.1) | #دحاوی (0.1) | #وبشهر (0) | #ولصنم (0.1) | #خچرخش (0) | #گنگین (0) | #سخاش (0) | #سکرد (0) | #کمیناح (0) | #شفا (0) | #خوساز (0) | #زدشت (0) | #تکنار (0) | #ثجوان (0) | #سمتاز (0) | #سدشت (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (34)

#حبندر | #ولیز | #تپکو | #غگیلا | #قجام | #ساذری | #ثنظام | #وسالت | #واحصا | #نطرین | #قتربت | #سلار | #کمینا | #کورز | #دتهران‌ | #فالوم | #تمحرکه | #خعمرا | #نبروج | #قاروم | #جهرم | #کابگن | #شسم | #پشاهن | #فبستم | #فجوش | #خلیبل | #شتهران | #کایتا | #سپرمی | #رویش | #فنرژی | #شفارا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (252)

#وگردش | #کالا | #وسرضوی | #وشمال | #ثقزوی | #کدما | #فرابورس | #خفناور | #کوثر | #خگستر | #سامان | #لپارس | #شکف | #سفارود | #شپلی | #فنوال | #ریشمک | #فسدید | #کاما | #سخواف | #مدیریت | #تاپکیش | #وملی | #خموتور | #سایرا | #ورازی | #شبریز | #ثفارس | #گکیش | #بالاس | #داراب | #غنوش | #وسصفا | #ساینا | #نتوس | #سجام | #شپنا | #کیسون | #بکاب | #حاریا | #فاذر | #خزر | #حآسا | #کماسه | #سبزوا | #وحافظ | #آ س پ | #وسنا | #شزنگ | #اتکای | #کساوه | #خشرق | #قشیر | #تپولا | #دتوزیع | #کساپا | #فولای | #کرمان | #غدام | #فروی | #وسقم | #قیستو | #ثنور | #لپیام | #تبرک | #خریخت | #بالبر | #ثالوند | #شفارس | #وآذر | #لکما | #وپویا | #قنقش | #پترول | #وجامی | #پارسیان | #سیمرغ | #سغرب | #خفنر | #لخزر | #داوه | #ثپردیس | #خزامیا | #لسرما | #دسانکو | #قچار | #فزرین | #تپمپی | #بگیلان | #زکوثر | #ثشاهد | #سخزر | #فافق | #خمحرکه | #خرینگ | #شکربن | #بموتو | #غشوکوح | #وهنر | #فنفت | #کسرام | #گشان | #دحاوی | #چدن | #کسعدی | #افرا | #کپشیر | #کگاز | #سفاسی | #زفکا | #وهور | #بزاگرس | #دلقما | #مفاخر | #شصفها | #پسهند | #کتوکا | #قثابت | #خکمک | #تابا | #ولراز | #بهپاک | #ثنوسا | #چفیبر | #دکوثر | #فسرب | #گنگین | #ثبهساز | #خوساز | #ولملت | #تماوند | #فلات | #دتولید | #ثاخت | #فسازان | #فمراد | #کفپارس | #شپاس | #کفرآور | #ثشرق | #وآوا | #تکنار | #ولصنم | #وثوق | #غالبر | #شتولی | #گپارس | #ختراک | #سکارون | #لازما | #بشهاب | #غشوکو | #غشهداب | #وایران | #کهمدا | #ثرود | #فوکا | #خکاوه | #پتایر | #خمحور | #دبالک | #ثعمرا | #وساخت | #فپنتا | #ثجوان | #وسزنجان | #قصفها | #حتوکا | #وتعاون | #ثعتما | #گدنا | #وساپا | #پردیس | #سیلام | #واتی | #خبازرس | #بسویچ | #مداران | #کصدف | #زدشت | #خودرو | #غگل | #دبالکح | #وآرین | #ولانا | #شساخت | #فاراک | #ثغرب | #سدشت | #غگلپا | #حپارسا | #ودی | #سخاش | #استارز | #وهامون | #زبینا | #غپینو | #بمپنا | #زنگان | #حریل | #غپونه | #فکمند | #تلیسه | #دکیمی | #ثاژن | #جوین | #وپسا | #ولبهمن | #لبوتان | #قنیشا | #اعتلا | #فجام | #نیرو | #تکنو | #زکشت | #ومعلم | #سمتاز | #کطبس | #کخاک | #سباقر | #کرازی | #فبیرا | #دانا | #غشان | #ثاصفا | #وشهر | #کترام | #دقاضی | #شکلر | #وصنا | #وبیمه | #ونفت | #فنفتح | #وملت | #وتعاونح | #اوان | #دسبحان | #غگلستا | #شلعاب | #تکمبا | #شپترو | #آرمان | #فاما | #شاملا | #شپاکسا | #ثمسکن | #زماهان | #ساربیل | #خاذین | #پلاسک | #زگلدشت | #ثامان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#شپنا | #شبندر | #پالایش | #کمند | #برکت | #اعتماد | #زاگرس | #سنیر | #شستا | #دی | #خودرو | #خنصیر | #آریان | #فجهان | #دارا یکم | #خساپا | #فولاد | #سمگا | #شاوان | #کیان | #چکاپا | #غمینو | #فملی | #فسبزوار | #توسن | #تپکو | #فارس | #وبملت | #شسینا | #پارند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#واحصا (22) | #توسن (17) | #حبندر (15) | #لطیف (14) | #فسبزوار (14) | #کیمیاتک (14) | #غگیلا (10) | #زملارد (9) | #کزغال (8) | #دمعیار (7) | #امین (7) | #همای (7) | #سپیدار (6) | #وکبهمن (6) | #فگستر (6) | #قجام (6) | #چخزر (6) | #سپید (6) | #آبادا (5) | #مدیریت (5) | #ولکار (5) | #کارین (5) | #غزر (5) | #کامیاب (5) | #گنجین (4) | #بوعلی (4) | #پارند (4) | #ولپارس (4) | #ساوه (3.8) | #شاروم (3.4) | #پیزد (3.4) | #گدنا (3.1) | #آکورد (2.8) | #خاهن (2.8) | #غکورش (2.7) | #بپیوند (2.7) | #کصدف (2.7) | #فتوسا (2.6) | #رنیک (2.6) | #سهرمز (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #آریان | #فجهان | #شبندر | #سمگا | #شاوان | #فارس | #فملی | #برکت | #فولاد | #رمپنا | #آگاس | #وبملت | #تاپیکو | #غصینو | #پارسان | #وپاسار | #شستا | #واحیا | #حفارس | #خگستر | #تماوند | #مادیرا | #فسبزوار | #وتجارت | #خساپا | #وپارس | #ثفارس | #آپ | #دی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#پارند | #اعتماد | #کیان | #کمند | #غمینو | #کارین | #همای | #خراسان | #وسدید | #آکورد | #قاسم | #امین یکم | #خنصیر | #حپترو | #آریا | #قنقش | #زاگرس | #پالایش | #ومعادن | #کامیاب | #تمحرکه | #کمینا | #کخاک | #گنجین | #ثزاگرس | #افران | #توسن | #مفاخر | #کگاز | #شفارا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (12)

#ثنظام (258) | #وسکرد (19) | #شرنگی (18) | #قاسم (7) | #غمینو (6) | #سلار (5) | #فاهواز (5) | #بمیلا (4) | #ویسا (4) | #ثزاگرس (3) | #نمرینو (3) | #سنیر (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#نطرین (2) | #سلار (1.9) | #چکاپا (1.7) | #دروز (1.1) | #ثنظام (1) | #فالوم (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (44)

#شکام | #لپارس | #اوج | #حبندر | #خنصیر | #غگیلا | #تپکو | #توسن | #قجام | #ولیز | #دروز | #ساذری | #تفیرو | #تکشا | #وسالت | #سمایه | #واحصا | #ثنظام | #قتربت | #شرنگی | #تمحرکه | #کورز | #سلار | #دتهران‌ | #غاذر | #کمینا | #ویسا | #خعمرا | #نبروج | #قاروم | #جهرم | #کابگن | #فنرژی | #شسم | #پشاهن | #شفارا | #فجوش | #کایتا | #خلیبل | #شتهران | #فبستم | #سپرمی | #رویش | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (251)

#وگردش | #کالا | #ثقزوی | #وشمال | #وسرضوی | #کدما | #اوج | #فرابورس | #خفناور | #کاما | #سامان | #خگستر | #شکف | #ریشمک | #سفارود | #شراز | #فنوال | #فسدید | #سخواف | #شپلی | #خمحرکه | #کرمان | #تاپکیش | #مدیریت | #بکاب | #ثفارس | #خبهمن | #ورازی | #سایرا | #غشهداب | #کساوه | #ساینا | #خموتور | #غنوش | #داراب | #ولپارس | #وپست | #گکیش | #وسصفا | #کیسون | #سجام | #نتوس | #فاذر | #خزر | #غپینو | #ودی | #شپاس | #اتکای | #حاریا | #آ س پ | #کماسه | #فروی | #فولای | #قشیر | #خشرق | #وحافظ | #غدام | #تبرک | #سبزوا | #وسنا | #کوثر | #قثابت | #شزنگ | #لپیام | #ثشاهد | #تپولا | #کساپا | #قنقش | #وسقم | #ثالوند | #قیستو | #وهور | #تپمپی | #بالبر | #ثنوسا | #شفارس | #پارسیان | #بموتو | #خریخت | #ثاخت | #کتوکا | #سغرب | #حآسا | #کسرام | #داوه | #فسرب | #غگل | #دتولید | #ثپردیس | #وساپا | #گشان | #شکربن | #وجامی | #بشهاب | #زکوثر | #وآوا | #وهنر | #تماوند | #سفاسی | #تابا | #چدن | #گنگین | #لخزر | #لسرما | #گدنا | #پسهند | #خفنر | #دتوزیع | #دحاوی | #کپشیر | #غمهرا | #قچار | #ولراز | #بترانس | #فنفت | #سخزر | #چفیبر | #فافق | #وسدید | #کسعدی | #غشوکوح | #وساخت | #لکما | #بهپاک | #وملت | #وپویا | #غالبر | #افرا | #وثوق | #ثمسکن | #تکنو | #خرینگ | #دلقما | #کگاز | #زبینا | #ولصنم | #سکارون | #شصفها | #بزاگرس | #خوساز | #ثعتما | #کفرآور | #زفکا | #کفپارس | #تکنار | #مفاخر | #ختراک | #ثرود | #سخاش | #زشریف | #بگیلان | #تایرا | #فسازان | #حتوکا | #ولملت | #وهامون | #خکمک | #لازما | #فمراد | #شتولی | #اوان | #خمحور | #گپارس | #خکاوه | #وایران | #وپسا | #ثجوان | #بسویچ | #بپیوند | #پردیس | #فاراک | #نیرو | #دکیمی | #قنیشا | #ثغرب | #وتعاون | #وسزنجان | #زپارس | #وآرین | #دبالک | #زنگان | #شساخت | #فجام | #ثعمرا | #زدشت | #کصدف | #ولانا | #سفار | #مداران | #خبازرس | #غگلستا | #واتی | #ونفت | #پتایر | #فوکا | #فلامی | #نمرینو | #دبالکح | #فخاس | #تکمبا | #کخاک | #ثشرق | #هجرت | #سمتاز | #استارز | #شکلر | #کفرا | #زکشت | #خچرخش | #غبهار | #شپترو | #قصفها | #پدرخش | #بکهنوج | #فکمند | #ومعلم | #تلیسه | #غزر | #شاملا | #ثاژن | #لبوتان | #ثاصفا | #ثتوسا | #فبیرا | #شپاکسا | #پلوله | #بمپنا | #پکویر | #فلات | #ثامان | #غشهد | #غپونه | #ثبهساز | #آبین | #غگلپا | #سیلام | #کلوند | #وآتوس | #بکام | #کترام | #وثخوز | #کسرا | #غچین | #چکاوه | #غشوکو | #بالاس | #خاذین | #کحافظ | #جوین | #فنفتح | #وتعاونح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#شپنا | #کمند | #شبندر | #پالایش | #فردا | #برکت | #زاگرس | #لپارس | #اعتماد | #فجهان | #شستا | #سنیر | #آریان | #دی | #خودرو | #فولاد | #کیان | #دارا یکم | #خنصیر | #خساپا | #فسبزوار | #فملی | #سمگا | #توسن | #زاگرس2 | #شاوان | #غمینو | #شبریز | #وبملت | #سپیدما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#واحصا (40) | #ولیز (26) | #توسن (21) | #لطیف (19) | #حبندر (13) | #امین (12) | #غگیلا (12) | #فسبزوار (12) | #کیمیاتک (10) | #سپیدار (8) | #سپید (8) | #فگستر (8) | #وکبهمن (7) | #دمعیار (7) | #قجام (6) | #زملارد (6) | #وسرضوی (6) | #آبادا (6) | #همای (5) | #ولکار (5) | #پیزد (5) | #کزغال (5) | #چخزر (5) | #ساوه (4) | #گنجین (4) | #فردا (4) | #بوعلی (4) | #غزر (4) | #مدیریت (3.8) | #شاروم (3.8) | #سپر (3.5) | #داریک (3.4) | #آرمان (3.3) | #پارند (3.2) | #کامیاب (3.2) | #لوتوسح (3.1) | #حگردش (3.1) | #بپیوند (3) | #رافزا (3) | #سپرمی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#واحصا (234) | #پارند (155) | #دمعیار (150) | #کارین (140) | #حبندر (132) | #اعتماد (84) | #غشوکوح (81) | #کمند (80) | #آکورد (71) | #ولیز (65) | #لازما (65) | #گنگین (63) | #امین یکم (63) | #قجام (58) | #زاگرس (55) | #همای (55) | #لپارس (54) | #پارسان (51) | #آسامید (50) | #حسیر (48) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #آریان | #فجهان | #شبندر | #سمگا | #برکت | #رمپنا | #فملی | #فارس | #شاوان | #فولاد | #فسبزوار | #وبملت | #تاپیکو | #وپاسار | #آگاس | #کیمیاتک | #شستا | #شبریز | #غصینو | #خبهمن | #شگویا | #وپارس | #واحیا | #خگستر | #فرابورس | #وغدیر | #خساپا | #مادیرا | #پارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیان | #اعتماد | #پارند | #غمینو | #کمند | #زاگرس | #کارین | #وسدید | #خراسان | #همای | #حپترو | #توسن | #قاسم | #حگردش | #کامیاب | #ولساپا | #آکورد | #خنصیر | #پکویر | #لپارس | #قنقش | #افران | #پالایش | #حفاری | #کمینا | #سپر | #وسگیلا | #ثزاگرس | #ومعادن | #آسامید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (20)

#ثنظام (303) | #وسکرد (28) | #شرنگی (23) | #قاسم (8) | #غمینو (8) | #فاهواز (8) | #سلار (5) | #بمیلا (5) | #فردا (5) | #ویسا (4) | #سنیر (4) | #زاگرس (4) | #ثزاگرس (4) | #نطرین (3) | #نمرینو (3) | #وسپه (3) | #فالوم (3) | #فنرژی (3) | #دروز (3) | #وگستر (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#حگردش (3.1) | #سلار (2) | #غمینو (1.6) | #فاهواز (1.3) | #ثنظام (1.2) | #دروز (1.1) | #زاگرس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسگیلا (2.3) | #وسرضوی (2.5) | #دماوند (1.2) | #قنقش (1.4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (46)

#انرژی3 | #شکام | #فجهان | #اوج | #حبندر | #خنصیر | #غگیلا | #قجام | #دروز | #تکشا | #ولیز | #ساذری | #وسالت | #توسن | #واحصا | #قتربت | #شلرد | #تپکو | #سمایه | #سلار | #شرنگی | #تمحرکه | #کورز | #ثزاگرس | #دتهران‌ | #کمینا | #ویسا | #تفیرو | #شفارا | #حگردش | #خعمرا | #نبروج | #قاروم | #جهرم | #کابگن | #پشاهن | #شسم | #فجوش | #خلیبل | #شتهران | #فبستم | #کایتا | #سپرمی | #رویش | #فنرژی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (285)

#وگردش | #ثقزوی | #وشمال | #وسرضوی | #اوج | #کدما | #خفناور | #سامان | #فرابورس | #شکف | #کاما | #سفارود | #فنوال | #فسدید | #شپلی | #شبندر | #خگستر | #ثفارس | #سخواف | #برکت | #ریشمک | #خودرو | #بکاب | #خزر | #خمحرکه | #شپنا | #سنیر | #سایرا | #غشهداب | #کرمان | #تاپکیش | #بالبر | #داراب | #غنوش | #ولپارس | #گکیش | #وسصفا | #کساوه | #قشیر | #فاذر | #ورازی | #نتوس | #سجام | #اتکای | #ساینا | #حاریا | #خموتور | #شپاس | #آ س پ | #کماسه | #تبرک | #فولای | #لپیام | #خشرق | #وحافظ | #وسنا | #غگل | #وپست | #قنقش | #کتوکا | #کوثر | #کساپا | #ثالوند | #شزنگ | #شفارس | #کیسون | #تپولا | #وسقم | #حآسا | #قثابت | #ثاخت | #خساپا | #ثرود | #قیستو | #پارسیان | #ستران | #سبزوا | #سغرب | #بترانس | #زکوثر | #وساپا | #فسرب | #بشهاب | #ثشاهد | #گدنا | #خوساز | #فنفت | #ختراک | #خریخت | #ولراز | #وجامی | #کسرام | #تپمپی | #ثپردیس | #گشان | #شپترو | #کپشیر | #سفاسی | #بالاس | #شکربن | #گنگین | #لسرما | #داوه | #تابا | #فاراک | #دحاوی | #غمهرا | #کفپارس | #وآوا | #دتولید | #بزاگرس | #قچار | #وهنر | #ثمسکن | #فافق | #سخزر | #خفنر | #خزامیا | #سفارس | #وپویا | #غالبر | #وآذر | #لخزر | #کسعدی | #چفیبر | #زفکا | #وملت | #خرینگ | #غشوکوح | #شبریز | #چدن | #پسهند | #زبینا | #سخاش | #وسدید | #وثوق | #کگاز | #فروی | #زدشت | #ودی | #سباقر | #تکنار | #ولصنم | #جوین | #کفرآور | #ومدیر | #غدام | #تماوند | #وساخت | #تایرا | #دلقما | #ثعتما | #گپارس | #لکما | #شتولی | #ولملت | #قصفها | #ولانا | #بگیلان | #دتوزیع | #مفاخر | #فوکا | #کصدف | #فکمند | #سکارون | #فسازان | #ملت | #فلات | #شراز | #خمحور | #وتعاون | #حتوکا | #فزرین | #لازما | #بسویچ | #وسزنجان | #دبالک | #زپارس | #وملی | #افرا | #سیلام | #فجام | #کرازی | #دکیمی | #رمپنا | #وآرین | #هجرت | #ثغرب | #پاسا | #کلوند | #وبهمن | #ثجوان | #تکمبا | #زشریف | #شکلر | #فسپا | #خبازرس | #ولشرق | #شصفها | #دبالکح | #شساخت | #ومعلم | #مداران | #غچین | #ثشرق | #ثنوسا | #غشوکو | #کفرا | #وهور | #غگلستا | #سفار | #پلوله | #وپسا | #سمتاز | #واتی | #استارز | #وشهر | #تکنو | #ثتوسا | #فمراد | #فخاس | #ثبهساز | #غشان | #مرقام | #اوان | #نیرو | #شاملا | #ثامید | #زشگزا | #خبهمن | #زنگان | #کحافظ | #فبیرا | #وتعاونح | #کاذر | #تلیسه | #زکشت | #ثاژن | #لخانه | #پتایر | #ثاصفا | #بمپنا | #کی بی سی | #بنیرو | #ونیرو | #شپاکسا | #شلعاب | #فاما | #پدرخش | #وسبحان | #چکارن | #سدور | #آبین | #لبوتان | #غبهنوش | #وآتوس | #های وب | #دقاضی | #ثعمرا | #وهامون | #فلامی | #زگلدشت | #خاذین | #بکام | #غبهار | #ثاباد | #فنفتح | #وبیمه | #ددام | #ورنا | #البرز | #مدیریت | #سیمرغ | #غزر | #بهپاک | #ثامان | #اعتلا | #دعبید | #غفارس | #وپترو | #رانفور | #غشهد | #زملارد | #غسالم | #خکاوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #شپنا | #لپارس | #پالایش | #فجهان | #شبندر | #زاگرس | #برکت | #فردا | #شستا | #اعتماد | #فسبزوار | #دی | #کالا | #زاگرس2 | #آریان | #فولاد | #خودرو | #سنیر | #دارا یکم | #کیان | #فملی | #خساپا | #خنصیر | #پارند | #توسن | #سمگا | #پارسان | #امین یکم | #شبریز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#واحصا (49) | #ولیز (24) | #توسن (19) | #لطیف (17) | #حبندر (15) | #امین (15) | #غگیلا (13) | #سپیدار (10) | #کیمیاتک (10) | #ثروتم (8) | #دمعیار (8) | #سپید (8) | #فگستر (8) | #وکبهمن (7) | #فسبزوار (7) | #قجام (7) | #کزغال (7) | #آبادا (6) | #ولکار (6) | #فردا (6) | #پیزد (6) | #چخزر (6) | #مدیریت (5) | #زملارد (5) | #ساوه (5) | #گنجین (5) | #شاروم (4) | #فجهان (4) | #بوعلی (3.9) | #سمایه (3.6) | #رافزا (3.6) | #همای (3.6) | #کامیاب (3.4) | #وهامون (3.3) | #فتوسا (3.2) | #سپر (3.1) | #جهرم (3.1) | #ولپارس (3.1) | #حگردش (3.1) | #سپرمی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#واحصا (312) | #کارین (153) | #دمعیار (150) | #حبندر (145) | #پارند (126) | #کمند (100) | #اعتماد (88) | #غشوکوح (81) | #امین یکم (67) | #ولیز (65) | #قجام (63) | #گنگین (63) | #لازما (62) | #زاگرس (60) | #آکورد (60) | #پارسان (52) | #سپرمی (51) | #لپارس (50) | #کیان (46) | #حسیر (46) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فجهان | #آریان | #فملی | #شبندر | #رمپنا | #سمگا | #برکت | #فارس | #فولاد | #شستا | #شاوان | #وبملت | #وپاسار | #فسبزوار | #تاپیکو | #خبهمن | #شبریز | #آگاس | #شگویا | #غصینو | #وغدیر | #ومعادن | #وپارس | #خگستر | #کیمیاتک | #پارس | #واحیا | #خساپا | #دی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#لپارس | #زاگرس | #کیان | #کمند | #اعتماد | #شکام | #غمینو | #پارند | #کارین | #وسدید | #چکاپا | #کرماشا | #همای | #خراسان | #حپترو | #کامیاب | #افران | #حگردش | #قاسم | #دماوند | #ولساپا | #پکویر | #خنصیر | #ثزاگرس | #امین یکم | #قنقش | #فردا | #کمینا | #سپر | #تصمیم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (26)

#ثنظام (741) | #وسکرد (36) | #شرنگی (23) | #قاسم (9) | #غمینو (9) | #فاهواز (9) | #ثزاگرس (6) | #بمیلا (6) | #سلار (6) | #زاگرس (5) | #فردا (5) | #نطرین (4) | #سنیر (4) | #ویسا (4) | #وسپه (4) | #فنرژی (4) | #نمرینو (4) | #فالوم (4) | #وگستر (3) | #چکاپا (3) | #وثوق (3) | #حپترو (3) | #وسدید (3) | #سمگا (3) | #دروز (3) | #وکادو (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فردا (6) | #حگردش (3.1) | #تکشا (2) | #سلار (1.9) | #شلرد (1.6) | #چکاپا (1.5) | #فسا (1.5) | #غمینو (1.4) | #ثزاگرس (1.2) | #تپکو (1.2) | #دروز (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسرضوی (1.3) | #قنقش (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (49)

#شکام | #اوج | #فجهان | #خنصیر | #حبندر | #غگیلا | #قجام | #شلرد | #ساذری | #توسن | #ولیز | #وسالت | #نطرین | #دروز | #قتربت | #شرنگی | #شفارا | #واحصا | #ثزاگرس | #کورز | #حگردش | #چکاپا | #غاذر | #تمحرکه | #دتهران‌ | #سمایه | #کمینا | #ویسا | #سلار | #تفیرو | #خعمرا | #نبروج | #جهرم | #قاروم | #کابگن | #فسا | #پشاهن | #شسم | #فجوش | #فنرژی | #خلیبل | #شتهران | #فبستم | #کایتا | #سپرمی | #رویش | #فالوم | #فافزا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (301)

#وگردش | #ثقزوی | #وشمال | #وسرضوی | #اوج | #کدما | #فرابورس | #کالا | #خفناور | #سامان | #برکت | #شکف | #سفارود | #شپلی | #فسدید | #فنوال | #ریشمک | #سخواف | #ثفارس | #سایرا | #بکاب | #خمحرکه | #کاما | #کرمان | #غشهداب | #غنوش | #تاپکیش | #ولپارس | #فاذر | #داراب | #اتکای | #وسصفا | #گکیش | #ورازی | #سنیر | #نتوس | #خزر | #سجام | #قشیر | #وملی | #ساینا | #شپاس | #لپیام | #خموتور | #حاریا | #کماسه | #خشرق | #فولای | #تبرک | #وحافظ | #کوثر | #ثالوند | #سفارس | #وسنا | #کتوکا | #شفارس | #ثاخت | #پارسیان | #آ س پ | #غگل | #کساپا | #قثابت | #شزنگ | #وسقم | #وپست | #ثرود | #ستران | #کساوه | #حآسا | #تپولا | #زکوثر | #بالبر | #غدام | #قیستو | #کیسون | #ثشاهد | #سبزوا | #وساپا | #گشان | #فسرب | #شپترو | #تپمپی | #خوساز | #سغرب | #خریخت | #گدنا | #ولراز | #وجامی | #ثپردیس | #دحاوی | #فاراک | #بالاس | #کسرام | #سفاسی | #چفیبر | #داوه | #گنگین | #لسرما | #سباقر | #غمهرا | #وهنر | #وآوا | #فنفت | #کفپارس | #خرینگ | #ودی | #کپشیر | #شکربن | #ومدیر | #قچار | #وساخت | #وپویا | #مرقام | #کسعدی | #ختراک | #خفنر | #بترانس | #غشوکوح | #فافق | #دتوزیع | #بشهاب | #بزاگرس | #ثمسکن | #ثاباد | #زنگان | #دتولید | #وثوق | #سخزر | #وملت | #کرازی | #تابا | #فلات | #چدن | #لکما | #وآذر | #زبینا | #سخاش | #ملت | #فزرین | #پسهند | #فروی | #زفکا | #غالبر | #بکهنوج | #تماوند | #دلقما | #ثعمرا | #لخزر | #خمحور | #ولصنم | #کگاز | #زدشت | #ونیرو | #شتولی | #کفرآور | #گپارس | #تکنار | #شبصیر | #دبالک | #البرز | #سکارون | #مداران | #ثتران | #ولانا | #کصدف | #فکمند | #وشهر | #وسدید | #قصفها | #ثنوسا | #فسازان | #ولملت | #ثغرب | #شساخت | #غشوکو | #وبهمن | #وسزنجان | #دکپسول | #بگیلان | #وآرین | #فجام | #بموتو | #دکیمی | #هجرت | #افرا | #وهور | #فنفتح | #ومعلم | #ولساپا | #ثشرق | #حتوکا | #بسویچ | #کاذر | #فمراد | #ولشرق | #قلرست | #غگلستا | #زشریف | #وتعاون | #دبالکح | #غبهنوش | #چکارن | #خگستر | #غگرجی | #کفرا | #فسپا | #خبازرس | #ختوقا | #فتوسا | #واتی | #وبوعلی | #پلوله | #رتاپ | #کلوند | #غگلپا | #ثجوان | #وپسا | #سمتاز | #سدور | #پلاسک | #فاما | #تکمبا | #شلعاب | #استارز | #قنیشا | #زشگزا | #ثتوسا | #اوان | #فوکا | #سیلام | #دسانکو | #نیرو | #شاملا | #تکنو | #غدیس | #کحافظ | #خکمک | #فرآور | #درهآور | #بمپنا | #غچین | #کترام | #شصفها | #ثاصفا | #ونفت | #ثاژن | #غفارس | #فپنتا | #فبیرا | #فلامی | #لخانه | #چخزر | #ثعتما | #ددام | #زکشت | #خکاوه | #کخاک | #لبوتان | #سفار | #بنیرو | #دعبید | #کسرا | #جوین | #رنیک | #غشهد | #غپاک | #آبین | #ثباغ | #بپیوند | #تلیسه | #غبهار | #خاور | #حریل | #خاذین | #غسالم | #ثامان | #زمگسا | #پردیس | #نمرینو | #بکام | #تشتاد | #ساربیل | #پتایر | #وآتوس | #وتعاونح | #شکلر | #وهامون | #سدشت | #غشاذر | #غشان | #ورنا | #ومشان | #سفانو | #حفاری | #وحکمت | #شاروم | #غبشهر | #زگلدشت | #اعتلا | #وزمین | #دپارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #شپنا | #لپارس | #پالایش | #شبندر | #فجهان | #زاگرس | #برکت | #شستا | #فردا | #اعتماد | #جم2 | #دی | #فسبزوار | #شپدیس2 | #آریان | #کالا | #خودرو | #کیان | #فولاد | #دارا یکم | #زاگرس2 | #فملی | #سنیر | #خساپا | #امین یکم | #شبریز | #پارسان | #پارند | #وبملت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (19) | #واحصا (18) | #ولیز (18) | #امین (17) | #لطیف (16) | #حبندر (15) | #غگیلا (12) | #سپیدار (10) | #کیمیاتک (8) | #فگستر (8) | #وکبهمن (8) | #سپید (7) | #کزغال (7) | #فسبزوار (7) | #دمعیار (7) | #ولکار (6) | #چخزر (6) | #قجام (5) | #مانی (5) | #آبادا (5) | #زملارد (5) | #ساوه (5) | #پیزد (5) | #مدیریت (5) | #سمایه (5) | #گنجین (4) | #فجهان (4) | #سپرمی (4) | #رافزا (3.9) | #شاروم (3.8) | #بوعلی (3.5) | #همای (3.4) | #کامیاب (3.2) | #حگردش (3.2) | #فردا (3.2) | #سپر (3.2) | #فتوسا (3.1) | #غزر (3.1) | #ساذری (3) | #ولپارس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کارین (214) | #حبندر (172) | #پارند (123) | #واحصا (121) | #دمعیار (100) | #کمند (98) | #اعتماد (86) | #غشوکوح (81) | #امین یکم (76) | #آکورد (71) | #مانی (69) | #لازما (68) | #گنگین (63) | #زاگرس (60) | #ولیز (58) | #سپرمی (58) | #پارسان (57) | #حسیر (57) | #قجام (51) | #سپر (50) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فجهان | #آریان | #شبندر | #فملی | #رمپنا | #سمگا | #فارس | #اپرداز2 | #برکت | #شبریز | #شستا | #وبملت | #خگستر | #فولاد | #تاپیکو | #شاوان | #خودرو | #وپاسار | #خبهمن | #خساپا | #ومعادن | #کیمیاتک | #وپارس | #فسبزوار | #شگویا | #فاسمین | #پارس | #شفن | #وغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#لپارس | #زاگرس | #کیان | #کمند | #اعتماد | #شکام | #غمینو | #پارند | #کارین | #چکاپا | #وسدید | #خراسان | #کرماشا | #همای | #کامیاب | #حپترو | #قنقش | #دروز | #سپر | #آکورد | #حگردش | #قاسم | #افران | #تصمیم | #سمایه | #دماوند | #ولساپا | #پکویر | #خنصیر | #ثزاگرس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (33)

#ثنظام (877) | #وسکرد (41) | #شرنگی (23) | #قاسم (10) | #غمینو (10) | #فاهواز (9) | #بمیلا (6) | #ثزاگرس (6) | #وسپه (6) | #سلار (6) | #زاگرس (6) | #آرمانح (5) | #فردا (5) | #نطرین (4) | #ویسا (4) | #سنیر (4) | #نمرینو (4) | #فالوم (4) | #فنرژی (4) | #وگستر (4) | #چکاپا (3) | #دروز (3) | #سمگا (3) | #لپارس (3) | #وسدید (3) | #وثوق (3) | #حپترو (3) | #رانفور (3) | #شراز (3) | #گنجین (3) | #وکادو (3) | #حگردش (3) | #وثخوز (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سمایه (5) | #حگردش (3.2) | #سلار (1.7) | #دارا (1.7) | #کرماشا (1.7) | #وسگیلا (1.7) | #تکشا (1.6) | #شلرد (1.6) | #چکاپا (1.5) | #نطرین (1.4) | #غمینو (1.4) | #فسا (1.3) | #دروز (1.3) | #کمینا (1.3) | #ثزاگرس (1.3) | #وثنو (1.2) | #فاهواز (1.1) | #زاگرس (1.1) | #غشصفا (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 94 (%14)
🔴 تعداد منفی: 588 (%86)
🔼 تعداد صف خرید: 47 (%7)
🔽 تعداد ️صف فروش: 299 (%44)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-1,189) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (166) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (792) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 82,508
🟩 وسایل ارتباطی: 35,106
🟩 محصولات کاغذی: 4,668
🟩 انتشار و چاپ: 321
🟩 استخراج نفت: 282

📊گزارش بازار در پایان معاملات
سه شنبه / ۲۰ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با افت ۳۸،۷۷۰ واحدی به عدد یک میلیون و ۴۱۸ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۱۲،۱۸۳ واحد منفی بود و در محدوده هزار ۴۰۱ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۴۸۴ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فارس #شستا #فولاد #فملی #کگل #شپنا و #تاپیکو به ترتیب ۷ نمادی بودند که بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص گذاشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۱۹۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۱ هزار و ۴۸۸ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۷۵۲ میلیارد تومان بوده است .

🔖 تحلیل بنیادی نماد #سیمرغ
🐔 شرکت #سیمرغ

🥚شرکت سیمرغ در تاریخ ۱۳۵۳/۰۳/۰۷با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده است. شرکت در سال ۱۳۵۴ با اولین واحد تخمگذار در اصفهان فعالیت خود را آغاز و بتدریج با احداث واحدهای یزد،کرمان، اصفهان۲ و خراسان تعداد واحدهای خود را به ۵ واحد رساند.

در سال ۱۳۵۹ با ادغام شرکت سیکل (مرغ شمال) واحدهای مرغ مادرگوشتی زیاران و پرورش نیمچه گوشتی بوئین زهرا به مجموعه شرکت سیمرغ پیوستند و به این ترتیب تعداد مزارع تولیدی به ۷ واحد رسید و در سال ۱۳۹۲مزرعه اللجین در همدان (تحت پوشش واحد زیاران) و مزرعه بردسیر کرمان و در سال ۱۳۹۹ مزرعه پدیده شرق کرمان به مزارع شرکت اضافه گردید.

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛

https://www.instagram.com/p/CU7pZ7lqR5U/
#چکارن

📊به نظر میرسه سهم درحال تکمیل الگوی پرچم هست و در یک نقطه حمایتی استاتیک و حمایت کف کانال ایچیموکو قرار دارد، بعد از شکست ضلع بالای مثلث برای اهداف می‌توان اولین هدف 4050 و برا هدف دوم 5100 در نظر گرفت.
👈در مکدی یک واگرایی در هیستوگرام مکدی مشاهده می‌شود که با یک کندل بازگشتی می‌تواند این واگرایی عمل کند.

📈آر اس آی در محدوده حمایتی خط روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد.

#تابلوی سهم

در 10 روز گذشته قدرت خریدار بالاتر از فروشنده بوده و از نظر ورود و خروج پول هم سهم متعادل بوده و ورود و خروجی اتفاق نیفتاده.

❗️صرفا تحلیل ارائه شده جهت آشنایی شما
با روند نماد است.

💢 داشتن استراتژی در معاملات الزامیست. /

#کاوه
سهم در یک مستطیل در حال نوسان هست و بارها اصلاح و رشد بر اساس الگوی ab=cd داشته است در حال حاضر در محدوده حمایت الگوی اصلاحی قبلی و همچنین حمایت خط روند صعودی کوتاه مدت قرار دارد در صورت حمایت از این محدوده میتوان هدف اول 19800 و برای هدف دوم 24600 در نظر گرفت.
مکدی با اعداد کوتاه مدتی واگرایی مثبت دارد و آر اس آی هم در محدوده حمایتی قرار دارد.

#تابلوی سهم
قدرت فروشنده در 10 روز گذشته بیشتر از خریدار بوده و در 10 روز گذشته ورود و خروج پول مهمی هم نداشته است.

❗️صرفا تحلیل ارائه شده جهت آشنایی شما
با روند نماد است.

💢 داشتن استراتژی در معاملات الزامیست. /

#توضیح بازار ۴شنبه ۲۱ شهریور


1400.07.19

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 59

#ولیز (140) | #تپکو (114) | #حبندر (8) | #شرنگی (0.9) | #سنیر (0.9) | #بمیلا (8) | #دروز (2.2) | #ساذری (9) | #قاسم (16) | #واحصا (1.6) | #قجام (12) | #فاهواز (10) | #سلار (2.3) | #ساینا (0.5) | #حرهشا (0.4) | #قنقش (0.4) | #قتربت (0.8) | #فلات (2.4) | #تمحرکه (1.9) | #فالوم (0.9) | #وسالت (22) | #شاوان (0.1) | #خموتور (1.2) | #ثزاگرس (0.5) | #شسینا (0.2) | #وثخوز (0.4) | #کورز (0.1) | #خعمرا (3) | #دتهران‌ (0.1) | #ثنور (1.4) | #غالبر (0.9) | #حگردش (3) | #ورازی (4) | #شسم (0.1) | #نبروج (1.1) | #نمرینو (0.1) | #پدرخش (0.2) | #شتهران (0.4) | #قاروم (0.7) | #فپنتا (0) | #پلوله (0) | #تکشا (0.1) | #کابگن (0.6) | #فبستم (3) | #خنصیر (0.1) | #کایتا (0) | #خاذین (0.7) | #پشاهن (0.1) | #سپرمی (0.2) | #خلیبل (1.5) | #فجوش (0.2) | #خچرخش (0.1) | #کصدف (0) | #فکمند (0) | #رویش (0) | #غشاذر (0.1) | #ومشان (0) | #حشکوه (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 64

#وگردش (39) | #وسرضوی (515) | #وشمال (5) | #ثقزوی (10) | #غگیلا (11) | #خفناور (4) | #سفارود (5) | #فسدید (0.7) | #بکاب (0.4) | #قیستو (2.7) | #سایرا (1.5) | #وسدید (47) | #گکیش (1.2) | #داراب (21) | #تابا (1.3) | #سجام (11) | #نتوس (3) | #حاریا (2.5) | #وحافظ (4) | #وسصفا (47) | #وثوق (2.2) | #ثاژن (3) | #وجامی (2.9) | #لکما (19) | #کساپا (1) | #وسقم (17) | #وهنر (5) | #بالاس (0.5) | #غصینو (1.1) | #فنرژی (1.3) | #سفاسی (3) | #وملت (4) | #شصفها (0.1) | #شتولی (0.6) | #حسیر (0.3) | #تپولا (0.5) | #وسنا (0.8) | #ثجوان (1.3) | #وسکرد (16) | #فنفت (0.4) | #وآتوس (0.2) | #بالبر (0.2) | #سمگا (0.5) | #وسزنجان (4) | #ولراز (0.2) | #استارز (0) | #شزنگ (0) | #وسپه (0.5) | #ثفارس (0.4) | #ثتوسا (0.1) | #ریشمک (0.1) | #بسویچ (0.1) | #تماوند (0.2) | #ثاصفا (0.1) | #سخواف (0) | #دشیری (0) | #دحاوی (0.1) | #سغرب (0) | #حپترو (0) | #خمحور (0) | #شکف (0) | #کمینا (0) | #سمتاز (0) | #سهگمت (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (66)

#زاگرس | #تپکو | #برکت | #حبندر | #ولیز | #توسن | #سنیر | #بمیلا | #دروز | #خنصیر | #وآذر | #ساذری | #فاهواز | #واحصا | #قاسم | #شرنگی | #سلار | #ولغدر | #قجام | #خموتور | #ساینا | #شسینا | #حرهشا | #قتربت | #نمرینو | #غالبر | #تمحرکه | #وسالت | #وثخوز | #وثنو | #چافست | #فالوم | #حگردش | #ثزاگرس | #ویسا | #کورز | #وسکرشا | #خعمرا | #دتهران‌ | #حشکوه | #خاذین | #شسم | #نبروج | #شلرد | #قنقش | #دلقما | #شتهران | #ومشان | #قاروم | #وتعاون | #کمرجان | #کابگن | #فبستم | #ولانا | #کایتا | #پشاهن | #پلوله | #فلات | #خلیبل | #فجوش | #ثعتما | #سپرمی | #رویش | #فن آوا | #سنوین | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (52)

#وگردش | #وشمال | #وسرضوی | #ثقزوی | #خفناور | #سفارود | #ریشمک | #فسدید | #سخواف | #داراب | #سایرا | #حاریا | #وسصفا | #گکیش | #وسدید | #ثاژن | #سجام | #نتوس | #وحافظ | #آ س پ | #غصینو | #وثوق | #وهنر | #وسکرد | #قیستو | #وسقم | #سمگا | #وسنا | #وجامی | #تپولا | #تماوند | #دحاوی | #سفاسی | #وملت | #شصفها | #فنفت | #شتولی | #کمیناح | #سیلام | #وسزنجان | #ثجوان | #استارز | #سکارون | #کمینا | #فنرژی | #ثنظام | #کساپا | #شزنگ | #پویا | #آبین | #شکف | #غشوکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #برکت | #غگیلا | #کالا | #کدما | #فرابورس | #شپنا | #اعتماد | #زاگرس | #کیان | #شبندر | #بکاب | #شستا | #کمند | #فسبزوار | #دارا یکم | #ثفارس | #فجهان | #شاوان | #شغدیر | #آریان | #فولاد | #خنصیر | #شسینا | #دی | #تابا | #کیمیاتک | #شفن | #توسن | #وملی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (57) | #سنیر (38) | #ولیز (22) | #امین (20) | #لطیف (20) | #قاسم (19) | #ولکار (16) | #چخزر (16) | #پیزد (15) | #وکبهمن (14) | #فتوسا (14) | #کیمیاتک (14) | #واحصا (13) | #زملارد (12) | #مدیریت (11) | #ولپارس (11) | #بمیلا (11) | #فگستر (10) | #رافزا (9) | #فالوم (9) | #بگیلان (9) | #وهامون (9) | #شاروم (9) | #وثخوز (9) | #ساینا (9) | #ثامید (9) | #غکورش (8) | #تپکو (7) | #شرنگی (7) | #دروز (7) | #سپید (7) | #غالبر (7) | #حبندر (6) | #آبادا (6) | #آکورد (6) | #سلار (6) | #سپیدار (6) | #کزغال (5) | #وثنو (5) | #قجام (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سنیر (499) | #بمیلا (133) | #زاگرس (122) | #دروز (118) | #حبندر (117) | #فالوم (101) | #شگلح (101) | #آکورد (92) | #ویسرو (82) | #واحصا (77) | #کارین (77) | #ثزاگرس (71) | #قجام (68) | #تمحرکه (68) | #غالبر (64) | #قاسم (59) | #سلار (58) | #وثخوز (58) | #اعتماد (56) | #فنفتح (55) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#پالایش | #اعتماد | #فسبزوار | #پارند | #وبملت | #وتجارت | #فملی | #فولاد | #کرمان | #خودکفا | #کگل | #شگویا | #فوکا | #سشرق | #بنو | #وپاسار | #بفجر | #ونیکی | #میدکو | #شجم | #کمند | #وبشهر | #قشیر | #آبادا | #شراز | #وغدیر | #رمپنا | #سصفها | #سپر | #سپید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#زاگرس | #شغدیر | #قنقش | #آکورد | #پارسان | #شبریز | #برکت | #افران | #کیان | #وآذر | #شصدف | #شبندر | #شپنا | #دیران | #بموتو | #وکادو | #شگلح | #ولغدر | #غپاک | #نوری | #شکربن | #امین یکم | #خچرخش | #کپارس | #کاما | #خگستر | #ورازی | #خنصیر | #کلر | #کارین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (3)

#غگیلا (8) | #فنرژی (6) | #فلات (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#غگیلا (2.9) | #فلات (1.7) | #وتعاونح (1.4) | #بکاب (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (1.6) | #زاگرس (4) | #وکادو (2.7) | #شرنگی (7) | #شغدیر (1.1) | #قاسم (19) | #وثخوز (9) | #وایرا (3.6) | #شکربن (2.9) | #تنوین (2) | #سهرمز (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (74)

#زاگرس | #تپکو | #حبندر | #ولیز | #توسن | #خنصیر | #سنیر | #بمیلا | #برکت | #دروز | #شسینا | #فاهواز | #تکشا | #ساذری | #واحصا | #قاسم | #سلار | #شرنگی | #ثشاهد | #وآذر | #قجام | #حرهشا | #قتربت | #نمرینو | #خودکفا | #دیران | #ولغدر | #شلرد | #ساینا | #چافست | #غالبر | #وسالت | #وثخوز | #وکادو | #تمحرکه | #فالوم | #وثنو | #ثزاگرس | #حگردش | #حفارس | #ویسا | #کورز | #دتهران‌ | #حشکوه | #خعمرا | #خچرخش | #کمرجان | #نبروج | #شسم | #ولانا | #خاذین | #شاروم | #وسکرشا | #شتهران | #وسکرمان | #قاروم | #کابگن | #فبستم | #کایتا | #فن آوا | #سدبیر | #پشاهن | #خلیبل | #فجوش | #ثتران | #ومشان | #جهرم | #سپرمی | #رویش | #سنوین | #پلوله | #فسا | #کصدف | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (66)

#وگردش | #وشمال | #وسرضوی | #ثقزوی | #خفناور | #سفارود | #ریشمک | #فسدید | #سخواف | #غصینو | #داراب | #سایرا | #حاریا | #وسصفا | #گکیش | #ثفارس | #ثاژن | #نتوس | #آ س پ | #سجام | #وحافظ | #وسدید | #شزنگ | #قیستو | #وهنر | #وثوق | #وسقم | #ثنظام | #وجامی | #وسکرد | #قشیر | #تپولا | #شصفها | #وسنا | #تاپکیش | #تماوند | #دحاوی | #تابا | #سفاسی | #وملت | #کساپا | #فنفت | #شتولی | #داوه | #پارسیان | #فافق | #کسعدی | #وسزنجان | #کفرآور | #ثتوسا | #شپلی | #بالبر | #غشوکو | #استارز | #لسرما | #خاور | #تکنار | #وآتوس | #سمتاز | #غپونه | #ثاصفا | #پویا | #ثجوان | #گپارس | #شکف | #آرمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#وبهمن2 | #اعتماد4 | #امین یکم4 | #پالایش | #برکت | #کمند | #فرابورس | #شپنا | #غگیلا | #شبندر | #کدما | #کالا | #اعتماد | #شستا | #کیان | #افران | #زاگرس | #بکاب | #دارا یکم | #فولاد | #فسبزوار | #وپاسار | #فجهان | #امین یکم | #دی | #ثفارس | #شاوان | #وملی | #شغدیر | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (80) | #سنیر (60) | #ولیز (36) | #امین (23) | #قاسم (22) | #ولکار (20) | #لطیف (20) | #واحصا (18) | #زملارد (16) | #چخزر (15) | #پیزد (15) | #کیمیاتک (14) | #بمیلا (14) | #فگستر (13) | #مدیریت (12) | #فتوسا (12) | #ولپارس (12) | #وکبهمن (11) | #وثخوز (10) | #حبندر (10) | #بگیلان (9) | #شاروم (9) | #سپید (9) | #فالوم (9) | #وهامون (9) | #دروز (9) | #رافزا (9) | #سپیدار (8) | #تپکو (8) | #آبادا (8) | #غالبر (7) | #کزغال (7) | #بپیوند (7) | #وثنو (6) | #ثبهساز (6) | #ثامید (6) | #سلار (6) | #فاهواز (6) | #غکورش (6) | #وسکرد (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سنیر (480) | #واحصا (154) | #بمیلا (147) | #زاگرس (132) | #حبندر (126) | #دروز (122) | #فالوم (97) | #ویسرو (82) | #ساینا (79) | #شگلح (73) | #شرنگی (70) | #اعتماد (68) | #تمحرکه (67) | #آکورد (66) | #امین یکم (66) | #سلار (63) | #غالبر (63) | #قاسم (62) | #فنفتح (62) | #ثزاگرس (60) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #میدکو | #فولاد | #سمگا | #فملی | #پالایش | #قثابت | #فسبزوار | #وبملت | #وتجارت | #شگویا | #وغدیر | #کگل | #کرمان | #شستا | #آریان | #بفجر | #فیروزا | #وپاسار | #فایرا | #غگل | #شراز | #شسپا | #کمیناح | #بنو | #فوکا | #ونیکی | #سشرق | #فخوز | #ذوب |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#زاگرس | #شغدیر | #امین یکم | #کیان | #قنقش | #غویتا | #افران | #آکورد | #دیران | #برکت | #وآذر | #وکادو | #شصدف | #شگلح | #پارسان | #خراسان | #کامیاب | #کلر | #بموتو | #ختراک | #نوری | #کیمیاتک | #ثنظام | #شبندر | #کمند | #غگیلا | #ولغدر | #مرقام | #قاسم | #خکرمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (11)

#ثنظام (234) | #وسکرد (190) | #غگیلا (11) | #فنرژی (8) | #فلات (5) | #لکما (3) | #وتعاونح (3) | #وسپه (3) | #تابا (3) | #شگل (3) | #ختراک (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#غگیلا (3.1) | #وکادو (2.5) | #قنقش (1.7) | #غویتا (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (1.7) | #وکادو (2.5) | #شرنگی (4) | #بنیرو (1.2) | #قاسم (22) | #خکرمان (2.2) | #سکرما (1.3) | #وثخوز (10) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با رشد ۵،۴۸۵ واحد
در کانال ۱/۴۶۱/۱۰۰ واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۹۲۵ واحد
در ارتفاع ۴۱۵/۶۱۱ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۵۵۰۰ میلیارد تومان .

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (75)

#زاگرس | #تپکو | #حبندر | #ولیز | #توسن | #شلرد | #خنصیر | #شصدف | #سنیر | #شسینا | #بمیلا | #تکشا | #برکت | #دروز | #غگیلا | #واحصا | #ساذری | #ثشاهد | #قاسم | #سلار | #قجام | #وکادو | #قتربت | #حرهشا | #ساینا | #نمرینو | #دیران | #وسالت | #شرنگی | #وثخوز | #حگردش | #فالوم | #چافست | #ولغدر | #ویسا | #وثنو | #تمحرکه | #شاروم | #ثزاگرس | #کورز | #سدبیر | #دتهران‌ | #حشکوه | #حفارس | #خعمرا | #خودکفا | #نبروج | #شسم | #کمرجان | #وسکرشا | #شتهران | #میهن | #قاروم | #کصدف | #کابگن | #فبستم | #کایتا | #توریل | #پشاهن | #خلیبل | #جهرم | #سنوین | #خپویش | #فجوش | #کترام | #دسانکو | #ولانا | #وتوس | #رویش | #فن آوا | #فسا | #دلقما | #سپرمی | #ومشان | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (94)

#وگردش | #وشمال | #وسرضوی | #ثقزوی | #خفناور | #کدما | #فرابورس | #شکف | #سفارود | #فسدید | #سخواف | #داراب | #ثفارس | #وسدید | #حاریا | #سایرا | #ریشمک | #وسصفا | #گکیش | #غصینو | #آ س پ | #ثاژن | #نتوس | #ثنور | #وحافظ | #شپلی | #شزنگ | #قشیر | #سجام | #کتوکا | #قیستو | #وهنر | #نطرین | #تابا | #وسقم | #وثوق | #کساپا | #خزر | #وسکرد | #وجامی | #تپولا | #شصفها | #وسنا | #دحاوی | #تماوند | #سفاسی | #کسعدی | #وملت | #فافق | #پارسیان | #حآسا | #بالاس | #ثتوسا | #فنفت | #شتولی | #داوه | #سبزوا | #سامان | #تاپکیش | #وسزنجان | #خرینگ | #بالبر | #چفیبر | #قمرو | #قشهد | #خکاوه | #شساخت | #استارز | #زدشت | #بسویچ | #تبرک | #لپیام | #ثپردیس | #وآتوس | #گنگین | #سمتاز | #تکنار | #ثجوان | #پرداخت | #لسرما | #سدشت | #آبین | #دارو | #ثاصفا | #تلیسه | #خاور | #کمیناح | #کفرآور | #تکمبا | #پویا | #غپونه | #مفاخر | #آرمان | #سکارون |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#وبهمن2 | #اعتماد4 | #امین یکم4 | #پالایش | #کمند | #برکت | #شپنا | #شبندر | #اعتماد | #فرابورس | #کدما | #امین یکم | #غگیلا | #کالا | #کیان | #شستا | #وپاسار | #دارا یکم | #افران | #پارند | #دی | #فولاد | #بکاب | #فملی | #آریان | #سپاس | #فسبزوار | #زاگرس | #فجهان | #اپرداز2 |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (98) | #سنیر (71) | #ولکار (25) | #واحصا (25) | #امین (22) | #لطیف (20) | #چخزر (17) | #کیمیاتک (16) | #قاسم (16) | #بمیلا (15) | #پیزد (15) | #زملارد (15) | #فگستر (15) | #مدیریت (14) | #کارین (14) | #وکبهمن (14) | #فتوسا (13) | #حبندر (12) | #ولیز (11) | #وثخوز (11) | #آبادا (11) | #تپکو (10) | #سپیدار (10) | #وهامون (10) | #فالوم (9) | #شاروم (9) | #سپید (9) | #رافزا (8) | #ولپارس (8) | #دروز (8) | #کزغال (8) | #بپیوند (8) | #بگیلان (7) | #سلار (7) | #ثامید (6) | #حرهشا (6) | #فسبزوار (6) | #وثنو (6) | #ثبهساز (6) | #زاگرس (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (4,616) | #سنیر (522) | #کارین (460) | #واحصا (214) | #دروز (172) | #بمیلا (150) | #زاگرس (133) | #حبندر (132) | #سپر (115) | #فالوم (113) | #سلار (100) | #ساینا (87) | #ویسرو (82) | #شگلح (73) | #امین یکم (66) | #فنفتح (64) | #اعتماد (62) | #آکورد (61) | #قاسم (61) | #وثخوز (60) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فارس | #فملی | #اپرداز2 | #سمگا | #میدکو | #فولاد | #پالایش | #شگویا | #قثابت | #آریان | #شبندر | #وبملت | #فسبزوار | #وتجارت | #وپاسار | #ذوب | #کرمان | #وپارس | #وغدیر | #شستا | #بفجر | #سشرق | #شراز | #فوکا | #غگل | #کگل | #فایرا | #شبریز | #شسپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کارین | #زاگرس | #امین یکم | #کیان | #شغدیر | #افران | #سپر | #کمند | #خراسان | #قنقش | #غویتا | #برکت | #پارسان | #داریک4 | #اعتماد | #دیران | #شصدف | #آکورد | #دی | #کامیاب | #غگیلا | #کیمیاتک | #وآذر | #وکادو | #پارند | #شگلح | #شاراک | #بموتو | #ختراک | #ولپارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (24)

#ثنظام (745) | #وسکرد (192) | #غگیلا (12) | #فنرژی (9) | #عپلی جم (8) | #فلات (7) | #فاهواز (6) | #سپاس (6) | #شرنگی (4) | #غشوکو (4) | #وسپه (4) | #لکما (4) | #وتعاونح (4) | #سجام (3) | #تابا (3) | #میهن (3) | #ختراک (3) | #غویتا (3) | #فپنتا (3) | #شگل (3) | #شپاس (3) | #سکارون (3) | #قنقش (3) | #بکاب (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#غگیلا (3.5) | #وکادو (2.6) | #قنقش (1.5) | #فلات (1.3) | #غویتا (1.2) | #میهن (1.1) | #شپاس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (1.5) | #وکادو (2.6) | #شکربن (1.4) | #بنیرو (1.3) | #قاسم (16) | #درازک (1.7) | #سکرما (1.5) | #اخابر (1.2) | #ساینا (5) | #پارسان (1.7) | #وثخوز (11) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (76)

#زاگرس | #تپکو | #خنصیر | #توسن | #حبندر | #ولیز | #سنیر | #تکشا | #شسینا | #شلرد | #بمیلا | #واحصا | #ساذری | #ثشاهد | #دروز | #غمینو | #دیران | #قاسم | #سلار | #قجام | #قتربت | #نمرینو | #حرهشا | #وثخوز | #وکادو | #وسالت | #شرنگی | #غگیلا | #حگردش | #چافست | #فالوم | #ولغدر | #وثنو | #کپارس | #شاروم | #ویسا | #کورز | #تمحرکه | #دتهران‌ | #ثزاگرس | #خعمرا | #دلقما | #نبروج | #سدبیر | #شصدف | #شسم | #حشکوه | #شتهران | #وآذر | #حفارس | #قاروم | #کابگن | #توریل | #فبستم | #وسکرمان | #کایتا | #دسانکو | #خپویش | #بنو | #پشاهن | #خلیبل | #ومشان | #غاذر | #فجوش | #سنوین | #فسا | #سپرمی | #وتوس | #میهن | #رویش | #کصدف | #وسکرشا | #خلنت | #جهرم | #فن آوا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (103)

#وگردش | #وسرضوی | #وشمال | #ثقزوی | #کدما | #خفناور | #شکف | #سفارود | #غصینو | #شپلی | #سخواف | #داراب | #وسدید | #سایرا | #ثفارس | #حاریا | #ثنور | #ریشمک | #وسصفا | #ثاژن | #نتوس | #شزنگ | #آ س پ | #وحافظ | #قیستو | #سجام | #گکیش | #وهنر | #قشیر | #فرابورس | #وثوق | #سامان | #وسقم | #تاپکیش | #کساپا | #خزر | #وجامی | #فسدید | #تپولا | #شصفها | #وسنا | #دحاوی | #کتوکا | #بالاس | #کسعدی | #پارسیان | #سفاسی | #وملت | #فافق | #خرینگ | #شتولی | #لپیام | #فنفت | #سبزوا | #داوه | #ثتوسا | #تماوند | #وسزنجان | #خاور | #بالبر | #بشهاب | #خکاوه | #چفیبر | #دکوثر | #زمگسا | #زدشت | #قشهد | #گدنا | #استارز | #ثپردیس | #بسویچ | #گنگین | #لکما | #سمتاز | #خوساز | #تکنار | #لسرما | #غشوکو | #وآتوس | #چکاوه | #فاما | #حآسا | #تکنو | #خمحور | #غبهار | #شفا | #دکیمی | #ثجوان | #ثاصفا | #کسرام | #آبین | #سدشت | #وسکرد | #فبیرا | #افرا | #سیلام | #پویا | #ولصنم | #شساخت | #تبرک | #کفرآور | #آرمان | #تکمبا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#وبهمن2 | #اعتماد4 | #کمند | #امین یکم4 | #پالایش | #برکت | #شپنا | #شبندر | #اعتماد | #وپاسار | #فرابورس | #امین یکم | #شستا | #کالا | #کدما | #غگیلا | #کیان | #دارا یکم | #فارس | #افران | #دی | #آریان | #فولاد | #پارند | #کارین | #فملی | #بکاب | #فجهان | #فسبزوار | #زاگرس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (107) | #سنیر (56) | #واحصا (29) | #لطیف (22) | #امین (21) | #ولکار (21) | #چخزر (18) | #کیمیاتک (16) | #غمینو (16) | #قاسم (16) | #بمیلا (16) | #وکبهمن (15) | #فگستر (15) | #پیزد (14) | #مدیریت (14) | #زملارد (14) | #فتوسا (14) | #حبندر (13) | #ولیز (11) | #وثخوز (11) | #تپکو (10) | #شاروم (10) | #آبادا (10) | #فالوم (10) | #سپیدار (9) | #ولپارس (8) | #سپید (8) | #کارین (8) | #وهامون (8) | #کزغال (8) | #رافزا (8) | #داریک (8) | #بگیلان (7) | #سلار (7) | #بپیوند (7) | #حرهشا (7) | #وثنو (6) | #ثامید (6) | #فسبزوار (6) | #قجام (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (4,616) | #سنیر (418) | #کارین (368) | #واحصا (232) | #بمیلا (152) | #حبندر (134) | #زاگرس (134) | #داریک (120) | #فالوم (116) | #سپر (108) | #غمینو (106) | #سلار (95) | #فنفتح (84) | #ویسرو (82) | #شگلح (73) | #امین یکم (73) | #اعتماد (70) | #پارند (69) | #قاسم (60) | #وثخوز (58) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#شپنا | #فارس | #سمگا | #فملی | #اپرداز2 | #میدکو | #فولاد | #شگویا | #پالایش | #خبهمن | #قثابت | #شبریز | #وپاسار | #شبندر | #آریان | #شستا | #فسبزوار | #وبملت | #وغدیر | #وپارس | #ذوب | #کگل | #وتجارت | #فوکا | #کرمان | #مادیرا | #شراز | #بفجر | #فجهان | #کنورح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کارین | #امین یکم | #زاگرس | #کیان | #شغدیر | #اعتماد | #سپر | #برکت | #کمند | #افران | #نطرین | #خراسان | #غویتا | #قنقش | #پارند | #داریک4 | #شاراک | #شصدف | #ساینا | #دیران | #کامیاب | #آکورد | #پارسان | #دی | #خودکفا | #اخابر | #غگیلا | #کیمیاتک | #فخوز | #وآذر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (30)

#ثنظام (959) | #وسکرد (563) | #غگیلا (13) | #فاهواز (11) | #فنرژی (10) | #فلات (8) | #عپلی جم (8) | #سپاس (6) | #غشوکو (5) | #نطرین (5) | #شرنگی (5) | #وسپه (4) | #لکما (4) | #تابا (4) | #میهن (4) | #وتعاونح (4) | #سجام (4) | #غویتا (3) | #ختراک (3) | #شپاس (3) | #فپنتا (3) | #لوتوسح (3) | #بخاور (3) | #بکاب (3) | #شگل (3) | #سکارون (3) | #قنقش (3) | #دکوثر (3) | #وگستر (3) | #ومهان (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#غگیلا (3.5) | #درهآور (2.6) | #وکادو (2.6) | #قنقش (1.5) | #غاذر (1.4) | #غویتا (1.2) | #فلات (1.1) | #وآذر (1.1) | #میهن (1.1) | #شپاس (1) | #کمرجان (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#قنقش (1.5) | #وکادو (2.6) | #دارو (1.5) | #ساینا (1.1) | #دروز (1.7) | #بنیرو (1.4) | #قاسم (16) | #درازک (1.7) | #اخابر (1.1) | #پارسان (1.3) | #وثخوز (11) | #کنور (1.2) | #غمینو (16) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 234 (%34)
🔴 تعداد منفی: 448 (%66)
🔼 تعداد صف خرید: 75 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 101 (%15)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-333) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (321) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (412) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 104,935
🟩 شیمیایی: 12,820
🟩 منسوجات: 7,954
🟩 دارویی: 7,926
🟩 دستگاه های برقی: 1,455
🟩 سایر واسطه گری مالی: 1,187​

📊گزارش بازار در پایان معاملات
دوشنبه / ۱۹ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با روندی صعودی کار خود را آغاز کرد اما در نیمه دوم معاملات کمی عقب نشست و سرانجام با ثبت افزایش ۱،۸۶۹ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۷ هزار واحدی ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۹۲۶ واحد افت داشت و در محدوده ۴۱۳ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۸۳۴ واحد را به ثبت رساند .

🔰#شپدیس #فملی #فخوز #نوری #وغدیر و پارسان بیشترین تاثیر مثبت و نماد #فارس بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۳۲۹ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۳۳ هزار و ۸۳۲ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۴ هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان بوده است .​


1400.07.18

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 50

#ولیز (106) | #حبندر (6) | #کهرام (1.1) | #بمیلا (9) | #شاوان (0.7) | #قشیر (4) | #قنقش (0.9) | #قجام (15) | #ساذری (9) | #شرنگی (0.5) | #فاهواز (11) | #نطرین (8) | #قاسم (11) | #فلات (3) | #سلار (1.3) | #ساینا (0.3) | #سمایه (8) | #ثزاگرس (0.9) | #حرهشا (0.3) | #کفرآور (1.8) | #قتربت (0.6) | #وسالت (25) | #کسعدی (2) | #کمرجان (0.3) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.1) | #ولتجار (2.3) | #شسم (0) | #خعمرا (2) | #تمحرکه (0.4) | #شتهران (0.4) | #نبروج (0.4) | #سبجنو (0.1) | #فبستم (3) | #پشاهن (0.2) | #ویسا (0.4) | #قاروم (0.7) | #وثخوز (0) | #پلوله (0) | #خلیبل (0.3) | #نمرینو (0) | #کابگن (0.2) | #فجوش (0.2) | #سپرمی (0.1) | #رویش (0) | #حگردش (0.2) | #کصدف (0) | #کایتا (0) | #فسا (0.1) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 108

#برکت (17) | #وشمال (6) | #وگردش (33) | #وسرضوی (488) | #ثقزوی (11) | #توسن (18) | #غگیلا (10) | #خنصیر (9) | #خفناور (4) | #تابا (4) | #مفاخر (2.2) | #سفارود (5) | #شلرد (8) | #سخواف (8) | #فسدید (0.7) | #قیستو (3) | #سجام (17) | #غدام (0.3) | #بپاس (0.8) | #نتوس (3) | #داراب (19) | #ثاژن (5) | #وحافظ (4) | #حاریا (2.4) | #وسصفا (49) | #گکیش (0.9) | #وسکرد (58) | #سایرا (0.7) | #وسدید (22) | #کساپا (1.1) | #قچار (1) | #دروز (0.6) | #وسقم (16) | #بکاب (0.1) | #فنرژی (1.4) | #سخزر (0.7) | #حفارس (4) | #کساوه (0.3) | #سفاسی (3) | #خاور (1.8) | #آپ (1.3) | #وملت (4) | #ختور (0.6) | #لکما (8) | #وهنر (2.1) | #شفارا (0.9) | #غالبر (0.6) | #شتولی (0.3) | #وسزنجان (4) | #وملی (0) | #بالاس (0.1) | #فنفت (0.3) | #استارز (0) | #غگلپا (0.1) | #آبین (1.4) | #خودکفا (0.2) | #ویسرو (0) | #خزامیا (0.4) | #گشان (0.1) | #زملارد (0.1) | #وآتوس (0.1) | #ثجوان (0.2) | #ثتوسا (0.1) | #بپیوند (0.2) | #وتعاونح (0.6) | #سمتاز (0.1) | #شجم (0.1) | #وثوق (0.1) | #شسینا (0) | #کتوکا (0) | #فنفتح (0) | #دشیری (0) | #جوین (0.1) | #وهور (0.6) | #سپیدار (0.1) | #وساشرقی (1.4) | #تکمبا (0.1) | #فافق (0.1) | #سکارون (0) | #وتعاون (0) | #شکبیر (0) | #خکاوه (0.1) | #فالوم (0) | #حخزر (0) | #شصفها (0) | #وارس (0) | #قصفها (0) | #بنو (0) | #ثاصفا (0) | #واعتبار (0) | #سهگمت (0) | #شکف (0) | #پرداخت (0) | #لبوتان (0) | #غشوکو (0) | #کمینا (0) | #غفارس (0) | #آرمان (0) | #بسویچ (0) | #سیستم (0) | #ثنور (0) | #حپترو (0) | #حشکوه (0.1) | #سرود (0) | #ومشان (0) | #قزوین (0) | #افرا (0) | #دکیمی (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (52)

#ولیز | #حبندر | #کهرام | #سنیر | #بمیلا | #ساذری | #قجام | #دروز | #فاهواز | #شرنگی | #قاسم | #قنقش | #سلار | #فلات | #ساینا | #پدرخش | #نمرینو | #حرهشا | #قتربت | #وسالت | #فالوم | #ثزاگرس | #وثخوز | #سمایه | #فپنتا | #تمحرکه | #کورز | #ورازی | #حگردش | #دتهران‌ | #داوه | #کفرآور | #کصدف | #ویسا | #خعمرا | #شتهران | #شسم | #نبروج | #فبستم | #قاروم | #پشاهن | #فن آوا | #خلیبل | #کایتا | #غبهار | #فجوش | #کابگن | #سپرمی | #رویش | #وحکمت | #زنگان | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (107)

#وشمال | #وگردش | #ثقزوی | #وسرضوی | #غگیلا | #بکاب | #خفناور | #فرابورس | #تابا | #وملی | #بپاس | #سفارود | #فسدید | #سخواف | #قیستو | #ریشمک | #فوکا | #سجام | #ختور | #وسنا | #داراب | #بالاس | #گکیش | #وسصفا | #غصینو | #حاریا | #ثاژن | #وسدید | #نتوس | #وسکرد | #وحافظ | #شپلی | #گدنا | #کساپا | #لکما | #خاور | #فزرین | #سایرا | #وسقم | #کتوکا | #زدشت | #سخزر | #مفاخر | #سیلام | #فنرژی | #سفاسی | #ثپردیس | #تپولا | #زفکا | #وهنر | #آ س پ | #قچار | #وملت | #کساوه | #فنفت | #سغرب | #غدام | #میهن | #وثوق | #ثتوسا | #شصفها | #خرینگ | #خمحور | #شپارس | #ولراز | #سامان | #کمیناح | #وسزنجان | #شتولی | #ثاصفا | #دحاوی | #افرا | #خوساز | #آریان | #حپترو | #غپینو | #بایکا | #شاروم | #استارز | #دشیری | #غشوکو | #خکاوه | #وآتوس | #ساربیل | #ویسرو | #کمینا | #قشکر | #وآرین | #دتولید | #فافق | #سکارون | #آبین | #سدشت | #گشان | #پردیس | #فنفتح | #تاپکیش | #حشکوه | #تلیسه | #خودکفا | #وساغربی | #آرمان | #شکف | #پویا | #فولای | #قمرو | #ثجوان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #شبندر | #اعتماد | #کدما | #کمند | #برکت | #شاوان | #توسن | #فجهان | #خنصیر | #کیان | #فرابورس | #کالا | #شستا | #فسبزوار | #خبهمن | #دی | #دارا یکم | #فروس | #فملی | #سپر | #فولاد | #آریان | #ثفارس | #امین یکم | #قشیر | #شبریز | #کاما | #تپکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (93) | #شرنگی (41) | #کیمیاتک (25) | #ولکار (23) | #سلار (16) | #چخزر (15) | #ولیز (15) | #امین (14) | #مدیریت (13) | #فسبزوار (13) | #کزغال (12) | #بگیلان (12) | #سپید (12) | #ساینا (11) | #فگستر (11) | #فلات (11) | #رافزا (10) | #قجام (10) | #سمایه (10) | #لطیف (9) | #قاسم (9) | #ثزاگرس (8) | #داریک (8) | #زملارد (8) | #بمیلا (8) | #وهامون (8) | #حرهشا (7) | #غزر (7) | #وکبهمن (7) | #بپیوند (6) | #سپیدار (6) | #ولپارس (5) | #پیزد (5) | #فتوسا (5) | #قنقش (5) | #حبندر (4) | #ثبهساز (4) | #سیناد (4) | #فجهان (4) | #آبادا (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (500) | #شرنگی (315) | #اعتماد (183) | #قنقش (178) | #حبندر (151) | #دروز (147) | #بمیلا (81) | #سمایه (75) | #کمند (71) | #مفاخر (67) | #فلات (67) | #امین یکم (64) | #ثزاگرس (64) | #حرهشا (63) | #ولیز (62) | #سلار (61) | #ساینا (58) | #کیان (55) | #فالوم (53) | #قجام (50) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #شپنا | #خبهمن | #شاوان | #مفاخر | #برکت | #آریان | #توسن | #فولاد | #فملی | #فجهان | #شبندر | #شگویا | #شستا | #کیمیاتک | #کگل | #وپاسار | #پارسان | #شاراک | #شپدیس | #قشیر | #هرمز | #وتجارت | #وپارس | #بفجر | #آریا | #غدام | #قپیرا | #وبهمن | #وشهر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیان | #کمند | #اعتماد | #شبریز | #شلرد | #قنقش | #افران | #فرابورس | #ثنوسا | #سبجنو | #شپاس | #فپنتا | #یاقوت | #کامیاب | #سنیر | #کنورح | #شراز | #پارسیان | #غزر | #شرنگی | #پدرخش | #وثخوز | #سمایه | #پالایش | #غگز | #کزغال | #خراسان | #تکمبا | #پکرمان | #ثزاگرس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (10)

#سبجنو (5) | #قشیر (5) | #ویسا (5) | #نگین (5) | #دروز (5) | #شپاس (4) | #غگز (3) | #فروس (3) | #کسعدی (3) | #مفاخر (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دروز (3.4) | #ودی (1.5) | #کفرآور (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دروز (3.4) | #ودی (1.5) | #کفرآور (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (62)

#ولیز | #حبندر | #سنیر | #کهرام | #بمیلا | #ساذری | #قجام | #شاوان | #دروز | #فاهواز | #قنقش | #شرنگی | #زنگان | #فپنتا | #تپکو | #قاسم | #کاسپین | #سلار | #خموتور | #ساینا | #ودی | #فلات | #نمرینو | #قتربت | #وسالت | #واحصا | #حرهشا | #فالوم | #سمایه | #پدرخش | #داوه | #حگردش | #وثخوز | #کورز | #ثزاگرس | #دتهران‌ | #ویسا | #کگاز | #قشیر | #خعمرا | #وتعاون | #ورازی | #کصدف | #شتهران | #فکمند | #کفرآور | #شسم | #نبروج | #فبستم | #قاروم | #تمحرکه | #کایتا | #پشاهن | #خلیبل | #فجوش | #شزنگ | #کابگن | #سپرمی | #ثنور | #رویش | #تکشا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (85)

#وشمال | #وگردش | #وسرضوی | #ثقزوی | #بکاب | #غگیلا | #خفناور | #تابا | #سفارود | #بپاس | #فسدید | #سخواف | #سجام | #داراب | #وسدید | #وملی | #غصینو | #حاریا | #وسصفا | #ثاژن | #قیستو | #گکیش | #فرابورس | #وسکرد | #نتوس | #بالاس | #وحافظ | #لکما | #کساپا | #خاور | #وسنا | #سایرا | #وسقم | #وهنر | #فنرژی | #سفاسی | #گدنا | #ثپردیس | #حسیر | #وملت | #سیلام | #تماوند | #وثوق | #تپولا | #فنفت | #ولراز | #غپینو | #تبرک | #میهن | #سغرب | #زدشت | #ثتوسا | #فوکا | #شصفها | #بایکا | #زکشت | #شتولی | #ثاصفا | #وسزنجان | #سخزر | #کترام | #بالبر | #وشهر | #حپترو | #دشیری | #دحاوی | #استارز | #آ س پ | #افرا | #وآتوس | #سکارون | #کمینا | #ویسرو | #ولانا | #تکنار | #سمتاز | #خکاوه | #فنفتح | #کمیناح | #فافق | #آبین | #غفارس | #ساروج | #شکف | #پویا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #شبندر | #کمند | #برکت | #کدما | #شاوان | #اعتماد | #فرابورس | #توسن | #فجهان | #کالا | #خنصیر | #شستا | #کیان | #دارا یکم | #فسبزوار | #دی | #امین یکم | #فملی | #شبریز | #خبهمن | #فولاد | #فروس | #دروز | #تپکو | #ثفارس | #آریان | #قشیر | #پارسان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (82) | #شرنگی (44) | #کیمیاتک (41) | #ثروتم (29) | #ولکار (25) | #ولیز (22) | #سلار (20) | #مدیریت (16) | #چخزر (15) | #بگیلان (14) | #سپید (14) | #فگستر (14) | #کزغال (14) | #رافزا (13) | #فسبزوار (13) | #امین (13) | #فلات (12) | #لطیف (12) | #زملارد (11) | #بمیلا (10) | #قجام (10) | #ثامید (10) | #وهامون (9) | #قاسم (8) | #سمایه (8) | #وکبهمن (8) | #سپیدار (8) | #غزر (8) | #بپیوند (8) | #فتوسا (8) | #ساینا (7) | #ثزاگرس (7) | #پیزد (6) | #ثبهساز (6) | #حرهشا (6) | #قنقش (6) | #کهرام (6) | #ولپارس (5) | #حبندر (5) | #غکورش (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#شرنگی (315) | #غگز (294) | #قنقش (180) | #حبندر (169) | #اعتماد (165) | #ثروتم (124) | #امین یکم (92) | #بمیلا (91) | #قجام (89) | #سلار (85) | #فلات (71) | #کمند (69) | #ولیز (68) | #دروز (62) | #حرهشا (57) | #اوصتا (55) | #فالوم (54) | #سمایه (53) | #شاوان (53) | #ثزاگرس (50) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #توسن | #فولاد | #برکت | #خبهمن | #مفاخر | #آریان | #فملی | #شپنا | #فجهان | #پارسان | #کگل | #کیمیاتک | #شبندر | #وتجارت | #وغدیر | #شپدیس | #وپاسار | #شگویا | #شاراک | #هرمز | #شستا | #بفجر | #فوکا | #پالایش | #غگلپا | #ذوب | #سشرق | #سامان | #تاپیکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیان | #اعتماد | #شبریز | #کمند | #امین یکم | #فپنتا | #شاوان | #قنقش | #شلرد | #افران | #فرابورس | #ورازی | #ثنوسا | #شپاس | #سبجنو | #شفن | #زنگان | #کامیاب | #یاقوت | #کنورح | #تبرک | #شراز | #کاسپین | #سنیر | #ودی | #پارسیان | #سپاس | #دی | #غزر | #تصمیم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (18)

#دروز (8) | #غگز (8) | #قشیر (7) | #سبجنو (6) | #ویسا (5) | #شپاس (5) | #نگین (5) | #مفاخر (4) | #عپلی جم (4) | #فروس (4) | #شاوان (4) | #نطرین (3) | #شراز (3) | #توسن (3) | #کسعدی (3) | #وتعاون (3) | #فپنتا (3) | #قپیرا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فپنتا (3) | #تپکو (1.8) | #داوه (1.8) | #وتعاون (1.5) | #ودی (1.4) | #شراز (1.4) | #تکشا (1.4) | #دروز (1.4) | #ثنور (1.2) | #قشیر (1.2) | #ورازی (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فپنتا (3) | #قنقش (6) | #غزر (8) | #شرنگی (44) | #شفا (1.8) | #شگل (1.3) | #سکرما (2.7) | #ثزاگرس (7) | #وارس (2.1) | #دسینا (2.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با ۱۱،۱۰۰ واحد
در کانال ۱/۴۵۴/۹۰۰ واحد قرار دارد

📈شاخص هم وزن با افت ۵،۲۸۳ واحد
در کانال ۴۱۵/۲۹۶ واحد است

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان

📊 نماد : شتران

📑 موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29

🏭 شرکت: پالايش نفت تهران

🔸 مجمع با افزایش سرمایه 127 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته شرکت موافقت نمود.
🔹 آخرین سرمایه ثبت شده شرکت 75,000,000 میلبون ریال
♦️ مبلغ افزایش سرمایه 95,000,000 میلیون ریال

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (68)

#ولیز | #حبندر | #شاوان | #تپکو | #سنیر | #بمیلا | #شسینا | #کهرام | #ساذری | #قجام | #فاهواز | #قنقش | #شرنگی | #فپنتا | #خموتور | #قاسم | #دروز | #نمرینو | #کاسپین | #سلار | #ودی | #ساینا | #واحصا | #فلات | #پدرخش | #قتربت | #فالوم | #وثخوز | #ورازی | #سمایه | #ثنور | #حرهشا | #داوه | #وسالت | #زنگان | #نطرین | #کیسون | #حگردش | #ثزاگرس | #کورز | #دتهران‌ | #تکشا | #ویسا | #غپاک | #خعمرا | #دتوزیع | #کصدف | #غشاذر | #فکمند | #وحکمت | #شتهران | #وتعاون | #شسم | #نبروج | #فبستم | #قاروم | #فن آوا | #کایتا | #پشاهن | #غبهار | #شپاس | #فجوش | #خلیبل | #کابگن | #سپرمی | #رویش | #خلنت | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (116)

#وشمال | #وگردش | #وسرضوی | #ثقزوی | #بکاب | #خفناور | #غگیلا | #تابا | #فرابورس | #سفارود | #وملی | #بپاس | #فسدید | #سجام | #سخواف | #داراب | #وسدید | #وسصفا | #ثاژن | #حاریا | #قیستو | #گکیش | #بالاس | #نتوس | #بشهاب | #وحافظ | #لکما | #کمیناح | #خاور | #تبرک | #کساپا | #غصینو | #وجامی | #ریشمک | #وسنا | #وسقم | #سایرا | #وسکرد | #گدنا | #واحیا | #فوکا | #وهنر | #فولای | #خمحور | #تپولا | #خزر | #سفاسی | #وملت | #فنرژی | #زدشت | #سیلام | #خمحرکه | #کسرام | #فنفت | #ولراز | #وثوق | #آ س پ | #میهن | #توریل | #ثتوسا | #کترام | #خمهر | #تماوند | #سغرب | #شصفها | #بایکا | #کساوه | #زکشت | #شتولی | #سخزر | #وسزنجان | #شتوکا | #ثاصفا | #افرا | #تاپکیش | #دحاوی | #تکنار | #وشهر | #سکارون | #حپترو | #بالبر | #کمینا | #تکمبا | #ثجوان | #غپینو | #دشیری | #استارز | #وآتوس | #البرز | #خکاوه | #ثپردیس | #ولانا | #سبزوا | #قچار | #ویسرو | #تلیسه | #بمپنا | #شپلی | #ساربیل | #فافق | #سمتاز | #فجام | #قصفها | #آبین | #غمهرا | #قمرو | #مفاخر | #فنفتح | #غگلستا | #وساپا | #پویا | #غشوکو | #سدشت | #شکف | #دقاضی | #خکرمان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #شبندر | #کمند | #برکت | #کدما | #شاوان | #اعتماد | #فرابورس | #فجهان | #شستا | #کالا | #توسن | #خنصیر | #کیان | #دارا یکم | #دی | #فسبزوار | #امین یکم | #شراز | #فملی | #شبریز | #پارسان | #وپاسار | #خبهمن | #فولاد | #فروس | #نوری | #ثفارس | #دروز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (83) | #شرنگی (54) | #کیمیاتک (44) | #ولیز (27) | #سلار (23) | #چخزر (19) | #مدیریت (17) | #کزغال (15) | #لطیف (14) | #ولکار (14) | #بگیلان (14) | #قجام (14) | #امین (13) | #فگستر (13) | #فلات (13) | #رافزا (13) | #فسبزوار (12) | #سپید (12) | #بمیلا (11) | #وهامون (10) | #فتوسا (9) | #قاسم (9) | #زملارد (9) | #سمایه (9) | #غزر (8) | #ساینا (8) | #وکبهمن (8) | #بپیوند (8) | #کهرام (8) | #ثامید (8) | #ثزاگرس (8) | #سپیدار (7) | #ثبهساز (7) | #پیزد (6) | #آبادا (6) | #قنقش (6) | #غکورش (6) | #وپویا (6) | #شاروم (5) | #ولپارس (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (83) | #شرنگی (54) | #کیمیاتک (44) | #ولیز (27) | #سلار (23) | #چخزر (19) | #مدیریت (17) | #کزغال (15) | #لطیف (14) | #ولکار (14) | #بگیلان (14) | #قجام (14) | #امین (13) | #فگستر (13) | #فلات (13) | #رافزا (13) | #فسبزوار (12) | #سپید (12) | #بمیلا (11) | #وهامون (10) | #فتوسا (9) | #قاسم (9) | #زملارد (9) | #سمایه (9) | #غزر (8) | #ساینا (8) | #وکبهمن (8) | #بپیوند (8) | #کهرام (8) | #ثامید (8) | #ثزاگرس (8) | #سپیدار (7) | #ثبهساز (7) | #پیزد (6) | #آبادا (6) | #قنقش (6) | #غکورش (6) | #وپویا (6) | #شاروم (5) | #ولپارس (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (544) | #شرنگی (316) | #حبندر (185) | #قنقش (171) | #اعتماد (136) | #سلار (100) | #قجام (93) | #بمیلا (91) | #ثروتم (86) | #امین یکم (86) | #حرهشا (82) | #فلات (74) | #ولیز (71) | #اوصتا (68) | #کمند (67) | #دروز (66) | #کهرام (66) | #فنفتح (57) | #فالوم (55) | #سمایه (53) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فولاد | #فملی | #توسن | #برکت | #آریان | #خبهمن | #مفاخر | #کگل | #فجهان | #وغدیر | #شستا | #کیمیاتک | #فولاژ2 | #خراسان | #شپدیس | #پارسان | #وتجارت | #وپاسار | #بوعلی | #هرمز | #بفجر | #نوری | #شگویا | #وبملت | #ذوب | #شپنا | #آریا | #رمپنا | #فوکا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کیان | #اعتماد | #کمند | #شبریز | #شراز | #امین یکم | #فپنتا | #شاوان | #شپاس | #ثنوسا | #افران | #قنقش | #شلرد | #فرابورس | #ورازی | #کیسون | #شبندر | #کامیاب | #فروس | #سبجنو | #شفن | #تاپیکو | #سپر | #زنگان | #یاقوت | #تصمیم | #تبرک | #غپاک | #دروز | #خلنت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (23)

#وسکرد (209) | #غگز (15) | #دروز (9) | #قشیر (8) | #شپاس (7) | #سبجنو (6) | #شراز (6) | #ویسا (5) | #نگین (5) | #مفاخر (5) | #فروس (4) | #نطرین (4) | #شاوان (4) | #عپلی جم (4) | #وتعاون (4) | #کسعدی (3) | #توسن (3) | #کفرآور (3) | #فپنتا (3) | #وتعاونح (3) | #شپلی (3) | #قپیرا (3) | #زفکا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فپنتا (2.5) | #داوه (1.9) | #تپکو (1.9) | #ودی (1.5) | #وتعاونح (1.5) | #دروز (1.5) | #شراز (1.4) | #وتعاون (1.4) | #تکشا (1.3) | #نطرین (1.2) | #ثنور (1.2) | #سیستم (1.2) | #خچرخش (1.1) | #ورازی (1.1) | #شپاس (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شراز (1.4) | #فپنتا (2.5) | #قنقش (6) | #شرنگی (54) | #شگل (1.6) | #سکرما (2.5) | #ثزاگرس (8) | #وارس (1.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (75)

#ولیز | #حبندر | #تکشا | #شاوان | #سنیر | #تپکو | #بمیلا | #کهرام | #ثنور | #ساذری | #قنقش | #قجام | #فاهواز | #فپنتا | #قاسم | #خموتور | #شرنگی | #دروز | #شسینا | #سلار | #واحصا | #حگردش | #ساینا | #نمرینو | #قتربت | #فلات | #فالوم | #ورازی | #پدرخش | #ودی | #حرهشا | #نطرین | #وسالت | #وکادو | #وثخوز | #کیسون | #زنگان | #کورز | #تمحرکه | #شپاس | #غشاذر | #دتهران‌ | #سمایه | #خچرخش | #کاسپین | #ویسا | #فکمند | #ثزاگرس | #خعمرا | #دتوزیع | #کصدف | #خلنت | #نبروج | #وحکمت | #شتهران | #کفرآور | #وتعاون | #شسم | #داوه | #فبستم | #قاروم | #فن آوا | #کگاز | #کایتا | #پشاهن | #فجوش | #خلیبل | #غبهار | #خبازرس | #کابگن | #سپرمی | #رویش | #غپاک | #جهرم | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (125)

#وشمال | #وگردش | #وسرضوی | #ثقزوی | #بکاب | #خفناور | #غگیلا | #تابا | #فرابورس | #وملی | #سفارود | #فسدید | #بپاس | #داراب | #وسدید | #سجام | #سخواف | #وسصفا | #قیستو | #ثاژن | #حاریا | #بشهاب | #گکیش | #خاور | #بالاس | #نتوس | #وحافظ | #لکما | #کساپا | #غصینو | #وجامی | #تبرک | #کمیناح | #وسکرد | #وسنا | #وسقم | #سایرا | #واحیا | #گدنا | #ریشمک | #وهنر | #تپولا | #خمحور | #فولای | #میهن | #آ س پ | #وملت | #سفاسی | #بالبر | #خکاوه | #کپشیر | #کساوه | #فجهان | #سیلام | #خزر | #شپلی | #فنفت | #ولراز | #وثوق | #تاپکیش | #ثتوسا | #فنرژی | #سغرب | #شصفها | #وشهر | #زکشت | #زدشت | #افرا | #دحاوی | #شتولی | #سخزر | #وسزنجان | #کترام | #تماوند | #خمهر | #ثاصفا | #شفارا | #کمینا | #حپترو | #ولانا | #تکمبا | #غویتا | #سکارون | #ثجوان | #تکنار | #بایکا | #مفاخر | #استارز | #دشیری | #وآتوس | #حسیر | #سبزوا | #غشوکو | #قصفها | #ثپردیس | #زماهان | #قمرو | #ولغدر | #بمپنا | #توریل | #دلقما | #وآرین | #غفارس | #سخوز | #دکوثر | #البرز | #دکیمی | #شصدف | #سمتاز | #ثعمرا | #غمهرا | #کسرام | #غگلستا | #فنفتح | #فافق | #تلیسه | #آبین | #زفکا | #وایران | #بخاور | #پویا | #دقاضی | #شکف | #ساربیل | #سدبیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #شپنا | #شبندر | #کمند | #برکت | #کدما | #اعتماد | #شاوان | #فرابورس | #فجهان | #شستا | #کالا | #کیان | #خنصیر | #توسن | #دارا یکم | #دی | #فسبزوار | #شراز | #وپاسار | #شبریز | #امین یکم | #فملی | #فولاد | #خبهمن | #پارسان | #آریان | #خودرو | #سپر | #نوری |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (83) | #شرنگی (47) | #کیمیاتک (41) | #ولیز (29) | #سلار (28) | #چخزر (19) | #مدیریت (17) | #کزغال (17) | #ولکار (17) | #قجام (15) | #فلات (15) | #امین (13) | #فسبزوار (12) | #فگستر (12) | #رافزا (12) | #بمیلا (12) | #سپید (12) | #بگیلان (11) | #لطیف (11) | #فتوسا (10) | #سمایه (9) | #ساینا (9) | #زملارد (8) | #بپیوند (8) | #غزر (8) | #کهرام (8) | #قاسم (8) | #ثزاگرس (8) | #وکبهمن (8) | #سپیدار (8) | #وهامون (7) | #پیزد (7) | #ثبهساز (7) | #قنقش (6) | #غکورش (6) | #ثامید (6) | #حبندر (6) | #آبادا (5) | #ولپارس (5) | #شاروم (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (544) | #شرنگی (333) | #حبندر (185) | #قنقش (171) | #اعتماد (143) | #سلار (113) | #اوصتا (99) | #قجام (97) | #بمیلا (93) | #فلات (87) | #حرهشا (85) | #ویسرو (85) | #امین یکم (84) | #کمند (73) | #ولیز (72) | #کهرام (66) | #دروز (66) | #ثروتم (65) | #ثزاگرس (61) | #فنفتح (60) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فملی | #فولاد | #توسن | #برکت | #خبهمن | #آریان | #مفاخر | #وغدیر | #خودرو | #کگل | #وتجارت | #فجهان | #وبملت | #کیمیاتک | #شستا | #شپدیس | #رمپنا | #بوعلی | #خراسان | #وپاسار | #فولاژ2 | #وبصادر | #فوکا | #نوری | #بفجر | #آریا | #هرمز | #ذوب | #پارسان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#اعتماد | #کمند | #کیان | #شراز | #شبریز | #امین یکم | #فپنتا | #شبندر | #شاوان | #شپنا | #شپاس | #تاپیکو | #افران | #قنقش | #ثنوسا | #شلرد | #فرابورس | #ورازی | #کامیاب | #کیسون | #سپر | #فروس | #غپاک | #سبجنو | #شفن | #اوصتا | #کاسپین | #زنگان | #تصمیم | #سپاس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (31)

#وسکرد (209) | #غگز (15) | #قشیر (9) | #دروز (9) | #شراز (8) | #شپاس (7) | #سبجنو (6) | #ویسا (5) | #مفاخر (5) | #نگین (5) | #فروس (5) | #وتعاونح (4) | #سجام (4) | #همراه (4) | #شاوان (4) | #نطرین (4) | #رکیشح (4) | #کسعدی (4) | #عپلی جم (4) | #بخاور (4) | #وتعاون (4) | #خچرخش (4) | #کفرآور (4) | #توسن (3) | #زفکا (3) | #فپنتا (3) | #شپلی (3) | #معیار (3) | #قپیرا (3) | #ثفارس (3) | #قمرو (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فپنتا (2.4) | #تپکو (2) | #بساما (1.6) | #وتعاونح (1.5) | #دروز (1.5) | #ودی (1.5) | #وتعاون (1.4) | #تکشا (1.3) | #شراز (1.3) | #سپر (1.3) | #نطرین (1.2) | #کفرا (1.2) | #ثنور (1.2) | #ورازی (1.2) | #خچرخش (1.1) | #داوه (1.1) | #بهپاک (1.1) | #شپاس (1.1) | #ارمغان (1.1) | #جهرم (1) | #ختراک (1) | #خنصیر (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شراز (1.3) | #فپنتا (2.4) | #قنقش (6) | #شرنگی (47) | #شگل (1.5) | #ثزاگرس (8) | #سکرما (2.6) | #وارس (1.9) | #اتکام (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 683
🟢 تعداد مثبت: 201 (%29)
🔴 تعداد منفی: 482 (%71)
🔼 تعداد صف خرید: 74 (%11)
🔽 تعداد ️صف فروش: 123 (%18)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-470) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (211) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (477) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 112,591
🟩 نفتی: 72,911
🟩 کمکی به نهادها: 159
🟩 فعالیت مهندسی: 130

📊گزارش بازار در پایان معاملات
یکشنبه / ۱۸ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با افت ۱۰،۴۲۲ واحدی ، در ارتفاع یک میلیون و ۴۵۵ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۵،۸۹۷ واحد منفی بود و در جایگاه ۴۱۴ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۸۷۲ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فملی #فولاد #همراه #شپدیس #شستا #رمپنا و #کگل به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۴۷۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۵ هزار و ۲۰۴ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان بوده است .

💢احتمال معرفی حامد سلطانی نژاد
برای ریاست سازمان بورس اوراق بهادار

📊 تحلیل تکنیکال نماد #زاگرس
🛢 شرکت #پتروشیمی_زاگرس

کاری از تیم تحلیل اکسیر؛
کارشناس: جناب آقای مصطفایی

📱در پیج اینستاگرام اکسیر ببینید 👇

https://www.instagram.com/tv/CU2hI12Kts4/

‼️ رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی در معاملات الزامیست./


1400.07.17

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#شکام (33) | #آریان (31) | #کدما (3) | #قشیر (13) | #دروز (6) | #ولیز (98) | #ثفارس (19) | #کباده (10) | #سنیر (1.3) | #شپاس (6) | #قنقش (1.3) | #شپلی (11) | #شرنگی (0.8) | #کهرام (0.9) | #قجام (13) | #ساذری (7) | #فاهواز (0) | #خموتور (4) | #حبندر (1.9) | #بمیلا (3) | #کمرجان (0.4) | #ثزاگرس (1) | #قتربت (0.7) | #نطرین (4) | #دتولید (2.3) | #تپکو (12) | #ساینا (0.2) | #ختراک (1.8) | #کقزوی (2.7) | #حرهشا (0.2) | #بالبر (0.5) | #سلار (0.6) | #کورز (0.1) | #سمایه (3) | #دتهران‌ (0.1) | #ویسا (2.1) | #خعمرا (2.1) | #مبین (0.3) | #فاسمین (0.4) | #شسم (0.1) | #پلوله (0.2) | #ولتجار (1.8) | #قمرو (0.2) | #شتهران (0.4) | #کصدف (0.2) | #پشاهن (0.6) | #فسرب (0.1) | #دسانکو (0.3) | #زپارس (0) | #جوین (1) | #فکمند (0.1) | #وحکمت (0.9) | #فبستم (0) | #نبروج (0.4) | #فافق (0.4) | #قاروم (0.7) | #سفار (0) | #تمحرکه (0.1) | #غشصفا (0.1) | #سکارون (0) | #کایتا (0.2) | #کابگن (0.3) | #خلیبل (0.3) | #فجوش (0.4) | #وسالت (0.9) | #دبالکح (0.1) | #گپارس (0) | #کسعدی (0.1) | #سپرمی (0.1) | #وملل (0.1) | #رویش (0) | #غپونه (0) | #امید (0) | #شصفها (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 38

#ثقزوی (13) | #وشمال (5) | #وسرضوی (454) | #خفناور (4) | #غگیلا (6) | #تابا (3) | #فسدید (0.8) | #سخواف (7) | #سجام (13) | #ثاژن (6) | #وحافظ (4) | #وسصفا (51) | #وسدید (24) | #گکیش (0.7) | #فنرژی (1.9) | #سایرا (0.7) | #نتوس (1.8) | #وسقم (18) | #وسکرد (32) | #ولراز (0.5) | #وملت (1.8) | #همراه (0.6) | #وسزنجان (4) | #شکف (0.1) | #خنصیر (0.2) | #استارز (0) | #کساپا (0.1) | #ویسرو (0) | #مفاخر (0) | #شتولی (0.1) | #دلقما (0.1) | #ثتوسا (0.1) | #پردیس (0.2) | #وتعاونح (0.4) | #سفارود (0.1) | #حاریا (0) | #سپ (0) | #کمیناح (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (49)

#شکام | #ولیز | #کباده | #دروز | #قشیر | #سنیر | #قنقش | #کهرام | #قجام | #شپاس | #شرنگی | #فاهواز | #ساذری | #ثزاگرس | #قتربت | #کسعدی | #نطرین | #بمیلا | #ساینا | #فلات | #تکشا | #سلار | #حرهشا | #حبندر | #وسالت | #تمحرکه | #کمرجان | #کورز | #سمایه | #دتهران‌ | #کصدف | #ولتجار | #خعمرا | #فسرب | #شتهران | #پشاهن | #کقزوی | #فبستم | #نبروج | #شسم | #قاروم | #کایتا | #خلیبل | #فجوش | #کابگن | #رویش | #سپرمی | #تشتاد | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (87)

#برکت | #ثقزوی | #وشمال | #وسرضوی | #خنصیر | #خفناور | #توسن | #غگیلا | #تابا | #سفارود | #فسدید | #سخواف | #غدام | #شغدیر | #حاریا | #ثاژن | #بپاس | #شلرد | #مفاخر | #آپ | #سجام | #وحافظ | #وسصفا | #وسدید | #قیستو | #شفارا | #ختور | #لکما | #بکاب | #شتوکا | #قصفها | #بالاس | #گکیش | #قشرین | #وسقم | #نتوس | #وسکرد | #کیمیا | #سایرا | #فنرژی | #وهنر | #کساپا | #حتوکا | #وگستر | #فولای | #غپینو | #ریشمک | #شسینا | #سفاسی | #ولراز | #خاور | #وملت | #دحاوی | #وسزنجان | #غشوکو | #فنفت | #پدرخش | #شکف | #آبین | #ثتوسا | #سمتاز | #دلقما | #شزنگ | #شتولی | #دشیری | #غالبر | #بشهاب | #استارز | #ثاصفا | #حشکوه | #سدشت | #ویسرو | #وآتوس | #غنوش | #غصینو | #سشمال | #فنفتح | #ولانا | #واعتبار | #خمهر | #شصفها | #لخزر | #پویا | #غزر | #وارس | #ثجوان | #فافق |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کدما | #کمند | #آریان | #پالایش | #شبندر | #شپنا | #کالا | #توسن | #اعتماد | #شستا | #پارند | #فرابورس | #فجهان | #ثفارس | #فردا | #دارا یکم | #چکاپا2 | #فسبزوار | #سنیر | #خبهمن | #برکت | #فملی | #شپلی | #بترانس | #کیان | #خساپا | #امین یکم | #دی | #شغدیر | #وملی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شرنگی (46) | #فاهواز (31) | #توسن (24) | #کهرام (24) | #فتوسا (24) | #امین (21) | #قشیر (18) | #ساینا (16) | #پیزد (14) | #کیمیاتک (14) | #قجام (13) | #ولیز (12) | #فسبزوار (11) | #نطرین (11) | #مدیریت (10) | #فگستر (10) | #بذر (9) | #سپیدار (9) | #زملارد (9) | #بگیلان (8) | #بپیوند (8) | #رافزا (8) | #لطیف (8) | #ولکار (8) | #ولپارس (8) | #فلات (8) | #داریک (8) | #وهامون (7) | #وکبهمن (7) | #حرهشا (7) | #چخزر (7) | #ثامید (6) | #سپید (6) | #آبادا (6) | #قنقش (6) | #شاروم (6) | #کزغال (5) | #گدنا (5) | #غکورش (5) | #سمایه (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قشیر (160) | #فاهواز (149) | #کباده (136) | #قنقش (125) | #کهرام (121) | #نطرین (116) | #کمند (113) | #دروز (110) | #حرهشا (105) | #حبندر (101) | #شرنگی (92) | #اعتماد (82) | #ساینا (80) | #آریان (77) | #سپیدما (76) | #فلات (61) | #بمیلا (59) | #قجام (57) | #سلار (57) | #ولیز (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#آریان | #چکاپا2 | #پالایش | #پارند | #فملی | #خبهمن | #فجهان | #توسن | #فسبزوار | #همراه | #امین یکم | #وغدیر | #کیمیاتک | #افران | #نوری | #پارسان | #شبریز | #میدکو | #شغدیر | #وپاسار | #فروس | #فن آوا | #شگویا | #ثفارس | #خساپا | #برکت | #فولاد | #دیران | #شپنا | #کارین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #ورازی | #شپاس | #قنقش | #پتایر | #شستا | #کالا | #حبندر | #سمایه | #تبرک | #فسرب | #کدما | #قمرو | #شکام | #سنیر | #سباقر | #همای | #کمرجان | #تاپکیش | #شبندر | #غبشهر | #سپیدما | #وپارس | #لکما | #تشتاد | #شدوص | #کیان | #کسعدی | #شرنگی | #سپر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (10)

#ویسا (41) | #سیستم (5) | #شپاس (5) | #شپلی (5) | #همراه (4) | #توسن (3) | #آریان (3) | #فالوم (3) | #پردیس (3) | #ثفارس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شپاس (2.2) | #ورازی (1.5) | #ثفارس (1.4) | #کسعدی (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شپاس (2.2) | #ورازی (1.5) | #قنقش (6) | #شرنگی (46) | #سباقر (3.2) | #شکام (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💢 نرخ سود بازار بین بانکی

با افزایش 0.12 درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی این بازار، به 19.47 درصد افزایش یافت.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#شکام | #کارا | #دروز | #ولیز | #کباده | #قشیر | #سنیر | #شپاس | #قنقش | #کهرام | #بمیلا | #قجام | #شرنگی | #فاهواز | #ساذری | #حبندر | #کفرآور | #دسبحان | #کسعدی | #ثزاگرس | #فلات | #نطرین | #قتربت | #ساینا | #کمرجان | #شپلی | #تکشا | #سلار | #حرهشا | #غمهرا | #میهن | #وسالت | #کقزوی | #فسرب | #تمحرکه | #ویسا | #کورز | #سمایه | #دتهران‌ | #وثخوز | #ثنوسا | #نمرینو | #قمرو | #خعمرا | #ولتجار | #کصدف | #جهرم | #پشاهن | #تشتاد | #شتهران | #ثعتما | #ورازی | #فبستم | #نبروج | #قاروم | #شسم | #فسا | #کایتا | #خلیبل | #فجوش | #کابگن | #رویش | #سپرمی | #شستان | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (100)

#کارا | #برکت | #ثقزوی | #وشمال | #وسرضوی | #توسن | #خنصیر | #خفناور | #غگیلا | #تابا | #سفارود | #غدام | #سخواف | #فسدید | #وملی | #حاریا | #مفاخر | #بپاس | #ثاژن | #بکاب | #آپ | #وسدید | #وسصفا | #سجام | #وحافظ | #شفارا | #قیستو | #وسکرد | #شتوکا | #ختور | #بالاس | #وسقم | #قشرین | #گکیش | #کساپا | #نتوس | #فنرژی | #حتوکا | #سایرا | #وهنر | #پردیس | #کیمیا | #لکما | #شسینا | #وگستر | #وثوق | #غنوش | #خاور | #خاذین | #وملت | #فنفت | #غالبر | #سفاسی | #ولانا | #غپینو | #وسزنجان | #سبزوا | #حشکوه | #سمتاز | #کاما | #شتولی | #بشهاب | #فجهان | #خپویش | #دلقما | #ثتوسا | #ثجوان | #آبین | #فالوم | #دشیری | #وساپا | #سشمال | #استارز | #شزنگ | #وآتوس | #قچار | #ستران | #ثاصفا | #تنوین | #ویسرو | #همراه | #داراب | #کفپارس | #دحاوی | #کتوکا | #فولای | #غگلپا | #فنفتح | #غشوکو | #شصفها | #کمینا | #وتعاونح | #فافق | #پویا | #بایکا | #سخاش | #شکف | #فسازان | #سخزر | #فن آوا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کدما | #کمند | #پالایش | #آریان | #شبندر | #شپنا | #شستا | #اعتماد | #کالا | #فجهان | #فرابورس | #پارند | #توسن | #فسبزوار | #دارا یکم | #ثفارس | #فردا | #کیان | #فملی | #خساپا | #دی | #شغدیر | #خبهمن | #امین یکم | #سخند | #نوری | #شپلی | #خودرو | #وملی | #برکت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شرنگی (49) | #کهرام (34) | #فاهواز (30) | #قشیر (28) | #فتوسا (23) | #توسن (23) | #ساینا (20) | #ولیز (20) | #امین (19) | #کیمیاتک (18) | #فسبزوار (16) | #پیزد (15) | #قجام (14) | #نطرین (13) | #زملارد (13) | #ولکار (13) | #لطیف (12) | #سپیدار (12) | #داریک (12) | #ولپارس (12) | #فگستر (11) | #مدیریت (11) | #حرهشا (11) | #رافزا (10) | #بپیوند (10) | #چخزر (10) | #فلات (9) | #وکبهمن (9) | #ثزاگرس (8) | #سپید (8) | #بگیلان (7) | #وهامون (7) | #بذر (6) | #آبادا (6) | #قنقش (6) | #غکورش (5) | #ثامید (5) | #کزغال (5) | #سلار (5) | #سمایه (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قشیر (206) | #فاهواز (157) | #کهرام (155) | #کباده (152) | #حرهشا (144) | #نطرین (117) | #دروز (112) | #قنقش (112) | #کمند (98) | #ساینا (96) | #حبندر (93) | #اعتماد (77) | #فلات (75) | #شرنگی (68) | #امین یکم (67) | #ولیز (64) | #آریان (62) | #سپیدما (62) | #سلار (61) | #قجام (49) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#آریان | #پالایش | #چکاپا2 | #فملی | #فجهان | #فسبزوار | #پارند | #خبهمن | #شغدیر | #وغدیر | #توسن | #همراه | #میدکو | #شبریز | #کیمیاتک | #شپنا | #فولاد | #پارسان | #وپاسار | #سمگا | #فاسمین | #خساپا | #افران | #فروس | #فن آوا | #کویر | #شگویا | #امین یکم | #نوری | #ثفارس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #ورازی | #کیان | #ولپارس | #شپاس | #شستا | #کفرآور | #بفجر | #پتایر | #قنقش | #کدما | #دسبحان | #حبندر | #کالا | #همای | #شپترو | #تاپکیش | #قمرو | #تبرک | #سمایه | #فسرب | #شکام | #کپشیر | #سنیر | #کاوه | #سباقر | #وبصادر | #وپارس | #حسیر | #کمرجان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (21)

#سخند (419) | #ویسا (65) | #سیستم (9) | #شپلی (7) | #بذر (5) | #شپاس (5) | #همراه (5) | #لوتوسح (4) | #آریان (4) | #بمیلا (3) | #فالوم (3) | #ثفارس (3) | #توسن (3) | #کفرآور (3) | #پردیس (3) | #کدما (3) | #ولراز (3) | #ورازی (3) | #قمرو (3) | #دبالکح (3) | #فروس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#دسبحان (4) | #دبالکح (2.8) | #کفرآور (2.6) | #شپاس (2.3) | #بفجر (1.9) | #قمرو (1.8) | #ورازی (1.3) | #کسعدی (1.3) | #ثنور (1.1) | #پتایر (1.1) | #ختراک (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شپاس (2.3) | #کفرآور (2.6) | #دسبحان (4) | #بفجر (1.9) | #قنقش (6) | #شرنگی (49) | #سبجنو (1.2) | #سباقر (2.4) | #شکام (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با افت ۱۴،۴۹۲ واحد
در کانال ۱/۴۷۳/۷۷۲ واحد است

📈شاخص هم وزن با افت ۴،۵۶۰ واحد
در کانال ۴۲۲/۷۲۵ واحد قرار دارد.

💰 ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۴۵۰۰ میلیارد تومان.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (59)

#شکام | #ولیز | #کباده | #دروز | #قشیر | #بمیلا | #سنیر | #کفرآور | #قنقش | #ثفارس | #کهرام | #قجام | #فاهواز | #حبندر | #قاسم | #کمرجان | #شرنگی | #ساذری | #ثزاگرس | #کسعدی | #قتربت | #فلات | #ساینا | #نطرین | #ورازی | #حرهشا | #سلار | #وسالت | #کقزوی | #تمحرکه | #سمایه | #کورز | #وثخوز | #دتهران‌ | #پلوله | #نمرینو | #ولتجار | #خعمرا | #ویسا | #شپاس | #قمرو | #پشاهن | #تشتاد | #شتهران | #کصدف | #شستان | #فبستم | #نبروج | #کارا | #قاروم | #شسم | #کایتا | #خلیبل | #کابگن | #غشصفا | #رویش | #فجوش | #سپرمی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (172)

#برکت | #وشمال | #ثقزوی | #شبندر | #وسرضوی | #وگردش | #توسن | #خنصیر | #خفناور | #فجهان | #غگیلا | #شاوان | #تابا | #سفارود | #کاما | #خبهمن | #وملی | #سخواف | #غدام | #بکاب | #فسدید | #مفاخر | #وپارس | #فرابورس | #حاریا | #دی | #بپاس | #شغدیر | #ثاژن | #شفارا | #آپ | #فوکا | #وسصفا | #وسدید | #کماسه | #وبصادر | #وحافظ | #سجام | #ختور | #های وب | #وسکرد | #قیستو | #سفارس | #شلرد | #شتوکا | #کیمیا | #خزامیا | #بالاس | #کساپا | #وسقم | #شسینا | #گکیش | #حفارس | #نتوس | #حتوکا | #فنرژی | #غنوش | #لکما | #وهنر | #خگستر | #سایرا | #خاور | #خزر | #پردیس | #قشرین | #لبوتان | #ریشمک | #کتوکا | #بنو | #خمهر | #فولای | #توریل | #ثشاهد | #سخزر | #خپویش | #بشهاب | #فن آوا | #کپشیر | #خاذین | #خپارس | #سیلام | #غصینو | #سبزوا | #غپینو | #غالبر | #وثوق | #گشان | #فنفت | #قچار | #وسنا | #سفاسی | #خساپا | #خمحرکه | #سامان | #وملت | #ولانا | #دلقما | #خودکفا | #وسزنجان | #ستران | #خکرمان | #آبین | #گدنا | #ثتوسا | #قصفها | #لخزر | #غدیس | #سمتاز | #وتجارت | #سدبیر | #شصفها | #بمپنا | #کساوه | #شتولی | #کترام | #غگلستا | #سخاش | #ثالوند | #حشکوه | #ثجوان | #وساپا | #خرینگ | #وآذر | #شفارس | #شاروم | #ثعمرا | #غگلپا | #سشمال | #خکمک | #استارز | #ختوقا | #شزنگ | #ثاصفا | #وآتوس | #خمحور | #شفا | #خکاوه | #دحاوی | #فالوم | #خچرخش | #دشیری | #ویسرو | #بایکا | #سیستم | #غزر | #سدشت | #فافق | #داراب | #فجام | #غشوکو | #میهن | #غفارس | #وسینا | #وتعاونح | #سکارون | #کمیناح | #دانا | #واعتبار | #همراه | #کمینا | #ولصنم | #وسین | #کرازی | #فنفتح | #درازک | #پویا | #بسویچ | #لخانه | #دجابر | #شکف | #پدرخش | #قنیشا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کمند | #کدما | #آریان | #پالایش | #شپنا | #شبندر | #شستا | #اعتماد | #کیان | #کارا | #کالا | #پارند | #فرابورس | #دی | #فسبزوار | #دارا یکم | #فجهان | #خساپا | #توسن | #فملی | #ثفارس | #امین یکم | #قثابت | #خودرو | #شبریز | #فردا | #خبهمن | #فولاد | #نوری | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کهرام (44) | #شرنگی (42) | #قشیر (36) | #ساینا (24) | #فتوسا (23) | #توسن (23) | #امین (21) | #ولیز (20) | #کیمیاتک (20) | #قجام (17) | #سپیدار (15) | #فگستر (14) | #لطیف (14) | #ولکار (13) | #فسبزوار (13) | #زملارد (13) | #حرهشا (13) | #نطرین (12) | #قاسم (12) | #چخزر (12) | #ثزاگرس (12) | #رافزا (10) | #بپیوند (10) | #فاهواز (9) | #وکبهمن (9) | #ولپارس (9) | #فلات (9) | #داریک (9) | #مدیریت (9) | #قنقش (7) | #بگیلان (7) | #وهامون (7) | #پیزد (7) | #سپید (7) | #آبادا (7) | #سلار (5) | #دروز (5) | #ثامید (5) | #سمایه (5) | #گدنا (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قشیر (256) | #کهرام (237) | #کباده (152) | #حرهشا (150) | #دروز (120) | #قنقش (112) | #نطرین (112) | #ساینا (108) | #کمند (102) | #حبندر (93) | #پارند (90) | #امین یکم (79) | #قاسم (76) | #اعتماد (75) | #فلات (74) | #کارا (72) | #شرنگی (69) | #سلار (67) | #قجام (65) | #ولیز (62) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#آریان | #پالایش | #فملی | #فسبزوار | #شپنا | #چکاپا2 | #وغدیر | #خبهمن | #فجهان | #شبریز | #شبندر | #خساپا | #سمگا | #شغدیر | #همراه | #تاپیکو | #فولاد | #توسن | #پارسان | #وبملت | #ذوب | #میدکو | #کیمیاتک | #وپاسار | #بوعلی | #نوری | #خودرو | #اعتماد | #ونیکی | #فروس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #کارا | #ورازی | #وخاور | #ولپارس | #شپاس | #کفرآور | #کساوه | #امین یکم | #بفجر | #پارند | #پتایر | #سبجنو | #فسرب | #قنقش | #کدما | #کالا | #دسبحان | #حبندر | #حسیر | #تاپکیش | #همای | #شپترو | #قمرو | #ثعمرا | #تبرک | #سمایه | #شکام | #کپشیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (28)

#سخند (420) | #ویسا (69) | #وگردش (12) | #سیستم (10) | #شپلی (8) | #شپاس (7) | #لوتوسح (6) | #همراه (6) | #بذر (6) | #آریان (5) | #سبجنو (5) | #فالوم (4) | #ولراز (4) | #ثفارس (4) | #دسبحان (3) | #بالبر (3) | #قمرو (3) | #کدما (3) | #بمیلا (3) | #فروس (3) | #توسن (3) | #پردیس (3) | #کفرآور (3) | #دبالکح (3) | #ورازی (3) | #ختراک (3) | #سکارون (3) | #وتعاون (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کفرآور (2.8) | #وخاور (2.4) | #سبجنو (1.8) | #کقزوی (1.8) | #دسبحان (1.7) | #قمرو (1.6) | #کسعدی (1.5) | #داوه (1.4) | #ثفارس (1.4) | #ورازی (1.3) | #غشصفا (1.3) | #شپاس (1.2) | #پخش (1.2) | #فسرب (1.1) | #قثابت (1.1) | #ختراک (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سبجنو (1.8) | #کفرآور (2.8) | #وخاور (2.4) | #بفجر (1.6) | #کساوه (1.1) | #ثعمرا (1) | #قنقش (7) | #شرنگی (42) | #شفا (1.8) | #شکام (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (64)

#شکام | #ولیز | #بمیلا | #کدما | #کباده | #قشیر | #کهرام | #سنیر | #کفرآور | #قنقش | #ثفارس | #قجام | #کمرجان | #فاهواز | #غشصفا | #شرنگی | #ساذری | #حبندر | #قاسم | #ثزاگرس | #کسعدی | #فلات | #قتربت | #ساینا | #نطرین | #سلار | #حرهشا | #وسالت | #کقزوی | #پلوله | #تمحرکه | #سمایه | #کورز | #دتهران‌ | #ورازی | #وثخوز | #نمرینو | #دسبحان | #خعمرا | #ویسا | #ولتجار | #شپاس | #پشاهن | #شتهران | #ثعتما | #کصدف | #شستان | #فبستم | #نبروج | #کارا | #قاروم | #تشتاد | #قمرو | #شسم | #کایتا | #خلیبل | #داوه | #کابگن | #فسرب | #رویش | #فجوش | #سپرمی | #جهرم | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (178)

#برکت | #شبندر | #ثقزوی | #وشمال | #وسرضوی | #وگردش | #شپنا | #توسن | #خنصیر | #خفناور | #شاوان | #فجهان | #غگیلا | #تابا | #بکاب | #سفارود | #خبهمن | #کاما | #مفاخر | #وملی | #سخواف | #سپید | #فسدید | #فرابورس | #شلرد | #حاریا | #بپاس | #ثاژن | #ذوب | #غدام | #فوکا | #شفارا | #آپ | #داراب | #وسصفا | #وسدید | #وحافظ | #کماسه | #ختور | #های وب | #سجام | #وسکرد | #دی | #قیستو | #خاور | #سفارس | #شتوکا | #حفارس | #بالاس | #وسقم | #کساپا | #گکیش | #شسینا | #حتوکا | #وهنر | #کپشیر | #نتوس | #شصفها | #خزامیا | #کیمیا | #سایرا | #قچار | #لکما | #سیلام | #فنرژی | #پردیس | #خمهر | #کتوکا | #قشرین | #توریل | #فولای | #غصینو | #غالبر | #گشان | #شغدیر | #قصفها | #لبوتان | #بشهاب | #وثوق | #خپویش | #غپینو | #کترام | #ختوقا | #فنفت | #خاذین | #بنو | #سامان | #سیمرغ | #گدنا | #خپارس | #ساروم | #ونفت | #سبزوا | #ولانا | #غدیس | #دلقما | #بمپنا | #خودکفا | #سفاسی | #ریشمک | #وملت | #ثتوسا | #سدبیر | #خچرخش | #آبین | #شاروم | #غگلستا | #لخزر | #وسزنجان | #سمتاز | #شتولی | #خمحرکه | #سخزر | #ثشاهد | #غگلپا | #وهور | #خکرمان | #فزرین | #خمحور | #میهن | #خوساز | #حشکوه | #کفپارس | #وتعاون | #ثاصفا | #ستران | #سخاش | #وساپا | #استارز | #شزنگ | #وآذر | #خکاوه | #وسنا | #دحاوی | #ثعمرا | #وبصادر | #غزر | #خکمک | #کمیناح | #فافق | #غفارس | #ثجوان | #سدشت | #دشیری | #ویسرو | #واعتبار | #وپویا | #وسین | #پرداخت | #ثغرب | #درازک | #فنفتح | #غشوکو | #شفا | #سکارون | #کرازی | #وآتوس | #وتعاونح | #قشکر | #کمینا | #لخانه | #دانا | #زنگان | #فن آوا | #ددام | #قرن | #دکوثر | #پویا | #زدشت | #زشریف | #سباقر | #پدرخش | #شپاکسا | #رنیک | #کساوه | #شکف | #خریخت | #فالوم |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#وبهمن2 | #کمند | #کدما | #پالایش | #آریان | #شپنا | #شستا | #شبندر | #اعتماد | #کیان | #کالا | #پارند | #کارا | #دارا یکم | #فسبزوار | #دی | #فرابورس | #خساپا | #فملی | #امین یکم | #فجهان | #فولاد | #شبریز | #توسن | #تاپیکو | #قثابت | #ثفارس | #خودرو | #نوری | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#کهرام (46) | #شرنگی (44) | #توسن (23) | #فتوسا (22) | #امین (22) | #ساینا (19) | #قشیر (18) | #ولیز (16) | #قجام (16) | #کیمیاتک (15) | #فگستر (14) | #سپیدار (14) | #حرهشا (13) | #لطیف (12) | #فسبزوار (12) | #قاسم (12) | #نطرین (12) | #چخزر (11) | #ثزاگرس (11) | #زملارد (10) | #ولکار (10) | #رافزا (9) | #فاهواز (9) | #مدیریت (9) | #ولپارس (8) | #بپیوند (8) | #قنقش (8) | #فلات (8) | #وکبهمن (8) | #بگیلان (7) | #داریک (7) | #وهامون (7) | #آبادا (7) | #پیزد (6) | #سلار (6) | #ثامید (5) | #سمایه (5) | #ساذری (5) | #سپید (5) | #سیناد (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#وشمال (383) | #کهرام (241) | #قشیر (195) | #حرهشا (153) | #کباده (152) | #قنقش (122) | #نطرین (112) | #کمند (99) | #حبندر (93) | #ساینا (89) | #پارند (89) | #امین یکم (88) | #ولیز (76) | #قاسم (76) | #اعتماد (74) | #کارا (72) | #شرنگی (69) | #فلات (69) | #سلار (68) | #کارین (66) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#آریان | #فملی | #شپنا | #پالایش | #شبریز | #تاپیکو | #فسبزوار | #چکاپا2 | #وغدیر | #شغدیر | #سمگا | #کیمیاتک | #خبهمن | #فولاد | #فجهان | #پارسان | #خساپا | #شبندر | #وبملت | #همراه | #ذوب | #توسن | #وبهمن | #وپارس | #میدکو | #وبصادر | #سپید | #خگستر | #نوری | #بوعلی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #کارا | #ورازی | #شپاس | #امین یکم | #وخاور | #ولپارس | #کفرآور | #کساوه | #کدما | #فسرب | #پارند | #بفجر | #پتایر | #آسامید | #قنقش | #تاپکیش | #دروز | #سبجنو | #دسبحان | #شستا | #کالا | #حسیر | #حبندر | #همای | #سباقر | #شپترو | #قمرو | #ثعمرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (39)

#سخند (422) | #وشمال (97) | #ویسا (79) | #وگردش (12) | #سیستم (11) | #شپاس (9) | #شپلی (9) | #لوتوسح (7) | #بذر (7) | #همراه (6) | #سبجنو (6) | #آریان (5) | #وبهمن (5) | #فالوم (5) | #دروز (5) | #ولراز (4) | #ورازی (4) | #کدما (4) | #دسبحان (4) | #قمرو (4) | #بالبر (4) | #ثفارس (4) | #ختراک (3) | #بمیلا (3) | #فروس (3) | #دبالکح (3) | #توسن (3) | #کفرآور (3) | #سجام (3) | #پردیس (3) | #سکارون (3) | #بترانس (3) | #دابورح (3) | #وتعاون (3) | #دبالک (3) | #فسرب (3) | #وخاور (3) | #داوه (3) | #غزر (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کفرآور (2.8) | #دابورح (2.4) | #کقزوی (1.8) | #وسرمد (1.7) | #قمرو (1.7) | #دسبحان (1.6) | #کسعدی (1.5) | #وخاور (1.5) | #ثفارس (1.4) | #ثنوسا (1.4) | #داوه (1.3) | #غشصفا (1.3) | #ورازی (1.2) | #سبجنو (1.2) | #پخش (1.2) | #شپاس (1.2) | #فسرب (1.1) | #قثابت (1.1) | #شپترو (1.1) | #ختراک (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سبجنو (1.2) | #کفرآور (2.8) | #وخاور (1.5) | #بفجر (1.6) | #کساوه (1.1) | #قنقش (8) | #شرنگی (44) | #سباقر (1.9) | #قاسم (11) | #شکام (1.6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 689
🟢 تعداد مثبت: 155 (%22)
🔴 تعداد منفی: 534 (%78)
🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9)
🔽 تعداد ️صف فروش: 175 (%25)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-963) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (269) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (764) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 105,658
🟩 کاشی و سرامیک: 3,880
🟩 حمل ونقل: 3,104
🟩 کانی غیرفلزی: 2,957
🟩 سایر واسطه گری مالی: 1,638
🟩 بیمه: 1,005

📊گزارش بازار در پایان معاملات
شنبه / ۱۷ مهر ۱۴۰۰

🔹 بورس اوراق بهادار تهران هفته سوم مهر ماه را با روندی نزولی آغاز کرد و افت ۲۲،۲۸۰ هزار واحدی ، شاخص کل را به عدد یک میلیون و ۴۶۵ هزار واحد رساند .

 

🔸شاخص کل با معیار هم وزن هم روندی نزولی داشت و با افت ۶،۷۰۵ واحد ، در محدوده ۴۲۰ هزار واحدی قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۹۸۰ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #تاپیکو #پارسان #فملی #شبندر #وغدیر و #شپنا به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر منفی را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۹۵۳ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۱۶ هزار و ۲۳۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۷۲۹ میلیارد تومان بوده است .

🧮 #تحلیل_هفتگی

📊 تحلیل تکنیکال نماد #دامین
💊 شرکت #داروسازی_امین

🖋کاری از تیم تحلیل اکسیر؛
کارشناس: جناب آقای مصطفایی

📱https://www.instagram.com/tv/CUzu7u2qKQh/

‼️ رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی در معاملات الزامیست./

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.