اخبار هفته اول مهر ماه 1400

اخبار هفته اول مهر ماه 1400

1400.07.08

💰 اصول سرمایه گذاری 👇

🔹در بازار سرمایه “تحلیل” را سرلوحه خود قرار دهید
🔹اصول پنج گانه خرید و فروش سهام را به خاطر داشته باشید.
🔹”پذیرش” به شما کمک خواهد کرد معامله گر بهتری باشید.

🟢این پست را مطالعه کنید:

https://www.instagram.com/p/CTKgGSpKroB/

🎥 تحلیل هفتگی اخبار اقتصادی ایران و جهان

📌 پیرامون آخرین تحولات بازارهای داخلی و جهانی
کاری از تیم تحلیل اکسیر ‌پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

https://www.instagram.com/tv/CUdIS60KvjT/

◀️ بررسی روند شاخص بازار سرمایه و علل نوسانات آن
◀️ نوسانات بهای نفت و رشد معنادار گاز طبیعی و پی‌وی‌سی؛
◀️ کاهش بهای جهانی طلا و ثبات قیمت بیلت
◀️ بیش از یک درصد رشد بهای مس با وجود افزایش تولید
◀️ افزایش قیمت سنگ آهن، روی و آلومینیوم

💢 رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی
در معاملات الزامیست./


1400.07.07

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 56

#شکام (48) | #توسن (58) | #لپارس (2.8) | #تپکو (4) | #شغدیر (2.3) | #سدبیر (6) | #کاسپین (7) | #ولیز (85) | #غشصفا (5) | #قیستو (8) | #شسینا (1) | #ورازی (42) | #بکاب (0.3) | #فاهواز (11) | #ساذری (8) | #آ س پ (6) | #غمهرا (1.1) | #خفولا (1.3) | #قنقش (0.5) | #پدرخش (1.3) | #ثتران (5) | #کباده (2) | #تاپکیش (0.9) | #خعمرا (0) | #وسالت (15) | #بالبر (0.5) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #ولپارس (2.3) | #غفارس (0.9) | #خبازرس (0.3) | #تابا (0.1) | #غصینو (0.2) | #وآوا (0.9) | #شتهران (0.3) | #شسم (0) | #بالاس (0.1) | #کابگن (0.5) | #سپاها (0.2) | #خلیبل (11) | #نبروج (0.3) | #قاروم (0.7) | #ثعتما (0.1) | #حپترو (0) | #شلرد (0.2) | #تکشا (0) | #غشاذر (0.2) | #کفپارس (0.3) | #خلنت (0) | #فبستم (1.2) | #فجوش (0.2) | #سپرمی (0.1) | #کایتا (0) | #فنفت (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 79

#کدما (12) | #کالا (36) | #فرابورس (34) | #ثقزوی (11) | #ددامح (14) | #بپاس (3) | #خفناور (0) | #وشمال (1.8) | #برکت (4) | #حسیر (3) | #سکارون (1.3) | #شتوکا (2.1) | #سفارود (5) | #فزرین (5) | #خزر (3) | #دسانکو (3) | #کهرام (0.6) | #حاریا (3) | #شپلی (5) | #فافق (9) | #سجام (11) | #زنجان (9) | #وهنر (0.4) | #ثنور (6) | #ثالوند (2.5) | #وسدید (32) | #نتوس (3) | #لکما (25) | #سلار (1.3) | #ثاژن (0.5) | #وحافظ (0) | #کمینا (2.5) | #ولراز (1.1) | #وسصفا (41) | #گکیش (0) | #وسقم (19) | #فسدید (0) | #تپولا (0.9) | #ولانا (1) | #سایرا (0) | #فنرژی (1.4) | #سنیر (0.2) | #کساپا (0.6) | #کپشیر (0.8) | #وملت (0) | #ختور (0.7) | #دلقما (0.4) | #فن آوا (0.5) | #بایکا (0.5) | #ودی (1.4) | #کیسون (1.3) | #دالبر (0.7) | #ثاصفا (0.4) | #کصدف (0.4) | #غدام (0) | #شستان (2.3) | #غپونه (0.1) | #لازما (0.1) | #سفاسی (1.4) | #حشکوه (2.7) | #شتولی (0.3) | #وسزنجان (3) | #استارز (0) | #وحافظح (0.8) | #شکف (0) | #ویسرو (0) | #داراب (1.2) | #غگیلا (0.1) | #کتوکا (0.1) | #شصفها (0) | #سمایه (0.1) | #ساینا (0) | #پلوله (0) | #تکنو (0.1) | #وساشرقی (0.8) | #دسانکوح (0) | #وارس (0) | #ثجوان (0) | #غبهار (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#شکام | #توسن | #لپارس | #شغدیر | #تپکو | #وملی | #سدبیر | #قیستو | #غشصفا | #ولیز | #خراسان | #شیراز | #کاسپین | #شسینا | #خصدرا | #ورازی | #فاهواز | #گشان | #ختور | #ساذری | #زاگرس | #تایرا | #غمهرا | #قنقش | #بالبر | #پدرخش | #کفپارس | #تابا | #بزاگرس | #کباده | #شلرد | #وسرمد | #وسالت | #حپترو | #خعمرا | #شکبیر | #خبازرس | #کورز | #دتهران‌ | #ولغدر | #ولپارس | #زملارد | #خکمک | #ثعتما | #خرینگ | #ثتران | #خودکفا | #شتهران | #شسم | #خفولا | #خلیبل | #کابگن | #نبروج | #قاروم | #سپرمی | #سپاها | #فبستم | #فجوش | #فنفت | #کایتا | #گپارس | #امین یکم2 | #وپویا | #غصینو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (70)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #خنصیر | #بپاس | #ددامح | #بکاب | #خفناور | #حسیر | #وشمال | #سکارون | #سفارود | #دسانکو | #شتوکا | #شپلی | #زنجان | #وهنر | #حاریا | #سجام | #کپشیر | #ثالوند | #فسدید | #ثاژن | #سلار | #خلنت | #وحافظ | #نتوس | #کمرجان | #وسصفا | #ودی | #غدام | #گکیش | #کمینا | #دلقما | #تپولا | #وسقم | #ولراز | #لکما | #بایکا | #فافق | #ولانا | #کساپا | #تماوند | #فنرژی | #ساینا | #سایرا | #سفاسی | #حتوکا | #وملت | #افرا | #ثاصفا | #ثنور | #معیار | #کصدف | #وثنو | #شتولی | #وسزنجان | #وتعاونح | #غبهار | #استارز | #فکمند | #شکف | #ویسرو | #سمایه | #داراب | #وحافظح | #ولملت | #ثجوان | #لازما | #شستان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کدما | #برکت | #پالایش | #شپدیس | #شبندر | #اتکای | #شیراز | #فجهان | #وغدیر | #بکاب | #فسبزوار | #اعتماد | #کمند | #دارا یکم | #کیمیاتک | #خزر | #آپ | #کیان | #پارسان | #شتران | #شستا | #دی | #خراسان | #ختور | #فولاد | #فزرین | #نوری | #خودرو | #زاگرس | #تاپکیش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (48) | #سدبیر (42) | #کاسپین (36) | #شسینا (31) | #ولیز (29) | #سپیدار (26) | #وکبهمن (22) | #فتوسا (20) | #ولکار (19) | #لپارس (18) | #مدیریت (17) | #چخزر (14) | #پیزد (14) | #سپید (13) | #لطیف (13) | #سیناد (12) | #فگستر (11) | #زملارد (10) | #رافزا (10) | #کزغال (10) | #غشصفا (10) | #وهامون (9) | #بگیلان (9) | #شاروم (9) | #فسبزوار (8) | #شکبیر (7) | #گنجین (6) | #امین (6) | #بپیوند (6) | #غکورش (6) | #ومدیر (6) | #گدنا (6) | #ولپارس (6) | #غمهرا (5) | #ثامید (5) | #وپویا (5) | #تپکو (5) | #بوعلی (5) | #خدیزل (5) | #فروس (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کاسپین (336) | #شسینا (292) | #سدبیر (273) | #لپارس (235) | #غشصفا (216) | #غمهرا (166) | #فروس (128) | #شیراز (81) | #شغدیر (70) | #پدرخش (60) | #سخزر (60) | #خراسان (59) | #ثروتم (58) | #درهآور (56) | #شکبیر (53) | #تایرا (50) | #قنقش (44) | #شپدیس (44) | #کلر (43) | #سپاها (41) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #اعتماد | #کیان | #کمند | #وغدیر | #اتکای | #فسبزوار | #آگاس | #شستا | #ذوب | #وبملت | #وپاسار | #دالبر | #فارس | #شستان | #خبهمن | #فاسمین | #بنو | #فملی | #رمپنا | #دی | #زاگرس | #فزرین | #غصینو | #شتران | #پارند | #فافق | #ودی | #کساوه | #میدکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #برکت | #خراسان | #کدما | #تاپکیش | #پارسان | #شبندر | #شپترو | #وسدید | #شکبیر | #فولاد | #ولپارس | #شغدیر | #شخارک | #تکشا | #شرانل | #افران | #زملارد | #تاپیکو | #حپترو | #سپاها | #شکام | #ولغدر | #تنوین | #سدبیر | #وپسا | #ساربیل | #شفارا | #کماسه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (13)

#کدما (10) | #خبنیان (10) | #شستان (7) | #کهرام (5) | #دزهراویح (5) | #خراسان (5) | #لکما (4) | #شیراز (4) | #بکاب (3) | #فافق (3) | #دالبر (3) | #مانی (3) | #شپدیس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3.1) | #شپدیس (1.6) | #خراسان (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3.1) | #شکبیر (7) | #پارسان (1.3) | #شرانل (2.3) | #شفارا (1.6) | #تنوین (1.4) | #سدبیر (42) | #پارسیان (2.1) | #شپاس (1.3) | #شصفها (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (77)

#شکام | #توسن | #لپارس | #تپکو | #شغدیر | #مدیریت | #وبانک | #وملی | #شیراز | #سدبیر | #قیستو | #خراسان | #غشصفا | #ولیز | #کاسپین | #شسینا | #فاهواز | #تایرا | #ورازی | #دجابر | #ختور | #ساذری | #خصدرا | #کرماشا | #غمهرا | #بالاس | #گشان | #قنقش | #شلرد | #غصینو | #تابا | #بالبر | #شکبیر | #کفپارس | #ثرود | #کباده | #ثتران | #ولپارس | #وسرمد | #وسالت | #زملارد | #خعمرا | #وتوس | #کورز | #دتهران‌ | #خبازرس | #قصفها | #وایران | #ولغدر | #ثپردیس | #غگرجی | #شپترو | #ثتوسا | #شتهران | #ثنوسا | #تمحرکه | #ثعتما | #وتوکا | #خفولا | #شسم | #حپترو | #خلیبل | #خکمک | #کابگن | #نبروج | #دیران | #قاروم | #سپرمی | #فجوش | #فبستم | #فنفت | #خچرخش | #غگلپا | #کایتا | #شفارا | #امین یکم2 | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (79)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #وشمال | #بپاس | #ددامح | #خنصیر | #بکاب | #خفناور | #شکف | #حسیر | #سکارون | #سفارود | #دسانکو | #شپلی | #زنجان | #ودی | #شتوکا | #حاریا | #ثالوند | #وهنر | #سجام | #لکما | #کپشیر | #خلنت | #سلار | #فسدید | #ثاژن | #کمرجان | #وحافظ | #نتوس | #وسصفا | #غدام | #گکیش | #فافق | #وسقم | #کمینا | #ولراز | #بایکا | #کساپا | #ولانا | #حتوکا | #ساینا | #فنرژی | #سدشت | #تماوند | #سفاسی | #وآفری | #سایرا | #حآسا | #وملت | #کصدف | #وسنا | #وآتوس | #فکمند | #زمگسا | #غبهار | #افرا | #غگیلا | #شتولی | #وسزنجان | #وتعاونح | #استارز | #ثجوان | #حفارس | #سبزوا | #معیار | #ولملت | #ویسرو | #وحافظح | #داراب | #پلوله | #وثنو | #سمایه | #شستان | #ولتجارح | #فلات | #کفرا | #چافست |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#امین یکم4 | #کدما | #کمند4 | #برکت | #پالایش | #شپدیس | #اوصتا4 | #فجهان | #شبندر | #اعتماد | #فسبزوار | #کمند | #شیراز | #اتکای | #شپنا | #وغدیر | #دارا یکم | #پارسان | #کیمیاتک | #دی | #بکاب | #شتران | #شستا | #آپ | #تاپکیش | #فولاد | #کرماشا | #کیان | #زاگرس | #خزر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولیز (49) | #سدبیر (48) | #توسن (48) | #کاسپین (44) | #شسینا (38) | #فتوسا (24) | #سیناد (24) | #ولکار (22) | #لپارس (20) | #سپیدار (20) | #چخزر (20) | #مدیریت (17) | #لطیف (16) | #وکبهمن (16) | #زملارد (15) | #سپید (15) | #فگستر (15) | #پیزد (13) | #کزغال (12) | #شاروم (11) | #غشصفا (11) | #رافزا (10) | #بگیلان (10) | #فسبزوار (9) | #ولپارس (9) | #وهامون (9) | #بپیوند (8) | #قنقش (7) | #غکورش (7) | #شغدیر (7) | #تپکو (7) | #غمهرا (7) | #گدنا (6) | #آبادا (6) | #دبالکح (6) | #امین (5) | #بوعلی (5) | #ثامید (5) | #گنجین (5) | #ومدیر (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (4,351) | #کاسپین (398) | #شسینا (323) | #سدبیر (285) | #لپارس (274) | #غشصفا (217) | #غمهرا (181) | #قیستو (130) | #شغدیر (101) | #شیراز (73) | #تایرا (59) | #ثروتم (59) | #ولیز (57) | #قنقش (55) | #شکبیر (55) | #خراسان (54) | #کنورح (47) | #سخزر (45) | #تپکو (44) | #کمند (44) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #اعتماد | #کیان | #اتکای | #وغدیر | #فسبزوار | #کمند | #ذوب | #خبهمن | #وپاسار | #وبملت | #شستا | #آگاس | #شتران | #پالایش | #دالبر | #میدکو | #وپست | #شستان | #فولاد | #فملی | #ومدیر | #فخوز | #بنو | #دی | #فارس | #فاسمین | #غگل | #رمپنا | #شسپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #تاپکیش | #کرماشا | #برکت | #خراسان | #کدما | #تاپیکو | #داریک4 | #شغدیر | #فباهنر | #شکبیر | #افران | #کاما | #وسدید | #شخارک | #تکشا | #شرانل | #ولپارس | #زاگرس | #خبنیان | #حپترو | #سپاها | #سپید | #زملارد | #شفارا | #تصمیم | #شکام | #حسینا | #تنوین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (18)

#خبنیان (17) | #کدما (13) | #شستان (8) | #کهرام (7) | #دزهراویح (5) | #خراسان (5) | #شیراز (4) | #شپدیس (4) | #لکما (4) | #بکاب (4) | #دالبر (3) | #فافق (3) | #کرماشا (3) | #آپ (3) | #آ س پ (3) | #تمحرکه (3) | #مانی (3) | #بمپنا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3) | #کرماشا (1.9) | #شپدیس (1.5) | #کهرام (1.4) | #خراسان (1.3) | #تمحرکه (1.1) | #آ س پ (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3) | #کرماشا (1.9) | #تاپکیش (1.8) | #شکبیر (5) | #شرانل (2.1) | #تکشا (1.2) | #شفارا (1.5) | #پرداخت (1.3) | #تنوین (1.3) | #سدبیر (48) | #شغدیر (7) | #سیدکو (1.9) | #شصفها (1.4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۱۵

📊شاخص کل با رشد ۷،۳۶۰ واحد
در کانال ۱/۴۳۲/۸۰۸ واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۸۸۸ واحد
در کانال ۴۲۰/۴۴۰ واحد قرار دارد

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۸ همت

✅ #تاپیکو در آستانه صف خرید

در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CS9fj0KKpjj/

📚 تحلیل فاندامنتال ارائه شده.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (95)

#شکام | #توسن | #شغدیر | #لپارس | #تپکو | #وبانک | #شیراز | #وملی | #شرنگی | #کیمیاتک | #خراسان | #شپدیس | #قیستو | #کرماشا | #سدبیر | #شلرد | #مدیریت | #ولیز | #غشصفا | #کاسپین | #شسینا | #تایرا | #فاهواز | #ختور | #آ س پ | #خصدرا | #ورازی | #ساذری | #فن آوا | #شپترو | #آریا | #غمهرا | #دجابر | #بالاس | #قنقش | #گشان | #تابا | #شکبیر | #اوان | #قصفها | #ختوقا | #غصینو | #وتوس | #بالبر | #ثتران | #وغدیر | #کباده | #کفپارس | #خبنیان | #ثرود | #وسرمد | #وسالت | #زملارد | #خعمرا | #کورز | #دتهران‌ | #حگردش | #خبازرس | #واحصا | #بوعلی | #وپترو | #ثنوسا | #ولغدر | #خرینگ | #ثاخت | #خفنر | #ثعتما | #تکنو | #شتهران | #غگرجی | #ثپردیس | #غگلپا | #شسم | #وتوکا | #غگلستا | #خلیبل | #نبروج | #قاروم | #کابگن | #وآوا | #جم | #ثتوسا | #وایران | #بکام | #کفرآور | #فجوش | #سپرمی | #فبستم | #تمحرکه | #لطیف | #خکمک | #کایتا | #حپترو | #امین یکم2 | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (74)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #وشمال | #بپاس | #ددامح | #خفناور | #شکف | #بکاب | #حسیر | #سکارون | #سفارود | #اتکای | #زنجان | #دسانکو | #آپ | #ودی | #شپلی | #حاریا | #شتوکا | #وهنر | #سجام | #کپشیر | #لکما | #ثاژن | #فسدید | #کمیناح | #خلنت | #سلار | #وحافظ | #نتوس | #وسصفا | #وکادو | #گکیش | #وسقم | #کمینا | #ولراز | #تماوند | #فنرژی | #کساپا | #سفاسی | #ولانا | #سدشت | #بایکا | #حتوکا | #سایرا | #وملت | #وثنو | #وگستر | #معیار | #کصدف | #فکمند | #غبهار | #شتولی | #وسزنجان | #توریل | #وحافظح | #استارز | #ثجوان | #تشتاد | #وثوق | #وتعاونح | #ولتجارح | #ویسرو | #داراب | #دالبر | #لابسا | #بشهاب | #حفارس | #پویا | #وآتوس | #تپولا | #ولملت | #فلات |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#امین یکم4 | #کدما | #کمند4 | #پالایش | #اعتماد | #برکت | #شپدیس | #شبندر | #فجهان | #شپنا | #فسبزوار | #کیمیاتک | #اوصتا4 | #کمند | #پارسان | #وغدیر | #دارا یکم | #امین یکم | #شستا | #شتران | #اتکای | #شیراز | #فولاد | #دی | #فملی | #کیان | #آپ | #سپر | #بکاب | #تاپکیش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (48) | #سدبیر (47) | #کاسپین (40) | #شسینا (36) | #ولیز (35) | #لطیف (34) | #ولکار (28) | #شرنگی (27) | #مدیریت (23) | #سپیدار (22) | #فتوسا (22) | #چخزر (20) | #لپارس (20) | #زملارد (20) | #قنقش (20) | #فگستر (17) | #سپید (15) | #شاروم (14) | #وکبهمن (12) | #غشصفا (12) | #شغدیر (12) | #سیناد (11) | #پیزد (11) | #رافزا (10) | #کزغال (10) | #بگیلان (9) | #وهامون (9) | #فسبزوار (9) | #بپیوند (8) | #غمهرا (8) | #ولپارس (8) | #بوعلی (7) | #تپکو (6) | #آبادا (6) | #غکورش (6) | #امین (6) | #دبالکح (6) | #گدنا (6) | #فاهواز (5) | #تایرا (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپید2 (9,937) | #داریک4 (4,351) | #کاسپین (349) | #شسینا (299) | #سدبیر (296) | #لپارس (258) | #غشصفا (221) | #غمهرا (185) | #شغدیر (170) | #قیستو (130) | #قنقش (123) | #تایرا (73) | #شیراز (71) | #کنورح (65) | #شرنگی (63) | #شاوان (62) | #خراسان (54) | #ولیز (49) | #آریان (48) | #سپیدما (48) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فجهان | #کمند | #فسبزوار | #کیان | #وبملت | #اتکای | #پخش | #وپاسار | #ذوب | #آگاس | #شستا | #شتران | #خبهمن | #وغدیر | #میدکو | #پالایش | #فخوز | #ومدیر | #افران | #وپارس | #رمپنا | #غگل | #وپست | #بنو | #دالبر | #شستان | #تیپیکو | #فولاد | #فاسمین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #تاپکیش | #کرماشا | #شغدیر | #برکت | #پارسان | #خراسان | #تاپیکو | #کدما | #زاگرس | #شپنا | #فملی | #فباهنر | #شخارک | #کاما | #مدیریت | #داریک4 | #خبنیان | #اوان | #بوعلی | #شکبیر | #کنورح | #پارس | #شرانل | #جم | #تکشا | #حپترو | #لطیف | #وسدید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (24)

#خبنیان (23) | #کدما (15) | #شستان (10) | #کهرام (7) | #شپدیس (6) | #مانی (5) | #دزهراویح (5) | #خراسان (5) | #شیراز (5) | #فافق (4) | #سپر (4) | #آپ (4) | #لکما (4) | #بمپنا (4) | #بکاب (4) | #کرماشا (4) | #تمحرکه (4) | #دالبر (4) | #آ س پ (4) | #پخش (3) | #حسینا (3) | #وسدید (3) | #وثوق (3) | #کیمیاتک (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (5) | #شیراز (3) | #کرماشا (2) | #شپدیس (1.9) | #وغدیر (1.8) | #جم (1.7) | #پارسان (1.7) | #تاپکیش (1.5) | #کهرام (1.4) | #آ س پ (1.3) | #خراسان (1.3) | #مفاخر (1.2) | #زاگرس (1.1) | #شخارک (1.1) | #تمحرکه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3) | #کرماشا (2) | #تاپکیش (1.5) | #اوان (1.9) | #شکبیر (3.5) | #شرانل (2.2) | #کنورح (3.3) | #تکشا (1.2) | #شغدیر (12) | #تنوین (1.3) | #پرداخت (1.3) | #سدبیر (47) | #شرنگی (27) | #قنقش (20) | #پارسیان (2.2) | #سیدکو (1.7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#شخارک

🔹رشد 196 درصدی درآمد فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

🔹رشد 32 درصدی مقدار فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

#هرمز

🔹رشد 140درصدی درآمد فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

🔹رشد 5 درصدی مقدار فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (116)

#شکام | #توسن | #شغدیر | #لپارس | #تپکو | #شیراز | #وملی | #شپدیس | #شلرد | #خراسان | #وبانک | #سدبیر | #قیستو | #کیمیاتک | #کرماشا | #شرنگی | #ولیز | #غشصفا | #مدیریت | #کاسپین | #شسینا | #تایرا | #خصدرا | #ختور | #فاهواز | #شپترو | #ساذری | #آریا | #ورازی | #بالاس | #بوعلی | #غمهرا | #قصفها | #فن آوا | #ختوقا | #گشان | #قنقش | #وتوس | #بالبر | #غصینو | #خاذین | #آ س پ | #تابا | #دجابر | #شاوان | #وپترو | #وغدیر | #جم پیلن | #قثابت | #اوان | #پارسان | #کباده | #خبنیان | #کفپارس | #ثتران | #وسرمد | #وسالت | #زملارد | #خعمرا | #لطیف | #کورز | #شکبیر | #شزنگ | #دتهران‌ | #حگردش | #ثنوسا | #ثپردیس | #واحصا | #ولغدر | #ثرود | #خفنر | #بکام | #وصندوق | #شصدف | #ثعتما | #کهرام | #کحافظ | #خبازرس | #جم | #خرینگ | #وپویا | #شتهران | #فنفت | #غگلپا | #تمحرکه | #غشاذر | #گپارس | #شسم | #دیران | #خفولا | #ولشرق | #شفارا | #تکنو | #خلیبل | #نبروج | #کابگن | #قاروم | #غگلستا | #غگرجی | #خودکفا | #خکمک | #وایران | #حپترو | #کایتا | #فجوش | #ولپارس | #فبستم | #ثاخت | #خشرق | #وپسا | #وآوا | #کفرآور | #سپرمی | #فبیرا | #امین یکم2 | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (74)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #وشمال | #بپاس | #ددامح | #شکف | #خفناور | #سکارون | #بکاب | #سفارود | #ودی | #زنجان | #شپلی | #حاریا | #اتکای | #وهنر | #سجام | #کپشیر | #لکما | #آپ | #فسدید | #شتوکا | #سلار | #نتوس | #وسصفا | #ثاژن | #وحافظ | #گکیش | #وسقم | #ولراز | #خلنت | #کمینا | #تماوند | #کساپا | #فنرژی | #حتوکا | #سفاسی | #وکادو | #ولانا | #سدشت | #بایکا | #سایرا | #وملت | #وثنو | #گدنا | #معیار | #غبهار | #توریل | #شتولی | #کصدف | #وسزنجان | #فکمند | #وحافظح | #استارز | #حآسا | #تشتاد | #ثجوان | #وتعاونح | #بشهاب | #ویسرو | #داراب | #زماهان | #سبزوا | #بمیلا | #ریشمک | #تپولا | #ولتجارح | #پویا | #ولملت | #فلات | #وآتوس | #سمایه | #غگیلا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#امین یکم4 | #کدما | #کمند4 | #پالایش | #اعتماد | #برکت | #شپدیس | #شپنا | #شبندر | #پارسان | #کیمیاتک | #فسبزوار | #فجهان | #کمند | #اوصتا4 | #وغدیر | #دارا یکم | #شستا | #امین یکم | #شتران | #دی | #فملی | #فولاد | #کیان | #کارین | #اتکای | #شیراز | #نوری | #زاگرس | #خنصیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شرنگی (67) | #سدبیر (51) | #توسن (48) | #کاسپین (42) | #شسینا (41) | #لطیف (36) | #ولیز (28) | #ولکار (28) | #مدیریت (24) | #قنقش (22) | #زملارد (21) | #لپارس (20) | #فتوسا (19) | #چخزر (19) | #فگستر (18) | #سپیدار (18) | #سپید (14) | #غشصفا (13) | #شاروم (12) | #وکبهمن (11) | #سیناد (11) | #پیزد (10) | #کزغال (10) | #رافزا (10) | #بگیلان (10) | #شغدیر (9) | #بپیوند (9) | #غمهرا (9) | #وهامون (9) | #فسبزوار (8) | #ولپارس (8) | #بوعلی (7) | #تپکو (7) | #امین (6) | #دبالکح (6) | #تایرا (6) | #آبادا (6) | #فاهواز (6) | #غکورش (6) | #کیمیاتک (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپید2 (9,937) | #داریک4 (4,351) | #کاسپین (354) | #شسینا (326) | #سدبیر (299) | #لپارس (252) | #قیستو (204) | #غشصفا (203) | #غمهرا (188) | #شغدیر (151) | #شرنگی (127) | #قنقش (126) | #کمیناح (111) | #تایرا (89) | #ولیز (82) | #ساذری (81) | #کنورح (74) | #شیراز (71) | #کارین (58) | #شکبیر (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فجهان | #کمند | #فسبزوار | #وبملت | #کیان | #اتکای | #وپاسار | #پخش | #ذوب | #شستا | #افران | #فخوز | #آگاس | #میدکو | #شتران | #کمیناح | #پالایش | #شبریز | #خبهمن | #وپست | #وپارس | #فوکا | #ومدیر | #کویر | #رمپنا | #بنو | #شسپا | #فاسمین | #دالبر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #پارسان | #تاپکیش | #کرماشا | #شپنا | #شغدیر | #زاگرس | #تاپیکو | #برکت | #خراسان | #کدما | #اوان | #شخارک | #پارس | #فباهنر | #کاما | #شکبیر | #جم | #مدیریت | #کنورح | #داریک4 | #تکشا | #کارین | #کیمیاتک | #شرانل | #خبنیان | #فملی | #بوعلی | #وبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (27)

#خبنیان (23) | #کدما (16) | #شستان (10) | #کهرام (8) | #شپدیس (6) | #بمپنا (6) | #دزهراویح (6) | #فافق (5) | #مانی (5) | #خراسان (5) | #شیراز (5) | #آپ (4) | #سپر (4) | #لکما (4) | #دالبر (4) | #کرماشا (4) | #بکاب (4) | #تمحرکه (4) | #حسینا (4) | #آ س پ (4) | #پخش (3) | #وثوق (3) | #وسدید (3) | #کیمیاتک (3) | #وبهمن (3) | #جم (3) | #شپلی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (5) | #وبهمن (4) | #شیراز (3.1) | #اوان (2.3) | #کرماشا (2) | #شپدیس (1.9) | #پارسان (1.8) | #وغدیر (1.7) | #جم (1.7) | #فباهنر (1.4) | #تاپکیش (1.4) | #آ س پ (1.4) | #کهرام (1.3) | #خراسان (1.3) | #زاگرس (1.2) | #کارین (1.2) | #شخارک (1.2) | #مفاخر (1.1) | #کیسون (1.1) | #خفولا (1.1) | #تمحرکه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3.1) | #کرماشا (2) | #وبهمن (4) | #جم (1.7) | #تاپکیش (1.4) | #اوان (2.3) | #شکبیر (5) | #شرانل (2.1) | #وبانک (2.7) | #قیستو (2) | #کنورح (3.7) | #تکشا (1.3) | #شغدیر (9) | #شرنگی (64) | #پارسیان (2.7) | #پرداخت (1.1) | #فسازان (1.8) | #تنوین (1.2) | #زپارس (1) | #سدبیر (51) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 372 (%55)
🔴 تعداد منفی: 310 (%45)
🔼 تعداد صف خرید: 115 (%17)
🔽 تعداد ️صف فروش: 71 (%10)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-16) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (636) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (534) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 شیمیایی: 267,881
🟩 رایانه: 16,917
🟩 کانه فلزی: 10,341
🟩 اطلاعات و ارتباطات: 6,279
🟩 سایر واسطه گری مالی: 4,659
🟩 ماشین آلات: 4,210

📊گزارش بازار در پایان معاملات چهارشنبه / ۷ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با روندی صعودی کار خود را آغاز کرد و تا انتها نیز این روند ادامه داشت .
نهایتا شاخص با رشد ۱۱،۵۸۳ واحد به عدد یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن فاز مثبت داشت و با افزایش ۱۲۹۴ واحدی ، در پله ۴۲۰ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس هزار ۲۰ و ۹۶۰ واحد را به ثبت رساند .

🔰#پارسان #وغدیر #شپدیس #تاپیکو #جم #نوری و #پارس به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۸ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده است .

#شپارس

✅سال مالی شرکت منتهی به شهریور می باشد.شرکت در شهریور ماه رکورد زد و فروش 86 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نسبت به مرداد 44 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 52 درصد رشد داشته است.

✅ مقدار فروش شرکت در مرداد 3697 تن بوده که با 37 درصد افزایش، به 5073 تن در شهریور رسیده است.

✅مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 710 میلیارد تومان میرسد که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 14 درصد رشد داشته است.

#شبهرن
#روانکار

✅ گزارش عملکرد خوب شهریور ماه

🔰تولید ماهانه شرکت نفت بهران در پنج ماه اول سال به طور میانگین ۳۵.۷ هزار متر مکعب بوده است. در شهریور میزان تولید خوبی داشته و رقم ۴۳.۴ هزار متر مکعب گزارش شده است.

🔰میانگین مقدار فروش ماهانه روانکار در پنج ماه ابتدایی سال ۳۳.۶ هزار متر مکعب بوده و فروش روانکار شهریور بیش از میانگین و ۴.۵ هزار متر مکعب رقم خورده است.

🔰 بهران در شهریور ۱۲۱۴ میلیارد تومان فروش داشته است که این رقم بهترین فروش ماهانه شرکت است و رکورد قبلی را ۳۶ درصد ارتقا داد. در این ماه ۳۰ درصد از درآمد را بخش صادرات تشکیل داده است.

🔹نرخ فروش روانکار روغن موتور دیزلی داخلی ۳۳،۹۲۶ تومان در هر لیتر و روانکار صادراتی ۱۱،۹۸۷ تومان گزارش شد.

💢صحرایی: استفاده از ماینرها به صورت محدود در بورس با مصوبه هیأت مدیره بود

▫️علی صحرایی، مدیرعامل مستعفی بورس اوراق بهادار تهران با تأیید استعفای خود از این سمت گفته بود: استفاده از ماینرها به صورت محدود در بورس با مصوبه هیأت مدیره بوده است./فارس

▫️همچنین یک مقام آگاه در سازمان بورس از احضار برخی اعضای هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد کشف ماینرها در این شرکت خبر داد./فارس

▫️با پس لرزه استفاده از ماینرها در بورس تهران، با تصمیم هیأت مدیره بورس تهران، فعلا محمود گودرزی به عنوان سرپرست بورس تهران منصوب شده


1400.07.06

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 49

#شکام (48) | #توسن (54) | #فروس (39) | #ولیز (80) | #کاسپین (6) | #سدبیر (4) | #غشصفا (4) | #ثفارس (12) | #آ س پ (7) | #خبنیان (0.7) | #ولپارس (15) | #ورازی (36) | #قیستو (3) | #قشیر (2.4) | #کباده (5) | #ساذری (5) | #فاهواز (6) | #غمهرا (0.6) | #وسالت (27) | #امید (4) | #قنقش (0) | #خعمرا (4) | #چدن (4) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #تابا (0.2) | #رتکو (0.4) | #پلاسک (0.6) | #تشتاد (0.6) | #شسم (0) | #شتهران (0.3) | #خلنت (0) | #نبروج (0.4) | #کابگن (0.5) | #فبستم (3) | #قاروم (0.7) | #سپرمی (0.2) | #بکهنوج (0.6) | #فجوش (0.2) | #سرود (0) | #قمرو (0) | #افرا (0) | #وثنو (0.1) | #کایتا (0.1) | #ولتجارح (0.3) | #وسنا (0) | #شفارا (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 86

#کدما (20) | #فرابورس (32) | #کیمیاتک (17) | #وشمال (5) | #ثقزوی (12) | #بکاب (1.1) | #بپاس (4) | #ددامح (14) | #خفناور (4) | #آپ (17) | #وملی (0.6) | #شپلی (13) | #خزر (7) | #شتوکا (2.9) | #خصدرا (26) | #سفارود (5) | #شکف (0.7) | #حاریا (4) | #سکارون (0.8) | #سجام (0) | #زفکا (6) | #وهنر (11) | #ثاژن (4) | #فن آوا (2.1) | #کهرام (0.6) | #فافق (7) | #داراب (18) | #زنجان (7) | #وهامون (11) | #حسیر (0.8) | #وسدید (25) | #وحافظ (3) | #نتوس (2.5) | #کساپا (1.2) | #فسدید (0.3) | #فزرین (1.6) | #تپولا (0.1) | #وسقم (20) | #سلار (0.8) | #گکیش (0.6) | #وسصفا (35) | #فنرژی (1.6) | #تمحرکه (1.6) | #ولراز (0.7) | #غمینو (2.3) | #ثتوسا (0.7) | #بایکا (0.8) | #سایرا (0.5) | #ولانا (0.8) | #خفولا (0.5) | #وملت (5) | #سفاسی (2.8) | #تپکو (6) | #سنیر (0.1) | #اتکای (1.1) | #ثاصفا (0.6) | #کصدف (0) | #شسینا (0.1) | #شزنگ (0.1) | #وحکمت (2.3) | #غپونه (0.4) | #وتعاونح (10) | #شتولی (0.3) | #استارز (0) | #وسزنجان (4) | #دسانکوح (0.4) | #غدام (0) | #ودی (0.5) | #کسرام (0.5) | #وساشرقی (5) | #ختور (0.1) | #شپترو (0.6) | #ویسرو (0) | #دسانکو (0.1) | #سمایه (0.4) | #کی بی سی (0) | #وبشهر (0) | #سامان (0.2) | #وساغربی (2.1) | #واحصا (0) | #گپارس (0) | #خموتور (0) | #وتعاون (0.2) | #سمتاز (0) | #سیلام (0) | #غاذر (0) |

💢طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه شد
با تصویب هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه، محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این فولادساز منصوب شد.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (56)

#شکام | #توسن | #لپارس | #اتکای | #فروس | #وملی | #کاسپین | #سدبیر | #ولیز | #غشصفا | #شسینا | #شلرد | #آ س پ | #خنصیر | #قیستو | #غفارس | #ورازی | #تاپکیش | #ولپارس | #غمهرا | #بالبر | #بکهنوج | #ساذری | #چکاوه | #خلنت | #وسالت | #کباده | #فاهواز | #قنقش | #خفولا | #تکمبا | #امید | #تابا | #پخش | #وسنا | #کورز | #خکاوه | #دتهران‌ | #خعمرا | #غصینو | #حپترو | #وسرمد | #واعتبار | #خودکفا | #نبروج | #شتهران | #شسم | #کابگن | #فبستم | #قاروم | #بزاگرس | #خپویش | #سپرمی | #فجوش | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (76)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #برکت | #ثقزوی | #بکاب | #بپاس | #ددامح | #خفناور | #خزر | #آپ | #کپشیر | #حسیر | #سفارود | #شپلی | #شکف | #شتوکا | #فزرین | #خصدرا | #سنیر | #زنجان | #حاریا | #سکارون | #ختور | #داراب | #دسانکو | #ودی | #سجام | #فافق | #وهنر | #کهرام | #ثاژن | #نتوس | #ثالوند | #کساپا | #وسصفا | #وسدید | #وحافظ | #وسقم | #ولراز | #ساینا | #گکیش | #فسدید | #سایرا | #فنرژی | #تپولا | #بایکا | #ولانا | #کتوکا | #ثاصفا | #وملت | #کی بی سی | #دلقما | #سلار | #غپونه | #وتوس | #قثابت | #کصدف | #سفاسی | #غبهار | #شتولی | #وتعاونح | #وپسا | #وحافظح | #وسزنجان | #ثنور | #زمگسا | #استارز | #قجام | #ویسرو | #فسا | #دسانکوح | #سمایه | #کیسون | #ومشان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیمیاتک | #پالایش | #شبندر | #کمند | #فسبزوار | #فجهان | #وملی | #شپنا | #برکت | #اعتماد | #دارا یکم | #شتران | #توسن | #کیان | #لپارس | #پارسان | #امین یکم | #تپکو | #تاپکیش | #اتکای | #شستا | #فملی | #خنصیر | #دی | #شگویا | #شپلی | #خصدرا | #نوری | #خودرو | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (336) | #کیمیاتک (60) | #توسن (47) | #سدبیر (46) | #کاسپین (38) | #ولیز (37) | #قیستو (30) | #غشصفا (27) | #فروس (22) | #ولکار (19) | #مدیریت (18) | #چخزر (17) | #وکبهمن (17) | #فگستر (16) | #فتوسا (16) | #سپیدار (15) | #لطیف (12) | #آ س پ (12) | #بگیلان (11) | #غمهرا (10) | #شاروم (10) | #زملارد (9) | #ومدیر (9) | #امین (8) | #پیزد (8) | #سپید (8) | #رافزا (7) | #کزغال (7) | #وپویا (7) | #فسبزوار (6) | #قنقش (6) | #بپیوند (6) | #ورازی (5) | #وهامون (5) | #آبادا (5) | #اپال (5) | #غکورش (5) | #ثبهساز (5) | #ساوه (5) | #بکهنوج (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سدبیر (238) | #آ س پ (209) | #غشصفا (190) | #کاسپین (174) | #ولپارس (162) | #قیستو (124) | #فروس (109) | #سپیدما (102) | #فاهواز (93) | #غگز (71) | #تاپکیش (70) | #ساذری (69) | #غمهرا (67) | #فنفتح (61) | #پارند (60) | #بکهنوج (56) | #دارا (51) | #بزاگرس (48) | #ولیز (47) | #لپارس (43) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #اعتماد | #شتران | #فسبزوار | #خصدرا | #فن آوا | #وپاسار | #غصینو | #افران | #میدکو | #آکورد | #وبملت | #وپارس | #شستا | #کساوه | #فولاد | #غدام | #امین یکم | #خودرو | #وصندوق | #بوعلی | #اخابر | #سپید | #کتوکا | #فملی | #پارس | #کدما | #بمپنا | #رمپنا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (10)

#خبنیان (14) | #تپکو (13) | #کیمیاتک (5) | #زفکا (5) | #فنرژی (4) | #تمحرکه (4) | #توسن (4) | #سلار (3) | #شپلی (3) | #مانی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وملی (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سخوز (2.1) | #دپارس (2.5) | #کاسپین (38) | #غمهرا (10) | #شرانل (1) | #سدبیر (46) | #ولپارس (337) | #کفرآور (2.1) | #قیستو (30) | #نمرینو (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#شکام | #توسن | #تپکو | #لپارس | #فروس | #وملی | #کاسپین | #ولیز | #سدبیر | #شسینا | #غشصفا | #کمینا | #آ س پ | #قیستو | #غمهرا | #بالاس | #ولپارس | #اتکای | #ورازی | #پدرخش | #بالبر | #بکهنوج | #ساذری | #غفارس | #وسنا | #وسالت | #کباده | #فاهواز | #چکاوه | #قنقش | #خلنت | #خفولا | #خبازرس | #تابا | #امید | #ولغدر | #تکمبا | #شغدیر | #کورز | #سغرب | #غشاذر | #دتهران‌ | #خعمرا | #خکاوه | #رنیک | #کاذر | #پلاسک | #غگرجی | #وسرمد | #خبنیان | #شلرد | #تشتاد | #نبروج | #شتهران | #شسم | #کابگن | #رتکو | #فبستم | #حپترو | #قاروم | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #غصینو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (104)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #بپاس | #ددامح | #خفناور | #خزر | #وپست | #شپلی | #حسیر | #فزرین | #سفارود | #شکف | #ختور | #شتوکا | #کیسون | #خصدرا | #سنیر | #دسانکو | #سکارون | #داراب | #حاریا | #زنجان | #فافق | #سجام | #وهنر | #سصفها | #ثالوند | #کهرام | #کپشیر | #غدام | #ثاژن | #ولانا | #کتوکا | #کاما | #کساپا | #نتوس | #وسدید | #ولراز | #وسصفا | #خکار | #وسقم | #وحافظ | #آریان | #تپولا | #گکیش | #سایرا | #فسدید | #بایکا | #دکپسول | #ساینا | #چکارن | #قنیشا | #ثاصفا | #غاذر | #سلار | #ودی | #کمرجان | #تماوند | #وهامون | #وملت | #ثنور | #غبهنوش | #ثباغ | #فنرژی | #غگیلا | #غپونه | #کصدف | #سفاسی | #حفارس | #وپسا | #غبهار | #فمراد | #دلقما | #زماهان | #زمگسا | #وحافظح | #وسزنجان | #غمینو | #شتولی | #قجام | #استارز | #ثزاگرس | #دبالک | #تکنو | #سمایه | #وآذر | #دسانکوح | #نطرین | #پلوله | #ویسرو | #سدشت | #گپارس | #کی بی سی | #وبهمن | #فسا | #بشهاب | #وحکمت | #کماسه | #ثغرب | #حگردش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیمیاتک | #پالایش | #شبندر | #کمند | #فسبزوار | #اعتماد | #فجهان | #شپنا | #دارا یکم | #شتران | #وملی | #کیان | #برکت | #آپ | #توسن | #اتکای | #شستا | #خگستر | #وپاسار | #امین یکم | #تپکو | #شغدیر | #فملی | #خنصیر | #پارسان | #دی | #تاپکیش | #بکاب | #لپارس | #فولاد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (565) | #توسن (59) | #کیمیاتک (54) | #کاسپین (45) | #قیستو (39) | #غشصفا (33) | #ولیز (26) | #سدبیر (22) | #فروس (21) | #مدیریت (21) | #سپیدار (19) | #چخزر (18) | #فگستر (17) | #ولکار (17) | #وکبهمن (16) | #آ س پ (15) | #فتوسا (14) | #لطیف (13) | #قنقش (13) | #شاروم (12) | #بگیلان (11) | #زملارد (10) | #سپید (10) | #پیزد (9) | #غمهرا (9) | #امین (9) | #ومدیر (9) | #کزغال (8) | #رافزا (8) | #وپویا (7) | #فسبزوار (7) | #بپیوند (7) | #آبادا (6) | #ساوه (6) | #گدنا (6) | #غکورش (5) | #بکهنوج (5) | #ورازی (5) | #وهامون (5) | #فاهواز (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غشصفا (205) | #ولپارس (201) | #آ س پ (185) | #کاسپین (179) | #سدبیر (166) | #قیستو (125) | #فروس (104) | #سپرمی (89) | #فاهواز (83) | #ولیز (74) | #غگز (71) | #ساذری (66) | #غمهرا (66) | #بکهنوج (63) | #بکاب (60) | #سپیدما (58) | #قنقش (57) | #شلرد (55) | #تاپکیش (54) | #پارند (54) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #شتران | #فسبزوار | #آگاس | #اعتماد | #وپاسار | #خصدرا | #وبملت | #کیان | #شستا | #فولاد | #فن آوا | #غصینو | #میدکو | #وپارس | #غگل | #فجهان | #رمپنا | #ودی | #آکورد | #کگل | #کساوه | #تپکو | #غدام | #افران | #اوصتا | #ومعادن | #سشرق | #فملی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#توسن | #شبندر | #شپنا | #پارسان | #تاپکیش | #نوری | #وخارزم | #شاراک | #بمپنا | #برکت | #آپ | #خودکفا | #پارند | #خگستر | #شغدیر | #اتکای | #سغرب | #دارا یکم | #زاگرس | #وملی | #سخوز | #ولپارس | #وحکمت | #خنصیر | #شکام | #ولغدر | #رنیک | #شپدیس | #شفارا | #شسینا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (14)

#تپکو (19) | #خبنیان (16) | #وتعاونح (9) | #کیمیاتک (6) | #بمپنا (6) | #زفکا (6) | #مانی (6) | #فنرژی (5) | #تمحرکه (5) | #آپ (4) | #توسن (4) | #وتعاون (3) | #سلار (3) | #شپلی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بکاب (1.6) | #تپکو (1.5) | #رتکو (1.4) | #پدرخش (1.2) | #وملی (1.2) | #بزاگرس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بمپنا (1.5) | #دپارس (1.6) | #کاسپین (45) | #غمهرا (9) | #پارسیان (2.5) | #سدبیر (22) | #ولپارس (567) | #شکبیر (2.3) | #قیستو (39) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۳،۶۶۰ واحد
در کانال ۱/۴۲۸/۳۹۳ واحد همراه با نوسان است.

📈شاخص هم وزن با افت ۷۵۳ واحد
در کانال ۴۲۰/۲۰۵ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۴۵۰۰ میلیارد تومان

💢‌پاسخ مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس

در خصوص کندی ۱۰ دقیقه‌ای معاملات امروز: فروش پر حجم «کیمیاتک» معاملات را کند کرد.

کندی معاملات امروز به دلیل حجم بالای سفارش نماد «کیمیاتک» بوده و اکنون معاملات به روال عادی برگشته است. /سنا

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (72)

#شکام | #توسن | #تپکو | #لپارس | #شغدیر | #فروس | #کاسپین | #ولیز | #بکاب | #سدبیر | #غشصفا | #شسینا | #آ س پ | #خبهمن | #قیستو | #ثتران | #ورازی | #غمهرا | #ولپارس | #ساذری | #پدرخش | #بالبر | #بکهنوج | #بالاس | #غفارس | #کباده | #وملی | #وسالت | #فاهواز | #قنقش | #تابا | #خفولا | #خلنت | #خپویش | #غصینو | #خبازرس | #ولغدر | #غگلستا | #امید | #کورز | #دتهران‌ | #تکمبا | #شفارا | #شلرد | #پلاسک | #غشاذر | #وسنا | #خعمرا | #خبنیان | #رنیک | #حپترو | #خلیبل | #رتکو | #تشتاد | #چکاوه | #بجهرم | #نبروج | #شتهران | #شسم | #کابگن | #فبستم | #قاروم | #بزاگرس | #قشیر | #فجوش | #خودکفا | #تاپکیش | #سپرمی | #کایتا | #بمپنا | #دقاضی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (110)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #بپاس | #ددامح | #وپست | #خفناور | #خزر | #فزرین | #حسیر | #شپلی | #شکف | #سفارود | #ختور | #کیسون | #شتوکا | #دسانکو | #سنیر | #خصدرا | #داراب | #سکارون | #حاریا | #فافق | #سجام | #زنجان | #وهنر | #کپشیر | #ثالوند | #کهرام | #کتوکا | #ولانا | #ثاژن | #تماوند | #کساپا | #نتوس | #وسدید | #وسصفا | #غدام | #ولراز | #چکارن | #وحافظ | #وسقم | #تپولا | #دلقما | #گکیش | #کمینا | #غبهنوش | #وهامون | #سایرا | #فسدید | #کمرجان | #بایکا | #فنرژی | #سلار | #غگیلا | #غاذر | #ثاصفا | #وملت | #خکار | #ساینا | #ثنور | #سفاسی | #توریل | #غپونه | #شتولی | #فن آوا | #ریشمک | #سیلام | #وحافظح | #حفارس | #زماهان | #ومشان | #کصدف | #زمگسا | #ودی | #وسزنجان | #غبهار | #نطرین | #ثزاگرس | #کاما | #ثغرب | #گکوثر | #شصفها | #پلوله | #تکنو | #وتوس | #حشکوه | #استارز | #بشهاب | #دسانکوح | #کسرام | #حگردش | #سمایه | #تکنار | #سدشت | #سصفها | #ویسرو | #پارسیان | #معیار | #فسا | #ثجوان | #قچار | #دبالک | #وبهمن | #وساشرقی | #حریل | #وثخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کیمیاتک | #شبندر | #کمند | #اعتماد | #فسبزوار | #فجهان | #شپنا | #وملی | #کیان | #شتران | #دارا یکم | #آپ | #امین یکم | #برکت | #بکاب | #وپاسار | #شستا | #اتکای | #خنصیر | #توسن | #خگستر | #فملی | #دی | #تاپکیش | #شغدیر | #تپکو | #پارسان | #فولاد | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (417) | #توسن (64) | #کیمیاتک (55) | #غشصفا (40) | #قیستو (38) | #کاسپین (36) | #ولیز (22) | #سپیدار (22) | #مدیریت (22) | #فروس (21) | #سدبیر (19) | #چخزر (17) | #قنقش (17) | #فگستر (17) | #ولکار (16) | #لطیف (15) | #وکبهمن (15) | #شاروم (12) | #سپید (12) | #فتوسا (12) | #پیزد (11) | #بگیلان (10) | #ومدیر (9) | #زملارد (9) | #کزغال (9) | #غمهرا (9) | #رافزا (9) | #امین (8) | #آ س پ (8) | #وپویا (7) | #بپیوند (7) | #فسبزوار (7) | #آبادا (6) | #گدنا (6) | #فاهواز (6) | #ساوه (6) | #غکورش (6) | #بکهنوج (5) | #ثامید (5) | #وهامون (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (671) | #غشصفا (216) | #ولپارس (206) | #کاسپین (168) | #سدبیر (139) | #قیستو (130) | #فروس (104) | #آ س پ (96) | #سپیدما (91) | #کصدف (85) | #فاهواز (84) | #غمهرا (68) | #ساذری (66) | #قنقش (66) | #بکهنوج (63) | #ولیز (56) | #پارند (50) | #دارا (50) | #فیروزا (50) | #سمگا (46) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #وآذر | #فسبزوار | #شتران | #وپاسار | #شستا | #آگاس | #فولاد | #اعتماد | #خصدرا | #فن آوا | #وبملت | #میدکو | #وپارس | #کگل | #غگل | #غصینو | #وتجارت | #فجهان | #پارس | #ومعادن | #ودی | #تنوین | #کیان | #تپکو | #آریان | #فملی | #غمینو | #کساوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شبندر | #توسن | #شپنا | #امین یکم | #پارسان | #بمپنا | #وخارزم | #سمگا | #تاپکیش | #نوری | #شیراز | #وسنا | #زاگرس | #شپدیس | #شاراک | #برکت | #شغدیر | #پارند | #خودکفا | #اتکای | #وخاور | #خگستر | #ثتران | #آپ | #سغرب | #فاراک | #کامیاب | #شرانل | #وحکمت | #سخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (21)

#تپکو (20) | #خبنیان (16) | #وتعاونح (10) | #بمپنا (9) | #مانی (8) | #کیمیاتک (7) | #زفکا (7) | #آپ (6) | #غگز (6) | #تمحرکه (6) | #وسنا (5) | #فنرژی (5) | #بکاب (4) | #توسن (4) | #وتعاون (4) | #اتکامح (4) | #سلار (3) | #شپلی (3) | #وملی (3) | #غصینو (3) | #بزاگرس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسنا (1.7) | #سمگا (1.6) | #تپکو (1.6) | #مانی (1.4) | #تاپکیش (1.4) | #بمپنا (1.4) | #رتکو (1.4) | #پدرخش (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بمپنا (1.4) | #وسنا (1.7) | #شیراز (1.4) | #وخاور (1.8) | #دسینا (1.2) | #دپارس (1.6) | #کاسپین (36) | #پارسیان (2.5) | #غمهرا (9) | #سدبیر (19) | #شکبیر (1.4) | #قیستو (38) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (79)

#شکام | #توسن | #تپکو | #لپارس | #فروس | #شغدیر | #کاسپین | #ولیز | #خفولا | #سدبیر | #شسینا | #غشصفا | #آ س پ | #قیستو | #غصینو | #بکاب | #ثتران | #ورازی | #تابا | #ساذری | #بالبر | #غمهرا | #وملی | #ولپارس | #بکهنوج | #کباده | #وسالت | #پدرخش | #خودکفا | #فاهواز | #غفارس | #قنقش | #خپویش | #بالاس | #قشیر | #خلنت | #بزاگرس | #بجهرم | #ولغدر | #خبازرس | #کورز | #سمگا | #دتهران‌ | #امید | #شلرد | #کاذر | #وسرمد | #تکمبا | #شفارا | #پلاسک | #رنیک | #تاپکیش | #خبهمن | #غشاذر | #خلیبل | #خعمرا | #غگلستا | #شیراز | #خکاوه | #پرداخت | #تشتاد | #خبنیان | #نبروج | #شتهران | #حپترو | #وآوا | #شسم | #وسنا | #کابگن | #فبستم | #قاروم | #غگلپا | #خموتور | #فجوش | #سپرمی | #غگرجی | #دقاضی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (113)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #بپاس | #ددامح | #وپست | #خزر | #خفناور | #فزرین | #شکف | #سفارود | #کپشیر | #شپلی | #کیسون | #حسیر | #شتوکا | #خصدرا | #ختور | #سنیر | #دسانکو | #ریشمک | #داراب | #سکارون | #حاریا | #فافق | #زنجان | #سجام | #کتوکا | #وهنر | #کهرام | #ثالوند | #ثاژن | #کساپا | #ولانا | #تماوند | #کاما | #نتوس | #وسصفا | #وحافظ | #ولراز | #دلقما | #وسدید | #وسقم | #تپولا | #وهامون | #چکارن | #کمینا | #کمرجان | #گکیش | #غبهنوش | #غدام | #فسدید | #بایکا | #سایرا | #سلار | #ثاصفا | #فنرژی | #وملت | #فن آوا | #ساینا | #ثنور | #سفاسی | #غپونه | #غگیلا | #شتولی | #غاذر | #سصفها | #ثتوسا | #سیلام | #زمگسا | #حتوکا | #کصدف | #وسزنجان | #غبهار | #آریان | #وتوس | #ثزاگرس | #حشکوه | #دسانکوح | #گکوثر | #ومشان | #حفارس | #ثغرب | #استارز | #معیار | #خکار | #کسرام | #بشهاب | #سمایه | #پلوله | #دتوزیع | #سدشت | #قنیشا | #وحافظح | #ویسرو | #شستان | #فسا | #گشان | #ثجوان | #نطرین | #آبادا | #ثرود | #توریل | #حگردش | #تملت | #شصفها | #قچار | #حریل | #بمیلا | #قشکر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کیمیاتک | #شبندر | #کمند | #اعتماد | #فسبزوار | #شپنا | #فجهان | #کیان | #شتران | #آپ | #امین یکم | #وملی | #دارا یکم | #بکاب | #شستا | #وپاسار | #برکت | #خنصیر | #اتکای | #فملی | #دی | #خگستر | #توسن | #فولاد | #پارسان | #تاپکیش | #خساپا | #تپکو | #خبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (396) | #توسن (66) | #قیستو (66) | #کیمیاتک (54) | #غشصفا (49) | #کاسپین (34) | #ولیز (25) | #مدیریت (22) | #فروس (21) | #سپیدار (21) | #چخزر (19) | #فگستر (17) | #ولکار (17) | #لطیف (15) | #قنقش (15) | #وکبهمن (15) | #سپید (12) | #فتوسا (12) | #شاروم (11) | #پیزد (11) | #سدبیر (11) | #زملارد (10) | #بگیلان (10) | #کزغال (9) | #رافزا (9) | #غمهرا (9) | #امین (8) | #آ س پ (8) | #وپویا (8) | #ومدیر (8) | #فسبزوار (7) | #بپیوند (7) | #فاهواز (7) | #گدنا (6) | #آبادا (6) | #غکورش (5) | #بکهنوج (5) | #ساوه (5) | #کامیاب (5) | #وهامون (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (671) | #غشصفا (245) | #قیستو (240) | #ولپارس (190) | #کاسپین (169) | #سدبیر (129) | #فروس (104) | #آ س پ (92) | #فاهواز (85) | #سپیدما (78) | #غمهرا (69) | #ساذری (66) | #قنقش (65) | #فنفتح (64) | #ولیز (62) | #بکهنوج (62) | #سپاس (58) | #کنورح (57) | #پارند (56) | #امین یکم (51) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #فسبزوار | #فولاد | #وآذر | #میدکو | #شتران | #شستا | #وپاسار | #وبملت | #آگاس | #وپارس | #کگل | #خصدرا | #فن آوا | #پارس | #فجهان | #فملی | #غگل | #ذوب | #وتجارت | #سامان | #فاسمین | #غصینو | #ومعادن | #ودی | #کویر | #ثشاهد | #بوعلی | #تنوین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شبندر | #امین یکم | #توسن | #شیراز | #شپنا | #پارسان | #سمگا | #بمپنا | #وخارزم | #تاپکیش | #وسنا | #زاگرس | #شپدیس | #پارند | #شاراک | #وخاور | #شغدیر | #برکت | #نوری | #خودکفا | #سپاس | #کیان | #اتکای | #شرانل | #کامیاب | #خگستر | #ثتران | #وحکمت | #سغرب | #فاراک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (26)

#تپکو (21) | #خبنیان (17) | #وتعاونح (11) | #بمپنا (9) | #مانی (9) | #کیمیاتک (8) | #زفکا (8) | #آپ (7) | #وسنا (6) | #تمحرکه (6) | #غگز (6) | #بکاب (5) | #دزهراویح (5) | #فنرژی (5) | #توسن (4) | #وتعاون (4) | #اتکامح (4) | #سلار (3) | #شپلی (3) | #وملی (3) | #وآذر (3) | #غصینو (3) | #بزاگرس (3) | #غمینو (3) | #رتکو (3) | #میدکوح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فنفتح (3.3) | #تپکو (1.7) | #بجهرم (1.6) | #گپارس (1.6) | #شخارک (1.5) | #سمگا (1.4) | #تاپکیش (1.3) | #شیراز (1.3) | #پدرخش (1.3) | #بمپنا (1.3) | #خفنر (1.1) | #وسنا (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بمپنا (1.3) | #وسنا (1.1) | #شیراز (1.3) | #وخاور (1.8) | #دسینا (1.1) | #دارو (1.1) | #دپارس (1.5) | #کاسپین (34) | #سدبیر (11) | #شکبیر (1.3) | #غمهرا (9) | #غشصفا (49) | #قیستو (66) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 684
🟢 تعداد مثبت: 264 (%39)
🔴 تعداد منفی: 420 (%61)
🔼 تعداد صف خرید: 79 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 111 (%16)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-265) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (420) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (937) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 نفتی: 32,848
🟩 رایانه: 13,727
🟩 هتل و رستوران: 6,018
🟩 محصولات فلزی: 3,039
🟩 خدمات فنی و مهندسی: 1,584
🟩 سایر واسطه گری مالی: 1,512

#بررسی_گزارش_کدال
#زاگرس

✅پتروشیمی زاگرس در شهریور ماه ۱۴۴۳ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۳۴ درصد افت را نسبت به ماه قبل نشان می دهد و مجموع فروش ۶ ماهه را به ۱۰ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان رساند که ۱۳۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

📑 تحلیل بنیادی شرکت فولاد سپید فراب کویر
📊نماد : #کویر

📱 در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CUXtNM7qeUg/


1400.07.04

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#شکام (56) | #توسن (76) | #ولیز (136) | #ثفارس (26) | #فروس (32) | #رمپنا (11) | #کاسپین (6) | #خبنیان (0.9) | #آ س پ (11) | #غشصفا (2.9) | #ساذری (7) | #تابا (1.4) | #ولراز (1.3) | #شاراک (0.8) | #فاهواز (5) | #وسالت (29) | #لابسا (0.6) | #خعمرا (5) | #سشرق (2.3) | #شگویا (1.3) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #سنوین (1.4) | #غشهداب (3) | #ثامان (0.4) | #قیستو (0.4) | #خراسان (0.1) | #وسکرمان (13) | #خنصیر (0.3) | #قمرو (0.2) | #بمیلا (0.6) | #غمارگ (0.2) | #شوینده (0.2) | #نبروج (0.9) | #شسم (0) | #ختراک (0) | #شتهران (0.3) | #امید (0.6) | #فبستم (4) | #کباده (0.3) | #خلیبل (1) | #شیراز (0) | #بتک (0.1) | #چافست (0.1) | #قاروم (0.7) | #خلنت (0) | #سیمرغ (0.1) | #ولملت (0.3) | #کابگن (0.3) | #شلرد (0.2) | #ولصنم (0.2) | #وسگیلا (1.6) | #ثعمرا (0.1) | #فجوش (0.2) | #دسبحا (0) | #لازما (0) | #دتوزیع (0) | #فنفت (0.1) | #ثشرق (0.1) | #غشهد (0.1) | #کخاک (0) | #خکرمان (0.2) | #تیپیکو (0) | #فافزا (0) | #وسرمد (0.1) | #سپرمی (0) | #وآفری (0.1) | #کایتا (0) | #فن آوا (0) | #ومشان (0) | #وثنو (0) | #گپارس (0) | #قجام (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 75

#کدما (21) | #کالا (42) | #فرابورس (37) | #لپارس (4) | #وشمال (5) | #بپاس (6) | #بکاب (1.3) | #خفناور (5) | #ددامح (14) | #شپلی (19) | #آپ (16) | #اتکای (14) | #غصینو (9) | #ثنام (8) | #شتوکا (2.4) | #سفارود (5) | #شکف (0.8) | #داراب (21) | #کهرام (0.5) | #حاریا (2.4) | #شسینا (0.4) | #سکارون (0.5) | #آینده (3) | #ثاژن (4) | #وحافظ (4) | #وهنر (7) | #سجام (8) | #خفولا (0.9) | #تپکو (14) | #فنرژی (1.7) | #فسدید (0.2) | #سلار (0.8) | #وسقم (19) | #ثقزوی (0.8) | #گکیش (0.6) | #تمحرکه (1.4) | #ولانا (1) | #زنجان (4) | #وسدید (13) | #وسصفا (23) | #غمینو (1.5) | #سایرا (0) | #تپولا (0.5) | #قنقش (0.1) | #بایکا (0.5) | #ثاصفا (0.7) | #نتوس (0.8) | #ثتوسا (0.4) | #مفاخر (0.2) | #وحکمت (2.2) | #وملت (2.4) | #شتولی (0.4) | #کصدف (0.3) | #کی بی سی (0.2) | #سفاسی (1.1) | #دحاوی (0.7) | #استارز (0) | #غپونه (0.3) | #وسنا (0.2) | #خپویش (0) | #ویسرو (0) | #وتعاونح (2.3) | #کیسون (0.2) | #دقاضی (0.1) | #بمپنا (0.2) | #کساپا (0.1) | #خموتور (0.1) | #ولپارس (0.3) | #شفارا (0.1) | #پرداخت (0) | #وآتوس (0) | #فسا (0) | #فنفتح (0) | #آرمان (0) | #ولتجارح (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (48)

#شکام | #توسن | #ثفارس | #فروس | #کاسپین | #سدبیر | #ولیز | #خبنیان | #ولپارس | #غشصفا | #آ س پ | #غدیس | #قشیر | #ساذری | #امید | #غگیلا | #فلات | #ولراز | #وسالت | #فاهواز | #خلنت | #لابسا | #خعمرا | #ثامان | #فولای | #چکاوه | #کباده | #پلاسک | #کورز | #دتهران‌ | #قیستو | #خنصیر | #وسرمد | #افرا | #نبروج | #شسم | #ولملت | #شتهران | #وارس | #فبستم | #خلیبل | #بتک | #قاروم | #کابگن | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (85)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #کیمیاتک | #لپارس | #بپاس | #وشمال | #ثقزوی | #بکاب | #خفناور | #ددامح | #شپلی | #آپ | #اتکای | #خزر | #شکف | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #وسدید | #خصدرا | #فزرین | #داراب | #شسینا | #حاریا | #کهرام | #ثاژن | #زنجان | #سکارون | #فافق | #وهنر | #خفولا | #سجام | #آینده | #وحافظ | #کساپا | #گکیش | #تمحرکه | #مفاخر | #وسقم | #سلار | #ولانا | #کیسون | #وسصفا | #فسدید | #وحکمت | #غمینو | #فنرژی | #ثاصفا | #ریشمک | #بایکا | #شفارا | #تکشا | #ثتوسا | #سایرا | #سفاسی | #قنقش | #پلاست | #کپارس | #تپولا | #ختور | #کصدف | #غپونه | #گشان | #دلقما | #شتولی | #وملت | #نتوس | #پدرخش | #سیلام | #ثپردیس | #وتعاونح | #کی بی سی | #ثنور | #شزنگ | #استارز | #فمراد | #ویسرو | #وتوس | #حپترو | #قجام | #خکاوه | #پویا | #وحافظح | #سمایه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #فسبزوار | #فجهان | #اعتماد | #شبندر | #دارا یکم | #کمند | #شپنا | #شتران | #فملی | #تپکو | #رمپنا | #کاما | #کماسه | #برکت | #شستا | #اتکای | #امین یکم | #غصینو | #شاراک | #خنصیر | #کارین | #فولاد | #پارسان | #کیان | #شبریز | #خودرو | #دی | #فارس | #مدیریت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (200) | #قیستو (35) | #غشصفا (35) | #فروس (26) | #کاسپین (24) | #مدیریت (23) | #لطیف (23) | #سپیدار (17) | #چخزر (15) | #فتوسا (15) | #فاهواز (15) | #سپید (13) | #اوصتا (13) | #ثفارس (12) | #زملارد (11) | #فسبزوار (11) | #آ س پ (11) | #ولیز (11) | #ولپارس (10) | #فگستر (10) | #بگیلان (10) | #ولکار (10) | #ولراز (9) | #امین (9) | #شاروم (8) | #وکبهمن (7) | #آبادا (6) | #ومدیر (6) | #رافزا (6) | #فجهان (6) | #وهامون (6) | #کامیاب (6) | #مانی (6) | #وپویا (6) | #پیزد (6) | #وسرمد (6) | #گدنا (5) | #اپال (5) | #بپیوند (4) | #وپخشح (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قیستو (421) | #سپیدما (346) | #کاسپین (313) | #غشصفا (191) | #ثفارس (174) | #آ س پ (145) | #کارین (109) | #فروس (105) | #ولراز (104) | #کمند (89) | #ولیز (67) | #فاهواز (62) | #قنقش (59) | #اوصتا (55) | #رمپنا (55) | #کامیاب (54) | #فارس (45) | #جم پیلن (45) | #فنفتح (42) | #پارتا (41) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فجهان | #اتکای | #اعتماد | #شبندر | #غصینو | #امین یکم | #شتران | #کلر | #پالایش | #خریخت | #گکوثر | #میدکو | #واحیا | #شبریز | #کساوه | #حآفرین | #غگل | #وغدیر | #وپارس | #شجم | #دارا یکم | #زپارس | #شغدیر | #وپاسار | #بنو | #کدما | #شفارا | #کزغال | #وکار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#رمپنا | #کمند | #فملی | #کیان | #سپیدما | #کارین | #کاوه | #سپر | #خنصیر | #البرز | #شکام | #خبنیان | #توسن | #پلاسک | #شگویا | #خودکفا | #کامیاب | #تاصیکو | #فنفت | #اوصتا | #کاسپین | #مانی | #شپنا | #فلامی | #گدنا | #تپمپی | #حریل | #افران | #فولاد | #تپکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (6)

#تپکو (83) | #مانی (15) | #خبنیان (6) | #پلاست (5) | #اتکامح (3) | #تابا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (11) | #رمپنا (1.5) | #دسبحان (1.9) | #وسرمد (6) | #شرانل (1.3) | #وپخشح (4) | #تاصیکو (1.4) | #شصفها (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (46)

#شکام | #توسن | #ثفارس | #فروس | #ولیز | #سدبیر | #کاسپین | #خبنیان | #آ س پ | #غشصفا | #ولپارس | #قشیر | #لابسا | #خنصیر | #ساذری | #گدنا | #غگیلا | #وسالت | #چکاوه | #فاهواز | #امید | #خعمرا | #کباده | #ثامان | #کورز | #فلات | #دتهران‌ | #افرا | #قیستو | #تشتاد | #رتکو | #نبروج | #وسرمد | #وارس | #شتهران | #شسم | #سنوین | #فبستم | #خلیبل | #بتک | #قاروم | #کابگن | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (125)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #کیمیاتک | #لپارس | #وشمال | #وملی | #ثقزوی | #بپاس | #خفناور | #بکاب | #ددامح | #شپلی | #خزر | #آپ | #اتکای | #خصدرا | #شکف | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #سمگا | #مدیریت | #فزرین | #وسدید | #زنجان | #ختور | #وهامون | #داراب | #شسینا | #کساپا | #کهرام | #حاریا | #ثاژن | #غصینو | #وهنر | #خفولا | #فافق | #سکارون | #کی بی سی | #سجام | #آینده | #وحافظ | #کپارس | #کویر | #غمینو | #گکیش | #تمحرکه | #مفاخر | #وسقم | #سنیر | #سلار | #شفارا | #ولراز | #وسصفا | #کفپارس | #کیسون | #کپشیر | #ساینا | #ولانا | #بایکا | #فسدید | #وحکمت | #فنرژی | #لخزر | #ثاصفا | #ثتوسا | #پدرخش | #تکشا | #غپونه | #ثپردیس | #کتوکا | #سفاسی | #سایرا | #تپولا | #زپارس | #گشان | #اوان | #وتوس | #خموتور | #فمراد | #وملت | #خکرمان | #نتوس | #کصدف | #بمپنا | #خچرخش | #ثغرب | #کترام | #شزنگ | #شتولی | #وپسا | #خفنر | #تکنو | #وتعاونح | #ریشمک | #ثنور | #دلقما | #آریان | #ثالوند | #وسزنجان | #قجام | #سبزوا | #استارز | #حآفرین | #خکمک | #ثزاگرس | #خمهر | #ویسرو | #وحافظح | #بالبر | #خرینگ | #وسکرشا | #فسا | #وساشرقی | #سمایه | #خکار | #زگلدشت | #خکاوه | #حپترو | #وتعاون | #تکنار | #پویا | #دکوثر | #وبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #فسبزوار | #فجهان | #کیمیاتک | #کمند | #اعتماد | #شبندر | #دارا یکم | #فملی | #شپنا | #شتران | #امین یکم | #تپکو | #برکت | #رمپنا | #شستا | #کماسه | #کاما | #فولاد | #مدیریت | #کیان | #دی | #ثفارس | #خساپا | #کارین | #شاراک | #پارسان | #وپاسار | #غصینو | #خودرو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (212) | #کیمیاتک (58) | #قیستو (54) | #غشصفا (45) | #کاسپین (28) | #لطیف (21) | #سپید (21) | #سپیدار (21) | #مدیریت (20) | #ولپارس (17) | #فتوسا (16) | #ولکار (16) | #فروس (16) | #فاهواز (14) | #اوصتا (14) | #چخزر (13) | #ولیز (13) | #زملارد (13) | #وکبهمن (11) | #آبادا (10) | #فگستر (10) | #فسبزوار (10) | #بگیلان (9) | #امین (9) | #ومدیر (8) | #آ س پ (8) | #پیزد (8) | #شاروم (7) | #وپویا (7) | #گدنا (6) | #رافزا (6) | #غگیلا (6) | #بپیوند (6) | #سپاس (5) | #وپخشح (5) | #فجهان (5) | #کامیاب (5) | #کزغال (5) | #وسرمد (5) | #ساوه (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قیستو (625) | #کاسپین (324) | #غشصفا (265) | #سپاس (200) | #سپیدما (131) | #آ س پ (129) | #کارین (89) | #کمند (89) | #فروس (81) | #ولیز (67) | #قنقش (64) | #فاهواز (60) | #آریان (55) | #امین یکم (49) | #سپر (48) | #ثفارس (48) | #فلات (44) | #رمپنا (42) | #میدکوح (42) | #کامیاب (41) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فجهان | #کیمیاتک | #اتکای | #شتران | #پالایش | #شبندر | #شپنا | #کلر | #غصینو | #برکت | #خریخت | #واحیا | #وپارس | #وپاسار | #میدکو | #ثفارس | #شستا | #تپکو | #غگل | #گکوثر | #اعتماد | #دارا یکم | #شبریز | #زپارس | #وغدیر | #شکربن | #بنو | #حآفرین | #وبملت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #رمپنا | #امین یکم | #کیان | #افران | #فملی | #فولاد | #آریان | #سپاس | #خنصیر | #سپر | #سپیدما | #کاوه | #البرز | #آکورد | #گدنا | #تاصیکو | #فنفت | #خودکفا | #حریل | #توسن | #شکام | #کامیاب | #خبنیان | #زاگرس | #اوصتا | #میدکوح | #ثنوسا | #پلاسک | #چدن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (12)

#تپکو (117) | #مانی (16) | #دزهراویح (11) | #پلاست (8) | #خبنیان (6) | #تابا (5) | #اتکامح (4) | #کیمیاتک (4) | #کماسه (4) | #فنفتح (3) | #فنفت (3) | #غصینو (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#مانی (2.4) | #سنوین (2.3) | #تابا (1.2) | #پارتا (1.1) | #پردیس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (13) | #میدکوح (3.1) | #قیستو (54) | #شرانل (1.2) | #تاصیکو (1.4) | #دسبحان (1.8) | #وپخشح (5) | #شبصیر (1.3) | #شکبیر (1.8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با رشد ۳۰۰۰ واحد
در کانال ۱/۴۲۵/۱۶۰ واحد با نوسان همراه است

📈شاخص هم وزن با افت ۱،۴۱۰ واحد
در کانال ۴۲۱/۵۳۲ واحد قرار دارد بدون تغییر به
نسبت دیروز

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان

 

✅ #شگویا در آستانه صف خرید
✅رنج کشی مثبت در #شبریز
✅رنج کشی مثبت در #شتران

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (58)

#شکام | #توسن | #ثفارس | #فروس | #ولیز | #سدبیر | #کاسپین | #خنصیر | #خبنیان | #آ س پ | #خاهن | #غشصفا | #ولپارس | #ورازی | #ساذری | #گدنا | #لابسا | #قشیر | #غگیلا | #امید | #وسالت | #چکاوه | #فاهواز | #ثنوسا | #خلنت | #خعمرا | #کباده | #پلاست | #شگویا | #فلات | #کورز | #دتهران‌ | #رتکو | #ثامان | #تشتاد | #افرا | #وسرمد | #وارس | #لازما | #پلاسک | #نبروج | #شتهران | #شسم | #سنوین | #خلیبل | #فبستم | #قاروم | #بتک | #پارسان | #کابگن | #دشیمی | #ولملت | #قیستو | #آبین | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (127)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #کیمیاتک | #لپارس | #وشمال | #بپاس | #ثقزوی | #وملی | #خفناور | #بکاب | #ددامح | #خزر | #شپلی | #آپ | #اتکای | #شکف | #فن آوا | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #خصدرا | #فزرین | #وسدید | #غصینو | #داراب | #شسینا | #زنجان | #کهرام | #کساپا | #حاریا | #ثاژن | #خفولا | #کی بی سی | #سکارون | #وهنر | #تپکو | #فافق | #سجام | #وحافظ | #غمینو | #آینده | #آریان | #مفاخر | #وسقم | #گکیش | #شفارا | #زفکا | #وسصفا | #تمحرکه | #سلار | #پدرخش | #کفپارس | #سنیر | #ولانا | #وهامون | #بایکا | #فسدید | #فنرژی | #وحکمت | #ثاصفا | #ثتوسا | #کتوکا | #کپارس | #کپشیر | #نتوس | #سایرا | #سفاسی | #ولراز | #تکشا | #کیسون | #تپولا | #سیلام | #زپارس | #وتوس | #دسانکو | #غپونه | #فمراد | #وملت | #کصدف | #ریشمک | #ثالوند | #ثغرب | #خموتور | #بمپنا | #شزنگ | #شتولی | #تکنو | #وپسا | #گشان | #ساینا | #وسزنجان | #مدیریت | #ثزاگرس | #خکاوه | #وتعاونح | #استارز | #وثخوز | #کمرجان | #وحافظح | #سمگا | #خرینگ | #غویتا | #کترام | #بسویچ | #قجام | #وساشرقی | #سمایه | #ویسرو | #ثپردیس | #کاذر | #ثعتما | #فسا | #دسانکوح | #ختور | #غالبر | #زگلدشت | #غبهار | #فنفتح | #ولتجارح | #شپترو | #تکنار | #پلوله | #حشکوه | #خچرخش | #پویا | #اوان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #فسبزوار | #فجهان | #کمند | #شبندر | #اعتماد | #کیمیاتک | #شپنا | #شتران | #دارا یکم | #فملی | #امین یکم | #برکت | #تپکو | #شستا | #پارسان | #کماسه | #رمپنا | #وپاسار | #کاما | #کیان | #دی | #مدیریت | #فولاد | #شاراک | #شگویا | #کارین | #خساپا | #شبریز | #پارند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (211) | #کیمیاتک (58) | #غشصفا (36) | #کاسپین (31) | #لطیف (22) | #ولپارس (22) | #سپیدار (21) | #مدیریت (20) | #سپید (19) | #فتوسا (18) | #ولیز (17) | #اوصتا (16) | #فاهواز (15) | #فروس (14) | #چخزر (14) | #ولکار (14) | #زملارد (14) | #وکبهمن (12) | #فسبزوار (10) | #فگستر (10) | #بگیلان (10) | #امین (9) | #پیزد (9) | #آ س پ (9) | #گدنا (8) | #آبادا (8) | #شاروم (8) | #ومدیر (8) | #رافزا (7) | #وپویا (7) | #غگیلا (6) | #بپیوند (6) | #کزغال (6) | #فجهان (5) | #وسرمد (5) | #میدکوح (4) | #وهامون (4) | #ساوه (4) | #کامیاب (4) | #غکورش (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#پاکشو2 (6,967) | #کاسپین (330) | #غشصفا (291) | #آ س پ (129) | #سپاس (122) | #سپیدما (117) | #کمند (89) | #فروس (87) | #کارین (85) | #فاهواز (77) | #پارند (70) | #ولیز (68) | #میدکوح (61) | #غگز (54) | #اعتماد (54) | #ثفارس (48) | #آریان (48) | #امین یکم (47) | #فلات (45) | #اوصتا (44) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیمیاتک | #اتکای | #فن آوا | #برکت | #وپاسار | #شتران | #شبندر | #سمگا | #واحیا | #پالایش | #فاسمین | #کلر | #غصینو | #خریخت | #میدکو | #بوعلی | #شستا | #وپارس | #ذوب | #دارا یکم | #زپارس | #غگل | #فخوز | #ثفارس | #تپکو | #گکوثر | #وصنعت | #شکربن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #رمپنا | #کیان | #امین یکم | #افران | #پارند | #اعتماد | #البرز | #فملی | #فولاد | #آریان | #سپاس | #پارسان | #سپر | #شپنا | #شرانل | #خنصیر | #کاوه | #شگویا | #زاگرس | #سپیدما | #آکورد | #فنفت | #میدکوح | #گدنا | #جم پیلن | #تاصیکو | #شپدیس | #حریل | #یاقوت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (13)

#تپکو (122) | #مانی (21) | #پلاست (15) | #دزهراویح (11) | #خبنیان (6) | #تابا (6) | #اتکامح (5) | #کماسه (4) | #فنفت (4) | #فن آوا (4) | #فنفتح (4) | #کیمیاتک (4) | #غصینو (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سنوین (1.9) | #تابا (1.2) | #لسرما (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (17) | #میدکوح (4) | #البرز (1.7) | #شرانل (2.4) | #قیستو (2.8) | #تاصیکو (1.1) | #شبصیر (1.2) | #شکبیر (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (131)

#شکام | #شکام | #توسن | #توسن | #ثفارس | #ثفارس | #فروس | #فروس | #ولیز | #ولیز | #آ س پ | #آ س پ | #سدبیر | #سدبیر | #خبنیان | #خبنیان | #کاسپین | #کاسپین | #غشصفا | #غشصفا | #خنصیر | #خنصیر | #وغدیر | #ساذری | #ساذری | #وغدیر | #ورازی | #ورازی | #ولپارس | #خاهن | #خاهن | #ولپارس | #قشیر | #قشیر | #گدنا | #گدنا | #لابسا | #لابسا | #پارسان | #غگیلا | #وسالت | #وسالت | #خودکفا | #غگیلا | #خلنت | #خودکفا | #غپاک | #خلنت | #غپاک | #چکاوه | #چکاوه | #تابا | #تابا | #امید | #امید | #فاهواز | #فاهواز | #شگویا | #شگویا | #خعمرا | #خعمرا | #کباده | #کباده | #رتکو | #رتکو | #کورز | #کورز | #دتهران‌ | #دتهران‌ | #فلات | #فلات | #پلاست | #ثامان | #ثامان | #وسرمد | #وسرمد | #واعتبار | #واعتبار | #پلاسک | #پلاست | #پلاسک | #افرا | #افرا | #وارس | #وارس | #نبروج | #نبروج | #تشتاد | #تشتاد | #قیستو | #قیستو | #شتهران | #شتهران | #سنوین | #سنوین | #شسم | #شسم | #خلیبل | #خلیبل | #فبستم | #فبستم | #لازما | #قاروم | #قاروم | #لازما | #بتک | #بتک | #ولملت | #غشهد | #کابگن | #کابگن | #قنقش | #قنقش | #سشرق | #فجوش | #فجوش | #وثنو | #وثنو | #سشرق | #والبر | #غشهد | #ثنوسا | #والبر | #سپرمی | #سپرمی | #کایتا | #کایتا | #ولملت | #ثنوسا | #نشار | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (260)

#کدما | #کدما | #کالا | #کالا | #فرابورس | #فرابورس | #کیمیاتک | #کیمیاتک | #وشمال | #وشمال | #ثقزوی | #ثقزوی | #وملی | #وملی | #بپاس | #بپاس | #خفناور | #خفناور | #لپارس | #بکاب | #بکاب | #لپارس | #ددامح | #ددامح | #آریان | #آریان | #شپلی | #شپلی | #اتکای | #اتکای | #خزر | #خزر | #آپ | #آپ | #شکف | #شکف | #ثنام | #ثنام | #سفارود | #سفارود | #فن آوا | #فن آوا | #خصدرا | #خصدرا | #شتوکا | #شتوکا | #فزرین | #فزرین | #وسدید | #وسدید | #داراب | #داراب | #شسینا | #شسینا | #ریشمک | #ریشمک | #زنجان | #زنجان | #تپکو | #تپکو | #حاریا | #حاریا | #ثاژن | #ثاژن | #کهرام | #کهرام | #سکارون | #سکارون | #کساپا | #کساپا | #فافق | #فافق | #وهنر | #وهنر | #سجام | #سجام | #کی بی سی | #کی بی سی | #غمینو | #غمینو | #وحافظ | #وحافظ | #خفولا | #خفولا | #آینده | #آینده | #مفاخر | #مفاخر | #وسقم | #وسقم | #گکیش | #گکیش | #سنیر | #سنیر | #وسصفا | #وسصفا | #تمحرکه | #تمحرکه | #سلار | #سلار | #کفپارس | #کفپارس | #بایکا | #بایکا | #وحکمت | #وحکمت | #تکنو | #ثاصفا | #ثاصفا | #ولانا | #ولانا | #فنرژی | #فنرژی | #ختور | #ختور | #ثنور | #تکنو | #فسدید | #فسدید | #زپارس | #زپارس | #ثنور | #کپشیر | #کپشیر | #وهامون | #وهامون | #ثتوسا | #ثتوسا | #کتوکا | #کتوکا | #سیلام | #سیلام | #نتوس | #نتوس | #پدرخش | #کیسون | #سفاسی | #سفاسی | #حسیر | #حسیر | #سایرا | #سایرا | #پدرخش | #کپارس | #کپارس | #شپترو | #شپترو | #کیسون | #غپونه | #غپونه | #تکشا | #دسانکو | #تپولا | #تپولا | #دسانکو | #وملت | #وملت | #لخزر | #لخزر | #وتوس | #فمراد | #تکشا | #فمراد | #وتوس | #گشان | #گشان | #کصدف | #کصدف | #ولراز | #ثالوند | #ثالوند | #ولراز | #بمپنا | #بمپنا | #ثغرب | #ثغرب | #شتولی | #شتولی | #شزنگ | #شزنگ | #وپسا | #وپسا | #ساینا | #ساینا | #قثابت | #وسزنجان | #وسزنجان | #سصفها | #دلقما | #دلقما | #سصفها | #قثابت | #قشکر | #قجام | #قجام | #قاسم | #قاسم | #خموتور | #وتعاونح | #وتعاونح | #غبهار | #غبهار | #استارز | #استارز | #وحافظح | #وحافظح | #خمحور | #خمحور | #کمرجان | #کمرجان | #وثخوز | #وثخوز | #ثزاگرس | #ثزاگرس | #خکاوه | #خکاوه | #سمایه | #سمایه | #ثپردیس | #خموتور | #بسویچ | #بسویچ | #ثپردیس | #دکوثر | #دکوثر | #کویر | #دجابر | #دجابر | #ویسرو | #ویسرو | #فسا | #فسا | #غویتا | #غویتا | #معیار | #حشکوه | #حشکوه | #معیار | #کویر | #فنفتح | #فنفتح | #دسانکوح | #دسانکوح | #خرینگ | #لخانه | #لخانه | #دامین | #ثجوان | #حپترو | #ثجوان | #خرینگ | #دامین | #پویا | #پویا | #تماوند | #تماوند | #جهرم | #جهرم | #ولتجارح | #ولتجارح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #پالایش | #فسبزوار | #فسبزوار | #فجهان | #فجهان | #کمند | #کمند | #شبندر | #شبندر | #اعتماد | #اعتماد | #شپنا | #شپنا | #کیمیاتک | #کیمیاتک | #شتران | #شتران | #دارا یکم | #دارا یکم | #امین یکم | #امین یکم | #فملی | #فملی | #برکت | #برکت | #پارسان | #پارسان | #شستا | #شستا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (206) | #کیمیاتک (58) | #کاسپین (33) | #غشصفا (25) | #ولپارس (23) | #لطیف (23) | #سپیدار (19) | #فتوسا (18) | #مدیریت (18) | #ولیز (18) | #اوصتا (18) | #سپید (18) | #فروس (16) | #چخزر (16) | #زملارد (14) | #ولکار (13) | #وکبهمن (11) | #فسبزوار (11) | #فگستر (11) | #بگیلان (10) | #آ س پ (10) | #پیزد (9) | #گدنا (8) | #امین (8) | #شاروم (8) | #ورازی (8) | #رافزا (7) | #ومدیر (7) | #وپویا (7) | #غگیلا (7) | #آبادا (6) | #بپیوند (6) | #وسرمد (5) | #کزغال (5) | #فجهان (5) | #وهامون (5) | #میدکوح (5) | #غکورش (4) | #ساوه (4) | #ثامید (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#پاکشو2 (6,967) | #کاسپین (333) | #غشصفا (198) | #آ س پ (133) | #سپاس (128) | #سپیدما (111) | #فروس (101) | #کارین (91) | #کمند (91) | #پارند (86) | #ولیز (69) | #فاهواز (62) | #لپارس (58) | #میدکوح (57) | #غگز (54) | #اعتماد (53) | #ثفارس (49) | #امین یکم (47) | #اوصتا (46) | #آریان (46) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیمیاتک | #اتکای | #برکت | #فن آوا | #سمگا | #وپاسار | #غصینو | #فاسمین | #شتران | #واحیا | #وپارس | #خریخت | #کلر | #پالایش | #بوعلی | #میدکو | #فخوز | #شستا | #ذوب | #آبادا | #غگل | #حکشتی | #زپارس | #حآفرین | #ثفارس | #تپکو | #گکوثر | #شکربن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #رمپنا | #شپنا | #پارند | #پارسان | #افران | #اعتماد | #البرز | #شگویا | #امین یکم | #فملی | #آریان | #سپاس | #شرانل | #کارین | #زاگرس | #سپر | #شاراک | #گدنا | #فولاد | #شاوان | #خنصیر | #سپیدما | #فنفت | #حریل | #شپدیس | #کاوه | #آکورد | #جم پیلن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (19)

#تپکو (124) | #مانی (21) | #پلاست (15) | #دزهراویح (12) | #خبنیان (6) | #تابا (6) | #اتکامح (6) | #فنفت (5) | #کماسه (5) | #فن آوا (5) | #فنفتح (4) | #کیمیاتک (4) | #سپاس (3) | #غصینو (3) | #میدکوح (3) | #وسنا (3) | #دشیمی (3) | #بمپنا (3) | #پارتا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سپاس (3.1) | #مانی (2.2) | #سنوین (1.9) | #وسنا (1.8) | #پارسان (1.3) | #تابا (1.2) | #پلاسک (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (18) | #شرانل (2.1) | #البرز (1.5) | #قیستو (2.9) | #تاصیکو (1.1) | #شبصیر (1.4) | #ورازی (8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 1376
🟢 تعداد مثبت: 508 (%37)
🔴 تعداد منفی: 868 (%63)
🔼 تعداد صف خرید: 131 (%10)
🔽 تعداد ️صف فروش: 254 (%18)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-475) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (596) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (2,480) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 137,668
🟩 خدمات فنی و مهندسی: 24,590
🟩 نفتی: 4,406
🟩 محصولات فلزی: 1,769
🟩 محصولات کاغذی: 823
🟩 دستگاه های برقی: 728

📊گزارش بازار در پایان معاملات یک شنبه / ۴ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با ۲،۶۰۸ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۱،۹۸۸ واحد کاهش داشت و در محدوده ۴۲۰ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۸۰۵ واحد را به ثبت رساند .

🔰#پارسان #فملی #وغدیر #رمپنا #فارس #شبندر تاثیر گذار ترین نماد های مثبت و #شستا تاثیر گذار ترین نماد منفی شاخص بودند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۴۷۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۳۵ هزار و ۹۹۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بوده است .

#فولاد

💢فولاد مبارکه اصفهان در شهریور ماه 12058 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که 35 درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهد و مجموع فروش ۵ ماهه را به 66 هزار میلیارد تومان رساند که 141 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

📑 تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تهران
📊نماد : #شتران

📱 در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CUSoG8arCTf/


1400.07.03

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 93

#شکام (57) | #توسن (88) | #اتکای (43) | #شتران (28) | #ثفارس (0.3) | #ولیز (70) | #آ س پ (12) | #خبنیان (0.9) | #ساذری (12) | #شبندر (11) | #شیراز (0.7) | #لابسا (1.8) | #تابا (1.8) | #غشصفا (1.9) | #وسالت (48) | #پلاست (0.8) | #حآفرین (7) | #شپنا (2.4) | #شپدیس (0.2) | #کباده (2.8) | #مفاخر (0.4) | #فاهواز (3) | #خودرو (9) | #غدام (0.1) | #خعمرا (4) | #شفارس (8) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #چکارن (4) | #بمیلا (1.1) | #گپارس (0.1) | #ورازی (7) | #خموتور (0.7) | #سشرق (1) | #شتهران (0.9) | #شسم (0.1) | #شاوان (0) | #قاروم (0.7) | #نبروج (0.9) | #کگاز (0.2) | #دیران (0.1) | #شبریز (0.1) | #فجوش (1.7) | #کابگن (0.6) | #ستران (0.1) | #سنوین (0.4) | #ساروم (0.1) | #خلیبل (0.9) | #وزمین (0) | #غچین (0.1) | #حگردش (0.7) | #فاسمین (0) | #کشرق (0) | #لسرما (0.1) | #فافزا (0) | #درهآور (0.1) | #قنقش (0) | #غپینو (0.3) | #زمگسا (0) | #ولملت (0.2) | #ولتجار (0.1) | #تپمپی (0.1) | #فجر (0) | #فباهنر (0) | #سیمرغ (0) | #سمتاز (0) | #وآذر (0) | #غگرجی (0.1) | #فنفت (0) | #بتک (0) | #شصفها (0) | #گنگین (0) | #غدیس (0) | #سمازن (0) | #وپترو (0) | #پلاسک (0.1) | #اتکام (0.1) | #سپرمی (0) | #فبستم (0.3) | #وسینا (0.1) | #زکوثر (0) | #بشهاب (0) | #کایتا (0) | #کروی (0) | #پسهند (0) | #سدور (0) | #دپارس (0) | #سبهان (0) | #زکشت (0) | #ثعتما (0) | #خکرمان (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 81

#کدما (16) | #وشمال (5) | #فرابورس (12) | #کالا (9) | #ثقزوی (12) | #بکاب (1.2) | #شپلی (24) | #ددامح (14) | #خفناور (4) | #آپ (14) | #بپاس (2.3) | #ثنام (8) | #ساینا (0.7) | #خصدرا (29) | #پدرخش (2.8) | #شکف (0.8) | #خفنر (9) | #شتوکا (1.6) | #داراب (23) | #زنجان (10) | #کیسون (6) | #ثاژن (5) | #آینده (4) | #وحافظ (3) | #فنرژی (2.4) | #غمینو (3) | #آبادا (2.2) | #گکیش (0.8) | #سجام (7) | #پترول (8) | #فسدید (0) | #تمحرکه (1.6) | #وهنر (5) | #سایرا (0) | #کهرام (0.3) | #سکارون (0.2) | #وسقم (16) | #فن آوا (0.9) | #دماوند (0.7) | #سلار (0.7) | #نتوس (1.1) | #وسصفا (15) | #تپولا (0.4) | #وحکمت (2.4) | #وسنا (0.5) | #وملت (2.2) | #شتولی (0.3) | #وثخوز (0.2) | #ثنور (0.3) | #ثزاگرس (0.1) | #وسرمد (1) | #استارز (0) | #کصدف (0.2) | #بایکا (0.2) | #لازما (0.2) | #ثپردیس (0.6) | #شسینا (0) | #سفاسی (0.6) | #غپاک (0.2) | #وتعاونح (3) | #خپویش (0) | #ویسرو (0) | #وساغربی (3) | #ولانا (0.1) | #ثاصفا (0.1) | #وآتوس (0.1) | #جوین (0.4) | #سفارود (0) | #دسبحا (0) | #آبین (0.1) | #وساشرقی (1.6) | #وتعاون (0.1) | #خفولا (0) | #دحاوی (0.1) | #خمحور (0.1) | #حاریا (0) | #وتوس (0) | #ثتوسا (0) | #غپونه (0) | #حشکوه (0.1) | #تماوند (0) |

#دانا صف خرید ✅
#اتکای رعایت حد ضرر ۱۰۵۰ حدود ۴۵ درصد بازدهی
#وبیمه همچنان مناسب ورود با رعایت حد ضرر

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (78)

#شکام | #توسن | #شبندر | #شاوان | #ثفارس | #شبریز | #پارسان | #ولیز | #فروس | #شاراک | #شتران | #آ س پ | #خبنیان | #وغدیر | #وسکرمان | #حکشتی | #اوان | #ساذری | #تابا | #لابسا | #غشصفا | #شصدف | #سشرق | #ثشاهد | #وسالت | #شفارس | #پلاست | #وگستر | #شغدیر | #کباده | #وسگیلا | #شیراز | #ورازی | #فاهواز | #ونیکی | #شوینده | #خعمرا | #ختراک | #بمیلا | #کورز | #دتهران‌ | #پردیس | #ثشرق | #سپاها | #سنوین | #کرماشا | #کروی | #وتوکا | #شتهران | #دتوزیع | #گپارس | #لسرما | #امید | #قمرو | #قاروم | #بالاس | #نبروج | #خراسان | #ثپردیس | #ثرود | #وسهمدا | #وصنعت | #کابگن | #فبستم | #فجوش | #خلیبل | #ولملت | #شسم | #شپدیس | #شصفها | #تپمپی | #کیمیا | #فنفت | #بتک | #سپرمی | #کایتا | #شپاکسا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (84)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #لپارس | #ثقزوی | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #ددامح | #خفناور | #آپ | #شکف | #ثنام | #فن آوا | #سفارود | #شتوکا | #داراب | #شسینا | #دماوند | #خزر | #پدرخش | #ثاژن | #تمحرکه | #حاریا | #آینده | #خپویش | #غنوش | #گکیش | #ولانا | #کساپا | #خفولا | #مفاخر | #وحافظ | #کیسون | #سکارون | #وهنر | #وسدید | #فنرژی | #قنقش | #سجام | #کی بی سی | #تکشا | #بایکا | #کهرام | #سایرا | #وسقم | #فسدید | #افرا | #غمینو | #سلار | #نتوس | #ساینا | #تپولا | #بمپنا | #وسصفا | #زنجان | #خموتور | #شفارا | #ثاصفا | #غالبر | #وملت | #سفاسی | #وحکمت | #کصدف | #ثتوسا | #دقاضی | #وتعاونح | #خفنر | #شتولی | #کفرآور | #ثزاگرس | #استارز | #آبادا | #حشکوه | #غفارس | #دحاوی | #غپونه | #سیلام | #وثخوز | #ویسرو | #قجام | #لبوتان | #وآتوس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #شپنا | #شتران | #اتکای | #امین یکم | #دارا یکم | #کالا | #اعتماد | #کمند | #فولاد | #شبندر | #کیان | #برکت | #پارسان | #شپدیس | #شستا | #نوری | #خزر | #خفنر | #فملی | #وغدیر | #مدیریت | #دی | #وبملت | #خصدرا | #پدرخش | #شاراک | #خودرو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (222) | #ولیز (34) | #غشصفا (29) | #پلاست (28) | #سپیدار (27) | #مدیریت (25) | #امین (20) | #فتوسا (19) | #ولکار (19) | #ثفارس (18) | #پیزد (18) | #چخزر (18) | #لطیف (16) | #وسکرمان (14) | #زملارد (14) | #فسبزوار (12) | #گدنا (12) | #لابسا (11) | #فگستر (10) | #شاروم (10) | #بمیلا (9) | #رافزا (9) | #سپید (9) | #وکبهمن (9) | #تابا (9) | #ثشرق (8) | #ولپارس (8) | #شاوان (8) | #پردیس (8) | #شبندر (7) | #فروس (7) | #شبریز (7) | #فاهواز (7) | #بگیلان (7) | #خبنیان (7) | #کزغال (7) | #شوینده (6) | #فجهان (6) | #اپال (6) | #ومدیر (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#شاوان (261) | #پلاست (229) | #بمیلا (176) | #ثفارس (159) | #شبندر (108) | #شیراز (104) | #لابسا (102) | #آ س پ (99) | #غشصفا (98) | #شبریز (97) | #تابا (86) | #پارسان (77) | #گپارس (74) | #فروس (73) | #وسکرمان (71) | #ثشرق (70) | #شپدیس (68) | #فاهواز (68) | #شاراک (67) | #اتکای (63) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فجهان | #کمند | #اعتماد | #امین یکم | #کیان | #آکورد | #وبملت | #ساینا | #فولاد | #خزر | #پکرمان | #حکشتی | #افران | #ودی | #میدکو | #کیسون | #شستا | #آبادا | #وصنعت | #پترول | #پخش | #غگل | #فملی | #غدیس | #توریل | #کساوه | #سمگا | #وپارس | #خصدرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #شتران | #شپدیس | #شبندر | #شاوان | #پارسان | #شیراز | #وغدیر | #خبنیان | #شاراک | #شغدیر | #آریا | #شبریز | #خراسان | #اتکای | #شگویا | #نوری | #هرمز | #تاپیکو | #خفنر | #کروی | #کاوه | #شیران | #زاگرس | #فارس | #فخوز | #کبافق | #سپر | #اپال | #کلر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (9)

#کالا (13) | #بمپنا (7) | #وتعاونح (7) | #اتکامح (5) | #پدرخش (4) | #خفنر (4) | #اتکای (4) | #خراسان (3) | #فسبزوار (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شپدیس (2.3) | #خراسان (2.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.3) | #شیراز (3.7) | #کرماشا (2.5) | #کخاک (3) | #ومهان (1.4) | #شغدیر (1.1) | #شاوان (8) | #وغدیر (4) | #زشگزا (1.6) | #زاگرس (1) | #کروی (3.7) | #شبریز (7) | #اپال (6) | #سشرق (2.2) | #واتی (2) | #لابسا (11) | #خدیزل (3.9) | #کنورح (2) | #البرز (1.9) | #هرمز (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (103)

#شکام | #شبندر | #توسن | #پارسان | #شاراک | #ثفارس | #وغدیر | #شبریز | #ولیز | #فروس | #آ س پ | #وسکرمان | #حکشتی | #سشرق | #شغدیر | #شاوان | #شصدف | #لابسا | #ساذری | #غشصفا | #شتران | #تابا | #ولراز | #فولای | #واتی | #ثشاهد | #خبنیان | #وسالت | #غدیس | #زکوثر | #پلاست | #مادیرا | #ورازی | #شگویا | #کباده | #فاهواز | #لازما | #شوینده | #فنفت | #صبا | #غشهداب | #کروی | #خعمرا | #وسگیلا | #ونیکی | #کرماشا | #بمیلا | #شپدیس | #فوکا | #کورز | #دتهران‌ | #خراسان | #امید | #شلرد | #سنوین | #فجر | #دشیمی | #وگستر | #سدور | #ثشرق | #ختراک | #شتهران | #خکار | #سبزوا | #ولملت | #تبرک | #سپاها | #رتکو | #قاروم | #نبروج | #غدام | #قمرو | #فسپا | #تپمپی | #شیراز | #زشگزا | #اتکامح | #ثپردیس | #کابگن | #فجوش | #غمهرا | #فکمند | #فبستم | #بالاس | #خلیبل | #هرمز | #کخاک | #شسم | #بتک | #وسهمدا | #فاسمین | #کبافق | #شجم | #چفیبر | #شگل | #فتوسا | #شپاکسا | #سپرمی | #شفارس | #کایتا | #لسرما | #قیستو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (88)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #لپارس | #ثقزوی | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #ددامح | #خفناور | #غصینو | #شکف | #آپ | #ثنام | #فافق | #شتوکا | #سفارود | #خزر | #شسینا | #داراب | #دماوند | #فن آوا | #قشکر | #پدرخش | #غنوش | #حاریا | #ثاژن | #آینده | #خموتور | #اتکای | #خفولا | #ولانا | #تمحرکه | #گکیش | #کی بی سی | #وهنر | #سکارون | #وحافظ | #کیسون | #غمینو | #خپویش | #وسدید | #کساپا | #قنقش | #کصدف | #سجام | #وسقم | #مفاخر | #خفنر | #بمپنا | #بایکا | #زنجان | #افرا | #کهرام | #فنرژی | #آبادا | #فسدید | #سایرا | #سلار | #نتوس | #تپولا | #وسصفا | #ثاصفا | #ختور | #ثتوسا | #سفاسی | #وملت | #وحکمت | #تکشا | #ولپارس | #وتعاونح | #دحاوی | #دقاضی | #شتولی | #تماوند | #دزهراویح | #فنفتح | #شفارا | #استارز | #غپونه | #قجام | #آبین | #ویسرو | #غالبر | #ثزاگرس | #وآتوس | #کفرآور |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #اعتماد | #شتران | #شپنا | #امین یکم | #اتکای | #کمند | #دارا یکم | #کالا | #کیان | #فولاد | #برکت | #شبندر | #شستا | #شپدیس | #فملی | #پارسان | #دی | #شاوان | #نوری | #مدیریت | #وپاسار | #وبملت | #خزر | #کماسه | #کارین | #وغدیر | #خفنر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (223) | #پلاست (38) | #غشصفا (35) | #مدیریت (30) | #سپیدار (28) | #ولیز (26) | #امین (23) | #چخزر (23) | #ولکار (20) | #فتوسا (20) | #وسکرمان (20) | #پیزد (19) | #لطیف (19) | #ثفارس (18) | #زملارد (15) | #فگستر (15) | #گدنا (14) | #فسبزوار (13) | #لابسا (11) | #بمیلا (11) | #وکبهمن (11) | #فروس (11) | #تابا (11) | #شاروم (11) | #فاهواز (10) | #ولراز (10) | #سپید (9) | #بگیلان (9) | #رافزا (9) | #شبندر (9) | #ثشرق (8) | #وسگیلا (8) | #شوینده (8) | #ولپارس (7) | #شبریز (7) | #آ س پ (7) | #ومدیر (7) | #وهامون (7) | #اپال (6) | #دابورح (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#پلاست (263) | #بمیلا (187) | #غشصفا (148) | #شاوان (147) | #ثفارس (141) | #آ س پ (116) | #وسکرمان (113) | #شبندر (109) | #لابسا (108) | #تابا (93) | #فاهواز (91) | #شبریز (91) | #فروس (88) | #پارسان (78) | #ثشرق (77) | #ولراز (73) | #شیراز (71) | #شوینده (62) | #شاراک (61) | #کمند (60) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #اعتماد | #کیان | #امین یکم | #کمند | #کارین | #آکورد | #وبملت | #ساینا | #فملی | #کساوه | #خزر | #میدکو | #حکشتی | #پکرمان | #فن آوا | #رمپنا | #برکت | #فولاد | #ودی | #وپاسار | #توریل | #پترول | #وصنعت | #غگل | #غکورش | #سپید | #وپارس | #کیسون |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شتران | #شپنا | #شپدیس | #شاوان | #شیراز | #شبندر | #پارسان | #خراسان | #خبنیان | #آریا | #شاراک | #وغدیر | #پارند | #شغدیر | #شبریز | #تاپیکو | #شگویا | #هرمز | #زاگرس | #نوری | #اوان | #کاوه | #کروی | #ونیکی | #همای | #خودکفا | #کنورح | #خفنر | #فارس | #شیران |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (18)

#کالا (14) | #بمپنا (7) | #اتکامح (7) | #وتعاونح (7) | #اتکای (4) | #خراسان (4) | #پدرخش (4) | #خفنر (4) | #فسبزوار (4) | #کماسه (4) | #مانی (3) | #فنفت (3) | #ساینا (3) | #لبوتان (3) | #ونیکی (3) | #خصدرا (3) | #وسنا (3) | #فنفتح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (3.3) | #خراسان (2.2) | #شپدیس (1.8) | #کماسه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.2) | #شیراز (2.3) | #شاوان (5) | #کرماشا (1.8) | #کخاک (1.5) | #ومهان (1.5) | #شغدیر (1.1) | #آریا (2.1) | #سخوز (1.7) | #شبریز (7) | #واتی (3.9) | #کروی (3.5) | #اپال (6) | #کنورح (2) | #البرز (1.6) | #هرمز (1.1) | #سشرق (2.6) | #لابسا (11) | #مارون (1.4) | #خبنیان (2.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۲۹،۸۰۰ واحد
در کانال 1/416/348 واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۶،۳۴۰ واحد
در کانال ۴۲۱/۸۴۰ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (156)

#شکام | #شبندر | #توسن | #پارسان | #شاراک | #شتران | #خراسان | #ثفارس | #شپنا | #فروس | #شبریز | #خپارس | #شغدیر | #ولیز | #وغدیر | #آ س پ | #حکشتی | #شاوان | #لابسا | #وسکرمان | #وخارزم | #سشرق | #ساذری | #شصدف | #غشصفا | #بترانس | #شلرد | #تابا | #ولراز | #وبانک | #صبا | #خبنیان | #وسالت | #ثشاهد | #شپدیس | #غدام | #لازما | #غدیس | #فجر | #نوری | #فنفت | #ختوقا | #فوکا | #کرماشا | #واتی | #سیمرغ | #مادیرا | #ختراک | #هرمز | #ورازی | #ونیکی | #کباده | #غشهداب | #فاهواز | #آریا | #شوینده | #رافزا | #شیراز | #شگویا | #زکوثر | #سدور | #غبشهر | #امید | #کورز | #خعمرا | #دتهران‌ | #خلنت | #دتوزیع | #غپاک | #کبافق | #سپاها | #شفارس | #بمیلا | #خساپا | #سبزوا | #سبهان | #وگستر | #چکارن | #دشیمی | #سنوین | #بالاس | #رتکو | #ولملت | #وتوکا | #کروی | #قمرو | #زاگرس | #فکمند | #شتهران | #خزامیا | #چفیبر | #ثشرق | #کفرا | #تپمپی | #وسگیلا | #وآفری | #زشگزا | #قاروم | #زماهان | #نبروج | #نمرینو | #کخاک | #واعتبار | #فملی | #کابگن | #خکار | #بجهرم | #فجوش | #کرازی | #اتکامح | #فبستم | #شپارس | #خلیبل | #غکورش | #دیران | #تبرک | #فتوسا | #غمهرا | #مرقام | #تاپکیش | #ثتران | #کحافظ | #بتک | #شسم | #وکبهمن | #بساما | #تکمبا | #وسهمدا | #پخش | #ثعمرا | #فسرب | #کهمدا | #پردیس | #ورنا | #خکرمان | #کاسپین | #بشهاب | #شگل | #غمارگ | #فاسمین | #فباهنر | #کمرجان | #ولساپا | #وبوعلی | #سپرمی | #غگرجی | #کایتا | #پارسیان | #وثنو | #سپ | #شجم | #کطبس | #فافزا | #سمازن | #قیستو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (89)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #ثقزوی | #لپارس | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #تپکو | #ددامح | #خفناور | #غصینو | #آپ | #شکف | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #شسینا | #داراب | #خزر | #دماوند | #زنجان | #اتکای | #حاریا | #غنوش | #ثاژن | #آینده | #خفولا | #کیسون | #ولانا | #سکارون | #کی بی سی | #تمحرکه | #گکیش | #وهنر | #کساپا | #وسدید | #وحافظ | #قنقش | #غمینو | #کهرام | #بمپنا | #وسقم | #خپویش | #سجام | #بایکا | #فنرژی | #افرا | #مفاخر | #ثاصفا | #سایرا | #تکشا | #فسدید | #نتوس | #آبادا | #تپولا | #سلار | #فافق | #وسصفا | #خصدرا | #کترام | #سفاسی | #ثتوسا | #وحکمت | #شفارا | #وملت | #فجهان | #کصدف | #وتعاونح | #دقاضی | #دحاوی | #غپونه | #شتولی | #وتوس | #دزهراویح | #استارز | #ثزاگرس | #لخانه | #آبین | #قجام | #ویسرو | #وآتوس | #حآسا | #سیلام | #تماوند | #خموتور | #فبیرا | #فسا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #اعتماد | #شپنا | #شتران | #کمند | #کیان | #دارا یکم | #امین یکم | #اتکای | #فملی | #فولاد | #برکت | #شستا | #کالا | #شپدیس | #شبندر | #نوری | #دی | #خساپا | #وغدیر | #خودرو | #وپاسار | #پارسان | #کماسه | #مدیریت | #وبملت | #کارین | #کاما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (227) | #غشصفا (42) | #مدیریت (31) | #سپیدار (26) | #ولیز (26) | #وسکرمان (25) | #ولکار (23) | #فتوسا (23) | #چخزر (21) | #پیزد (19) | #گدنا (18) | #لطیف (18) | #امین (18) | #زملارد (16) | #فگستر (15) | #ثفارس (14) | #وکبهمن (13) | #ولراز (12) | #تابا (12) | #فسبزوار (12) | #رافزا (12) | #شاروم (11) | #فروس (11) | #سپید (11) | #فاهواز (10) | #بمیلا (10) | #وسگیلا (10) | #اوصتا (10) | #شبندر (10) | #بگیلان (10) | #ثشرق (9) | #لابسا (8) | #وهامون (8) | #ومدیر (7) | #آ س پ (7) | #شوینده (7) | #ثامید (7) | #کزغال (6) | #ولپارس (6) | #دابورح (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#بمیلا (209) | #غشصفا (174) | #شاوان (146) | #وسکرمان (131) | #لابسا (119) | #ثفارس (116) | #شبندر (115) | #آ س پ (109) | #تابا (103) | #فروس (91) | #فاهواز (88) | #ثشرق (83) | #ولراز (82) | #شبریز (79) | #پارسان (78) | #کنورح (75) | #پارند (70) | #کارین (65) | #وسگیلا (64) | #شیراز (63) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیان | #اعتماد | #امین یکم | #کمند | #برکت | #کارین | #وبملت | #آکورد | #ساینا | #میدکو | #خزر | #کساوه | #حکشتی | #پکرمان | #رمپنا | #فن آوا | #غپاک | #فاسمین | #ونوین | #وپاسار | #ودی | #حآفرین | #سمگا | #سپید | #غکورش | #توریل | #پترول | #وصنعت |

 

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #شتران | #شپدیس | #شاوان | #وغدیر | #شبندر | #شیراز | #آریا | #نوری | #پارند | #شگویا | #پارسان | #خراسان | #خبنیان | #شاراک | #شبریز | #زاگرس | #تاپیکو | #فملی | #کاوه | #خساپا | #شغدیر | #خبهمن | #وخارزم | #هرمز | #ونیکی | #وبانک | #کروی | #افران | #کچاد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (25)

#فافق (18) | #کالا (14) | #تپکو (11) | #اتکامح (9) | #مانی (9) | #بمپنا (8) | #پلاست (7) | #وتعاونح (7) | #کماسه (5) | #پدرخش (5) | #فسبزوار (5) | #خفنر (5) | #اتکای (5) | #گپارس (4) | #خراسان (4) | #وسنا (4) | #خصدرا (4) | #فنفتح (4) | #ساینا (3) | #فنفت (3) | #لبوتان (3) | #فن آوا (3) | #ونیکی (3) | #شپدیس (3) | #وتعاون (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (3.1) | #مانی (2.6) | #خراسان (2.2) | #شپدیس (1.9) | #ثپردیس (1.5) | #کحافظح (1.3) | #گپارس (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.2) | #شیراز (2.2) | #کرماشا (1.8) | #شاوان (5) | #ومهان (1.8) | #فباهنر (1.6) | #کنورح (2.2) | #شغدیر (1.2) | #شبریز (6) | #واتی (4) | #سخوز (1.4) | #دارو (2.1) | #کروی (3.4) | #اپال (6) | #هرمز (1.1) | #شوینده (7) | #لابسا (8) | #خدیزل (2.6) | #هجرت (2.2) | #وپخش (1.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (182)

#شکام | #شبندر | #توسن | #پارسان | #شتران | #شاراک | #ثفارس | #خراسان | #فروس | #آ س پ | #ولیز | #شبریز | #وغدیر | #شغدیر | #شپنا | #خپارس | #حکشتی | #ختوقا | #نوری | #وسکرمان | #وخارزم | #شپدیس | #بترانس | #سشرق | #شاوان | #لازما | #ساذری | #بالاس | #لابسا | #ولراز | #شصدف | #خساپا | #غشصفا | #خودرو | #آریا | #صبا | #شلرد | #تابا | #غدام | #وسالت | #خبنیان | #ثشاهد | #زاگرس | #فجر | #سیمرغ | #البرز | #کرماشا | #غدیس | #شیراز | #ورازی | #شگویا | #ونیکی | #غکورش | #کباده | #مادیرا | #هرمز | #زکوثر | #غشهداب | #سدور | #کبافق | #شوینده | #فاهواز | #دشیمی | #ختراک | #خزامیا | #کخاک | #شجم | #کورز | #شفارس | #خلنت | #دتهران‌ | #دتوزیع | #وبانک | #خعمرا | #غمهرا | #امید | #چکارن | #واتی | #فباهنر | #بمیلا | #ومدیر | #رافزا | #کروی | #سبهان | #سنوین | #سپاها | #غگل | #فنفت | #زماهان | #غمارگ | #رتکو | #های وب | #قمرو | #فسرب | #شتهران | #وگستر | #غبشهر | #کفرا | #چفیبر | #خنصیر | #فاسمین | #فوکا | #کرازی | #وثنو | #کسرا | #ونوین | #زشگزا | #تپمپی | #دیران | #ثشرق | #وکبهمن | #وسگیلا | #وسین | #ولملت | #کطبس | #خکرمان | #قاروم | #خکار | #نبروج | #تبرک | #نمرینو | #پخش | #وتوکا | #تاپکیش | #خبهمن | #فروی | #بساما | #فلات | #سبزوا | #بجهرم | #فتوسا | #خشرق | #لسرما | #بشهاب | #فجوش | #کابگن | #فبستم | #خلیبل | #قرن | #شپاکسا | #مرقام | #شپارس | #شسم | #فسپا | #کلر | #وتوسم | #بتک | #پلاسک | #سپ | #وسهمدا | #پردیس | #شدوص | #اتکامح | #وساپا | #وآفری | #ثعمرا | #حریل | #خرینگ | #خاذین | #شراز | #وتوصا | #اپرداز | #چکاپا | #شگل | #غپاک | #ورنا | #قشهد | #پارسیان | #ونیرو | #چدن | #ولساپا | #کاسپین | #سفار | #کهمدا | #سخوز | #وبوعلی | #سپرمی | #کایتا | #نوین | #زکشت | #غگرجی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (94)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #ثقزوی | #لپارس | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #ددامح | #خفناور | #غصینو | #شکف | #آپ | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #تپکو | #شسینا | #فجهان | #داراب | #خزر | #حاریا | #ثاژن | #خفولا | #غنوش | #آینده | #سکارون | #گکیش | #تمحرکه | #کیسون | #وهنر | #کساپا | #وحافظ | #کی بی سی | #قنقش | #زنجان | #بمپنا | #غمینو | #وسقم | #سجام | #کهرام | #ولانا | #وسدید | #فافق | #ثاصفا | #اتکای | #بایکا | #سایرا | #فنرژی | #افرا | #فسدید | #نتوس | #خپویش | #خصدرا | #تپولا | #وسصفا | #سلار | #تکشا | #ثتوسا | #سفاسی | #وملت | #وحکمت | #کترام | #شفارا | #حآسا | #خموتور | #وتوس | #وتعاونح | #تایرا | #دحاوی | #سیلام | #کصدف | #غپونه | #دقاضی | #شتولی | #تماوند | #دزهراویح | #استارز | #غبهنوش | #آبین | #لخانه | #پدرخش | #مفاخر | #ثزاگرس | #غالبر | #ویسرو | #وآتوس | #فسا | #ولتجارح | #قجام | #تکنار | #تشتاد | #حشکوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #اعتماد | #شپنا | #شتران | #کیان | #کمند | #امین یکم | #دارا یکم | #اتکای | #فملی | #فولاد | #برکت | #شستا | #کاما | #کالا | #شپدیس | #دی | #نوری | #خودرو | #خساپا | #شبندر | #وپاسار | #وغدیر | #مدیریت | #کماسه | #وبملت | #پارسان | #خگستر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (228) | #غشصفا (42) | #مدیریت (30) | #سپیدار (26) | #وسکرمان (26) | #ولیز (26) | #فتوسا (24) | #ولکار (22) | #چخزر (21) | #لطیف (18) | #گدنا (18) | #امین (17) | #رافزا (16) | #پیزد (16) | #زملارد (15) | #ولراز (15) | #فگستر (14) | #وکبهمن (13) | #فاهواز (12) | #فروس (12) | #فسبزوار (12) | #تابا (12) | #شاروم (11) | #ثفارس (11) | #وسگیلا (11) | #سپید (10) | #شبندر (10) | #بگیلان (10) | #ثشرق (10) | #بمیلا (10) | #ومدیر (9) | #لابسا (9) | #آ س پ (9) | #وهامون (8) | #شوینده (7) | #ولپارس (7) | #مانی (6) | #دابورح (6) | #ثامید (6) | #آبادا (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غشصفا (316) | #بمیلا (193) | #شاوان (147) | #وسکرمان (134) | #لابسا (120) | #ثفارس (119) | #شبندر (117) | #آ س پ (111) | #فروس (99) | #فاهواز (96) | #تابا (96) | #ولراز (91) | #ثشرق (85) | #کنورح (78) | #پارسان (77) | #پارند (74) | #شبریز (72) | #کارین (72) | #وسگیلا (65) | #شیراز (63) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیان | #اعتماد | #کمند | #میدکو | #برکت | #وبملت | #آکورد | #کارین | #ساینا | #امین یکم | #فاسمین | #کساوه | #خزر | #رمپنا | #حکشتی | #فن آوا | #پکرمان | #حآفرین | #غپاک | #ودی | #وپاسار | #ونوین | #سپید | #سمگا | #کگهر | #مبین | #پترول | #غگل |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #شتران | #شپدیس | #شاوان | #وغدیر | #فملی | #شبندر | #شیراز | #آریا | #پارند | #نوری | #شگویا | #تاپیکو | #زاگرس | #پارسان | #خراسان | #کاوه | #شاراک | #خبنیان | #فولاد | #خساپا | #شبریز | #افران | #هرمز | #خبهمن | #شغدیر | #شفن | #خودرو | #وخارزم | #سپر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (30)

#تپکو (66) | #فافق (19) | #مانی (15) | #کالا (14) | #پلاست (14) | #اتکامح (9) | #بمپنا (8) | #وتعاونح (7) | #کماسه (6) | #پدرخش (6) | #فسبزوار (5) | #خفنر (5) | #فنفت (5) | #اتکای (5) | #گپارس (5) | #وسنا (5) | #خراسان (4) | #خصدرا (4) | #سپر (4) | #فنفتح (4) | #فن آوا (4) | #ساینا (4) | #خریخت (4) | #لبوتان (3) | #دزهراویح (3) | #شپدیس (3) | #ونیکی (3) | #همای (3) | #وتعاون (3) | #شبهرن (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسکرمان (26) | #مانی (6) | #اتکامح (3.1) | #خراسان (2.2) | #شپدیس (1.9) | #کحافظح (1.4) | #ثپردیس (1.3) | #کاسپین (1.2) | #گپارس (1.1) | #سپاس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.2) | #شیراز (2.3) | #کرماشا (1.8) | #شاوان (5) | #ومهان (1.8) | #کنورح (2.3) | #فباهنر (1.6) | #وآفری (1.3) | #البرز (2.2) | #واتی (1.4) | #شراز (2.1) | #شگویا (2.6) | #سخوز (1.4) | #شبریز (5) | #دارو (1.5) | #شغدیر (1.2) | #کروی (3.2) | #هرمز (1.2) | #سشرق (2.7) | #شوینده (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 487 (%71)
🔴 تعداد منفی: 195 (%29)
🔼 تعداد صف خرید: 182 (%27)
🔽 تعداد ️صف فروش: 92 (%13)

⬆️ ورود پول حقیقی: (278) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (666) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (975) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 نفتی: 242,394
🟩 شیمیایی: 177,615
🟩 چند رشته ای صنعتی: 34,796
🟩 خودرو: 33,489
🟩 کانه فلزی: 16,481
🟩 اطلاعات و ارتباطات: 6,513

📊گزارش بازار در پایان معاملات شنبه / سوم مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران هفته اول مهر ماه را با روندی صعودی آغاز کرد و با افزایش ارتفاع ۳۵،۶۵۳ واحدی ، در کانال یک میلیون و ۴۲۲ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۷۴۴۲ واحد مثبت بود و در محدوده ۴۲۲ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۸۵۷ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #فملی #فارس #کگل #پارسان #شستا و #تاپیکو به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬆️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۲۸۴ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۴ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۷ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان بوده است .

📺 برنامه زنده شبکه #ایران_کالا
💢 برنامه تحریریه ساعت ۱۶:۰۰

✅گزارش بازار
✅پر تراکنش های بازار امروز
✅روند بازار در هفته جاری و نوسانات
✅پترو پالایشی ها
✅نرخ های جهانی و نرخ بهره

 

را می توانید از پیج اینستاگرام اکسیر ببینید.

📱 https://instagram.com/exir_investing

#دعبید

💢 تولیدوفروش محصول جديد

شرکت داروسازي دکتر عبيدي محصول جديدي با نام کوریزان درد و تب کودکان سوسپانسیون توليد و به بازار دارو عرضه مي کند. این دارو برای برطرف کردن درد و تب ناشی از سرماخوردگی و سینوزیت، واکسیناسیون، دندان در آوردن در کودکان کاربرد دارد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.