اخبار هفته اول مهر ماه 1400

اخبار هفته اول مهر ماه 1400

1400.07.08

💰 اصول سرمایه گذاری 👇

🔹در بازار سرمایه “تحلیل” را سرلوحه خود قرار دهید
🔹اصول پنج گانه خرید و فروش سهام را به خاطر داشته باشید.
🔹”پذیرش” به شما کمک خواهد کرد معامله گر بهتری باشید.

🟢این پست را مطالعه کنید:

https://www.instagram.com/p/CTKgGSpKroB/

🎥 تحلیل هفتگی اخبار اقتصادی ایران و جهان

📌 پیرامون آخرین تحولات بازارهای داخلی و جهانی
کاری از تیم تحلیل اکسیر ‌پنج‌شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۸

https://www.instagram.com/tv/CUdIS60KvjT/

◀️ بررسی روند شاخص بازار سرمایه و علل نوسانات آن
◀️ نوسانات بهای نفت و رشد معنادار گاز طبیعی و پی‌وی‌سی؛
◀️ کاهش بهای جهانی طلا و ثبات قیمت بیلت
◀️ بیش از یک درصد رشد بهای مس با وجود افزایش تولید
◀️ افزایش قیمت سنگ آهن، روی و آلومینیوم

💢 رعایت اصول سرمایه گذاری و داشتن استراتژی
در معاملات الزامیست./


1400.07.07

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 56

#شکام (48) | #توسن (58) | #لپارس (2.8) | #تپکو (4) | #شغدیر (2.3) | #سدبیر (6) | #کاسپین (7) | #ولیز (85) | #غشصفا (5) | #قیستو (8) | #شسینا (1) | #ورازی (42) | #بکاب (0.3) | #فاهواز (11) | #ساذری (8) | #آ س پ (6) | #غمهرا (1.1) | #خفولا (1.3) | #قنقش (0.5) | #پدرخش (1.3) | #ثتران (5) | #کباده (2) | #تاپکیش (0.9) | #خعمرا (0) | #وسالت (15) | #بالبر (0.5) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #ولپارس (2.3) | #غفارس (0.9) | #خبازرس (0.3) | #تابا (0.1) | #غصینو (0.2) | #وآوا (0.9) | #شتهران (0.3) | #شسم (0) | #بالاس (0.1) | #کابگن (0.5) | #سپاها (0.2) | #خلیبل (11) | #نبروج (0.3) | #قاروم (0.7) | #ثعتما (0.1) | #حپترو (0) | #شلرد (0.2) | #تکشا (0) | #غشاذر (0.2) | #کفپارس (0.3) | #خلنت (0) | #فبستم (1.2) | #فجوش (0.2) | #سپرمی (0.1) | #کایتا (0) | #فنفت (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 79

#کدما (12) | #کالا (36) | #فرابورس (34) | #ثقزوی (11) | #ددامح (14) | #بپاس (3) | #خفناور (0) | #وشمال (1.8) | #برکت (4) | #حسیر (3) | #سکارون (1.3) | #شتوکا (2.1) | #سفارود (5) | #فزرین (5) | #خزر (3) | #دسانکو (3) | #کهرام (0.6) | #حاریا (3) | #شپلی (5) | #فافق (9) | #سجام (11) | #زنجان (9) | #وهنر (0.4) | #ثنور (6) | #ثالوند (2.5) | #وسدید (32) | #نتوس (3) | #لکما (25) | #سلار (1.3) | #ثاژن (0.5) | #وحافظ (0) | #کمینا (2.5) | #ولراز (1.1) | #وسصفا (41) | #گکیش (0) | #وسقم (19) | #فسدید (0) | #تپولا (0.9) | #ولانا (1) | #سایرا (0) | #فنرژی (1.4) | #سنیر (0.2) | #کساپا (0.6) | #کپشیر (0.8) | #وملت (0) | #ختور (0.7) | #دلقما (0.4) | #فن آوا (0.5) | #بایکا (0.5) | #ودی (1.4) | #کیسون (1.3) | #دالبر (0.7) | #ثاصفا (0.4) | #کصدف (0.4) | #غدام (0) | #شستان (2.3) | #غپونه (0.1) | #لازما (0.1) | #سفاسی (1.4) | #حشکوه (2.7) | #شتولی (0.3) | #وسزنجان (3) | #استارز (0) | #وحافظح (0.8) | #شکف (0) | #ویسرو (0) | #داراب (1.2) | #غگیلا (0.1) | #کتوکا (0.1) | #شصفها (0) | #سمایه (0.1) | #ساینا (0) | #پلوله (0) | #تکنو (0.1) | #وساشرقی (0.8) | #دسانکوح (0) | #وارس (0) | #ثجوان (0) | #غبهار (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#شکام | #توسن | #لپارس | #شغدیر | #تپکو | #وملی | #سدبیر | #قیستو | #غشصفا | #ولیز | #خراسان | #شیراز | #کاسپین | #شسینا | #خصدرا | #ورازی | #فاهواز | #گشان | #ختور | #ساذری | #زاگرس | #تایرا | #غمهرا | #قنقش | #بالبر | #پدرخش | #کفپارس | #تابا | #بزاگرس | #کباده | #شلرد | #وسرمد | #وسالت | #حپترو | #خعمرا | #شکبیر | #خبازرس | #کورز | #دتهران‌ | #ولغدر | #ولپارس | #زملارد | #خکمک | #ثعتما | #خرینگ | #ثتران | #خودکفا | #شتهران | #شسم | #خفولا | #خلیبل | #کابگن | #نبروج | #قاروم | #سپرمی | #سپاها | #فبستم | #فجوش | #فنفت | #کایتا | #گپارس | #امین یکم2 | #وپویا | #غصینو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (70)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #خنصیر | #بپاس | #ددامح | #بکاب | #خفناور | #حسیر | #وشمال | #سکارون | #سفارود | #دسانکو | #شتوکا | #شپلی | #زنجان | #وهنر | #حاریا | #سجام | #کپشیر | #ثالوند | #فسدید | #ثاژن | #سلار | #خلنت | #وحافظ | #نتوس | #کمرجان | #وسصفا | #ودی | #غدام | #گکیش | #کمینا | #دلقما | #تپولا | #وسقم | #ولراز | #لکما | #بایکا | #فافق | #ولانا | #کساپا | #تماوند | #فنرژی | #ساینا | #سایرا | #سفاسی | #حتوکا | #وملت | #افرا | #ثاصفا | #ثنور | #معیار | #کصدف | #وثنو | #شتولی | #وسزنجان | #وتعاونح | #غبهار | #استارز | #فکمند | #شکف | #ویسرو | #سمایه | #داراب | #وحافظح | #ولملت | #ثجوان | #لازما | #شستان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کدما | #برکت | #پالایش | #شپدیس | #شبندر | #اتکای | #شیراز | #فجهان | #وغدیر | #بکاب | #فسبزوار | #اعتماد | #کمند | #دارا یکم | #کیمیاتک | #خزر | #آپ | #کیان | #پارسان | #شتران | #شستا | #دی | #خراسان | #ختور | #فولاد | #فزرین | #نوری | #خودرو | #زاگرس | #تاپکیش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (48) | #سدبیر (42) | #کاسپین (36) | #شسینا (31) | #ولیز (29) | #سپیدار (26) | #وکبهمن (22) | #فتوسا (20) | #ولکار (19) | #لپارس (18) | #مدیریت (17) | #چخزر (14) | #پیزد (14) | #سپید (13) | #لطیف (13) | #سیناد (12) | #فگستر (11) | #زملارد (10) | #رافزا (10) | #کزغال (10) | #غشصفا (10) | #وهامون (9) | #بگیلان (9) | #شاروم (9) | #فسبزوار (8) | #شکبیر (7) | #گنجین (6) | #امین (6) | #بپیوند (6) | #غکورش (6) | #ومدیر (6) | #گدنا (6) | #ولپارس (6) | #غمهرا (5) | #ثامید (5) | #وپویا (5) | #تپکو (5) | #بوعلی (5) | #خدیزل (5) | #فروس (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#کاسپین (336) | #شسینا (292) | #سدبیر (273) | #لپارس (235) | #غشصفا (216) | #غمهرا (166) | #فروس (128) | #شیراز (81) | #شغدیر (70) | #پدرخش (60) | #سخزر (60) | #خراسان (59) | #ثروتم (58) | #درهآور (56) | #شکبیر (53) | #تایرا (50) | #قنقش (44) | #شپدیس (44) | #کلر (43) | #سپاها (41) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #اعتماد | #کیان | #کمند | #وغدیر | #اتکای | #فسبزوار | #آگاس | #شستا | #ذوب | #وبملت | #وپاسار | #دالبر | #فارس | #شستان | #خبهمن | #فاسمین | #بنو | #فملی | #رمپنا | #دی | #زاگرس | #فزرین | #غصینو | #شتران | #پارند | #فافق | #ودی | #کساوه | #میدکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #برکت | #خراسان | #کدما | #تاپکیش | #پارسان | #شبندر | #شپترو | #وسدید | #شکبیر | #فولاد | #ولپارس | #شغدیر | #شخارک | #تکشا | #شرانل | #افران | #زملارد | #تاپیکو | #حپترو | #سپاها | #شکام | #ولغدر | #تنوین | #سدبیر | #وپسا | #ساربیل | #شفارا | #کماسه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (13)

#کدما (10) | #خبنیان (10) | #شستان (7) | #کهرام (5) | #دزهراویح (5) | #خراسان (5) | #لکما (4) | #شیراز (4) | #بکاب (3) | #فافق (3) | #دالبر (3) | #مانی (3) | #شپدیس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3.1) | #شپدیس (1.6) | #خراسان (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3.1) | #شکبیر (7) | #پارسان (1.3) | #شرانل (2.3) | #شفارا (1.6) | #تنوین (1.4) | #سدبیر (42) | #پارسیان (2.1) | #شپاس (1.3) | #شصفها (1.5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (77)

#شکام | #توسن | #لپارس | #تپکو | #شغدیر | #مدیریت | #وبانک | #وملی | #شیراز | #سدبیر | #قیستو | #خراسان | #غشصفا | #ولیز | #کاسپین | #شسینا | #فاهواز | #تایرا | #ورازی | #دجابر | #ختور | #ساذری | #خصدرا | #کرماشا | #غمهرا | #بالاس | #گشان | #قنقش | #شلرد | #غصینو | #تابا | #بالبر | #شکبیر | #کفپارس | #ثرود | #کباده | #ثتران | #ولپارس | #وسرمد | #وسالت | #زملارد | #خعمرا | #وتوس | #کورز | #دتهران‌ | #خبازرس | #قصفها | #وایران | #ولغدر | #ثپردیس | #غگرجی | #شپترو | #ثتوسا | #شتهران | #ثنوسا | #تمحرکه | #ثعتما | #وتوکا | #خفولا | #شسم | #حپترو | #خلیبل | #خکمک | #کابگن | #نبروج | #دیران | #قاروم | #سپرمی | #فجوش | #فبستم | #فنفت | #خچرخش | #غگلپا | #کایتا | #شفارا | #امین یکم2 | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (79)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #وشمال | #بپاس | #ددامح | #خنصیر | #بکاب | #خفناور | #شکف | #حسیر | #سکارون | #سفارود | #دسانکو | #شپلی | #زنجان | #ودی | #شتوکا | #حاریا | #ثالوند | #وهنر | #سجام | #لکما | #کپشیر | #خلنت | #سلار | #فسدید | #ثاژن | #کمرجان | #وحافظ | #نتوس | #وسصفا | #غدام | #گکیش | #فافق | #وسقم | #کمینا | #ولراز | #بایکا | #کساپا | #ولانا | #حتوکا | #ساینا | #فنرژی | #سدشت | #تماوند | #سفاسی | #وآفری | #سایرا | #حآسا | #وملت | #کصدف | #وسنا | #وآتوس | #فکمند | #زمگسا | #غبهار | #افرا | #غگیلا | #شتولی | #وسزنجان | #وتعاونح | #استارز | #ثجوان | #حفارس | #سبزوا | #معیار | #ولملت | #ویسرو | #وحافظح | #داراب | #پلوله | #وثنو | #سمایه | #شستان | #ولتجارح | #فلات | #کفرا | #چافست |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#امین یکم4 | #کدما | #کمند4 | #برکت | #پالایش | #شپدیس | #اوصتا4 | #فجهان | #شبندر | #اعتماد | #فسبزوار | #کمند | #شیراز | #اتکای | #شپنا | #وغدیر | #دارا یکم | #پارسان | #کیمیاتک | #دی | #بکاب | #شتران | #شستا | #آپ | #تاپکیش | #فولاد | #کرماشا | #کیان | #زاگرس | #خزر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولیز (49) | #سدبیر (48) | #توسن (48) | #کاسپین (44) | #شسینا (38) | #فتوسا (24) | #سیناد (24) | #ولکار (22) | #لپارس (20) | #سپیدار (20) | #چخزر (20) | #مدیریت (17) | #لطیف (16) | #وکبهمن (16) | #زملارد (15) | #سپید (15) | #فگستر (15) | #پیزد (13) | #کزغال (12) | #شاروم (11) | #غشصفا (11) | #رافزا (10) | #بگیلان (10) | #فسبزوار (9) | #ولپارس (9) | #وهامون (9) | #بپیوند (8) | #قنقش (7) | #غکورش (7) | #شغدیر (7) | #تپکو (7) | #غمهرا (7) | #گدنا (6) | #آبادا (6) | #دبالکح (6) | #امین (5) | #بوعلی (5) | #ثامید (5) | #گنجین (5) | #ومدیر (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#داریک4 (4,351) | #کاسپین (398) | #شسینا (323) | #سدبیر (285) | #لپارس (274) | #غشصفا (217) | #غمهرا (181) | #قیستو (130) | #شغدیر (101) | #شیراز (73) | #تایرا (59) | #ثروتم (59) | #ولیز (57) | #قنقش (55) | #شکبیر (55) | #خراسان (54) | #کنورح (47) | #سخزر (45) | #تپکو (44) | #کمند (44) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #اعتماد | #کیان | #اتکای | #وغدیر | #فسبزوار | #کمند | #ذوب | #خبهمن | #وپاسار | #وبملت | #شستا | #آگاس | #شتران | #پالایش | #دالبر | #میدکو | #وپست | #شستان | #فولاد | #فملی | #ومدیر | #فخوز | #بنو | #دی | #فارس | #فاسمین | #غگل | #رمپنا | #شسپا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #تاپکیش | #کرماشا | #برکت | #خراسان | #کدما | #تاپیکو | #داریک4 | #شغدیر | #فباهنر | #شکبیر | #افران | #کاما | #وسدید | #شخارک | #تکشا | #شرانل | #ولپارس | #زاگرس | #خبنیان | #حپترو | #سپاها | #سپید | #زملارد | #شفارا | #تصمیم | #شکام | #حسینا | #تنوین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (18)

#خبنیان (17) | #کدما (13) | #شستان (8) | #کهرام (7) | #دزهراویح (5) | #خراسان (5) | #شیراز (4) | #شپدیس (4) | #لکما (4) | #بکاب (4) | #دالبر (3) | #فافق (3) | #کرماشا (3) | #آپ (3) | #آ س پ (3) | #تمحرکه (3) | #مانی (3) | #بمپنا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3) | #کرماشا (1.9) | #شپدیس (1.5) | #کهرام (1.4) | #خراسان (1.3) | #تمحرکه (1.1) | #آ س پ (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3) | #کرماشا (1.9) | #تاپکیش (1.8) | #شکبیر (5) | #شرانل (2.1) | #تکشا (1.2) | #شفارا (1.5) | #پرداخت (1.3) | #تنوین (1.3) | #سدبیر (48) | #شغدیر (7) | #سیدکو (1.9) | #شصفها (1.4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۱۵

📊شاخص کل با رشد ۷،۳۶۰ واحد
در کانال ۱/۴۳۲/۸۰۸ واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۸۸۸ واحد
در کانال ۴۲۰/۴۴۰ واحد قرار دارد

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۸ همت

✅ #تاپیکو در آستانه صف خرید

در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CS9fj0KKpjj/

📚 تحلیل فاندامنتال ارائه شده.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (95)

#شکام | #توسن | #شغدیر | #لپارس | #تپکو | #وبانک | #شیراز | #وملی | #شرنگی | #کیمیاتک | #خراسان | #شپدیس | #قیستو | #کرماشا | #سدبیر | #شلرد | #مدیریت | #ولیز | #غشصفا | #کاسپین | #شسینا | #تایرا | #فاهواز | #ختور | #آ س پ | #خصدرا | #ورازی | #ساذری | #فن آوا | #شپترو | #آریا | #غمهرا | #دجابر | #بالاس | #قنقش | #گشان | #تابا | #شکبیر | #اوان | #قصفها | #ختوقا | #غصینو | #وتوس | #بالبر | #ثتران | #وغدیر | #کباده | #کفپارس | #خبنیان | #ثرود | #وسرمد | #وسالت | #زملارد | #خعمرا | #کورز | #دتهران‌ | #حگردش | #خبازرس | #واحصا | #بوعلی | #وپترو | #ثنوسا | #ولغدر | #خرینگ | #ثاخت | #خفنر | #ثعتما | #تکنو | #شتهران | #غگرجی | #ثپردیس | #غگلپا | #شسم | #وتوکا | #غگلستا | #خلیبل | #نبروج | #قاروم | #کابگن | #وآوا | #جم | #ثتوسا | #وایران | #بکام | #کفرآور | #فجوش | #سپرمی | #فبستم | #تمحرکه | #لطیف | #خکمک | #کایتا | #حپترو | #امین یکم2 | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (74)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #وشمال | #بپاس | #ددامح | #خفناور | #شکف | #بکاب | #حسیر | #سکارون | #سفارود | #اتکای | #زنجان | #دسانکو | #آپ | #ودی | #شپلی | #حاریا | #شتوکا | #وهنر | #سجام | #کپشیر | #لکما | #ثاژن | #فسدید | #کمیناح | #خلنت | #سلار | #وحافظ | #نتوس | #وسصفا | #وکادو | #گکیش | #وسقم | #کمینا | #ولراز | #تماوند | #فنرژی | #کساپا | #سفاسی | #ولانا | #سدشت | #بایکا | #حتوکا | #سایرا | #وملت | #وثنو | #وگستر | #معیار | #کصدف | #فکمند | #غبهار | #شتولی | #وسزنجان | #توریل | #وحافظح | #استارز | #ثجوان | #تشتاد | #وثوق | #وتعاونح | #ولتجارح | #ویسرو | #داراب | #دالبر | #لابسا | #بشهاب | #حفارس | #پویا | #وآتوس | #تپولا | #ولملت | #فلات |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#امین یکم4 | #کدما | #کمند4 | #پالایش | #اعتماد | #برکت | #شپدیس | #شبندر | #فجهان | #شپنا | #فسبزوار | #کیمیاتک | #اوصتا4 | #کمند | #پارسان | #وغدیر | #دارا یکم | #امین یکم | #شستا | #شتران | #اتکای | #شیراز | #فولاد | #دی | #فملی | #کیان | #آپ | #سپر | #بکاب | #تاپکیش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (48) | #سدبیر (47) | #کاسپین (40) | #شسینا (36) | #ولیز (35) | #لطیف (34) | #ولکار (28) | #شرنگی (27) | #مدیریت (23) | #سپیدار (22) | #فتوسا (22) | #چخزر (20) | #لپارس (20) | #زملارد (20) | #قنقش (20) | #فگستر (17) | #سپید (15) | #شاروم (14) | #وکبهمن (12) | #غشصفا (12) | #شغدیر (12) | #سیناد (11) | #پیزد (11) | #رافزا (10) | #کزغال (10) | #بگیلان (9) | #وهامون (9) | #فسبزوار (9) | #بپیوند (8) | #غمهرا (8) | #ولپارس (8) | #بوعلی (7) | #تپکو (6) | #آبادا (6) | #غکورش (6) | #امین (6) | #دبالکح (6) | #گدنا (6) | #فاهواز (5) | #تایرا (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپید2 (9,937) | #داریک4 (4,351) | #کاسپین (349) | #شسینا (299) | #سدبیر (296) | #لپارس (258) | #غشصفا (221) | #غمهرا (185) | #شغدیر (170) | #قیستو (130) | #قنقش (123) | #تایرا (73) | #شیراز (71) | #کنورح (65) | #شرنگی (63) | #شاوان (62) | #خراسان (54) | #ولیز (49) | #آریان (48) | #سپیدما (48) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فجهان | #کمند | #فسبزوار | #کیان | #وبملت | #اتکای | #پخش | #وپاسار | #ذوب | #آگاس | #شستا | #شتران | #خبهمن | #وغدیر | #میدکو | #پالایش | #فخوز | #ومدیر | #افران | #وپارس | #رمپنا | #غگل | #وپست | #بنو | #دالبر | #شستان | #تیپیکو | #فولاد | #فاسمین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #تاپکیش | #کرماشا | #شغدیر | #برکت | #پارسان | #خراسان | #تاپیکو | #کدما | #زاگرس | #شپنا | #فملی | #فباهنر | #شخارک | #کاما | #مدیریت | #داریک4 | #خبنیان | #اوان | #بوعلی | #شکبیر | #کنورح | #پارس | #شرانل | #جم | #تکشا | #حپترو | #لطیف | #وسدید |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (24)

#خبنیان (23) | #کدما (15) | #شستان (10) | #کهرام (7) | #شپدیس (6) | #مانی (5) | #دزهراویح (5) | #خراسان (5) | #شیراز (5) | #فافق (4) | #سپر (4) | #آپ (4) | #لکما (4) | #بمپنا (4) | #بکاب (4) | #کرماشا (4) | #تمحرکه (4) | #دالبر (4) | #آ س پ (4) | #پخش (3) | #حسینا (3) | #وسدید (3) | #وثوق (3) | #کیمیاتک (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (5) | #شیراز (3) | #کرماشا (2) | #شپدیس (1.9) | #وغدیر (1.8) | #جم (1.7) | #پارسان (1.7) | #تاپکیش (1.5) | #کهرام (1.4) | #آ س پ (1.3) | #خراسان (1.3) | #مفاخر (1.2) | #زاگرس (1.1) | #شخارک (1.1) | #تمحرکه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3) | #کرماشا (2) | #تاپکیش (1.5) | #اوان (1.9) | #شکبیر (3.5) | #شرانل (2.2) | #کنورح (3.3) | #تکشا (1.2) | #شغدیر (12) | #تنوین (1.3) | #پرداخت (1.3) | #سدبیر (47) | #شرنگی (27) | #قنقش (20) | #پارسیان (2.2) | #سیدکو (1.7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

#شخارک

🔹رشد 196 درصدی درآمد فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

🔹رشد 32 درصدی مقدار فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

#هرمز

🔹رشد 140درصدی درآمد فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

🔹رشد 5 درصدی مقدار فروش در دوره 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال گذشته

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (116)

#شکام | #توسن | #شغدیر | #لپارس | #تپکو | #شیراز | #وملی | #شپدیس | #شلرد | #خراسان | #وبانک | #سدبیر | #قیستو | #کیمیاتک | #کرماشا | #شرنگی | #ولیز | #غشصفا | #مدیریت | #کاسپین | #شسینا | #تایرا | #خصدرا | #ختور | #فاهواز | #شپترو | #ساذری | #آریا | #ورازی | #بالاس | #بوعلی | #غمهرا | #قصفها | #فن آوا | #ختوقا | #گشان | #قنقش | #وتوس | #بالبر | #غصینو | #خاذین | #آ س پ | #تابا | #دجابر | #شاوان | #وپترو | #وغدیر | #جم پیلن | #قثابت | #اوان | #پارسان | #کباده | #خبنیان | #کفپارس | #ثتران | #وسرمد | #وسالت | #زملارد | #خعمرا | #لطیف | #کورز | #شکبیر | #شزنگ | #دتهران‌ | #حگردش | #ثنوسا | #ثپردیس | #واحصا | #ولغدر | #ثرود | #خفنر | #بکام | #وصندوق | #شصدف | #ثعتما | #کهرام | #کحافظ | #خبازرس | #جم | #خرینگ | #وپویا | #شتهران | #فنفت | #غگلپا | #تمحرکه | #غشاذر | #گپارس | #شسم | #دیران | #خفولا | #ولشرق | #شفارا | #تکنو | #خلیبل | #نبروج | #کابگن | #قاروم | #غگلستا | #غگرجی | #خودکفا | #خکمک | #وایران | #حپترو | #کایتا | #فجوش | #ولپارس | #فبستم | #ثاخت | #خشرق | #وپسا | #وآوا | #کفرآور | #سپرمی | #فبیرا | #امین یکم2 | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (74)

#کالا | #فرابورس | #ثقزوی | #وشمال | #بپاس | #ددامح | #شکف | #خفناور | #سکارون | #بکاب | #سفارود | #ودی | #زنجان | #شپلی | #حاریا | #اتکای | #وهنر | #سجام | #کپشیر | #لکما | #آپ | #فسدید | #شتوکا | #سلار | #نتوس | #وسصفا | #ثاژن | #وحافظ | #گکیش | #وسقم | #ولراز | #خلنت | #کمینا | #تماوند | #کساپا | #فنرژی | #حتوکا | #سفاسی | #وکادو | #ولانا | #سدشت | #بایکا | #سایرا | #وملت | #وثنو | #گدنا | #معیار | #غبهار | #توریل | #شتولی | #کصدف | #وسزنجان | #فکمند | #وحافظح | #استارز | #حآسا | #تشتاد | #ثجوان | #وتعاونح | #بشهاب | #ویسرو | #داراب | #زماهان | #سبزوا | #بمیلا | #ریشمک | #تپولا | #ولتجارح | #پویا | #ولملت | #فلات | #وآتوس | #سمایه | #غگیلا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#امین یکم4 | #کدما | #کمند4 | #پالایش | #اعتماد | #برکت | #شپدیس | #شپنا | #شبندر | #پارسان | #کیمیاتک | #فسبزوار | #فجهان | #کمند | #اوصتا4 | #وغدیر | #دارا یکم | #شستا | #امین یکم | #شتران | #دی | #فملی | #فولاد | #کیان | #کارین | #اتکای | #شیراز | #نوری | #زاگرس | #خنصیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#شرنگی (67) | #سدبیر (51) | #توسن (48) | #کاسپین (42) | #شسینا (41) | #لطیف (36) | #ولیز (28) | #ولکار (28) | #مدیریت (24) | #قنقش (22) | #زملارد (21) | #لپارس (20) | #فتوسا (19) | #چخزر (19) | #فگستر (18) | #سپیدار (18) | #سپید (14) | #غشصفا (13) | #شاروم (12) | #وکبهمن (11) | #سیناد (11) | #پیزد (10) | #کزغال (10) | #رافزا (10) | #بگیلان (10) | #شغدیر (9) | #بپیوند (9) | #غمهرا (9) | #وهامون (9) | #فسبزوار (8) | #ولپارس (8) | #بوعلی (7) | #تپکو (7) | #امین (6) | #دبالکح (6) | #تایرا (6) | #آبادا (6) | #فاهواز (6) | #غکورش (6) | #کیمیاتک (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سپید2 (9,937) | #داریک4 (4,351) | #کاسپین (354) | #شسینا (326) | #سدبیر (299) | #لپارس (252) | #قیستو (204) | #غشصفا (203) | #غمهرا (188) | #شغدیر (151) | #شرنگی (127) | #قنقش (126) | #کمیناح (111) | #تایرا (89) | #ولیز (82) | #ساذری (81) | #کنورح (74) | #شیراز (71) | #کارین (58) | #شکبیر (56) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#اعتماد | #فجهان | #کمند | #فسبزوار | #وبملت | #کیان | #اتکای | #وپاسار | #پخش | #ذوب | #شستا | #افران | #فخوز | #آگاس | #میدکو | #شتران | #کمیناح | #پالایش | #شبریز | #خبهمن | #وپست | #وپارس | #فوکا | #ومدیر | #کویر | #رمپنا | #بنو | #شسپا | #فاسمین | #دالبر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپدیس | #شیراز | #پارسان | #تاپکیش | #کرماشا | #شپنا | #شغدیر | #زاگرس | #تاپیکو | #برکت | #خراسان | #کدما | #اوان | #شخارک | #پارس | #فباهنر | #کاما | #شکبیر | #جم | #مدیریت | #کنورح | #داریک4 | #تکشا | #کارین | #کیمیاتک | #شرانل | #خبنیان | #فملی | #بوعلی | #وبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (27)

#خبنیان (23) | #کدما (16) | #شستان (10) | #کهرام (8) | #شپدیس (6) | #بمپنا (6) | #دزهراویح (6) | #فافق (5) | #مانی (5) | #خراسان (5) | #شیراز (5) | #آپ (4) | #سپر (4) | #لکما (4) | #دالبر (4) | #کرماشا (4) | #بکاب (4) | #تمحرکه (4) | #حسینا (4) | #آ س پ (4) | #پخش (3) | #وثوق (3) | #وسدید (3) | #کیمیاتک (3) | #وبهمن (3) | #جم (3) | #شپلی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#کیمیاتک (5) | #وبهمن (4) | #شیراز (3.1) | #اوان (2.3) | #کرماشا (2) | #شپدیس (1.9) | #پارسان (1.8) | #وغدیر (1.7) | #جم (1.7) | #فباهنر (1.4) | #تاپکیش (1.4) | #آ س پ (1.4) | #کهرام (1.3) | #خراسان (1.3) | #زاگرس (1.2) | #کارین (1.2) | #شخارک (1.2) | #مفاخر (1.1) | #کیسون (1.1) | #خفولا (1.1) | #تمحرکه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شیراز (3.1) | #کرماشا (2) | #وبهمن (4) | #جم (1.7) | #تاپکیش (1.4) | #اوان (2.3) | #شکبیر (5) | #شرانل (2.1) | #وبانک (2.7) | #قیستو (2) | #کنورح (3.7) | #تکشا (1.3) | #شغدیر (9) | #شرنگی (64) | #پارسیان (2.7) | #پرداخت (1.1) | #فسازان (1.8) | #تنوین (1.2) | #زپارس (1) | #سدبیر (51) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 372 (%55)
🔴 تعداد منفی: 310 (%45)
🔼 تعداد صف خرید: 115 (%17)
🔽 تعداد ️صف فروش: 71 (%10)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-16) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (636) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (534) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 شیمیایی: 267,881
🟩 رایانه: 16,917
🟩 کانه فلزی: 10,341
🟩 اطلاعات و ارتباطات: 6,279
🟩 سایر واسطه گری مالی: 4,659
🟩 ماشین آلات: 4,210

📊گزارش بازار در پایان معاملات چهارشنبه / ۷ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با روندی صعودی کار خود را آغاز کرد و تا انتها نیز این روند ادامه داشت .
نهایتا شاخص با رشد ۱۱،۵۸۳ واحد به عدد یک میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن فاز مثبت داشت و با افزایش ۱۲۹۴ واحدی ، در پله ۴۲۰ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس هزار ۲۰ و ۹۶۰ واحد را به ثبت رساند .

🔰#پارسان #وغدیر #شپدیس #تاپیکو #جم #نوری و #پارس به ترتیب نماد هایی بودند که بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۱۴ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۸ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۶ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان بوده است .

#شپارس

✅سال مالی شرکت منتهی به شهریور می باشد.شرکت در شهریور ماه رکورد زد و فروش 86 میلیارد تومانی را ثبت کرد که نسبت به مرداد 44 درصد رشد داشته و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 52 درصد رشد داشته است.

✅ مقدار فروش شرکت در مرداد 3697 تن بوده که با 37 درصد افزایش، به 5073 تن در شهریور رسیده است.

✅مجموع فروش شرکت از ابتدای سال مالی تاکنون به 710 میلیارد تومان میرسد که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته 14 درصد رشد داشته است.

#شبهرن
#روانکار

✅ گزارش عملکرد خوب شهریور ماه

🔰تولید ماهانه شرکت نفت بهران در پنج ماه اول سال به طور میانگین ۳۵.۷ هزار متر مکعب بوده است. در شهریور میزان تولید خوبی داشته و رقم ۴۳.۴ هزار متر مکعب گزارش شده است.

🔰میانگین مقدار فروش ماهانه روانکار در پنج ماه ابتدایی سال ۳۳.۶ هزار متر مکعب بوده و فروش روانکار شهریور بیش از میانگین و ۴.۵ هزار متر مکعب رقم خورده است.

🔰 بهران در شهریور ۱۲۱۴ میلیارد تومان فروش داشته است که این رقم بهترین فروش ماهانه شرکت است و رکورد قبلی را ۳۶ درصد ارتقا داد. در این ماه ۳۰ درصد از درآمد را بخش صادرات تشکیل داده است.

🔹نرخ فروش روانکار روغن موتور دیزلی داخلی ۳۳،۹۲۶ تومان در هر لیتر و روانکار صادراتی ۱۱،۹۸۷ تومان گزارش شد.

💢صحرایی: استفاده از ماینرها به صورت محدود در بورس با مصوبه هیأت مدیره بود

▫️علی صحرایی، مدیرعامل مستعفی بورس اوراق بهادار تهران با تأیید استعفای خود از این سمت گفته بود: استفاده از ماینرها به صورت محدود در بورس با مصوبه هیأت مدیره بوده است./فارس

▫️همچنین یک مقام آگاه در سازمان بورس از احضار برخی اعضای هیأت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران در مورد کشف ماینرها در این شرکت خبر داد./فارس

▫️با پس لرزه استفاده از ماینرها در بورس تهران، با تصمیم هیأت مدیره بورس تهران، فعلا محمود گودرزی به عنوان سرپرست بورس تهران منصوب شده


1400.07.06

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 49

#شکام (48) | #توسن (54) | #فروس (39) | #ولیز (80) | #کاسپین (6) | #سدبیر (4) | #غشصفا (4) | #ثفارس (12) | #آ س پ (7) | #خبنیان (0.7) | #ولپارس (15) | #ورازی (36) | #قیستو (3) | #قشیر (2.4) | #کباده (5) | #ساذری (5) | #فاهواز (6) | #غمهرا (0.6) | #وسالت (27) | #امید (4) | #قنقش (0) | #خعمرا (4) | #چدن (4) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #تابا (0.2) | #رتکو (0.4) | #پلاسک (0.6) | #تشتاد (0.6) | #شسم (0) | #شتهران (0.3) | #خلنت (0) | #نبروج (0.4) | #کابگن (0.5) | #فبستم (3) | #قاروم (0.7) | #سپرمی (0.2) | #بکهنوج (0.6) | #فجوش (0.2) | #سرود (0) | #قمرو (0) | #افرا (0) | #وثنو (0.1) | #کایتا (0.1) | #ولتجارح (0.3) | #وسنا (0) | #شفارا (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 86

#کدما (20) | #فرابورس (32) | #کیمیاتک (17) | #وشمال (5) | #ثقزوی (12) | #بکاب (1.1) | #بپاس (4) | #ددامح (14) | #خفناور (4) | #آپ (17) | #وملی (0.6) | #شپلی (13) | #خزر (7) | #شتوکا (2.9) | #خصدرا (26) | #سفارود (5) | #شکف (0.7) | #حاریا (4) | #سکارون (0.8) | #سجام (0) | #زفکا (6) | #وهنر (11) | #ثاژن (4) | #فن آوا (2.1) | #کهرام (0.6) | #فافق (7) | #داراب (18) | #زنجان (7) | #وهامون (11) | #حسیر (0.8) | #وسدید (25) | #وحافظ (3) | #نتوس (2.5) | #کساپا (1.2) | #فسدید (0.3) | #فزرین (1.6) | #تپولا (0.1) | #وسقم (20) | #سلار (0.8) | #گکیش (0.6) | #وسصفا (35) | #فنرژی (1.6) | #تمحرکه (1.6) | #ولراز (0.7) | #غمینو (2.3) | #ثتوسا (0.7) | #بایکا (0.8) | #سایرا (0.5) | #ولانا (0.8) | #خفولا (0.5) | #وملت (5) | #سفاسی (2.8) | #تپکو (6) | #سنیر (0.1) | #اتکای (1.1) | #ثاصفا (0.6) | #کصدف (0) | #شسینا (0.1) | #شزنگ (0.1) | #وحکمت (2.3) | #غپونه (0.4) | #وتعاونح (10) | #شتولی (0.3) | #استارز (0) | #وسزنجان (4) | #دسانکوح (0.4) | #غدام (0) | #ودی (0.5) | #کسرام (0.5) | #وساشرقی (5) | #ختور (0.1) | #شپترو (0.6) | #ویسرو (0) | #دسانکو (0.1) | #سمایه (0.4) | #کی بی سی (0) | #وبشهر (0) | #سامان (0.2) | #وساغربی (2.1) | #واحصا (0) | #گپارس (0) | #خموتور (0) | #وتعاون (0.2) | #سمتاز (0) | #سیلام (0) | #غاذر (0) |

💢طیب نیا مدیرعامل فولاد مبارکه شد
با تصویب هیات مدیره شرکت فولاد مبارکه، محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این فولادساز منصوب شد.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (56)

#شکام | #توسن | #لپارس | #اتکای | #فروس | #وملی | #کاسپین | #سدبیر | #ولیز | #غشصفا | #شسینا | #شلرد | #آ س پ | #خنصیر | #قیستو | #غفارس | #ورازی | #تاپکیش | #ولپارس | #غمهرا | #بالبر | #بکهنوج | #ساذری | #چکاوه | #خلنت | #وسالت | #کباده | #فاهواز | #قنقش | #خفولا | #تکمبا | #امید | #تابا | #پخش | #وسنا | #کورز | #خکاوه | #دتهران‌ | #خعمرا | #غصینو | #حپترو | #وسرمد | #واعتبار | #خودکفا | #نبروج | #شتهران | #شسم | #کابگن | #فبستم | #قاروم | #بزاگرس | #خپویش | #سپرمی | #فجوش | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (76)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #برکت | #ثقزوی | #بکاب | #بپاس | #ددامح | #خفناور | #خزر | #آپ | #کپشیر | #حسیر | #سفارود | #شپلی | #شکف | #شتوکا | #فزرین | #خصدرا | #سنیر | #زنجان | #حاریا | #سکارون | #ختور | #داراب | #دسانکو | #ودی | #سجام | #فافق | #وهنر | #کهرام | #ثاژن | #نتوس | #ثالوند | #کساپا | #وسصفا | #وسدید | #وحافظ | #وسقم | #ولراز | #ساینا | #گکیش | #فسدید | #سایرا | #فنرژی | #تپولا | #بایکا | #ولانا | #کتوکا | #ثاصفا | #وملت | #کی بی سی | #دلقما | #سلار | #غپونه | #وتوس | #قثابت | #کصدف | #سفاسی | #غبهار | #شتولی | #وتعاونح | #وپسا | #وحافظح | #وسزنجان | #ثنور | #زمگسا | #استارز | #قجام | #ویسرو | #فسا | #دسانکوح | #سمایه | #کیسون | #ومشان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیمیاتک | #پالایش | #شبندر | #کمند | #فسبزوار | #فجهان | #وملی | #شپنا | #برکت | #اعتماد | #دارا یکم | #شتران | #توسن | #کیان | #لپارس | #پارسان | #امین یکم | #تپکو | #تاپکیش | #اتکای | #شستا | #فملی | #خنصیر | #دی | #شگویا | #شپلی | #خصدرا | #نوری | #خودرو | #شغدیر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (336) | #کیمیاتک (60) | #توسن (47) | #سدبیر (46) | #کاسپین (38) | #ولیز (37) | #قیستو (30) | #غشصفا (27) | #فروس (22) | #ولکار (19) | #مدیریت (18) | #چخزر (17) | #وکبهمن (17) | #فگستر (16) | #فتوسا (16) | #سپیدار (15) | #لطیف (12) | #آ س پ (12) | #بگیلان (11) | #غمهرا (10) | #شاروم (10) | #زملارد (9) | #ومدیر (9) | #امین (8) | #پیزد (8) | #سپید (8) | #رافزا (7) | #کزغال (7) | #وپویا (7) | #فسبزوار (6) | #قنقش (6) | #بپیوند (6) | #ورازی (5) | #وهامون (5) | #آبادا (5) | #اپال (5) | #غکورش (5) | #ثبهساز (5) | #ساوه (5) | #بکهنوج (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#سدبیر (238) | #آ س پ (209) | #غشصفا (190) | #کاسپین (174) | #ولپارس (162) | #قیستو (124) | #فروس (109) | #سپیدما (102) | #فاهواز (93) | #غگز (71) | #تاپکیش (70) | #ساذری (69) | #غمهرا (67) | #فنفتح (61) | #پارند (60) | #بکهنوج (56) | #دارا (51) | #بزاگرس (48) | #ولیز (47) | #لپارس (43) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #اعتماد | #شتران | #فسبزوار | #خصدرا | #فن آوا | #وپاسار | #غصینو | #افران | #میدکو | #آکورد | #وبملت | #وپارس | #شستا | #کساوه | #فولاد | #غدام | #امین یکم | #خودرو | #وصندوق | #بوعلی | #اخابر | #سپید | #کتوکا | #فملی | #پارس | #کدما | #بمپنا | #رمپنا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (10)

#خبنیان (14) | #تپکو (13) | #کیمیاتک (5) | #زفکا (5) | #فنرژی (4) | #تمحرکه (4) | #توسن (4) | #سلار (3) | #شپلی (3) | #مانی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وملی (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سخوز (2.1) | #دپارس (2.5) | #کاسپین (38) | #غمهرا (10) | #شرانل (1) | #سدبیر (46) | #ولپارس (337) | #کفرآور (2.1) | #قیستو (30) | #نمرینو (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (65)

#شکام | #توسن | #تپکو | #لپارس | #فروس | #وملی | #کاسپین | #ولیز | #سدبیر | #شسینا | #غشصفا | #کمینا | #آ س پ | #قیستو | #غمهرا | #بالاس | #ولپارس | #اتکای | #ورازی | #پدرخش | #بالبر | #بکهنوج | #ساذری | #غفارس | #وسنا | #وسالت | #کباده | #فاهواز | #چکاوه | #قنقش | #خلنت | #خفولا | #خبازرس | #تابا | #امید | #ولغدر | #تکمبا | #شغدیر | #کورز | #سغرب | #غشاذر | #دتهران‌ | #خعمرا | #خکاوه | #رنیک | #کاذر | #پلاسک | #غگرجی | #وسرمد | #خبنیان | #شلرد | #تشتاد | #نبروج | #شتهران | #شسم | #کابگن | #رتکو | #فبستم | #حپترو | #قاروم | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #غصینو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (104)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #بپاس | #ددامح | #خفناور | #خزر | #وپست | #شپلی | #حسیر | #فزرین | #سفارود | #شکف | #ختور | #شتوکا | #کیسون | #خصدرا | #سنیر | #دسانکو | #سکارون | #داراب | #حاریا | #زنجان | #فافق | #سجام | #وهنر | #سصفها | #ثالوند | #کهرام | #کپشیر | #غدام | #ثاژن | #ولانا | #کتوکا | #کاما | #کساپا | #نتوس | #وسدید | #ولراز | #وسصفا | #خکار | #وسقم | #وحافظ | #آریان | #تپولا | #گکیش | #سایرا | #فسدید | #بایکا | #دکپسول | #ساینا | #چکارن | #قنیشا | #ثاصفا | #غاذر | #سلار | #ودی | #کمرجان | #تماوند | #وهامون | #وملت | #ثنور | #غبهنوش | #ثباغ | #فنرژی | #غگیلا | #غپونه | #کصدف | #سفاسی | #حفارس | #وپسا | #غبهار | #فمراد | #دلقما | #زماهان | #زمگسا | #وحافظح | #وسزنجان | #غمینو | #شتولی | #قجام | #استارز | #ثزاگرس | #دبالک | #تکنو | #سمایه | #وآذر | #دسانکوح | #نطرین | #پلوله | #ویسرو | #سدشت | #گپارس | #کی بی سی | #وبهمن | #فسا | #بشهاب | #وحکمت | #کماسه | #ثغرب | #حگردش |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#کیمیاتک | #پالایش | #شبندر | #کمند | #فسبزوار | #اعتماد | #فجهان | #شپنا | #دارا یکم | #شتران | #وملی | #کیان | #برکت | #آپ | #توسن | #اتکای | #شستا | #خگستر | #وپاسار | #امین یکم | #تپکو | #شغدیر | #فملی | #خنصیر | #پارسان | #دی | #تاپکیش | #بکاب | #لپارس | #فولاد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (565) | #توسن (59) | #کیمیاتک (54) | #کاسپین (45) | #قیستو (39) | #غشصفا (33) | #ولیز (26) | #سدبیر (22) | #فروس (21) | #مدیریت (21) | #سپیدار (19) | #چخزر (18) | #فگستر (17) | #ولکار (17) | #وکبهمن (16) | #آ س پ (15) | #فتوسا (14) | #لطیف (13) | #قنقش (13) | #شاروم (12) | #بگیلان (11) | #زملارد (10) | #سپید (10) | #پیزد (9) | #غمهرا (9) | #امین (9) | #ومدیر (9) | #کزغال (8) | #رافزا (8) | #وپویا (7) | #فسبزوار (7) | #بپیوند (7) | #آبادا (6) | #ساوه (6) | #گدنا (6) | #غکورش (5) | #بکهنوج (5) | #ورازی (5) | #وهامون (5) | #فاهواز (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غشصفا (205) | #ولپارس (201) | #آ س پ (185) | #کاسپین (179) | #سدبیر (166) | #قیستو (125) | #فروس (104) | #سپرمی (89) | #فاهواز (83) | #ولیز (74) | #غگز (71) | #ساذری (66) | #غمهرا (66) | #بکهنوج (63) | #بکاب (60) | #سپیدما (58) | #قنقش (57) | #شلرد (55) | #تاپکیش (54) | #پارند (54) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #شتران | #فسبزوار | #آگاس | #اعتماد | #وپاسار | #خصدرا | #وبملت | #کیان | #شستا | #فولاد | #فن آوا | #غصینو | #میدکو | #وپارس | #غگل | #فجهان | #رمپنا | #ودی | #آکورد | #کگل | #کساوه | #تپکو | #غدام | #افران | #اوصتا | #ومعادن | #سشرق | #فملی |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#توسن | #شبندر | #شپنا | #پارسان | #تاپکیش | #نوری | #وخارزم | #شاراک | #بمپنا | #برکت | #آپ | #خودکفا | #پارند | #خگستر | #شغدیر | #اتکای | #سغرب | #دارا یکم | #زاگرس | #وملی | #سخوز | #ولپارس | #وحکمت | #خنصیر | #شکام | #ولغدر | #رنیک | #شپدیس | #شفارا | #شسینا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (14)

#تپکو (19) | #خبنیان (16) | #وتعاونح (9) | #کیمیاتک (6) | #بمپنا (6) | #زفکا (6) | #مانی (6) | #فنرژی (5) | #تمحرکه (5) | #آپ (4) | #توسن (4) | #وتعاون (3) | #سلار (3) | #شپلی (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بکاب (1.6) | #تپکو (1.5) | #رتکو (1.4) | #پدرخش (1.2) | #وملی (1.2) | #بزاگرس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بمپنا (1.5) | #دپارس (1.6) | #کاسپین (45) | #غمهرا (9) | #پارسیان (2.5) | #سدبیر (22) | #ولپارس (567) | #شکبیر (2.3) | #قیستو (39) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۳،۶۶۰ واحد
در کانال ۱/۴۲۸/۳۹۳ واحد همراه با نوسان است.

📈شاخص هم وزن با افت ۷۵۳ واحد
در کانال ۴۲۰/۲۰۵ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه ۴۵۰۰ میلیارد تومان

💢‌پاسخ مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس

در خصوص کندی ۱۰ دقیقه‌ای معاملات امروز: فروش پر حجم «کیمیاتک» معاملات را کند کرد.

کندی معاملات امروز به دلیل حجم بالای سفارش نماد «کیمیاتک» بوده و اکنون معاملات به روال عادی برگشته است. /سنا

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (72)

#شکام | #توسن | #تپکو | #لپارس | #شغدیر | #فروس | #کاسپین | #ولیز | #بکاب | #سدبیر | #غشصفا | #شسینا | #آ س پ | #خبهمن | #قیستو | #ثتران | #ورازی | #غمهرا | #ولپارس | #ساذری | #پدرخش | #بالبر | #بکهنوج | #بالاس | #غفارس | #کباده | #وملی | #وسالت | #فاهواز | #قنقش | #تابا | #خفولا | #خلنت | #خپویش | #غصینو | #خبازرس | #ولغدر | #غگلستا | #امید | #کورز | #دتهران‌ | #تکمبا | #شفارا | #شلرد | #پلاسک | #غشاذر | #وسنا | #خعمرا | #خبنیان | #رنیک | #حپترو | #خلیبل | #رتکو | #تشتاد | #چکاوه | #بجهرم | #نبروج | #شتهران | #شسم | #کابگن | #فبستم | #قاروم | #بزاگرس | #قشیر | #فجوش | #خودکفا | #تاپکیش | #سپرمی | #کایتا | #بمپنا | #دقاضی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (110)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #بپاس | #ددامح | #وپست | #خفناور | #خزر | #فزرین | #حسیر | #شپلی | #شکف | #سفارود | #ختور | #کیسون | #شتوکا | #دسانکو | #سنیر | #خصدرا | #داراب | #سکارون | #حاریا | #فافق | #سجام | #زنجان | #وهنر | #کپشیر | #ثالوند | #کهرام | #کتوکا | #ولانا | #ثاژن | #تماوند | #کساپا | #نتوس | #وسدید | #وسصفا | #غدام | #ولراز | #چکارن | #وحافظ | #وسقم | #تپولا | #دلقما | #گکیش | #کمینا | #غبهنوش | #وهامون | #سایرا | #فسدید | #کمرجان | #بایکا | #فنرژی | #سلار | #غگیلا | #غاذر | #ثاصفا | #وملت | #خکار | #ساینا | #ثنور | #سفاسی | #توریل | #غپونه | #شتولی | #فن آوا | #ریشمک | #سیلام | #وحافظح | #حفارس | #زماهان | #ومشان | #کصدف | #زمگسا | #ودی | #وسزنجان | #غبهار | #نطرین | #ثزاگرس | #کاما | #ثغرب | #گکوثر | #شصفها | #پلوله | #تکنو | #وتوس | #حشکوه | #استارز | #بشهاب | #دسانکوح | #کسرام | #حگردش | #سمایه | #تکنار | #سدشت | #سصفها | #ویسرو | #پارسیان | #معیار | #فسا | #ثجوان | #قچار | #دبالک | #وبهمن | #وساشرقی | #حریل | #وثخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کیمیاتک | #شبندر | #کمند | #اعتماد | #فسبزوار | #فجهان | #شپنا | #وملی | #کیان | #شتران | #دارا یکم | #آپ | #امین یکم | #برکت | #بکاب | #وپاسار | #شستا | #اتکای | #خنصیر | #توسن | #خگستر | #فملی | #دی | #تاپکیش | #شغدیر | #تپکو | #پارسان | #فولاد | #آریان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (417) | #توسن (64) | #کیمیاتک (55) | #غشصفا (40) | #قیستو (38) | #کاسپین (36) | #ولیز (22) | #سپیدار (22) | #مدیریت (22) | #فروس (21) | #سدبیر (19) | #چخزر (17) | #قنقش (17) | #فگستر (17) | #ولکار (16) | #لطیف (15) | #وکبهمن (15) | #شاروم (12) | #سپید (12) | #فتوسا (12) | #پیزد (11) | #بگیلان (10) | #ومدیر (9) | #زملارد (9) | #کزغال (9) | #غمهرا (9) | #رافزا (9) | #امین (8) | #آ س پ (8) | #وپویا (7) | #بپیوند (7) | #فسبزوار (7) | #آبادا (6) | #گدنا (6) | #فاهواز (6) | #ساوه (6) | #غکورش (6) | #بکهنوج (5) | #ثامید (5) | #وهامون (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (671) | #غشصفا (216) | #ولپارس (206) | #کاسپین (168) | #سدبیر (139) | #قیستو (130) | #فروس (104) | #آ س پ (96) | #سپیدما (91) | #کصدف (85) | #فاهواز (84) | #غمهرا (68) | #ساذری (66) | #قنقش (66) | #بکهنوج (63) | #ولیز (56) | #پارند (50) | #دارا (50) | #فیروزا (50) | #سمگا (46) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #وآذر | #فسبزوار | #شتران | #وپاسار | #شستا | #آگاس | #فولاد | #اعتماد | #خصدرا | #فن آوا | #وبملت | #میدکو | #وپارس | #کگل | #غگل | #غصینو | #وتجارت | #فجهان | #پارس | #ومعادن | #ودی | #تنوین | #کیان | #تپکو | #آریان | #فملی | #غمینو | #کساوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شبندر | #توسن | #شپنا | #امین یکم | #پارسان | #بمپنا | #وخارزم | #سمگا | #تاپکیش | #نوری | #شیراز | #وسنا | #زاگرس | #شپدیس | #شاراک | #برکت | #شغدیر | #پارند | #خودکفا | #اتکای | #وخاور | #خگستر | #ثتران | #آپ | #سغرب | #فاراک | #کامیاب | #شرانل | #وحکمت | #سخوز |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (21)

#تپکو (20) | #خبنیان (16) | #وتعاونح (10) | #بمپنا (9) | #مانی (8) | #کیمیاتک (7) | #زفکا (7) | #آپ (6) | #غگز (6) | #تمحرکه (6) | #وسنا (5) | #فنرژی (5) | #بکاب (4) | #توسن (4) | #وتعاون (4) | #اتکامح (4) | #سلار (3) | #شپلی (3) | #وملی (3) | #غصینو (3) | #بزاگرس (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسنا (1.7) | #سمگا (1.6) | #تپکو (1.6) | #مانی (1.4) | #تاپکیش (1.4) | #بمپنا (1.4) | #رتکو (1.4) | #پدرخش (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بمپنا (1.4) | #وسنا (1.7) | #شیراز (1.4) | #وخاور (1.8) | #دسینا (1.2) | #دپارس (1.6) | #کاسپین (36) | #پارسیان (2.5) | #غمهرا (9) | #سدبیر (19) | #شکبیر (1.4) | #قیستو (38) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (79)

#شکام | #توسن | #تپکو | #لپارس | #فروس | #شغدیر | #کاسپین | #ولیز | #خفولا | #سدبیر | #شسینا | #غشصفا | #آ س پ | #قیستو | #غصینو | #بکاب | #ثتران | #ورازی | #تابا | #ساذری | #بالبر | #غمهرا | #وملی | #ولپارس | #بکهنوج | #کباده | #وسالت | #پدرخش | #خودکفا | #فاهواز | #غفارس | #قنقش | #خپویش | #بالاس | #قشیر | #خلنت | #بزاگرس | #بجهرم | #ولغدر | #خبازرس | #کورز | #سمگا | #دتهران‌ | #امید | #شلرد | #کاذر | #وسرمد | #تکمبا | #شفارا | #پلاسک | #رنیک | #تاپکیش | #خبهمن | #غشاذر | #خلیبل | #خعمرا | #غگلستا | #شیراز | #خکاوه | #پرداخت | #تشتاد | #خبنیان | #نبروج | #شتهران | #حپترو | #وآوا | #شسم | #وسنا | #کابگن | #فبستم | #قاروم | #غگلپا | #خموتور | #فجوش | #سپرمی | #غگرجی | #دقاضی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (113)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #برکت | #وشمال | #ثقزوی | #بپاس | #ددامح | #وپست | #خزر | #خفناور | #فزرین | #شکف | #سفارود | #کپشیر | #شپلی | #کیسون | #حسیر | #شتوکا | #خصدرا | #ختور | #سنیر | #دسانکو | #ریشمک | #داراب | #سکارون | #حاریا | #فافق | #زنجان | #سجام | #کتوکا | #وهنر | #کهرام | #ثالوند | #ثاژن | #کساپا | #ولانا | #تماوند | #کاما | #نتوس | #وسصفا | #وحافظ | #ولراز | #دلقما | #وسدید | #وسقم | #تپولا | #وهامون | #چکارن | #کمینا | #کمرجان | #گکیش | #غبهنوش | #غدام | #فسدید | #بایکا | #سایرا | #سلار | #ثاصفا | #فنرژی | #وملت | #فن آوا | #ساینا | #ثنور | #سفاسی | #غپونه | #غگیلا | #شتولی | #غاذر | #سصفها | #ثتوسا | #سیلام | #زمگسا | #حتوکا | #کصدف | #وسزنجان | #غبهار | #آریان | #وتوس | #ثزاگرس | #حشکوه | #دسانکوح | #گکوثر | #ومشان | #حفارس | #ثغرب | #استارز | #معیار | #خکار | #کسرام | #بشهاب | #سمایه | #پلوله | #دتوزیع | #سدشت | #قنیشا | #وحافظح | #ویسرو | #شستان | #فسا | #گشان | #ثجوان | #نطرین | #آبادا | #ثرود | #توریل | #حگردش | #تملت | #شصفها | #قچار | #حریل | #بمیلا | #قشکر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #کیمیاتک | #شبندر | #کمند | #اعتماد | #فسبزوار | #شپنا | #فجهان | #کیان | #شتران | #آپ | #امین یکم | #وملی | #دارا یکم | #بکاب | #شستا | #وپاسار | #برکت | #خنصیر | #اتکای | #فملی | #دی | #خگستر | #توسن | #فولاد | #پارسان | #تاپکیش | #خساپا | #تپکو | #خبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#ولپارس (396) | #توسن (66) | #قیستو (66) | #کیمیاتک (54) | #غشصفا (49) | #کاسپین (34) | #ولیز (25) | #مدیریت (22) | #فروس (21) | #سپیدار (21) | #چخزر (19) | #فگستر (17) | #ولکار (17) | #لطیف (15) | #قنقش (15) | #وکبهمن (15) | #سپید (12) | #فتوسا (12) | #شاروم (11) | #پیزد (11) | #سدبیر (11) | #زملارد (10) | #بگیلان (10) | #کزغال (9) | #رافزا (9) | #غمهرا (9) | #امین (8) | #آ س پ (8) | #وپویا (8) | #ومدیر (8) | #فسبزوار (7) | #بپیوند (7) | #فاهواز (7) | #گدنا (6) | #آبادا (6) | #غکورش (5) | #بکهنوج (5) | #ساوه (5) | #کامیاب (5) | #وهامون (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غگز (671) | #غشصفا (245) | #قیستو (240) | #ولپارس (190) | #کاسپین (169) | #سدبیر (129) | #فروس (104) | #آ س پ (92) | #فاهواز (85) | #سپیدما (78) | #غمهرا (69) | #ساذری (66) | #قنقش (65) | #فنفتح (64) | #ولیز (62) | #بکهنوج (62) | #سپاس (58) | #کنورح (57) | #پارند (56) | #امین یکم (51) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#کمند | #کیمیاتک | #فسبزوار | #فولاد | #وآذر | #میدکو | #شتران | #شستا | #وپاسار | #وبملت | #آگاس | #وپارس | #کگل | #خصدرا | #فن آوا | #پارس | #فجهان | #فملی | #غگل | #ذوب | #وتجارت | #سامان | #فاسمین | #غصینو | #ومعادن | #ودی | #کویر | #ثشاهد | #بوعلی | #تنوین |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شبندر | #امین یکم | #توسن | #شیراز | #شپنا | #پارسان | #سمگا | #بمپنا | #وخارزم | #تاپکیش | #وسنا | #زاگرس | #شپدیس | #پارند | #شاراک | #وخاور | #شغدیر | #برکت | #نوری | #خودکفا | #سپاس | #کیان | #اتکای | #شرانل | #کامیاب | #خگستر | #ثتران | #وحکمت | #سغرب | #فاراک |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (26)

#تپکو (21) | #خبنیان (17) | #وتعاونح (11) | #بمپنا (9) | #مانی (9) | #کیمیاتک (8) | #زفکا (8) | #آپ (7) | #وسنا (6) | #تمحرکه (6) | #غگز (6) | #بکاب (5) | #دزهراویح (5) | #فنرژی (5) | #توسن (4) | #وتعاون (4) | #اتکامح (4) | #سلار (3) | #شپلی (3) | #وملی (3) | #وآذر (3) | #غصینو (3) | #بزاگرس (3) | #غمینو (3) | #رتکو (3) | #میدکوح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#فنفتح (3.3) | #تپکو (1.7) | #بجهرم (1.6) | #گپارس (1.6) | #شخارک (1.5) | #سمگا (1.4) | #تاپکیش (1.3) | #شیراز (1.3) | #پدرخش (1.3) | #بمپنا (1.3) | #خفنر (1.1) | #وسنا (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#بمپنا (1.3) | #وسنا (1.1) | #شیراز (1.3) | #وخاور (1.8) | #دسینا (1.1) | #دارو (1.1) | #دپارس (1.5) | #کاسپین (34) | #سدبیر (11) | #شکبیر (1.3) | #غمهرا (9) | #غشصفا (49) | #قیستو (66) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 684
🟢 تعداد مثبت: 264 (%39)
🔴 تعداد منفی: 420 (%61)
🔼 تعداد صف خرید: 79 (%12)
🔽 تعداد ️صف فروش: 111 (%16)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-265) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (420) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (937) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 نفتی: 32,848
🟩 رایانه: 13,727
🟩 هتل و رستوران: 6,018
🟩 محصولات فلزی: 3,039
🟩 خدمات فنی و مهندسی: 1,584
🟩 سایر واسطه گری مالی: 1,512

#بررسی_گزارش_کدال
#زاگرس

✅پتروشیمی زاگرس در شهریور ماه ۱۴۴۳ میلیارد تومان فروش ثبت کرد که ۳۴ درصد افت را نسبت به ماه قبل نشان می دهد و مجموع فروش ۶ ماهه را به ۱۰ هزار و ۸۸۵ میلیارد تومان رساند که ۱۳۶ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

📑 تحلیل بنیادی شرکت فولاد سپید فراب کویر
📊نماد : #کویر

📱 در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CUXtNM7qeUg/


1400.07.04

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 75

#شکام (56) | #توسن (76) | #ولیز (136) | #ثفارس (26) | #فروس (32) | #رمپنا (11) | #کاسپین (6) | #خبنیان (0.9) | #آ س پ (11) | #غشصفا (2.9) | #ساذری (7) | #تابا (1.4) | #ولراز (1.3) | #شاراک (0.8) | #فاهواز (5) | #وسالت (29) | #لابسا (0.6) | #خعمرا (5) | #سشرق (2.3) | #شگویا (1.3) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #سنوین (1.4) | #غشهداب (3) | #ثامان (0.4) | #قیستو (0.4) | #خراسان (0.1) | #وسکرمان (13) | #خنصیر (0.3) | #قمرو (0.2) | #بمیلا (0.6) | #غمارگ (0.2) | #شوینده (0.2) | #نبروج (0.9) | #شسم (0) | #ختراک (0) | #شتهران (0.3) | #امید (0.6) | #فبستم (4) | #کباده (0.3) | #خلیبل (1) | #شیراز (0) | #بتک (0.1) | #چافست (0.1) | #قاروم (0.7) | #خلنت (0) | #سیمرغ (0.1) | #ولملت (0.3) | #کابگن (0.3) | #شلرد (0.2) | #ولصنم (0.2) | #وسگیلا (1.6) | #ثعمرا (0.1) | #فجوش (0.2) | #دسبحا (0) | #لازما (0) | #دتوزیع (0) | #فنفت (0.1) | #ثشرق (0.1) | #غشهد (0.1) | #کخاک (0) | #خکرمان (0.2) | #تیپیکو (0) | #فافزا (0) | #وسرمد (0.1) | #سپرمی (0) | #وآفری (0.1) | #کایتا (0) | #فن آوا (0) | #ومشان (0) | #وثنو (0) | #گپارس (0) | #قجام (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 75

#کدما (21) | #کالا (42) | #فرابورس (37) | #لپارس (4) | #وشمال (5) | #بپاس (6) | #بکاب (1.3) | #خفناور (5) | #ددامح (14) | #شپلی (19) | #آپ (16) | #اتکای (14) | #غصینو (9) | #ثنام (8) | #شتوکا (2.4) | #سفارود (5) | #شکف (0.8) | #داراب (21) | #کهرام (0.5) | #حاریا (2.4) | #شسینا (0.4) | #سکارون (0.5) | #آینده (3) | #ثاژن (4) | #وحافظ (4) | #وهنر (7) | #سجام (8) | #خفولا (0.9) | #تپکو (14) | #فنرژی (1.7) | #فسدید (0.2) | #سلار (0.8) | #وسقم (19) | #ثقزوی (0.8) | #گکیش (0.6) | #تمحرکه (1.4) | #ولانا (1) | #زنجان (4) | #وسدید (13) | #وسصفا (23) | #غمینو (1.5) | #سایرا (0) | #تپولا (0.5) | #قنقش (0.1) | #بایکا (0.5) | #ثاصفا (0.7) | #نتوس (0.8) | #ثتوسا (0.4) | #مفاخر (0.2) | #وحکمت (2.2) | #وملت (2.4) | #شتولی (0.4) | #کصدف (0.3) | #کی بی سی (0.2) | #سفاسی (1.1) | #دحاوی (0.7) | #استارز (0) | #غپونه (0.3) | #وسنا (0.2) | #خپویش (0) | #ویسرو (0) | #وتعاونح (2.3) | #کیسون (0.2) | #دقاضی (0.1) | #بمپنا (0.2) | #کساپا (0.1) | #خموتور (0.1) | #ولپارس (0.3) | #شفارا (0.1) | #پرداخت (0) | #وآتوس (0) | #فسا (0) | #فنفتح (0) | #آرمان (0) | #ولتجارح (0) |

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (48)

#شکام | #توسن | #ثفارس | #فروس | #کاسپین | #سدبیر | #ولیز | #خبنیان | #ولپارس | #غشصفا | #آ س پ | #غدیس | #قشیر | #ساذری | #امید | #غگیلا | #فلات | #ولراز | #وسالت | #فاهواز | #خلنت | #لابسا | #خعمرا | #ثامان | #فولای | #چکاوه | #کباده | #پلاسک | #کورز | #دتهران‌ | #قیستو | #خنصیر | #وسرمد | #افرا | #نبروج | #شسم | #ولملت | #شتهران | #وارس | #فبستم | #خلیبل | #بتک | #قاروم | #کابگن | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (85)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #کیمیاتک | #لپارس | #بپاس | #وشمال | #ثقزوی | #بکاب | #خفناور | #ددامح | #شپلی | #آپ | #اتکای | #خزر | #شکف | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #وسدید | #خصدرا | #فزرین | #داراب | #شسینا | #حاریا | #کهرام | #ثاژن | #زنجان | #سکارون | #فافق | #وهنر | #خفولا | #سجام | #آینده | #وحافظ | #کساپا | #گکیش | #تمحرکه | #مفاخر | #وسقم | #سلار | #ولانا | #کیسون | #وسصفا | #فسدید | #وحکمت | #غمینو | #فنرژی | #ثاصفا | #ریشمک | #بایکا | #شفارا | #تکشا | #ثتوسا | #سایرا | #سفاسی | #قنقش | #پلاست | #کپارس | #تپولا | #ختور | #کصدف | #غپونه | #گشان | #دلقما | #شتولی | #وملت | #نتوس | #پدرخش | #سیلام | #ثپردیس | #وتعاونح | #کی بی سی | #ثنور | #شزنگ | #استارز | #فمراد | #ویسرو | #وتوس | #حپترو | #قجام | #خکاوه | #پویا | #وحافظح | #سمایه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #فسبزوار | #فجهان | #اعتماد | #شبندر | #دارا یکم | #کمند | #شپنا | #شتران | #فملی | #تپکو | #رمپنا | #کاما | #کماسه | #برکت | #شستا | #اتکای | #امین یکم | #غصینو | #شاراک | #خنصیر | #کارین | #فولاد | #پارسان | #کیان | #شبریز | #خودرو | #دی | #فارس | #مدیریت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (200) | #قیستو (35) | #غشصفا (35) | #فروس (26) | #کاسپین (24) | #مدیریت (23) | #لطیف (23) | #سپیدار (17) | #چخزر (15) | #فتوسا (15) | #فاهواز (15) | #سپید (13) | #اوصتا (13) | #ثفارس (12) | #زملارد (11) | #فسبزوار (11) | #آ س پ (11) | #ولیز (11) | #ولپارس (10) | #فگستر (10) | #بگیلان (10) | #ولکار (10) | #ولراز (9) | #امین (9) | #شاروم (8) | #وکبهمن (7) | #آبادا (6) | #ومدیر (6) | #رافزا (6) | #فجهان (6) | #وهامون (6) | #کامیاب (6) | #مانی (6) | #وپویا (6) | #پیزد (6) | #وسرمد (6) | #گدنا (5) | #اپال (5) | #بپیوند (4) | #وپخشح (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قیستو (421) | #سپیدما (346) | #کاسپین (313) | #غشصفا (191) | #ثفارس (174) | #آ س پ (145) | #کارین (109) | #فروس (105) | #ولراز (104) | #کمند (89) | #ولیز (67) | #فاهواز (62) | #قنقش (59) | #اوصتا (55) | #رمپنا (55) | #کامیاب (54) | #فارس (45) | #جم پیلن (45) | #فنفتح (42) | #پارتا (41) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فجهان | #اتکای | #اعتماد | #شبندر | #غصینو | #امین یکم | #شتران | #کلر | #پالایش | #خریخت | #گکوثر | #میدکو | #واحیا | #شبریز | #کساوه | #حآفرین | #غگل | #وغدیر | #وپارس | #شجم | #دارا یکم | #زپارس | #شغدیر | #وپاسار | #بنو | #کدما | #شفارا | #کزغال | #وکار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#رمپنا | #کمند | #فملی | #کیان | #سپیدما | #کارین | #کاوه | #سپر | #خنصیر | #البرز | #شکام | #خبنیان | #توسن | #پلاسک | #شگویا | #خودکفا | #کامیاب | #تاصیکو | #فنفت | #اوصتا | #کاسپین | #مانی | #شپنا | #فلامی | #گدنا | #تپمپی | #حریل | #افران | #فولاد | #تپکو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (6)

#تپکو (83) | #مانی (15) | #خبنیان (6) | #پلاست (5) | #اتکامح (3) | #تابا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (11) | #رمپنا (1.5) | #دسبحان (1.9) | #وسرمد (6) | #شرانل (1.3) | #وپخشح (4) | #تاصیکو (1.4) | #شصفها (1.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (46)

#شکام | #توسن | #ثفارس | #فروس | #ولیز | #سدبیر | #کاسپین | #خبنیان | #آ س پ | #غشصفا | #ولپارس | #قشیر | #لابسا | #خنصیر | #ساذری | #گدنا | #غگیلا | #وسالت | #چکاوه | #فاهواز | #امید | #خعمرا | #کباده | #ثامان | #کورز | #فلات | #دتهران‌ | #افرا | #قیستو | #تشتاد | #رتکو | #نبروج | #وسرمد | #وارس | #شتهران | #شسم | #سنوین | #فبستم | #خلیبل | #بتک | #قاروم | #کابگن | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (125)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #کیمیاتک | #لپارس | #وشمال | #وملی | #ثقزوی | #بپاس | #خفناور | #بکاب | #ددامح | #شپلی | #خزر | #آپ | #اتکای | #خصدرا | #شکف | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #سمگا | #مدیریت | #فزرین | #وسدید | #زنجان | #ختور | #وهامون | #داراب | #شسینا | #کساپا | #کهرام | #حاریا | #ثاژن | #غصینو | #وهنر | #خفولا | #فافق | #سکارون | #کی بی سی | #سجام | #آینده | #وحافظ | #کپارس | #کویر | #غمینو | #گکیش | #تمحرکه | #مفاخر | #وسقم | #سنیر | #سلار | #شفارا | #ولراز | #وسصفا | #کفپارس | #کیسون | #کپشیر | #ساینا | #ولانا | #بایکا | #فسدید | #وحکمت | #فنرژی | #لخزر | #ثاصفا | #ثتوسا | #پدرخش | #تکشا | #غپونه | #ثپردیس | #کتوکا | #سفاسی | #سایرا | #تپولا | #زپارس | #گشان | #اوان | #وتوس | #خموتور | #فمراد | #وملت | #خکرمان | #نتوس | #کصدف | #بمپنا | #خچرخش | #ثغرب | #کترام | #شزنگ | #شتولی | #وپسا | #خفنر | #تکنو | #وتعاونح | #ریشمک | #ثنور | #دلقما | #آریان | #ثالوند | #وسزنجان | #قجام | #سبزوا | #استارز | #حآفرین | #خکمک | #ثزاگرس | #خمهر | #ویسرو | #وحافظح | #بالبر | #خرینگ | #وسکرشا | #فسا | #وساشرقی | #سمایه | #خکار | #زگلدشت | #خکاوه | #حپترو | #وتعاون | #تکنار | #پویا | #دکوثر | #وبهمن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #فسبزوار | #فجهان | #کیمیاتک | #کمند | #اعتماد | #شبندر | #دارا یکم | #فملی | #شپنا | #شتران | #امین یکم | #تپکو | #برکت | #رمپنا | #شستا | #کماسه | #کاما | #فولاد | #مدیریت | #کیان | #دی | #ثفارس | #خساپا | #کارین | #شاراک | #پارسان | #وپاسار | #غصینو | #خودرو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (212) | #کیمیاتک (58) | #قیستو (54) | #غشصفا (45) | #کاسپین (28) | #لطیف (21) | #سپید (21) | #سپیدار (21) | #مدیریت (20) | #ولپارس (17) | #فتوسا (16) | #ولکار (16) | #فروس (16) | #فاهواز (14) | #اوصتا (14) | #چخزر (13) | #ولیز (13) | #زملارد (13) | #وکبهمن (11) | #آبادا (10) | #فگستر (10) | #فسبزوار (10) | #بگیلان (9) | #امین (9) | #ومدیر (8) | #آ س پ (8) | #پیزد (8) | #شاروم (7) | #وپویا (7) | #گدنا (6) | #رافزا (6) | #غگیلا (6) | #بپیوند (6) | #سپاس (5) | #وپخشح (5) | #فجهان (5) | #کامیاب (5) | #کزغال (5) | #وسرمد (5) | #ساوه (5) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#قیستو (625) | #کاسپین (324) | #غشصفا (265) | #سپاس (200) | #سپیدما (131) | #آ س پ (129) | #کارین (89) | #کمند (89) | #فروس (81) | #ولیز (67) | #قنقش (64) | #فاهواز (60) | #آریان (55) | #امین یکم (49) | #سپر (48) | #ثفارس (48) | #فلات (44) | #رمپنا (42) | #میدکوح (42) | #کامیاب (41) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فجهان | #کیمیاتک | #اتکای | #شتران | #پالایش | #شبندر | #شپنا | #کلر | #غصینو | #برکت | #خریخت | #واحیا | #وپارس | #وپاسار | #میدکو | #ثفارس | #شستا | #تپکو | #غگل | #گکوثر | #اعتماد | #دارا یکم | #شبریز | #زپارس | #وغدیر | #شکربن | #بنو | #حآفرین | #وبملت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #رمپنا | #امین یکم | #کیان | #افران | #فملی | #فولاد | #آریان | #سپاس | #خنصیر | #سپر | #سپیدما | #کاوه | #البرز | #آکورد | #گدنا | #تاصیکو | #فنفت | #خودکفا | #حریل | #توسن | #شکام | #کامیاب | #خبنیان | #زاگرس | #اوصتا | #میدکوح | #ثنوسا | #پلاسک | #چدن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (12)

#تپکو (117) | #مانی (16) | #دزهراویح (11) | #پلاست (8) | #خبنیان (6) | #تابا (5) | #اتکامح (4) | #کیمیاتک (4) | #کماسه (4) | #فنفتح (3) | #فنفت (3) | #غصینو (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#مانی (2.4) | #سنوین (2.3) | #تابا (1.2) | #پارتا (1.1) | #پردیس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (13) | #میدکوح (3.1) | #قیستو (54) | #شرانل (1.2) | #تاصیکو (1.4) | #دسبحان (1.8) | #وپخشح (5) | #شبصیر (1.3) | #شکبیر (1.8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊 شاخص کل با رشد ۳۰۰۰ واحد
در کانال ۱/۴۲۵/۱۶۰ واحد با نوسان همراه است

📈شاخص هم وزن با افت ۱،۴۱۰ واحد
در کانال ۴۲۱/۵۳۲ واحد قرار دارد بدون تغییر به
نسبت دیروز

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۸۰۰۰ میلیارد تومان

 

✅ #شگویا در آستانه صف خرید
✅رنج کشی مثبت در #شبریز
✅رنج کشی مثبت در #شتران

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (58)

#شکام | #توسن | #ثفارس | #فروس | #ولیز | #سدبیر | #کاسپین | #خنصیر | #خبنیان | #آ س پ | #خاهن | #غشصفا | #ولپارس | #ورازی | #ساذری | #گدنا | #لابسا | #قشیر | #غگیلا | #امید | #وسالت | #چکاوه | #فاهواز | #ثنوسا | #خلنت | #خعمرا | #کباده | #پلاست | #شگویا | #فلات | #کورز | #دتهران‌ | #رتکو | #ثامان | #تشتاد | #افرا | #وسرمد | #وارس | #لازما | #پلاسک | #نبروج | #شتهران | #شسم | #سنوین | #خلیبل | #فبستم | #قاروم | #بتک | #پارسان | #کابگن | #دشیمی | #ولملت | #قیستو | #آبین | #فجوش | #سپرمی | #کایتا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (127)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #کیمیاتک | #لپارس | #وشمال | #بپاس | #ثقزوی | #وملی | #خفناور | #بکاب | #ددامح | #خزر | #شپلی | #آپ | #اتکای | #شکف | #فن آوا | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #خصدرا | #فزرین | #وسدید | #غصینو | #داراب | #شسینا | #زنجان | #کهرام | #کساپا | #حاریا | #ثاژن | #خفولا | #کی بی سی | #سکارون | #وهنر | #تپکو | #فافق | #سجام | #وحافظ | #غمینو | #آینده | #آریان | #مفاخر | #وسقم | #گکیش | #شفارا | #زفکا | #وسصفا | #تمحرکه | #سلار | #پدرخش | #کفپارس | #سنیر | #ولانا | #وهامون | #بایکا | #فسدید | #فنرژی | #وحکمت | #ثاصفا | #ثتوسا | #کتوکا | #کپارس | #کپشیر | #نتوس | #سایرا | #سفاسی | #ولراز | #تکشا | #کیسون | #تپولا | #سیلام | #زپارس | #وتوس | #دسانکو | #غپونه | #فمراد | #وملت | #کصدف | #ریشمک | #ثالوند | #ثغرب | #خموتور | #بمپنا | #شزنگ | #شتولی | #تکنو | #وپسا | #گشان | #ساینا | #وسزنجان | #مدیریت | #ثزاگرس | #خکاوه | #وتعاونح | #استارز | #وثخوز | #کمرجان | #وحافظح | #سمگا | #خرینگ | #غویتا | #کترام | #بسویچ | #قجام | #وساشرقی | #سمایه | #ویسرو | #ثپردیس | #کاذر | #ثعتما | #فسا | #دسانکوح | #ختور | #غالبر | #زگلدشت | #غبهار | #فنفتح | #ولتجارح | #شپترو | #تکنار | #پلوله | #حشکوه | #خچرخش | #پویا | #اوان |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #فسبزوار | #فجهان | #کمند | #شبندر | #اعتماد | #کیمیاتک | #شپنا | #شتران | #دارا یکم | #فملی | #امین یکم | #برکت | #تپکو | #شستا | #پارسان | #کماسه | #رمپنا | #وپاسار | #کاما | #کیان | #دی | #مدیریت | #فولاد | #شاراک | #شگویا | #کارین | #خساپا | #شبریز | #پارند |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (211) | #کیمیاتک (58) | #غشصفا (36) | #کاسپین (31) | #لطیف (22) | #ولپارس (22) | #سپیدار (21) | #مدیریت (20) | #سپید (19) | #فتوسا (18) | #ولیز (17) | #اوصتا (16) | #فاهواز (15) | #فروس (14) | #چخزر (14) | #ولکار (14) | #زملارد (14) | #وکبهمن (12) | #فسبزوار (10) | #فگستر (10) | #بگیلان (10) | #امین (9) | #پیزد (9) | #آ س پ (9) | #گدنا (8) | #آبادا (8) | #شاروم (8) | #ومدیر (8) | #رافزا (7) | #وپویا (7) | #غگیلا (6) | #بپیوند (6) | #کزغال (6) | #فجهان (5) | #وسرمد (5) | #میدکوح (4) | #وهامون (4) | #ساوه (4) | #کامیاب (4) | #غکورش (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#پاکشو2 (6,967) | #کاسپین (330) | #غشصفا (291) | #آ س پ (129) | #سپاس (122) | #سپیدما (117) | #کمند (89) | #فروس (87) | #کارین (85) | #فاهواز (77) | #پارند (70) | #ولیز (68) | #میدکوح (61) | #غگز (54) | #اعتماد (54) | #ثفارس (48) | #آریان (48) | #امین یکم (47) | #فلات (45) | #اوصتا (44) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیمیاتک | #اتکای | #فن آوا | #برکت | #وپاسار | #شتران | #شبندر | #سمگا | #واحیا | #پالایش | #فاسمین | #کلر | #غصینو | #خریخت | #میدکو | #بوعلی | #شستا | #وپارس | #ذوب | #دارا یکم | #زپارس | #غگل | #فخوز | #ثفارس | #تپکو | #گکوثر | #وصنعت | #شکربن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #رمپنا | #کیان | #امین یکم | #افران | #پارند | #اعتماد | #البرز | #فملی | #فولاد | #آریان | #سپاس | #پارسان | #سپر | #شپنا | #شرانل | #خنصیر | #کاوه | #شگویا | #زاگرس | #سپیدما | #آکورد | #فنفت | #میدکوح | #گدنا | #جم پیلن | #تاصیکو | #شپدیس | #حریل | #یاقوت |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (13)

#تپکو (122) | #مانی (21) | #پلاست (15) | #دزهراویح (11) | #خبنیان (6) | #تابا (6) | #اتکامح (5) | #کماسه (4) | #فنفت (4) | #فن آوا (4) | #فنفتح (4) | #کیمیاتک (4) | #غصینو (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سنوین (1.9) | #تابا (1.2) | #لسرما (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (17) | #میدکوح (4) | #البرز (1.7) | #شرانل (2.4) | #قیستو (2.8) | #تاصیکو (1.1) | #شبصیر (1.2) | #شکبیر (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (131)

#شکام | #شکام | #توسن | #توسن | #ثفارس | #ثفارس | #فروس | #فروس | #ولیز | #ولیز | #آ س پ | #آ س پ | #سدبیر | #سدبیر | #خبنیان | #خبنیان | #کاسپین | #کاسپین | #غشصفا | #غشصفا | #خنصیر | #خنصیر | #وغدیر | #ساذری | #ساذری | #وغدیر | #ورازی | #ورازی | #ولپارس | #خاهن | #خاهن | #ولپارس | #قشیر | #قشیر | #گدنا | #گدنا | #لابسا | #لابسا | #پارسان | #غگیلا | #وسالت | #وسالت | #خودکفا | #غگیلا | #خلنت | #خودکفا | #غپاک | #خلنت | #غپاک | #چکاوه | #چکاوه | #تابا | #تابا | #امید | #امید | #فاهواز | #فاهواز | #شگویا | #شگویا | #خعمرا | #خعمرا | #کباده | #کباده | #رتکو | #رتکو | #کورز | #کورز | #دتهران‌ | #دتهران‌ | #فلات | #فلات | #پلاست | #ثامان | #ثامان | #وسرمد | #وسرمد | #واعتبار | #واعتبار | #پلاسک | #پلاست | #پلاسک | #افرا | #افرا | #وارس | #وارس | #نبروج | #نبروج | #تشتاد | #تشتاد | #قیستو | #قیستو | #شتهران | #شتهران | #سنوین | #سنوین | #شسم | #شسم | #خلیبل | #خلیبل | #فبستم | #فبستم | #لازما | #قاروم | #قاروم | #لازما | #بتک | #بتک | #ولملت | #غشهد | #کابگن | #کابگن | #قنقش | #قنقش | #سشرق | #فجوش | #فجوش | #وثنو | #وثنو | #سشرق | #والبر | #غشهد | #ثنوسا | #والبر | #سپرمی | #سپرمی | #کایتا | #کایتا | #ولملت | #ثنوسا | #نشار | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (260)

#کدما | #کدما | #کالا | #کالا | #فرابورس | #فرابورس | #کیمیاتک | #کیمیاتک | #وشمال | #وشمال | #ثقزوی | #ثقزوی | #وملی | #وملی | #بپاس | #بپاس | #خفناور | #خفناور | #لپارس | #بکاب | #بکاب | #لپارس | #ددامح | #ددامح | #آریان | #آریان | #شپلی | #شپلی | #اتکای | #اتکای | #خزر | #خزر | #آپ | #آپ | #شکف | #شکف | #ثنام | #ثنام | #سفارود | #سفارود | #فن آوا | #فن آوا | #خصدرا | #خصدرا | #شتوکا | #شتوکا | #فزرین | #فزرین | #وسدید | #وسدید | #داراب | #داراب | #شسینا | #شسینا | #ریشمک | #ریشمک | #زنجان | #زنجان | #تپکو | #تپکو | #حاریا | #حاریا | #ثاژن | #ثاژن | #کهرام | #کهرام | #سکارون | #سکارون | #کساپا | #کساپا | #فافق | #فافق | #وهنر | #وهنر | #سجام | #سجام | #کی بی سی | #کی بی سی | #غمینو | #غمینو | #وحافظ | #وحافظ | #خفولا | #خفولا | #آینده | #آینده | #مفاخر | #مفاخر | #وسقم | #وسقم | #گکیش | #گکیش | #سنیر | #سنیر | #وسصفا | #وسصفا | #تمحرکه | #تمحرکه | #سلار | #سلار | #کفپارس | #کفپارس | #بایکا | #بایکا | #وحکمت | #وحکمت | #تکنو | #ثاصفا | #ثاصفا | #ولانا | #ولانا | #فنرژی | #فنرژی | #ختور | #ختور | #ثنور | #تکنو | #فسدید | #فسدید | #زپارس | #زپارس | #ثنور | #کپشیر | #کپشیر | #وهامون | #وهامون | #ثتوسا | #ثتوسا | #کتوکا | #کتوکا | #سیلام | #سیلام | #نتوس | #نتوس | #پدرخش | #کیسون | #سفاسی | #سفاسی | #حسیر | #حسیر | #سایرا | #سایرا | #پدرخش | #کپارس | #کپارس | #شپترو | #شپترو | #کیسون | #غپونه | #غپونه | #تکشا | #دسانکو | #تپولا | #تپولا | #دسانکو | #وملت | #وملت | #لخزر | #لخزر | #وتوس | #فمراد | #تکشا | #فمراد | #وتوس | #گشان | #گشان | #کصدف | #کصدف | #ولراز | #ثالوند | #ثالوند | #ولراز | #بمپنا | #بمپنا | #ثغرب | #ثغرب | #شتولی | #شتولی | #شزنگ | #شزنگ | #وپسا | #وپسا | #ساینا | #ساینا | #قثابت | #وسزنجان | #وسزنجان | #سصفها | #دلقما | #دلقما | #سصفها | #قثابت | #قشکر | #قجام | #قجام | #قاسم | #قاسم | #خموتور | #وتعاونح | #وتعاونح | #غبهار | #غبهار | #استارز | #استارز | #وحافظح | #وحافظح | #خمحور | #خمحور | #کمرجان | #کمرجان | #وثخوز | #وثخوز | #ثزاگرس | #ثزاگرس | #خکاوه | #خکاوه | #سمایه | #سمایه | #ثپردیس | #خموتور | #بسویچ | #بسویچ | #ثپردیس | #دکوثر | #دکوثر | #کویر | #دجابر | #دجابر | #ویسرو | #ویسرو | #فسا | #فسا | #غویتا | #غویتا | #معیار | #حشکوه | #حشکوه | #معیار | #کویر | #فنفتح | #فنفتح | #دسانکوح | #دسانکوح | #خرینگ | #لخانه | #لخانه | #دامین | #ثجوان | #حپترو | #ثجوان | #خرینگ | #دامین | #پویا | #پویا | #تماوند | #تماوند | #جهرم | #جهرم | #ولتجارح | #ولتجارح |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#پالایش | #پالایش | #فسبزوار | #فسبزوار | #فجهان | #فجهان | #کمند | #کمند | #شبندر | #شبندر | #اعتماد | #اعتماد | #شپنا | #شپنا | #کیمیاتک | #کیمیاتک | #شتران | #شتران | #دارا یکم | #دارا یکم | #امین یکم | #امین یکم | #فملی | #فملی | #برکت | #برکت | #پارسان | #پارسان | #شستا | #شستا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (206) | #کیمیاتک (58) | #کاسپین (33) | #غشصفا (25) | #ولپارس (23) | #لطیف (23) | #سپیدار (19) | #فتوسا (18) | #مدیریت (18) | #ولیز (18) | #اوصتا (18) | #سپید (18) | #فروس (16) | #چخزر (16) | #زملارد (14) | #ولکار (13) | #وکبهمن (11) | #فسبزوار (11) | #فگستر (11) | #بگیلان (10) | #آ س پ (10) | #پیزد (9) | #گدنا (8) | #امین (8) | #شاروم (8) | #ورازی (8) | #رافزا (7) | #ومدیر (7) | #وپویا (7) | #غگیلا (7) | #آبادا (6) | #بپیوند (6) | #وسرمد (5) | #کزغال (5) | #فجهان (5) | #وهامون (5) | #میدکوح (5) | #غکورش (4) | #ساوه (4) | #ثامید (4) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#پاکشو2 (6,967) | #کاسپین (333) | #غشصفا (198) | #آ س پ (133) | #سپاس (128) | #سپیدما (111) | #فروس (101) | #کارین (91) | #کمند (91) | #پارند (86) | #ولیز (69) | #فاهواز (62) | #لپارس (58) | #میدکوح (57) | #غگز (54) | #اعتماد (53) | #ثفارس (49) | #امین یکم (47) | #اوصتا (46) | #آریان (46) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیمیاتک | #اتکای | #برکت | #فن آوا | #سمگا | #وپاسار | #غصینو | #فاسمین | #شتران | #واحیا | #وپارس | #خریخت | #کلر | #پالایش | #بوعلی | #میدکو | #فخوز | #شستا | #ذوب | #آبادا | #غگل | #حکشتی | #زپارس | #حآفرین | #ثفارس | #تپکو | #گکوثر | #شکربن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#کمند | #کیان | #رمپنا | #شپنا | #پارند | #پارسان | #افران | #اعتماد | #البرز | #شگویا | #امین یکم | #فملی | #آریان | #سپاس | #شرانل | #کارین | #زاگرس | #سپر | #شاراک | #گدنا | #فولاد | #شاوان | #خنصیر | #سپیدما | #فنفت | #حریل | #شپدیس | #کاوه | #آکورد | #جم پیلن |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (19)

#تپکو (124) | #مانی (21) | #پلاست (15) | #دزهراویح (12) | #خبنیان (6) | #تابا (6) | #اتکامح (6) | #فنفت (5) | #کماسه (5) | #فن آوا (5) | #فنفتح (4) | #کیمیاتک (4) | #سپاس (3) | #غصینو (3) | #میدکوح (3) | #وسنا (3) | #دشیمی (3) | #بمپنا (3) | #پارتا (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#سپاس (3.1) | #مانی (2.2) | #سنوین (1.9) | #وسنا (1.8) | #پارسان (1.3) | #تابا (1.2) | #پلاسک (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#ولیز (18) | #شرانل (2.1) | #البرز (1.5) | #قیستو (2.9) | #تاصیکو (1.1) | #شبصیر (1.4) | #ورازی (8) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 1376
🟢 تعداد مثبت: 508 (%37)
🔴 تعداد منفی: 868 (%63)
🔼 تعداد صف خرید: 131 (%10)
🔽 تعداد ️صف فروش: 254 (%18)

⬆️ ورود پول حقیقی: (-475) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (596) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (2,480) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 صندوق قابل معامله: 137,668
🟩 خدمات فنی و مهندسی: 24,590
🟩 نفتی: 4,406
🟩 محصولات فلزی: 1,769
🟩 محصولات کاغذی: 823
🟩 دستگاه های برقی: 728

📊گزارش بازار در پایان معاملات یک شنبه / ۴ مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران با ۲،۶۰۸ واحد افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۴ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۱،۹۸۸ واحد کاهش داشت و در محدوده ۴۲۰ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۸۰۵ واحد را به ثبت رساند .

🔰#پارسان #فملی #وغدیر #رمپنا #فارس #شبندر تاثیر گذار ترین نماد های مثبت و #شستا تاثیر گذار ترین نماد منفی شاخص بودند .

⬇️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۴۷۵ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۳۵ هزار و ۹۹۱ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد تومان بوده است .

#فولاد

💢فولاد مبارکه اصفهان در شهریور ماه 12058 میلیارد تومان فروش ثبت کرد که 35 درصد رشد را نسبت به ماه قبل نشان می دهد و مجموع فروش ۵ ماهه را به 66 هزار میلیارد تومان رساند که 141 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

📑 تحلیل بنیادی شرکت پالایش نفت تهران
📊نماد : #شتران

📱 در پیج اینستاگرام اکسیر مطالعه کنید 👇

https://www.instagram.com/p/CUSoG8arCTf/


1400.07.03

🟩 #صف_های_خرید_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف خرید پیش گشایش (حجم تقاضا به میلیون): 93

#شکام (57) | #توسن (88) | #اتکای (43) | #شتران (28) | #ثفارس (0.3) | #ولیز (70) | #آ س پ (12) | #خبنیان (0.9) | #ساذری (12) | #شبندر (11) | #شیراز (0.7) | #لابسا (1.8) | #تابا (1.8) | #غشصفا (1.9) | #وسالت (48) | #پلاست (0.8) | #حآفرین (7) | #شپنا (2.4) | #شپدیس (0.2) | #کباده (2.8) | #مفاخر (0.4) | #فاهواز (3) | #خودرو (9) | #غدام (0.1) | #خعمرا (4) | #شفارس (8) | #کورز (0.1) | #دتهران‌ (0.2) | #چکارن (4) | #بمیلا (1.1) | #گپارس (0.1) | #ورازی (7) | #خموتور (0.7) | #سشرق (1) | #شتهران (0.9) | #شسم (0.1) | #شاوان (0) | #قاروم (0.7) | #نبروج (0.9) | #کگاز (0.2) | #دیران (0.1) | #شبریز (0.1) | #فجوش (1.7) | #کابگن (0.6) | #ستران (0.1) | #سنوین (0.4) | #ساروم (0.1) | #خلیبل (0.9) | #وزمین (0) | #غچین (0.1) | #حگردش (0.7) | #فاسمین (0) | #کشرق (0) | #لسرما (0.1) | #فافزا (0) | #درهآور (0.1) | #قنقش (0) | #غپینو (0.3) | #زمگسا (0) | #ولملت (0.2) | #ولتجار (0.1) | #تپمپی (0.1) | #فجر (0) | #فباهنر (0) | #سیمرغ (0) | #سمتاز (0) | #وآذر (0) | #غگرجی (0.1) | #فنفت (0) | #بتک (0) | #شصفها (0) | #گنگین (0) | #غدیس (0) | #سمازن (0) | #وپترو (0) | #پلاسک (0.1) | #اتکام (0.1) | #سپرمی (0) | #فبستم (0.3) | #وسینا (0.1) | #زکوثر (0) | #بشهاب (0) | #کایتا (0) | #کروی (0) | #پسهند (0) | #سدور (0) | #دپارس (0) | #سبهان (0) | #زکشت (0) | #ثعتما (0) | #خکرمان (0) | #ددامح (0) | #نشار (0) |

🟥 #صف_های_فروش_پیش_گشایش

☑️تعداد نماد صف فروش پیش گشایش (حجم عرضه به میلیون): 81

#کدما (16) | #وشمال (5) | #فرابورس (12) | #کالا (9) | #ثقزوی (12) | #بکاب (1.2) | #شپلی (24) | #ددامح (14) | #خفناور (4) | #آپ (14) | #بپاس (2.3) | #ثنام (8) | #ساینا (0.7) | #خصدرا (29) | #پدرخش (2.8) | #شکف (0.8) | #خفنر (9) | #شتوکا (1.6) | #داراب (23) | #زنجان (10) | #کیسون (6) | #ثاژن (5) | #آینده (4) | #وحافظ (3) | #فنرژی (2.4) | #غمینو (3) | #آبادا (2.2) | #گکیش (0.8) | #سجام (7) | #پترول (8) | #فسدید (0) | #تمحرکه (1.6) | #وهنر (5) | #سایرا (0) | #کهرام (0.3) | #سکارون (0.2) | #وسقم (16) | #فن آوا (0.9) | #دماوند (0.7) | #سلار (0.7) | #نتوس (1.1) | #وسصفا (15) | #تپولا (0.4) | #وحکمت (2.4) | #وسنا (0.5) | #وملت (2.2) | #شتولی (0.3) | #وثخوز (0.2) | #ثنور (0.3) | #ثزاگرس (0.1) | #وسرمد (1) | #استارز (0) | #کصدف (0.2) | #بایکا (0.2) | #لازما (0.2) | #ثپردیس (0.6) | #شسینا (0) | #سفاسی (0.6) | #غپاک (0.2) | #وتعاونح (3) | #خپویش (0) | #ویسرو (0) | #وساغربی (3) | #ولانا (0.1) | #ثاصفا (0.1) | #وآتوس (0.1) | #جوین (0.4) | #سفارود (0) | #دسبحا (0) | #آبین (0.1) | #وساشرقی (1.6) | #وتعاون (0.1) | #خفولا (0) | #دحاوی (0.1) | #خمحور (0.1) | #حاریا (0) | #وتوس (0) | #ثتوسا (0) | #غپونه (0) | #حشکوه (0.1) | #تماوند (0) |

#دانا صف خرید ✅
#اتکای رعایت حد ضرر ۱۰۵۰ حدود ۴۵ درصد بازدهی
#وبیمه همچنان مناسب ورود با رعایت حد ضرر

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (78)

#شکام | #توسن | #شبندر | #شاوان | #ثفارس | #شبریز | #پارسان | #ولیز | #فروس | #شاراک | #شتران | #آ س پ | #خبنیان | #وغدیر | #وسکرمان | #حکشتی | #اوان | #ساذری | #تابا | #لابسا | #غشصفا | #شصدف | #سشرق | #ثشاهد | #وسالت | #شفارس | #پلاست | #وگستر | #شغدیر | #کباده | #وسگیلا | #شیراز | #ورازی | #فاهواز | #ونیکی | #شوینده | #خعمرا | #ختراک | #بمیلا | #کورز | #دتهران‌ | #پردیس | #ثشرق | #سپاها | #سنوین | #کرماشا | #کروی | #وتوکا | #شتهران | #دتوزیع | #گپارس | #لسرما | #امید | #قمرو | #قاروم | #بالاس | #نبروج | #خراسان | #ثپردیس | #ثرود | #وسهمدا | #وصنعت | #کابگن | #فبستم | #فجوش | #خلیبل | #ولملت | #شسم | #شپدیس | #شصفها | #تپمپی | #کیمیا | #فنفت | #بتک | #سپرمی | #کایتا | #شپاکسا | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (84)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #لپارس | #ثقزوی | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #ددامح | #خفناور | #آپ | #شکف | #ثنام | #فن آوا | #سفارود | #شتوکا | #داراب | #شسینا | #دماوند | #خزر | #پدرخش | #ثاژن | #تمحرکه | #حاریا | #آینده | #خپویش | #غنوش | #گکیش | #ولانا | #کساپا | #خفولا | #مفاخر | #وحافظ | #کیسون | #سکارون | #وهنر | #وسدید | #فنرژی | #قنقش | #سجام | #کی بی سی | #تکشا | #بایکا | #کهرام | #سایرا | #وسقم | #فسدید | #افرا | #غمینو | #سلار | #نتوس | #ساینا | #تپولا | #بمپنا | #وسصفا | #زنجان | #خموتور | #شفارا | #ثاصفا | #غالبر | #وملت | #سفاسی | #وحکمت | #کصدف | #ثتوسا | #دقاضی | #وتعاونح | #خفنر | #شتولی | #کفرآور | #ثزاگرس | #استارز | #آبادا | #حشکوه | #غفارس | #دحاوی | #غپونه | #سیلام | #وثخوز | #ویسرو | #قجام | #لبوتان | #وآتوس |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #شپنا | #شتران | #اتکای | #امین یکم | #دارا یکم | #کالا | #اعتماد | #کمند | #فولاد | #شبندر | #کیان | #برکت | #پارسان | #شپدیس | #شستا | #نوری | #خزر | #خفنر | #فملی | #وغدیر | #مدیریت | #دی | #وبملت | #خصدرا | #پدرخش | #شاراک | #خودرو |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (222) | #ولیز (34) | #غشصفا (29) | #پلاست (28) | #سپیدار (27) | #مدیریت (25) | #امین (20) | #فتوسا (19) | #ولکار (19) | #ثفارس (18) | #پیزد (18) | #چخزر (18) | #لطیف (16) | #وسکرمان (14) | #زملارد (14) | #فسبزوار (12) | #گدنا (12) | #لابسا (11) | #فگستر (10) | #شاروم (10) | #بمیلا (9) | #رافزا (9) | #سپید (9) | #وکبهمن (9) | #تابا (9) | #ثشرق (8) | #ولپارس (8) | #شاوان (8) | #پردیس (8) | #شبندر (7) | #فروس (7) | #شبریز (7) | #فاهواز (7) | #بگیلان (7) | #خبنیان (7) | #کزغال (7) | #شوینده (6) | #فجهان (6) | #اپال (6) | #ومدیر (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#شاوان (261) | #پلاست (229) | #بمیلا (176) | #ثفارس (159) | #شبندر (108) | #شیراز (104) | #لابسا (102) | #آ س پ (99) | #غشصفا (98) | #شبریز (97) | #تابا (86) | #پارسان (77) | #گپارس (74) | #فروس (73) | #وسکرمان (71) | #ثشرق (70) | #شپدیس (68) | #فاهواز (68) | #شاراک (67) | #اتکای (63) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فسبزوار | #فجهان | #کمند | #اعتماد | #امین یکم | #کیان | #آکورد | #وبملت | #ساینا | #فولاد | #خزر | #پکرمان | #حکشتی | #افران | #ودی | #میدکو | #کیسون | #شستا | #آبادا | #وصنعت | #پترول | #پخش | #غگل | #فملی | #غدیس | #توریل | #کساوه | #سمگا | #وپارس | #خصدرا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #شتران | #شپدیس | #شبندر | #شاوان | #پارسان | #شیراز | #وغدیر | #خبنیان | #شاراک | #شغدیر | #آریا | #شبریز | #خراسان | #اتکای | #شگویا | #نوری | #هرمز | #تاپیکو | #خفنر | #کروی | #کاوه | #شیران | #زاگرس | #فارس | #فخوز | #کبافق | #سپر | #اپال | #کلر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (9)

#کالا (13) | #بمپنا (7) | #وتعاونح (7) | #اتکامح (5) | #پدرخش (4) | #خفنر (4) | #اتکای (4) | #خراسان (3) | #فسبزوار (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#شپدیس (2.3) | #خراسان (2.3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.3) | #شیراز (3.7) | #کرماشا (2.5) | #کخاک (3) | #ومهان (1.4) | #شغدیر (1.1) | #شاوان (8) | #وغدیر (4) | #زشگزا (1.6) | #زاگرس (1) | #کروی (3.7) | #شبریز (7) | #اپال (6) | #سشرق (2.2) | #واتی (2) | #لابسا (11) | #خدیزل (3.9) | #کنورح (2) | #البرز (1.9) | #هرمز (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (103)

#شکام | #شبندر | #توسن | #پارسان | #شاراک | #ثفارس | #وغدیر | #شبریز | #ولیز | #فروس | #آ س پ | #وسکرمان | #حکشتی | #سشرق | #شغدیر | #شاوان | #شصدف | #لابسا | #ساذری | #غشصفا | #شتران | #تابا | #ولراز | #فولای | #واتی | #ثشاهد | #خبنیان | #وسالت | #غدیس | #زکوثر | #پلاست | #مادیرا | #ورازی | #شگویا | #کباده | #فاهواز | #لازما | #شوینده | #فنفت | #صبا | #غشهداب | #کروی | #خعمرا | #وسگیلا | #ونیکی | #کرماشا | #بمیلا | #شپدیس | #فوکا | #کورز | #دتهران‌ | #خراسان | #امید | #شلرد | #سنوین | #فجر | #دشیمی | #وگستر | #سدور | #ثشرق | #ختراک | #شتهران | #خکار | #سبزوا | #ولملت | #تبرک | #سپاها | #رتکو | #قاروم | #نبروج | #غدام | #قمرو | #فسپا | #تپمپی | #شیراز | #زشگزا | #اتکامح | #ثپردیس | #کابگن | #فجوش | #غمهرا | #فکمند | #فبستم | #بالاس | #خلیبل | #هرمز | #کخاک | #شسم | #بتک | #وسهمدا | #فاسمین | #کبافق | #شجم | #چفیبر | #شگل | #فتوسا | #شپاکسا | #سپرمی | #شفارس | #کایتا | #لسرما | #قیستو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (88)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #لپارس | #ثقزوی | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #ددامح | #خفناور | #غصینو | #شکف | #آپ | #ثنام | #فافق | #شتوکا | #سفارود | #خزر | #شسینا | #داراب | #دماوند | #فن آوا | #قشکر | #پدرخش | #غنوش | #حاریا | #ثاژن | #آینده | #خموتور | #اتکای | #خفولا | #ولانا | #تمحرکه | #گکیش | #کی بی سی | #وهنر | #سکارون | #وحافظ | #کیسون | #غمینو | #خپویش | #وسدید | #کساپا | #قنقش | #کصدف | #سجام | #وسقم | #مفاخر | #خفنر | #بمپنا | #بایکا | #زنجان | #افرا | #کهرام | #فنرژی | #آبادا | #فسدید | #سایرا | #سلار | #نتوس | #تپولا | #وسصفا | #ثاصفا | #ختور | #ثتوسا | #سفاسی | #وملت | #وحکمت | #تکشا | #ولپارس | #وتعاونح | #دحاوی | #دقاضی | #شتولی | #تماوند | #دزهراویح | #فنفتح | #شفارا | #استارز | #غپونه | #قجام | #آبین | #ویسرو | #غالبر | #ثزاگرس | #وآتوس | #کفرآور |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #اعتماد | #شتران | #شپنا | #امین یکم | #اتکای | #کمند | #دارا یکم | #کالا | #کیان | #فولاد | #برکت | #شبندر | #شستا | #شپدیس | #فملی | #پارسان | #دی | #شاوان | #نوری | #مدیریت | #وپاسار | #وبملت | #خزر | #کماسه | #کارین | #وغدیر | #خفنر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (223) | #پلاست (38) | #غشصفا (35) | #مدیریت (30) | #سپیدار (28) | #ولیز (26) | #امین (23) | #چخزر (23) | #ولکار (20) | #فتوسا (20) | #وسکرمان (20) | #پیزد (19) | #لطیف (19) | #ثفارس (18) | #زملارد (15) | #فگستر (15) | #گدنا (14) | #فسبزوار (13) | #لابسا (11) | #بمیلا (11) | #وکبهمن (11) | #فروس (11) | #تابا (11) | #شاروم (11) | #فاهواز (10) | #ولراز (10) | #سپید (9) | #بگیلان (9) | #رافزا (9) | #شبندر (9) | #ثشرق (8) | #وسگیلا (8) | #شوینده (8) | #ولپارس (7) | #شبریز (7) | #آ س پ (7) | #ومدیر (7) | #وهامون (7) | #اپال (6) | #دابورح (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#پلاست (263) | #بمیلا (187) | #غشصفا (148) | #شاوان (147) | #ثفارس (141) | #آ س پ (116) | #وسکرمان (113) | #شبندر (109) | #لابسا (108) | #تابا (93) | #فاهواز (91) | #شبریز (91) | #فروس (88) | #پارسان (78) | #ثشرق (77) | #ولراز (73) | #شیراز (71) | #شوینده (62) | #شاراک (61) | #کمند (60) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #اعتماد | #کیان | #امین یکم | #کمند | #کارین | #آکورد | #وبملت | #ساینا | #فملی | #کساوه | #خزر | #میدکو | #حکشتی | #پکرمان | #فن آوا | #رمپنا | #برکت | #فولاد | #ودی | #وپاسار | #توریل | #پترول | #وصنعت | #غگل | #غکورش | #سپید | #وپارس | #کیسون |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شتران | #شپنا | #شپدیس | #شاوان | #شیراز | #شبندر | #پارسان | #خراسان | #خبنیان | #آریا | #شاراک | #وغدیر | #پارند | #شغدیر | #شبریز | #تاپیکو | #شگویا | #هرمز | #زاگرس | #نوری | #اوان | #کاوه | #کروی | #ونیکی | #همای | #خودکفا | #کنورح | #خفنر | #فارس | #شیران |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (18)

#کالا (14) | #بمپنا (7) | #اتکامح (7) | #وتعاونح (7) | #اتکای (4) | #خراسان (4) | #پدرخش (4) | #خفنر (4) | #فسبزوار (4) | #کماسه (4) | #مانی (3) | #فنفت (3) | #ساینا (3) | #لبوتان (3) | #ونیکی (3) | #خصدرا (3) | #وسنا (3) | #فنفتح (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (3.3) | #خراسان (2.2) | #شپدیس (1.8) | #کماسه (1.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.2) | #شیراز (2.3) | #شاوان (5) | #کرماشا (1.8) | #کخاک (1.5) | #ومهان (1.5) | #شغدیر (1.1) | #آریا (2.1) | #سخوز (1.7) | #شبریز (7) | #واتی (3.9) | #کروی (3.5) | #اپال (6) | #کنورح (2) | #البرز (1.6) | #هرمز (1.1) | #سشرق (2.6) | #لابسا (11) | #مارون (1.4) | #خبنیان (2.1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🧮 گزارش بازار ۱۱:۰۰

📊شاخص کل با رشد ۲۹،۸۰۰ واحد
در کانال 1/416/348 واحد است

📈شاخص هم وزن با رشد ۶،۳۴۰ واحد
در کانال ۴۲۱/۸۴۰ واحد قرار دارد.

💰ارزش معاملات بورس و فرابورس
تا این لحظه بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (156)

#شکام | #شبندر | #توسن | #پارسان | #شاراک | #شتران | #خراسان | #ثفارس | #شپنا | #فروس | #شبریز | #خپارس | #شغدیر | #ولیز | #وغدیر | #آ س پ | #حکشتی | #شاوان | #لابسا | #وسکرمان | #وخارزم | #سشرق | #ساذری | #شصدف | #غشصفا | #بترانس | #شلرد | #تابا | #ولراز | #وبانک | #صبا | #خبنیان | #وسالت | #ثشاهد | #شپدیس | #غدام | #لازما | #غدیس | #فجر | #نوری | #فنفت | #ختوقا | #فوکا | #کرماشا | #واتی | #سیمرغ | #مادیرا | #ختراک | #هرمز | #ورازی | #ونیکی | #کباده | #غشهداب | #فاهواز | #آریا | #شوینده | #رافزا | #شیراز | #شگویا | #زکوثر | #سدور | #غبشهر | #امید | #کورز | #خعمرا | #دتهران‌ | #خلنت | #دتوزیع | #غپاک | #کبافق | #سپاها | #شفارس | #بمیلا | #خساپا | #سبزوا | #سبهان | #وگستر | #چکارن | #دشیمی | #سنوین | #بالاس | #رتکو | #ولملت | #وتوکا | #کروی | #قمرو | #زاگرس | #فکمند | #شتهران | #خزامیا | #چفیبر | #ثشرق | #کفرا | #تپمپی | #وسگیلا | #وآفری | #زشگزا | #قاروم | #زماهان | #نبروج | #نمرینو | #کخاک | #واعتبار | #فملی | #کابگن | #خکار | #بجهرم | #فجوش | #کرازی | #اتکامح | #فبستم | #شپارس | #خلیبل | #غکورش | #دیران | #تبرک | #فتوسا | #غمهرا | #مرقام | #تاپکیش | #ثتران | #کحافظ | #بتک | #شسم | #وکبهمن | #بساما | #تکمبا | #وسهمدا | #پخش | #ثعمرا | #فسرب | #کهمدا | #پردیس | #ورنا | #خکرمان | #کاسپین | #بشهاب | #شگل | #غمارگ | #فاسمین | #فباهنر | #کمرجان | #ولساپا | #وبوعلی | #سپرمی | #غگرجی | #کایتا | #پارسیان | #وثنو | #سپ | #شجم | #کطبس | #فافزا | #سمازن | #قیستو | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (89)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #ثقزوی | #لپارس | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #تپکو | #ددامح | #خفناور | #غصینو | #آپ | #شکف | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #شسینا | #داراب | #خزر | #دماوند | #زنجان | #اتکای | #حاریا | #غنوش | #ثاژن | #آینده | #خفولا | #کیسون | #ولانا | #سکارون | #کی بی سی | #تمحرکه | #گکیش | #وهنر | #کساپا | #وسدید | #وحافظ | #قنقش | #غمینو | #کهرام | #بمپنا | #وسقم | #خپویش | #سجام | #بایکا | #فنرژی | #افرا | #مفاخر | #ثاصفا | #سایرا | #تکشا | #فسدید | #نتوس | #آبادا | #تپولا | #سلار | #فافق | #وسصفا | #خصدرا | #کترام | #سفاسی | #ثتوسا | #وحکمت | #شفارا | #وملت | #فجهان | #کصدف | #وتعاونح | #دقاضی | #دحاوی | #غپونه | #شتولی | #وتوس | #دزهراویح | #استارز | #ثزاگرس | #لخانه | #آبین | #قجام | #ویسرو | #وآتوس | #حآسا | #سیلام | #تماوند | #خموتور | #فبیرا | #فسا |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #اعتماد | #شپنا | #شتران | #کمند | #کیان | #دارا یکم | #امین یکم | #اتکای | #فملی | #فولاد | #برکت | #شستا | #کالا | #شپدیس | #شبندر | #نوری | #دی | #خساپا | #وغدیر | #خودرو | #وپاسار | #پارسان | #کماسه | #مدیریت | #وبملت | #کارین | #کاما |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (227) | #غشصفا (42) | #مدیریت (31) | #سپیدار (26) | #ولیز (26) | #وسکرمان (25) | #ولکار (23) | #فتوسا (23) | #چخزر (21) | #پیزد (19) | #گدنا (18) | #لطیف (18) | #امین (18) | #زملارد (16) | #فگستر (15) | #ثفارس (14) | #وکبهمن (13) | #ولراز (12) | #تابا (12) | #فسبزوار (12) | #رافزا (12) | #شاروم (11) | #فروس (11) | #سپید (11) | #فاهواز (10) | #بمیلا (10) | #وسگیلا (10) | #اوصتا (10) | #شبندر (10) | #بگیلان (10) | #ثشرق (9) | #لابسا (8) | #وهامون (8) | #ومدیر (7) | #آ س پ (7) | #شوینده (7) | #ثامید (7) | #کزغال (6) | #ولپارس (6) | #دابورح (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#بمیلا (209) | #غشصفا (174) | #شاوان (146) | #وسکرمان (131) | #لابسا (119) | #ثفارس (116) | #شبندر (115) | #آ س پ (109) | #تابا (103) | #فروس (91) | #فاهواز (88) | #ثشرق (83) | #ولراز (82) | #شبریز (79) | #پارسان (78) | #کنورح (75) | #پارند (70) | #کارین (65) | #وسگیلا (64) | #شیراز (63) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیان | #اعتماد | #امین یکم | #کمند | #برکت | #کارین | #وبملت | #آکورد | #ساینا | #میدکو | #خزر | #کساوه | #حکشتی | #پکرمان | #رمپنا | #فن آوا | #غپاک | #فاسمین | #ونوین | #وپاسار | #ودی | #حآفرین | #سمگا | #سپید | #غکورش | #توریل | #پترول | #وصنعت |

 

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #شتران | #شپدیس | #شاوان | #وغدیر | #شبندر | #شیراز | #آریا | #نوری | #پارند | #شگویا | #پارسان | #خراسان | #خبنیان | #شاراک | #شبریز | #زاگرس | #تاپیکو | #فملی | #کاوه | #خساپا | #شغدیر | #خبهمن | #وخارزم | #هرمز | #ونیکی | #وبانک | #کروی | #افران | #کچاد |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (25)

#فافق (18) | #کالا (14) | #تپکو (11) | #اتکامح (9) | #مانی (9) | #بمپنا (8) | #پلاست (7) | #وتعاونح (7) | #کماسه (5) | #پدرخش (5) | #فسبزوار (5) | #خفنر (5) | #اتکای (5) | #گپارس (4) | #خراسان (4) | #وسنا (4) | #خصدرا (4) | #فنفتح (4) | #ساینا (3) | #فنفت (3) | #لبوتان (3) | #فن آوا (3) | #ونیکی (3) | #شپدیس (3) | #وتعاون (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#اتکامح (3.1) | #مانی (2.6) | #خراسان (2.2) | #شپدیس (1.9) | #ثپردیس (1.5) | #کحافظح (1.3) | #گپارس (1.2) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.2) | #شیراز (2.2) | #کرماشا (1.8) | #شاوان (5) | #ومهان (1.8) | #فباهنر (1.6) | #کنورح (2.2) | #شغدیر (1.2) | #شبریز (6) | #واتی (4) | #سخوز (1.4) | #دارو (2.1) | #کروی (3.4) | #اپال (6) | #هرمز (1.1) | #شوینده (7) | #لابسا (8) | #خدیزل (2.6) | #هجرت (2.2) | #وپخش (1.9) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🟢 #صف_های_خرید

☑️تعداد نماد صف خرید: (182)

#شکام | #شبندر | #توسن | #پارسان | #شتران | #شاراک | #ثفارس | #خراسان | #فروس | #آ س پ | #ولیز | #شبریز | #وغدیر | #شغدیر | #شپنا | #خپارس | #حکشتی | #ختوقا | #نوری | #وسکرمان | #وخارزم | #شپدیس | #بترانس | #سشرق | #شاوان | #لازما | #ساذری | #بالاس | #لابسا | #ولراز | #شصدف | #خساپا | #غشصفا | #خودرو | #آریا | #صبا | #شلرد | #تابا | #غدام | #وسالت | #خبنیان | #ثشاهد | #زاگرس | #فجر | #سیمرغ | #البرز | #کرماشا | #غدیس | #شیراز | #ورازی | #شگویا | #ونیکی | #غکورش | #کباده | #مادیرا | #هرمز | #زکوثر | #غشهداب | #سدور | #کبافق | #شوینده | #فاهواز | #دشیمی | #ختراک | #خزامیا | #کخاک | #شجم | #کورز | #شفارس | #خلنت | #دتهران‌ | #دتوزیع | #وبانک | #خعمرا | #غمهرا | #امید | #چکارن | #واتی | #فباهنر | #بمیلا | #ومدیر | #رافزا | #کروی | #سبهان | #سنوین | #سپاها | #غگل | #فنفت | #زماهان | #غمارگ | #رتکو | #های وب | #قمرو | #فسرب | #شتهران | #وگستر | #غبشهر | #کفرا | #چفیبر | #خنصیر | #فاسمین | #فوکا | #کرازی | #وثنو | #کسرا | #ونوین | #زشگزا | #تپمپی | #دیران | #ثشرق | #وکبهمن | #وسگیلا | #وسین | #ولملت | #کطبس | #خکرمان | #قاروم | #خکار | #نبروج | #تبرک | #نمرینو | #پخش | #وتوکا | #تاپکیش | #خبهمن | #فروی | #بساما | #فلات | #سبزوا | #بجهرم | #فتوسا | #خشرق | #لسرما | #بشهاب | #فجوش | #کابگن | #فبستم | #خلیبل | #قرن | #شپاکسا | #مرقام | #شپارس | #شسم | #فسپا | #کلر | #وتوسم | #بتک | #پلاسک | #سپ | #وسهمدا | #پردیس | #شدوص | #اتکامح | #وساپا | #وآفری | #ثعمرا | #حریل | #خرینگ | #خاذین | #شراز | #وتوصا | #اپرداز | #چکاپا | #شگل | #غپاک | #ورنا | #قشهد | #پارسیان | #ونیرو | #چدن | #ولساپا | #کاسپین | #سفار | #کهمدا | #سخوز | #وبوعلی | #سپرمی | #کایتا | #نوین | #زکشت | #غگرجی | #نشار |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔴 #صف_های_فروش

☑️تعداد نماد صف فروش: (94)

#کدما | #کالا | #فرابورس | #وشمال | #ثقزوی | #لپارس | #بپاس | #بکاب | #شپلی | #ددامح | #خفناور | #غصینو | #شکف | #آپ | #ثنام | #شتوکا | #سفارود | #تپکو | #شسینا | #فجهان | #داراب | #خزر | #حاریا | #ثاژن | #خفولا | #غنوش | #آینده | #سکارون | #گکیش | #تمحرکه | #کیسون | #وهنر | #کساپا | #وحافظ | #کی بی سی | #قنقش | #زنجان | #بمپنا | #غمینو | #وسقم | #سجام | #کهرام | #ولانا | #وسدید | #فافق | #ثاصفا | #اتکای | #بایکا | #سایرا | #فنرژی | #افرا | #فسدید | #نتوس | #خپویش | #خصدرا | #تپولا | #وسصفا | #سلار | #تکشا | #ثتوسا | #سفاسی | #وملت | #وحکمت | #کترام | #شفارا | #حآسا | #خموتور | #وتوس | #وتعاونح | #تایرا | #دحاوی | #سیلام | #کصدف | #غپونه | #دقاضی | #شتولی | #تماوند | #دزهراویح | #استارز | #غبهنوش | #آبین | #لخانه | #پدرخش | #مفاخر | #ثزاگرس | #غالبر | #ویسرو | #وآتوس | #فسا | #ولتجارح | #قجام | #تکنار | #تشتاد | #حشکوه |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

🔼 #بیشترین_ارزش_معاملات

#فسبزوار | #پالایش | #فجهان | #اعتماد | #شپنا | #شتران | #کیان | #کمند | #امین یکم | #دارا یکم | #اتکای | #فملی | #فولاد | #برکت | #شستا | #کاما | #کالا | #شپدیس | #دی | #نوری | #خودرو | #خساپا | #شبندر | #وپاسار | #وغدیر | #مدیریت | #کماسه | #وبملت | #پارسان | #خگستر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⏫ #بیشترین_قدرت_خریدار_حقیقی

#توسن (228) | #غشصفا (42) | #مدیریت (30) | #سپیدار (26) | #وسکرمان (26) | #ولیز (26) | #فتوسا (24) | #ولکار (22) | #چخزر (21) | #لطیف (18) | #گدنا (18) | #امین (17) | #رافزا (16) | #پیزد (16) | #زملارد (15) | #ولراز (15) | #فگستر (14) | #وکبهمن (13) | #فاهواز (12) | #فروس (12) | #فسبزوار (12) | #تابا (12) | #شاروم (11) | #ثفارس (11) | #وسگیلا (11) | #سپید (10) | #شبندر (10) | #بگیلان (10) | #ثشرق (10) | #بمیلا (10) | #ومدیر (9) | #لابسا (9) | #آ س پ (9) | #وهامون (8) | #شوینده (7) | #ولپارس (7) | #مانی (6) | #دابورح (6) | #ثامید (6) | #آبادا (6) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

↗️ #بیشترین_سرانه_خریدار_حقیقی (میلیون تومان)

#غشصفا (316) | #بمیلا (193) | #شاوان (147) | #وسکرمان (134) | #لابسا (120) | #ثفارس (119) | #شبندر (117) | #آ س پ (111) | #فروس (99) | #فاهواز (96) | #تابا (96) | #ولراز (91) | #ثشرق (85) | #کنورح (78) | #پارسان (77) | #پارند (74) | #شبریز (72) | #کارین (72) | #وسگیلا (65) | #شیراز (63) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

➡️ #بیشترین_ورود_پول_حقوقی

#فجهان | #فسبزوار | #کیان | #اعتماد | #کمند | #میدکو | #برکت | #وبملت | #آکورد | #کارین | #ساینا | #امین یکم | #فاسمین | #کساوه | #خزر | #رمپنا | #حکشتی | #فن آوا | #پکرمان | #حآفرین | #غپاک | #ودی | #وپاسار | #ونوین | #سپید | #سمگا | #کگهر | #مبین | #پترول | #غگل |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

⬅️ #بیشترین_ورود_پول_حقیقی

#شپنا | #شتران | #شپدیس | #شاوان | #وغدیر | #فملی | #شبندر | #شیراز | #آریا | #پارند | #نوری | #شگویا | #تاپیکو | #زاگرس | #پارسان | #خراسان | #کاوه | #شاراک | #خبنیان | #فولاد | #خساپا | #شبریز | #افران | #هرمز | #خبهمن | #شغدیر | #شفن | #خودرو | #وخارزم | #سپر |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

💠 #حجم_مشکوک_ماه

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار 2.5 برابر میانگین 30 روزه حجم خورده اند:
⬅️تعداد نماد حجم مشکوک ماه: (30)

#تپکو (66) | #فافق (19) | #مانی (15) | #کالا (14) | #پلاست (14) | #اتکامح (9) | #بمپنا (8) | #وتعاونح (7) | #کماسه (6) | #پدرخش (6) | #فسبزوار (5) | #خفنر (5) | #فنفت (5) | #اتکای (5) | #گپارس (5) | #وسنا (5) | #خراسان (4) | #خصدرا (4) | #سپر (4) | #فنفتح (4) | #فن آوا (4) | #ساینا (4) | #خریخت (4) | #لبوتان (3) | #دزهراویح (3) | #شپدیس (3) | #ونیکی (3) | #همای (3) | #وتعاون (3) | #شبهرن (3) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

♨️ #ورود_پول_هوشمند

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار ورود پول هوشمند داشته اند:
⬅️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#وسکرمان (26) | #مانی (6) | #اتکامح (3.1) | #خراسان (2.2) | #شپدیس (1.9) | #کحافظح (1.4) | #ثپردیس (1.3) | #کاسپین (1.2) | #گپارس (1.1) | #سپاس (1) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📤 #کد_به_کد_حقوقی_به_حقیقی

☑️ نماد هایی که تا این لحظه از بازار کد به کد حقوقی به حقیقی داشته اند:
☑️به همراه نسبت قدرت خریدار به فروشنده

#خراسان (2.2) | #شیراز (2.3) | #کرماشا (1.8) | #شاوان (5) | #ومهان (1.8) | #کنورح (2.3) | #فباهنر (1.6) | #وآفری (1.3) | #البرز (2.2) | #واتی (1.4) | #شراز (2.1) | #شگویا (2.6) | #سخوز (1.4) | #شبریز (5) | #دارو (1.5) | #شغدیر (1.2) | #کروی (3.2) | #هرمز (1.2) | #سشرق (2.7) | #شوینده (7) |

🔰 این پیام هر 1ساعت ارسال می شود.

📊 #پایش_بازار

☑️ تعداد کل نماد: 682
🟢 تعداد مثبت: 487 (%71)
🔴 تعداد منفی: 195 (%29)
🔼 تعداد صف خرید: 182 (%27)
🔽 تعداد ️صف فروش: 92 (%13)

⬆️ ورود پول حقیقی: (278) میلیارد تومان
🔺 ارزش صف های خرید: (666) میلیارد تومان
🔻 ارزش صف های فروش: (975) میلیارد تومان

🟩 بیشترین ورود پول حقیقی به گروه:
🟩 نفتی: 242,394
🟩 شیمیایی: 177,615
🟩 چند رشته ای صنعتی: 34,796
🟩 خودرو: 33,489
🟩 کانه فلزی: 16,481
🟩 اطلاعات و ارتباطات: 6,513

📊گزارش بازار در پایان معاملات شنبه / سوم مهر ۱۴۰۰

🔹 شاخص کل بورس تهران هفته اول مهر ماه را با روندی صعودی آغاز کرد و با افزایش ارتفاع ۳۵،۶۵۳ واحدی ، در کانال یک میلیون و ۴۲۲ هزار واحد ایستاد .

🔸شاخص کل با معیار هم وزن ، ۷۴۴۲ واحد مثبت بود و در محدوده ۴۲۲ هزار واحد قرار گرفت .

🔹شاخص بازار فرابورس ۲۰ هزار و ۸۵۷ واحد را به ثبت رساند .

🔰#فولاد #فملی #فارس #کگل #پارسان #شستا و #تاپیکو به ترتیب بیشترین تاثیر مثبت را روی شاخص داشتند .

⬆️ در جریان معاملات امروز ، معامله گران حقیقی ۲۸۴ میلیارد تومان نقدینگی وارد بازار کردند .

✅ مجموع ارزش معاملات بورس و فرابورس ۲۴ هزار و ۸۵۷ میلیارد و ارزش معاملات خرد ۷ هزار و ۱۱۱ میلیارد تومان بوده است .

📺 برنامه زنده شبکه #ایران_کالا
💢 برنامه تحریریه ساعت ۱۶:۰۰

✅گزارش بازار
✅پر تراکنش های بازار امروز
✅روند بازار در هفته جاری و نوسانات
✅پترو پالایشی ها
✅نرخ های جهانی و نرخ بهره

 

را می توانید از پیج اینستاگرام اکسیر ببینید.

📱 https://instagram.com/exir_investing

#دعبید

💢 تولیدوفروش محصول جديد

شرکت داروسازي دکتر عبيدي محصول جديدي با نام کوریزان درد و تب کودکان سوسپانسیون توليد و به بازار دارو عرضه مي کند. این دارو برای برطرف کردن درد و تب ناشی از سرماخوردگی و سینوزیت، واکسیناسیون، دندان در آوردن در کودکان کاربرد دارد.

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.